Atzinums

Projekta ID
22-TA-263
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
25.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 46.panta pirmo daļu, 46.1 panta trešo daļu
un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 22.panta piekto daļu
Iebildums
Lūdzam izvērtēt noteikumu projekta atbilstību Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 876) izdošanas tiesiskajam pamatam. Vēršam uzmanību, ka cita starpā Enerģētikas likuma 46. panta pirmā daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā energoapgādes komersanti piegādā un enerģijas lietotāji lieto siltumenerģiju. Skaidrojam, ka pilnvarojumā minētais vārds "kārtība" pamatā piešķir Ministru kabinetam tiesības noteikumos regulēt attiecīgā jautājuma procesuālo raksturu, proti, izstrādāt noteiktu procedūru. Vienlaikus tas neizslēdz Ministru kabineta tiesības pieņemt materiāla rakstura normas, ciktāl netiek pārkāpts attiecīgais pilnvarojums. Tomēr Ministru kabineta noteikumos nevar būt iekļautas tādas materiālās tiesību normas, kas veidotu no pilnvarojošā likuma būtiski atšķirīgas tiesiskās attiecības.[1] Ja tiesību normā jēdziens "kārtība" nav izmantots, tad pilnvarojums ir atšķirīgs un aptver ne tikai tiesības regulēt darbību procesuālo aspektu.[2] Šajā sakarā vēršam uzmanību uz Administratīvā procesa likuma 11. pantā minēto, ka Ministru kabineta noteikumi var būt par pamatu privātpersonai nelabvēlīgam administratīvajam aktam vai faktiskai rīcībai tikai tad, ja likumā tieši vai netieši ir ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam, izdodot noteikumus, tajos paredzēt šādus administratīvos aktus vai faktisko rīcību.
Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt un papildināt noteikumu projektu ar atbilstošu norādi uz tā izdošanas tiesisko pamatu, izdarot atbilstošus grozījumus arī noteikumu Nr. 876 norādē uz izdošanas tiesisko pamatu, kā arī precizējot noteikumu Nr. 876 1. punktu. Alternatīvi lūdzam papildināt noteikumu projekta izdošanas pamatu ar likumprojekta Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likuma (22-TA-264; turpmāk- likumprojekts) 6. panta sesto daļu. Vienlaikus šādā gadījumā lūdzam izvērtēt un noteikumu projektā paredzēt atbilstošu noteikumu projekta spēkā stāšanās laiku (piemēram, paredzot, ka noteikumu projekts stājās spēkā līdz ar likumprojekta (likuma) spēkā stāšanos) vai nodrošināt, ka noteikumu projekts tiek izskatīts Ministru kabinetā pēc tam, kad konkrētais likumprojekts ir pieņemts Saeimā.

[1] Satversmes tiesas 2011. gada 6. maija spriedums lietā Nr. 2010-57-03, 13.3. apakšpunkts.
[2] Satversmes tiesas 2016. gada 2. marta spriedums lietā Nr. 2015-11-03, 23.3. apakšpunkts.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1. Papildināt ar 2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
Iebildums
Saskaņā ar juridiskās tehnikas lūdzam noteikumu projektā neskaidrot terminu "Centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājuma kompensācija", jo minētais termins tiek lietots (un pēc būtības arī skaidrots likumprojektā), turklāt šis termins nav konsekventi lietots noteikumu projektā, jo cituviet noteikumu projektā norādīts arī uz centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas kompensāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
2. Papildināt ar VIII1. nodaļu šādā redakcijā:
Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (turpmāk - noteikumi Nr. 617) 9.1. apakšpunktu lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta anotācijā skaidrot, vai Ekonomikas ministrijas tiesības veikt kompensācijas maksājumu korekciju būs ietvertas citos normatīvajos aktos vai alternatīvi - tas atbilst noteikumu projektā ietvertajam regulējumam, ja piegādātāji nenovērš neatbilstību savā rīcībā (sk. noteikumu projekta 2. punktā izteikto noteikumu Nr. 876 41.5 punktu). Nepieciešamības gadījumā tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 2. punktu, skaidri paredzot atbilstošu regulējumu par kompensācijas maksājumu korekciju noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu (grozījumu) projekts
2. Papildināt ar VIII1. nodaļu šādā redakcijā:
Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk - noteikumi Nr. 108) 3.2. apakšpunktu lūdzam precizēt noteikumu projekta 2. punktā ietverto noteikumu Nr. 876 41.32. apakšpunktu, nedublējot tajā likumprojekta 6. panta ceturto daļu. Turklāt norādām, ka 41.32. apakšpunkts neatbilst likumprojektam, jo paredz papildu nosacījumu, kurā gadījumā zvērināta revidenta atzinumu nesniedz siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, kādēļ nepieciešams salāgot noteikumu projektu ar likumprojektu, jo likumprojektā nav paredzēts deleģējums paredzēt papildus nosacījumus kompensācijas veikšanai.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Saskaņā ar noteikumu Nr. 617 9.1. apakšpunktu atkārtoti lūdzam noteikumu projekta anotācijā detalizēt skaidrojumu par noteikumu projektā ietverto tiesību normu būtību, nepieciešamību un mērķi, neaprobežojoties ar vispārīgu noteikumu projekta izstrādes mērķa un pamatojošo apstākļu raksturojumu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1. Papildināt ar 2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
Priekšlikums
Saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām lūdzam, ja noteikumu projektā tiek atrunāts saīsinājums ("kompensācija"), to konsekventi arī ievērot tālāk noteikumu projekta tekstā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu (grozījumu) projekts
2. Papildināt ar VIII1. nodaļu šādā redakcijā:
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 2. punktā ietvertajā noteikumu Nr. 876 41.31. apakšpunktā skaidri norādīt dokumentu, kurš jāiesniedz - aprēķinu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu (grozījumu) projekts
2. Papildināt ar VIII1. nodaļu šādā redakcijā:
Priekšlikums
Saskaņā ar noteikumu Nr. 108 137. punktu lūdzam noteikumu projektā izdarīt korektas atsauces uz normatīvajiem aktiem noteiktā jomā.
Piedāvātā redakcija
-