Atzinums

Projekta ID
21-TA-820
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta ceturtā daļa noteic, ka normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projekta 11. punkta norādīto projekta spēkā stāšanās laiku.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 25. un 26. punktam uz normatīvo aktu projektu sākotnējās ietekmes izvērtēšanu un anotācijas aizpildīšanu attiecināmi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"  (turpmāk - instrukcija) noteikumi. Instrukcijas 54. punkts noteic, ka normatīvā akta projekta anotācijas IV sadaļas 1. punktā norāda tiesību aktu projektus, kuru izstrādāšanai paredzēts pilnvarojums projektā, vienlaikus skaidrojot to nepieciešamību un būtību, citus spēkā esošus (vai jau apstiprinātus) tiesību aktus, kuros jāizdara grozījumi vai kuri jāatzīst par spēku zaudējušiem (atceltiem) saistībā ar projektu, vienlaikus skaidrojot šādu izmaiņu nepieciešamību, kā arī saistītos tiesību aktu projektus, par kuriem atbilstoši instrukcijas 11.1 punkta noteikumiem sagatavota apvienotā anotācija. Vēršam uzmanību, ka likums "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" (likumprojekts Nr. 919/Lp13) stājās spēkā 2021. gada 11. oktobrī.
Ievērojot minēto, lūdzam svītrot projekta anotācijas IV sadaļas 1. punktā ietverto atsauci uz likumprojektu "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"".
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2.2. apakšpunkts noteic, ka normatīvā akta projektu raksta, ievērojot juridisko terminoloģiju. Tādējādi lūdzam redakcionāli precizēt projekta 3. un 6. punktu, aizstājot vārdu "regulējums" ar vārdiem "normatīvais regulējums" vai "tiesiskais regulējums" (vairāk sk. Valsts kanceleja. Normatīvo aktu projektu sagatavošanas rokasgrāmata, 2016. 44.-45. lpp.).
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
Priekšlikums
Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 5.1 punkts noteic, ka normatīvā akta projekta anotācijas kopsavilkumā norāda projekta mērķi, risinājumu un projekta spēkā stāšanās laiku. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt projekta anotācijas kopsavilkumu ar norādi uz projekta spēkā stāšanās laiku.
Piedāvātā redakcija
-