Atzinums

Projekta ID
23-TA-261
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
28.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aiz vārdiem “veicinot cilvēkresursu attīstību” ar vārdiem “un cilvēkresursu pieejamību”.

Pamatojums: Mērķis ir nodrošināt cilvēkresursu pieejamību tautsaimniecības attīstības vajadzībām. Cilvēkresursu attīstība, tai skaitā prasmju attīstība, ir visbūtiskākais cilvēkresursu pieejamības nodrošināšanas instruments ilgtermiņā, tomēr cilvēkresursu pieejamības nodrošināšana ietver plašāku risināmo jautājumu loku darba tirgus pārkārtojumu plānošanā, tai skaitā, piemēram, pasākumus bezdarbnieku un citu ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanai darba tirgū, darbaspēka piesaistei no trešajām valstīm.   
 
Piedāvātā redakcija
1. Cilvēkkapitāla attīstības padome (turpmāk – Padome) ir koleģiāla institūcija, kas izveidota, lai īstenotu saskaņotu starpresoru sadarbību un pieņemtu lēmumus nepieciešamo darba tirgus pārkārtojumu plānošanā, izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, veicinot cilvēkresursu attīstību un cilvēkresursu pieejamību atbilstoši nākotnes darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības strukturālām pārmaiņām uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu, kas dotu labumu sabiedrībai kopumā.
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām papildināt ar 2.7. punktu – “Nodrošināt prioritāro risinājumu ieviešanu cilvēkresursu pieejamības veicināšanai jau tuvākajā laikā.”

Pamatojums: Daudzu risinājumu ieviešanai, tai skaitā Valdības rīcības plānā paredzēto, nepieciešama starpministriju sadarbība un savstarpējā koordinācija, attiecīgi aicinām Cilvēkkapitāla padomi ne tikai sagatavot priekšlikumus iekļaušanai tiesību aktu projektos, kas ir būtiska cilvēkkapitāla attīstības plānošanai un cilvēkkapitāla piejamības nodrošināšanai ilgtermiņā, bet arī reāli nodrošināt un savstarpēji koordinēt konkrētu iniciatīvu ieviešanu jau tuvākajā laikā, lai atvieglotu cilvēkkapitāla pieejamību tautsaimniecības attīstībai.
 
Piedāvātā redakcija
“2.7. Nodrošināt prioritāro risinājumu ieviešanu cilvēkresursu pieejamības veicināšanai jau tuvākajā laikā.”
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
2.2. punkta sākumā aicinām papildināt ar “Konsultējoties ar nozaru ekspertu padomēm, (….)”.

Pamatojums: Saskaņā ar profesionālās izglītības likumu Nozaru ekspertu padomju (turpmāk - NEP) darbības mērķis ir sekmēt nozaru profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, profesionālās izglītības iestāžu, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un to apvienību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos. Šobrīd ir izveidotas 13 trīspusējas nozaru ekspertu padomes, kurās iesaistīti vairāk kā 260 eksperti no darba devēju un profesionālajām organizācijām, arodbiedrībām un valsts institūcijām. Likums un citi normatīvie akti arī nosaka NEP funkcijas attiecībā uz pasūtījuma veikšanu profesionālajai izglītībai, dalību profesionālās izglītības plānošanā un kvalitātes novērtēšanā, kā arī jautājumu risināšanā, kas saistās ar nodarbinātību, pieprasījumu un piedāvājumu attiecīgās nozares darba tirgū.
Attiecīgi valsts cilvēkkapitāla attīstības stratēģiskos mērķus būtu nepieciešamas saskaņot ar nozaru attīstības vajadzībām un redzējumu par nozares cilvēkkapitāla attīstību.
 
Piedāvātā redakcija
"2.2. konsultējoties ar nozaru ekspertu padomēm, noteikt cilvēkkapitāla attīstības stratēģiskos mērķus un rīcības virzienus minēto mērķu sasniegšanai, nosakot kādus atbalsta pasākumus valsts nodrošina cilvēkkapitāla attīstīšanai, kā arī veicot uzraudzību par paveikto;"
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
2.4. punkta beigās lūdzam papildināt ar “ (…), par izstrādātajiem priekšlikumiem konsultēties ar nozaru ekspertu padomēm;”.

Pamatojums: Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu NEP sniedz priekšlikumus par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaita tendencēm un izglītojamo uzņemšanas plāniem valsts finansētās profesionālās izglītības programmās. Lai veicinātu vienotu izglītojamo plānošanu gan valsts finansētajā sākotnējā profesionālajā izglītībā, gan pieaugušo izglītībā, kā arī lai valsts atbalstītās pieaugušo izglītības iespējas būtu saskaņotas ar darba tirgus prasībām un palīdzētu risināt nozaru cilvēkresursu pieejamības problēmas, aicinām izstrādātos priekšlikumus pēc iespējas saskaņot ar nozaru ekspertu padomēm.
 
Piedāvātā redakcija
"2.4. sagatavot priekšlikumus par pieaugušo izglītības mācību virzieniem, kurus līdzfinansē valsts budžets un Eiropas Savienības fondi, par izstrādātajiem priekšlikumiem konsultēties ar nozaru ekspertu padomēm;"
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam 17.punkta beigās papildināt ar teikumu – “Cilvēkkapitāla attīstības padomes darbā iesaista valdības sociālo partneru pārstāvjus”.

Pamatojums: Nodarbinātība un cilvēkresursu attīstība ir valdības sociālo partneru kompetencē esoši jautājumi. Sociālie partneri ir darba tirgus dalībnieki: darba devēji un darba ņēmēji. Aicinām Cilvēkkapitāla attīstības padomes darbā iesaistīt sociālos partnerus, lai nodrošinātu:
1) sociālo partneru jeb to sabiedrības grupu pārstāvju, uz kuriem vistiešāk attiecas Cilvēkkapitāla attīstības padomes darbība, aktīvu līdzdalību;
2) valsts apspriešanu ar sociālajiem partneriem par nodarbinātības, izglītības, ekonomikas un sociālās politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā kā daļu no cilvēkkapitāla veidošanas būtiskiem elementiem;
3) Eiropas Komisijas paziņojumā "Strengthening social dialogue in the European Union: harnessing its full potential for managing fair transitions" (25.1.2023, COM(2023) 40 final, pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0040&qid=1675202428904) un Padomes rekomendāciju projektā "Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on strengthening  social dialogue in the European Union" (25.1.2023, COM(2023) 38 final, pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0038&qid=1675202027166 ) minēto rekomendāciju par sociālo partneru iesaisti politikas plānošanā un ieviešanā vērā ņemšanu.
 
Piedāvātā redakcija
17. Cilvēkkapitāla attīstības padomes vadības grupas sastāvā ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs un Labklājības ministrijas valsts sekretārs. Vadības grupas vadītājs ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Cilvēkkapitāla attīstības padomes darbā iesaista valdības sociālo partneru pārstāvjus.