MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-264
Likumprojekts "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums."
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
 
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ne vairāk kā 44 250 390 euro apmērā, tajā skaitā 44 203 200 euro apmērā, lai laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim  Latvijā dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušās personām, apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti, personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, vai pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, un pilngadīgām personām, kurām ir piešķirts alternatīvais statuss un kuras ir sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, vai kurām ir noteikta invaliditāte, kā arī personām ar alternatīvo statusu, kurām ir noteikta invaliditāte un ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, izmaksātu atbalstu 20 euro mēnesī, izmaksu uzsākot ar 2022. gada februāri personām, kurām minēto atbalstu izmaksās uz Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu vai ar 2022.gada martu personām, kurām minēto atbalstu piegādās saņēmēja norādītajā dzīvesvietā, un 47 190 euro apmērā, lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) informācijas sistēmas pielāgošanu.
5.
Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  ne vairāk kā 6 720 euro apmērā, lai laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim   Latvijā dzīvojošiem Aizsardzības ministrijas izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte, izmaksātu  atbalstu 20 euro mēnesī, izmaksu uzsākot ar 2022. gada februāri personām, kurām minēto atbalstu izmaksās uz Latvijas Republikas kredītiestādes kontu vai ar 2022.gada martu personām, kurām minēto atbalstu piegādās saņēmēja norādītajā dzīvesvietā .
6.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ne vairāk kā 79 610 795 euro apmērā, tajā skaitā 79 587 200 euro apmērā, lai laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim ģimenēm ar bērniem izmaksātu  atbalstu 50 euro mēnesī, izmaksu uzsākot ar 2022. gada februāri, un 23 595 euro apmērā, lai nodrošinātu VSAA informācijas sistēmas pielāgošanu.
7.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr.18 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, paredzot finansējuma piešķiršanu arī likumprojekta 13.pantā noteikto normu īstenošanai un nepieciešamā finansējuma palielināšanu 2022.gadā par 3 895 776 euro valsts mērķdotāciju pašvaldībām mājokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai 2022. gadā.
8.
Labklājības ministrijai 2023. gadam nepieciešamais finansējums ne vairāk kā 3 135 907 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts mērķdotāciju pašvaldībām mājokļa pabalstam par 2022. gada decembri, tiks paredzēts likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā.
9.
Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ne vairāk kā 119 100 412 euro apmērā Ekonomikas ministrijai elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas, obligātā iepirkuma komponenšu maksas, dabasgāzes tirdzniecības pakalpojuma un siltumapgādes pakalpojuma kompensējošo pasākumu īstenošanai.