Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
30.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz likumprojekta "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" 9. pantā nepārprotami noteikt, vai pasažieru pārvadājumu pēc pieprasījuma organizēšana ir pašvaldības pienākums vai tiesība.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz precizēt likumprojekta “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” (turpmāk – likumprojekts) anotāciju, ņemot vērā tālāk minēto.
1. Likumprojekts paredz papildināt Autopārvadājumu likuma (turpmāk – likums) 29. pantu ar  61 daļu nosakot, ka lieguma darbības laikā autotransporta līdzeklim, kurš reģistrēts kā taksometrs, taksometra numura zīmes autotransporta līdzekļa īpašniekam atļauts mainīt pret vispārējās izmantošanas reģistrācijas numura zīmēm, bez plānošanas reģiona vai valstspilsētas pašvaldības atzīmes Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. 
Lūdzam skaidrot, kas notiek ar pārvadātājam vai tā valdes loceklim uzliktajiem sodiem un kas kontrolēs to nomaksu. Līdz šim netika noņemta autotransporta  piesaiste uzņēmumam transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā līdz sodu pilnai nomaksai.
2. Likumprojekts paredz papildināt likuma 35. panta 3.1 daļas ievaddaļu nosakot, ka plānošanas reģions vai valstspilsētas pašvaldība anulē speciālo atļauju (licenci) nenoformējot atsevišķu rakstveida lēmumu, ja VID apturējis komersanta saimniecisko darbību un piemērojis liegumu ar komersanta īpašumā vai turējumā esošo autotransportlīdzekli veikt komercpārvadājumus ar taksometru.
Šī panta redakcija ir pretrunā ar anotācijā minēto, ka plānošanas reģions neizsniedz licences kartīti pasažieru komercpārvadājumu veikšanai līdz minētā lieguma noņemšanai. Šobrīd plānošanas reģioni anulē izsniegtās licences kartītes un turpmāk transportlīdzeklim tās netiek izsniegtas, saņemot VID vēstuli par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu. Nav pamats speciālās atļaujas (licences) anulēšanai, apturot  saimniecisko darbību. Tas iespējams tikai, ja uzņēmuma darbība izbeigta, vai tas likvidēts saskaņā ar ierakstu Uzņēmumu reģistrā.
Pamatojoties uz augstāk minēto lūgums veikt precizējumus anotācijas tekstā un attiecīgi likumprojektā;
3. Lai mazinātu administratīvo slogu, likumprojekts paredz izslēgt likuma 35. panta 15 daļas 3. punktu un 35. panta 55 daļas 3. punktu, tādējādi atceļot institūciju pienākumu pārbaudīt autotransporta līdzekļa tehniskās apskates datus.
Vēršam uzmanību, ka taksometrs atšķirībā no parastā transportlīdzekļa, nedrīkst veikt pasažieru pārvadājumus un piedalīties ceļu satiksmē, ja tehniskajā apskatē CSDD saņemta pagaidu uzlīme defektu novēršanai mēneša laikā. Līdz šim netika izsniegta licences kartīte līdz brīdim, kamēr  taksometram netika saņemta CSDD tehniskās apskates pastāvīgā uzlīme.
4. Problēmas aprakstā sadaļā  “Par pasažieru pārvadājumiem pēc pieprasījuma” ir secināts, ka, izvērtējot Vidzemes plānošanas reģiona mobilitātes risinājumu pilotprojektu  “Transports pēc pieprasījuma”, ir secināts :
1) pakalpojums tika sniegts vietās, kur vairs nekursē autobusi, piesakot  transportu sev vēlamajā maršrutā un maršruts un izpildes laiks katru reizi atšķīrās;
2) atbilstoši pakalpojuma sniegšanas pazīmēm šāds pārvadājumu veids atbilst Likuma tvērumam kā neregulārs pasažieru pārvadājums vietējās pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām, nodrošinot nokļūšanu iedzīvotāju noteiktajos galamērķos. 
Savukārt saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona 26.11.2021 atzinumā Nr. 1.6/677 “Par grozījumiem Autopārvadājumu likumā” norādīto var secināt, ka “transports pēc pieprasījuma” Alūksnes novadā novados tika organizēts  noteiktā nedēļas dienā, noteiktā laika intervālā un elastīgā maršrutā. Tāpat, izvērtējot minētajā atzinumā pievienoto notikumu apskatu un paustos  viedokļus projekta virzības gaitā, var secināt, ka pasažieru pārvadājumus pēc pieprasījuma Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā pilotprojektā var klasificēt kā regulāros pasažieru pārvadājumus, iekļaujot sabiedriskā transporta pārvadājumu sistēmā.  Līdz ar to lūdzam precizēt risinājumu apraksta sadaļu “Par pasažieru pārvadājumiem pēc pieprasījuma”, attiecīgi precizējot likumprojektā ietvertos grozījumus.    
Piedāvātā redakcija
-