Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-1803
Atzinuma sniedzējs
Latvijas nacionālās zāļu apgādes asociācija
Atzinums iesniegts
24.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Latvijas nacionālās zāļu apgādes asociācija  (LNZAA)  iebilst pret rīkojuma 2.punktu un rīkojuma projekta virzību kopumā.
Iebilduma pamatojums:
Veselības ministrijas rīkotajā sabiedriskajā apspriedē, kas notika 2022.gada 15.septembrī, tika uzklausīti farmācijas nozares sabiedrisko organizāciju pārstāvju izteiktie viedokļi, ka energoresursu cenu strauja pieauguma dēļ nozare piedzīvo finansiālas grūtības. Nozarei ir nepieciešami valsts atbalsta mehānismi, līdzīgi kā pārējās Baltijas valstīs, lai nodrošinātu turpmāku uzņēmumu darbību. Atsevišķi aptieku pārstāvji pat pauda bažas, ka tie būs spiesti aizvērt aptiekas un to filiāles lauku apvidos, jo aptieku ieņēmumi nesedz izdevumus.  
Starp Baltijas valstīm pastāv nodokļu likmju atšķirības,  zāļu piecenojumu izlīdzināšana ar pārējām Baltijas valstīm ir iespējama tikai tad, ja tiek izlīdzinātas arī nodokļu likmes un valsts atbalsta mehānismi visās Baltijas valstīs. Latvijā ir viszemākais valsts atbalsts uzņēmējdarbībai.
Straujas inflācijas apstākļos pieaug ne tikai apkures un elektroenerģijas cenas, ir arī vērojams darba spēka izmaksu pieaugums, jo darbinieki pieprasa atalgojuma pārskatīšanu, proporcionāli inflācijas apmēram. Farmācijas nozares pārstāvji pauda bažas, ka esošais zāļu piecenojuma apmērs nav pietiekams, lai segtu pieaugošās izmaksas, un zāļu cenu samazinājums uz nozares rēķina šādos apstākļos ir nepieņemams.
Pēc dalībnieku uzklausīšanas Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere visiem klātesošajiem apliecināja, ka Veselības ministrija ir izstrādājusi precizētu Konceptuālo ziņojumu, kas neskar aptieku un zāļu lieltirgotavu piecenojumu samazinājumu. Tiks likts uzsvars uz PVN likmes samazināšanu, ražotāju cenu izlīdzināšanu Baltijas valstīs, kompensējamo zāļu saraksta paplašināšanu un pacientu līdzmaksājuma griestu ieviešanu.
Diemžēl Veselības ministrijas apgalvojums ir maldinošs, jo konceptuālā ziņojuma 2.risinājuma variants paredz zāļu cenu mazināšanu līdz Lietuvas un Igaunijas līmenim, neparedzot piecenojuma paaugstināšanu tajās pozīcijās, kur piecenojums Lietuvā un Igaunija ir augstāks. Igaunijā ir ieviesta maksa par receptes apkalpošanu EUR 2,50 apmērā, bet Latvijā šāds kompensācijas mehānisms aptiekām nav paredzēts.

 
Piedāvātā redakcija
Atbalstīt 2.risinājuma 1.pasākumu, un 3.risinājumu.
2.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Projekta risinājuma daļas 2.risinājuma otrā pasākuma sestā daļa paredz, ka “A sarakstā iekļaujamo kombinēta sastāva perorālo zāļu formas zāļu cena aptiekā nedrīkst pārsniegt 60% cenu starpības slieksni no lētāko atsevišķi lietojamo zāļu lietošanas izmaksu summu.”
Arī šajā gadījumā cenu atšķirības ierobežojumam ir jābūt starp ražotāju deklarētajām cenām, nevis aptiekas pārdošanas cenām. Aptiekām uz sava rēķina nav jāsedz šādas ražotāju zāļu cenu atšķirības. Ir nepieciešams ražotājiem lūgt iesniegt ekonomisko aprēķinu, kādēļ veidojas šāda cenu atšķirība.
 
Piedāvātā redakcija
Izteikt Projekta risinājuma daļas 2.risinājuma otrā pasākuma sesto daļu šādā redakcijā  “A sarakstā iekļaujamo kombinēta sastāva perorālo zāļu formas ražotāja deklarētā zāļu cena nedrīkst pārsniegt 60% cenu starpības slieksni no lētāko atsevišķi lietojamo zāļu lietošanas izmaksu summu.”

 
3.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Projekta risinājuma daļas 2.risinājuma otrā pasākuma piektā daļa paredz, ka “viena SNN zālēm aptiekas cenas starpība nedrīkst pārsniegt 60%, rēķinot atbilstoši definētajai diennakts devai ATC/DDD klasifikācijā.”
LNZAA vērš uzmanību, ka cenu atšķirības ierobežojumi ir atbalstāmi tikai ražotāju deklarētās cenas līmenī, nevis aptiekas pārdošanas cenās. Aptiekām uz sava rēķina nav jāsedz ražotāju cenu starpība.
 
Piedāvātā redakcija
Projekta risinājuma daļas 2.risinājuma otrā pasākuma piektā daļa : “viena SNN zālēm ražotāja deklarētās cenas starpība nedrīkst pārsniegt 60%, rēķinot atbilstoši definētajai diennakts devai ATC/DDD klasifikācijā.”
4.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Projekta risinājuma daļas 2.risinājuma otrā pasākuma ceturtā daļa paredz, ka zāļu uzcenojumi Latvijā nav augstāki par uzcenojumiem Lietuvā vai Igaunijā. Tas nozīmē, ka Veselības ministrija ir paredzējusi veikt uzcenojumu samazināšanu, bet nav paredzēta uzcenojumu palielināšana tajos gadījumos, kad uzcenojumi Lietuvā un Igaunijā ir augstāki. Kā savos atzinumos ir norādījušas sabiedriskās organizācijas, piemēram, Igaunijā tiek piemērota receptes apkalpošanas maksa EUR 2,50 apmērā, bet Latvijā šāda maksājuma nav. Nav pieļaujama piecenojumu mehāniska samazināšana, ja netiek ņemti vērā visi zāļu cenu veidošanas faktori Lietuvā un Igaunijā, tajā skaitā nodokļu likmes un valsts atbalsta mehānismi. Ja tiek samazināts zāļu uzcenojums, tad ir jāparedz samaksas mehānisms par farmaceitisko aprūpi un jāievieš receptes apkalpošanas maksa, kā tas ir Igaunijā. Jāveic izlīdzinoši pasākumi, lai preču un pakalpojumu pašizmaksa būtu vienāda vai zemāka ar Lietuvu un Igauniju.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Konceptuālā ziņojuma projekta risinājuma daļas 2.risinājuma otrā pasākuma pirmā daļa, paredz noteikt, ka “kompensējamo zāļu aptiekas cena ārpus kompensācijas sistēmas ir tāda pati kā (nav augstāka par šo zāļu aptiekas cenu) kompensācijas sistēmā.”
Kompensējamo zāļu sistēma (KZS) pēc būtības ir valsts centralizēts iepirkums, kurā valsts garantē noteiktu iepirkuma apjomu par ražotāja piedāvāto cenu. KZS iekļauto zāļu izplatīšana ir izdevīga ražotājam, bet ne farmācijas nozarei, kas nodrošina šo zāļu izplatīšanu. KZS zāles tiek izplatītas par iespējami zemāko cenu un ar pašu zemāko uzcenojumu, aptiekām un zāļu lieltirgotavām šo zāļu izplatīšana pārsvarā ir nerentabla un bieži vien zaudējumus nesoša. Zaudējumi tiek kompensēti ar ienākumiem no citu preču izplatīšanas. Ja zāles tiek izplatītas KZS ietvaros, tām ir Nacionālā veselības dienesta noteikta cena, bet ja zāles tiek izplatītas ārpus kompensācijas sistēmas, ražotājs tām ir deklarējis citu cenu. Ražotāji ir ieviesuši praksi, zāles piegādāt par ražotāja deklarēto cenu. Pēc atskaišu saņemšanas par zāļu izplatīšanas apjomu KZS ietvaros, tiek piemērots cenas samazinājums par KZS ietvaros izplatīto zāļu apjomu.

LNZAA iebilst pret šo priekšlikumu, jo KZS ietvaros tiek garantēts prognozējams zāļu apjoms, bet ārpus KZS sistēmas izplatāmais zāļu apjoms nav prognozējams un šādu zāļu krājumu veidošana un uzturēšana ir saistīta ar augstu komerciālo risku. Ja zāles netiks izpirktas, tās nāksies utilizēt uz komersantu rēķina. Komersantiem ir jāņem vērā visi komercdarbības riski, tāpēc pastāv liela iespēja, ka samazināsies zāļu fiziskā pieejamība, jo komersanti neriskēs veidot nerentablu zāļu krājumus.

 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Konceptuālā ziņojuma projekta risinājuma daļas 1.risinājuma risku apraksts ir nekorekts ”augstās inflācijas un energoresursu cenu straujā pieauguma rezultātā, pazeminoties pacientu pirktspējai, pacientiem var vēl būtiskāk samazināties zāļu finansiālā pieejamība. Vienlaicīgi energoresursu cenu paaugstinājums ir viens no komercdarbības riska veidiem un lielākas peļņas gūšanas aspekts energoresursu zemas cenas periodā negarantē analogas peļņas gūšanas iespējas straujas energoresursu cenas paaugstināšanās apstākļos. Tādējādi samērojot sabiedrības (pacientu) un komersantu intereses gūt pēc iespējas lielāku peļņu vai neciest zaudējumus, priekšroka dodama pacientu interešu veicināšanai, saglabājot iespēju turpināt lietot (iegādāties) ārstu nozīmētās zāļu terapijas. Tādējādi saglabājot esošo situāciju bez izmaiņām ar augstu ticamības pakāpi var prognozēt, ka negatīvi tiktu ietekmēti pacienti un viņu veselības stāvoklis kopumā.”
Šis pieņēmums ir izteikts apgalvojuma veidā un tam nav nekāda ekonomiska pamatojuma. Kā jau 2022.gada 15.septembra sanāksmē Veselības  ministriju  informēja neatkarīgo aptieku pārstāvji, energoresursu izmaksas pārsniedz daudzu aptieku un aptieku filiāļu ienākumus, kā rezultātā komersanti gatavojas aptieku un to filiāļu slēgšanai. Pie aptieku vidējās rentabilitātes 3-5% robežās un inflācijas, kas pārsniedz jau 21% ir skaidri saprotams, ka aptiekas cieš zaudējumus, nevis piedzīvo peļņas samazinājumu. LNZAA vērš uzmanību, ka bez atbalsta pasākumiem farmācijas nozarei, ir nepieciešams skaidri definēt, ka pastāv augsts zāļu fiziskās nepieejamības risks, jo sevišķi lauku apvidos.

 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
LNZAA iebilst pret konceptuālā ziņojuma turpmāko virzību.
Iebildumu pamatojums:
Konceptuālā ziņojuma projekta 24.lpp pēdējā rindkopā bez objektīva pamatojuma pieņēmuma veidā tiek izteikts apgalvojums, ka “Lieltirgotavām ir iespēja izdarīt spiedienu uz ražotājiem un palielināt savus ieņēmumus, saņemot atlaidi no ražotāja bez ekonomiskā pamatojuma. Atlaides var būt grūti caurredzamas un kontrolējamas no valsts iestāžu puses. Atlaides piemērošana var negatīvi ietekmēt ražotāju motivāciju piedāvāt jaunas zāles NVD lētāk un iekļaut tās KZS, un līdz ar to arī zāļu pieejamību pacientiem. Tāpēc atlaides piešķiršana no ražotāja puses lieltirgotavām ar integrētu plašu aptieku tīklu (ar lielu tirgus daļu) visdrīzāk labumus patērētajiem nedod, t.i., efektivitātes ieguvumi cenas izpausmē, kas veidojas ražotāju-lieltirgotavu līmenī, visdrīzāk patērētājus nesasniedz.”
LNZAA norāda, ka atlaižu piemērošana bez ekonomiska pamatojuma nav iespējama. Lielākoties atlaides tiek piemērotas par priekšapmaksas veikšanu vai par noteikta apjoma zāļu iegādi. Priekšapmaksas gadījumā lieltirgotavām ir jāsedz izdevumi, kas saistīti ar bankas finansējuma izmantošanu un tādā veidā ražotājs samazina savus finansiālos riskus, jo ražotājam nav jākreditē pircējus uz sava rēķina.
Apjoma atlaidi ražotājs piešķir, jo ražotājs ir ieinteresēt pārdot pēc iespējas lielāku produkcijas apjomu un samazināt savas izmaksas par preču uzglabāšanu ražotāja noliktavā. Samazinot ražotāja izmaksas par preču uzglabāšanu, šīs izmaksa tiek pārliktas uz zāļu lieltirgotavām, kuras nodrošina preču glabāšanu un uzņemas riskus, kas saistīti ar neizpārdoto zāļu atlikumu utilizāciju.
 
Piedāvātā redakcija
Dzēst 24.lpp pēdējo rindkopu