Atzinums

Projekta ID
23-TA-1721
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojektā "Grozījumi Imigrācijas likumā" (turpmāk – likumprojekts) paredzētajā Imigrācijas likuma (turpmāk – likums) 9.1 panta ceturtajā daļā norādīts, ka aizliegumu, kas noteikts valdes loceklim, var attiecināt uz visiem komersantiem, kur šīs personas darbojas kā valdes locekļi. Tieslietu ministrija iebilst, ka ārzemnieku uzaicināšanas aizliegums tiek attiecināts uz komersantiem, kuros valdes locekļa amatā ir nodarbināts cita komersanta, kuram ir uzlikts aizliegums uzaicināt ārzemniekus, valdes loceklis. Norādām, ka likumprojekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (anotācijā) (turpmāk – likumprojekta anotācija) nav ietverts samērīguma izvērtējums, lai šādu aizlieguma attiecināšanu uz ar attiecīgo aizlieguma piemērošanu nesaistītu komersantu varētu uzskatīt par atbilstošu, samērīgu un nepieciešamu. Tieslietu ministrijas ieskatā, likumprojekta anotācijā iztrūkst gan apraksts par leģitīmo mērķi šāda aizlieguma paplašināšanai uz citiem komersantiem, gan izvērtējums, vai ierobežojums atbilst samērīguma principam un skaidrojums, kāpēc citi ierobežojumi nesasniegtu leģitīmo mērķi. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.  pantam labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam, un būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu. Bez minētā izvērtējuma secināms, ka aizlieguma paplašināšana var radīt pārāk lielu ierobežojumu komersantiem, kas likumprojektā paredzētajā likuma 9.1 panta trešajā daļā noteiktos pārkāpumus nav veikuši. Tādējādi, Tieslietu ministrijas ieskatā, aizlieguma piemērošana par likumprojektā paredzētajā likuma 9.1 panta trešajā daļā noteikto pārkāpumu izdarīšanu nesaistītiem komersantiem nebūtu atbalstāma.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojektā paredzētajā likuma 9.1 panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka aizliegumu var noteikt valdes vai padomes locekļiem. Tieslietu ministrija iebilst, ka aizliegums tiek attiecināts uz padomes locekļiem, jo padome, pamatojoties uz Komerclikuma 291. pantu, ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv sabiedrības intereses un uzrauga valdes darbību un sabiedrības attīstību. Atšķirībā no valdes, padomes locekļi nevada un nepārstāv sabiedrību. Aizlieguma piemērošana padomes locekļiem, Tieslietu ministrijas ieskatā, būtu nelietderīga, jo padomes locekļi nenodarbojas ar ārzemnieku uzaicināšanu. Tāpēc aicinām likumprojektā paredzēto likuma 9.1 panta ceturto daļu precizēt, divās vietās dzēšot tekstu “vai padomes”.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Vēršam uzmanību uz to, ka likumprojekta anotācijā nav skaidrojuma par likumprojektā paredzētajā likuma 9.1 panta piektajā, sestajā un septītajā ietverto regulējumu, jo īpaši, tādēļ, ka piemēram, likumprojektā paredzētajā likuma 9.panta sestajā daļā ietverts regulējums, kas atšķiras no Administratīvā procesa likuma regulējuma. Tāpat nav skaidrs, kādēļ likumprojektā paredzētajā likuma 9.1 panta septītajā daļā noteikts, ka attiecīgo lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību.
Ievērojot minēto, lūdzam papildināt likumprojekta anotāciju ar izvērstu skaidrojumu par likumprojektā paredzētajā likuma 9.1 panta piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzēto regulējumu.

Vienlaikus lūdzam papildināt likumprojekta anotāciju ar izvērstu skaidrojumu par likumprojektā paredzētajā likuma 9.1 panta astotajā un devītajā daļā paredzēto grozījumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Ņemot vērā, ka ar likumprojektā paredzēto likuma 9.1 panta seto daļu paredzēts, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, likumprojekta anotācijas 2. sadaļā norādāma arī likumprojekta ietekme uz tiesu. Secīgi nav saprotams ietekmes uz tiesu apjoms, līdz ar to likumprojekta anotācija papildināma ar infomāciju (izvērtējumu) par to, cik šāda veida lietu (indikatīvi) Administratīvai rajona tiesa varētu izskatīt, piemēram, gada laikā. Tikai pēc šādas informācijas iekļaušanas, būs iespējams izvērtēt likumprojekta ietekmi uz tiesu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Ja likumprojekta autors uzskata, ka ir vajadzīgi stingrāki risinājumi komersantu un to valdes locekļu atbildībā par likumprojektā paredzētajā likuma 9.1 panta trešajā daļā uzskaitīto pārkāpumu veikšanu, aicinām izvērtēt, vai nav nepieciešams noteikt administratīvo atbildību valdes locekļiem par atkārtotu ārzemnieku uzaicināšanas aizlieguma pārkāpšanu, piemērojot naudas sodu un tiesību izmantošanas aizliegumu, piemēram, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai nosakot citus tiesību ierobežojumus. Skaidrojam, ka šādi tiesību ierobežojumi (piemēram, liegums uzaicināt ārzemniekus), kas būtu piemēroti tieši valdes loceklim, liegtu viņam šīs tiesības izmantot arī citos komersantos, kuros viņš ieņem valdes locekļa amatu.
 
Piedāvātā redakcija
-