Atzinums

Projekta ID
21-TA-1130
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 5.ailes “2022 izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” 2.1., 3.1. apakšpunktu un  2., 3., un 4.punktu, ņemot vērā, ka atbilstoši anotācijai un protokollēmuma projektam 2022.gadam norādīts papildu nepieciešamais finansējums 263 875 euro apmērā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā “detalizēts izdevumu aprēķins” norādīts, ka, lai nodrošinātu slimības palīdzības pabalstu izmaksu par jauno periodu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk – VSAA) informācijas sistēmā ir nepieciešams pārskatīt un papildināt piešķiršanas termiņu ierobežojumus, un šī termiņa pielāgošanai 2022.gadā nepieciešams finansējums 3 776 euro apmērā, savukārt rīkojuma projekts paredz finansējumu slimības palīdzības pabalsta izmaksām laikposmā no 2021.gada 1.novembra līdz 2021.gada 31.decembrim. Tādejādi nav saprotams VSAA nepieciešamais finansējums 2022.gadā saistībā ar rīkojuma projektā paredzēto, līdz ar to nepieciešams attiecīgi precizēt anotācijā norādīto informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļas apakšpunktā “Risinājuma apraksts” un 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā “detalizēts izdevumu aprēķins” norādīto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk – MK rīkojuma projekts), ar kuru tiek samazināts slimības palīdzības pabalstam par laikposmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam piešķirtais finansējums, ņemot vērā, ka minētais MK rīkojuma projekts ir izskatīts un atbalstīts Ministru kabineta 16.11.2021. sēdē (Ministru kabineta rīkojums Nr.848 (prot. Nr.75 49.§)).

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.1.sadaļas apakšpunktā “Izstrādes pamatojums” norādīto informāciju, jo patreizējā redakcijā norādīts tikai šāds teksts: “Tiesību akts/Ministru Prezidenta rezolūcija”.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt anotācijas 1.1.sadaļas apakšpunktā “Apraksts” lietoto vārdu “likumprojekts” ar vārdu “likums”.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.1.sadaļas apakšpunktu “Apraksts” ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam svītrot anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunkta “detalizēts izdevumu aprēķins” pirmajā teikumā lietoto vārdu “turpinājumam”, attiecīgi redakcionāli to precizējot.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunkta “detalizēts izdevumu aprēķins” trešajā rindkopā lietotos vārdus “slimības pabalsta” ar vārdiem “slimības palīdzības pabalsta”.
Piedāvātā redakcija
-
9.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt protokollēmuma projektā divreiz lietoto skaitli “1” un “2”.

 
Piedāvātā redakcija
-