Atzinums

Projekta ID
22-TA-2565
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
MK noteikumu projekta 9.3. apakšpunktā norādīts “trešais uzsaukums, vērtējot projektus, kur mājsaimniecībās uzstāda biomasas kurināmā katlus, kas piemēroti granulu kurināmajam atbilstoši šo noteikumu 42.1. apakšpunktam. Ja projektu plānots īstenot centralizētās siltumapgādes apkalpošanas zonā 20 metru attālumā no centralizētās siltumapgādes tīkliem, projektu vērtē ceturtā uzsaukuma ietvaros”. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 9.3. apakšpunktu “projektu iesniedz ceturtā uzsaukuma ietvaros”, kā arī attiecīgi precizēt anotācijas 6. un 7. lpp, skaidri nodalot primāri iesniedzējam, kurā uzsaukumā jāiesniedz kādi projektu iesniegumi (tātad ne tikai pēc darbību loka, bet ņemot vērā arī šo 20 metru niansi). Iesniedzēju kļūdas, protams, ir iespējamas, ne tikai attiecībā uz šo 20 metru niansi, bet kopumā par uzsaukumam neatbilstošu projektu, rīcība vērtēšanai būs fiksēta kritēriju metodikā un nolikumā. Vēršam uzmanību, ka katram uzsaukumam ir noteikts savs darbību loks un būs savs projektu iesniegumu termiņš, t.sk. KPVIS uzsaukumi paredzēti kā atsevišķas kārtas un tehniski nav iespējams migrēt projektu iesniegumus starp kārtām.
Piedāvātā redakcija
trešais uzsaukums, vērtējot projektus, kur mājsaimniecībās uzstāda biomasas kurināmā katlus, kas piemēroti granulu kurināmajam atbilstoši šo noteikumu 42.1. apakšpunktam. Ja projektu plānots īstenot centralizētās siltumapgādes apkalpošanas zonā 20 metru attālumā no centralizētās siltumapgādes tīkliem, projektu iesniedz ceturtā uzsaukuma ietvaros;
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt MK noteikumu projekta 13.punktā vārdu "piešķir" ar vārdu ''izmaksā", ņemot vērā, ka finansējumu izmaksā atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam atrunāt atbilstošā dokumentā, kas tieši tiktu uzskatīts par objektīviem apstākļiem. Vienlaikus lūdzam papildināt ar rīcību gadījumā, ja neobjektīvu iemeslu dēļ uz noslēguma maksājuma pieprasīšanas brīdi samazinās deklarēto iedzīvotāju skaits.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
MK noteikumu projekta 19. punkts nosaka “Par vienu dzīvojamo māju neatkarīgi no tās dzīvokļu īpašumu skaita var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu” – no šī punkta nolasās, ka var iesniegt vienu projekta iesniegumu visā pasākumā, kas neatbilst faktiskajam plānam. Piemēram, ja projekta iesniegums tiek noraidīts 1. uzsaukumā, tikpat labi tas var pretendēt uz 2. vai 3. uzsaukumā ar citu ideju vai 4. uzsaukumā ar to pašu vai citu ideju. Ņemot vērā, ka vērtēšanas process pārklāsies ar nākošo uzsaukumu iesniegšanas termiņu, iesniedzējam nebūs zināms rezultāts pirmajos uzsaukumos, kas liegtu iesniegt par to pašu īstenošanas vietu nākošajos uzsaukumos.
Savukārt MK noteikumu projekta 21. punkts ir par projekta īstenošanu nevis projekta iesniegšanu, kas ir atbilstošāk: “Projekta iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, ja katru projektu paredzēts īstenot dzīvojamā mājā, kurā netika īstenots cits šī pasākuma projekts un šī dzīvojamā māja pieder īpašniekam vai īpašniekiem, kas nav citas dzīvojamās mājas īpašnieki, kurā tiek vai tiks īstenots šī pasākuma projekts”.
Līdz ar to izsakām priekšlikumu precizēt MK noteikumu projekta 19. punktu šādā redakcijā: “Vienā dzīvojamo mājā neatkarīgi no tās dzīvokļu īpašumu skaita var īstenot tikai vienu šī pasākuma projektu”. Papildus nepieciešams skaidrot arī, ka iesniedz vienu projekta iesniegumu uzsaukuma ietvaros par vienu īstenošanas vietu.
Vai arī priekšlikums MK noteikumu projekta 19.punktā paliek teksts par viena projekta iesnieguma iesniegšanu, precizējot, ka tiek iesniegts viens projekta iesniegums uzsaukuma ietvaros, t.i.: “Vienā dzīvojamo mājā neatkarīgi no tās dzīvokļu īpašumu skaita var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu uzsaukuma ietvaros”, bet jebkurā gadījumā ir jāatrunā, ka īstenot var tikai vienu projektu pasākumā nevis vienu katrā uzsaukumā – ja iesniedzējs par īstenošanas vietu atbalstu saņems 1. uzsaukumā, pārējos vairs nevarēs saņemt un tiks noraidīti, pārbaudot pēc īstenošanas vietas. Atbilstoši nepieciešams atrunāt anotācijas 13. lpp.
Piedāvātā redakcija
"Vienā dzīvojamo mājā neatkarīgi no tās dzīvokļu īpašumu skaita var īstenot tikai vienu šī pasākuma projektu"
vai
"Vienā dzīvojamo mājā neatkarīgi no tās dzīvokļu īpašumu skaita var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu uzsaukuma ietvaros"
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Noteikumu projekta 27. punktā un attiecīgi arī anotācijā iztrūkst atzinums par projektam izvirzīto nosacījumu neizpildi, piedāvājam šādu redakciju: “Sadarbības iestāde saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu un atzinumu par projektam izvirzīto nosacījumu izpildi vai neizpildi, vai lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu”
Piedāvātā redakcija
Sadarbības iestāde saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu un atzinumu par projektam izvirzīto nosacījumu izpildi vai neizpildi, vai lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izteikt MK noteikumu projekta 42.punkta sākumdaļu šādā redakcijā: "Projektā iekļauj šādas atbalstāmās darbības un ir attiecināmas šādas tiešās attiecināmās izmaksas, sekmējot [..]".
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka izziņas 16.punktā sniegtais skaidrojums attiecībā uz vienkāršoto izmaksu piemērošanu, kas ir viens no iemesliem tam, ka nav iespējams piešķirt avansa maksājumu, nav korekts. Līdz ar to lūdzam ņemt vērā, ka vienkāršoto izmaksu piemērošana nav šķērslis avansa maksājumu paredzēšanai/ veikšanai.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta punktus par publicitāti, nosakot, ka sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs, gadījumā, ja tā ir juridiska persona, nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas  Nr. 2021/1060 47. pantu un 50. pantu un kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam atrunāt rīcību gadījumā, ja pēcuzraudzības periodā konstatēts deklarēto iedzīvotāju skaita samazinājums. 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijā norādīto informāciju par horizontālo principu ievērošanu, tajā iekļaujot izvērtējumu, ietekmi arī par horizontālo principu "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana".
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
 Lūdzam precizēt anotācijā esošo informāciju par fizisku personu publicitātes prasību ievērošanu, norādot, ka fizisku personu gadījumā publicitātes prasību ievērošanu nodrošina sadarbības iestāde, izmantojot fizisko personu iesniegto, noteikumu projektā paredzēto projekta rezultātu pamatojošo dokumentāciju pēc maksājuma pieprasījuma iesniegšanas un projekta īstenošanas, tai skaitā iesniegto projekta uzstādīto iekārtu fotofiksāciju
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka ir jau iestājies 2023.gads, aicinām anotācijas 3.sadaļā kā kārtējo gadu norādīt 2023.gadu.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 5.4. sadaļas 1.tabulā noteikumu projekta 34. punkta izvērtējumu kolonnā "Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums", norādot, ka noteikumu projekts paredz stingrākas prasības, nekā paredz Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam.
Piedāvātā redakcija
-