Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
28.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6. panta pirmās daļas 22. punktu valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk - Jūras administrācija) koordinē un sadarbībā ar citām kompetentajām iestādēm veic kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības prasību ieviešanu un uzraudzību. Minētās aizsardzības prasības ir definētas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību" 2.1. apakšpunktā, un cita starpā sevī ietver arī ar kiberdrošību saistītas prasības. Šo prasību ieviešanā un uzraudzībā Jūras administrācija vēlas veidot ciešu sadarbību ar Nacionālo kiberdrošības centru, Satversmes aizsardzības biroju un kiberincidentu novēršanas institūcijām kā attiecīgajā jomā viskompetentākajām institūcijām. Attiecīgā sadarbība ir būtiska arī tīri procesuālu apsvērumu dēļ - lai to subjektu, kas būs pakļauti vienlaikus gan minētajām aizsardzības prasībām, gan Nacionālās kiberdrošības likuma prasībām, uzraudzība notiktu saskaņoti, attiecīgajām kompetentajām institūcijām savas darbības savstarpēji koordinējot. Tomēr likumprojektā (5., 7., 10., 12. vai citā pantā) nav nostiprināta Nacionālā kiberdrošības centra, Satversmes aizsardzības biroja un kiberincidentu novēršanas institūciju sadarbība ar Jūras administrāciju.
Ņemot vērā minēto, lūdzam atbilstoši precizēt likumprojektu, piemēram, papildinot likumprojekta 12. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:
"Nacionālais kiberdrošības centrs, Satversmes aizsardzības birojs un kiberincidentu novēršanas institūcijas savas kompetences ietvaros sadarbojas ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības prasību ieviešanā un uzraudzībā.".
Vienlaikus lūdzam likumprojekta anotācijas 5.4. apakšsadaļas ietvertajā tabulā norādīt, ka ar attiecīgo jauno tiesību normu ir pārņemts NIS2 direktīvas 13. panta 4. punkts.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Iebildums
Likumprojekta anotācijas 5.4. apakšsadaļā ietvertajā tabulā ir norādīts, ka NIS2 direktīvas I pielikuma 2. punkta c) apakšpunkts ir pārņemts ar likumprojekta 16. panta 7. punkta (neuzmanības kļūda, patiesībā domāts 8. punkts) i), j) un k) apakšpunktu. Tomēr likumprojektā ietvertais regulējums nav līdz galam saskaņots ar direktīvā ietverto regulējumu, proti, NIS2 direktīvas I pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā ir, bet likumprojekta 16. panta 8. punkta i) apakšpunktā nav skaidri norādīts, ka kuģošanas kompāniju pārvaldībā esoši individuāli kuģi neietilpst regulējuma tvērumā. Lūdzam atbilstoši precizēt likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
i) kuģošanas kompānija, neietverot individuālus kuģus, ko šī kompānija pārvalda.