MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-917
Par priekšlikumiem 2022. gada budžeta projektu pavadošo likumprojektu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
1.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (Nr. 1180/Lp13)  - neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" (Nr. 1181/Lp13) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3., 12. un 14. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Filmu likumā" (Nr. 1182/Lp13) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
4.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" (Nr. 1184/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
4.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. (daļēji 1A priekšlikums), 2. (pēc būtības), 4. (daļēji 4A priekšlikums), 5. (pēc būtības) 16A, 29A, 31. (par normas izslēgšanu), 32., 35. (daļēji 35A priekšlikums), 37. (daļēji 37A priekšlikums), 38. (daļēji 38A priekšlikums) un 43A priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
4.2.
atbalstīt 1. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 1A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 2. pantā izteikto likuma 2. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
"Uz Valsts prezidentu attiecas tikai šā likuma 3. panta astotā un devītā daļa, 4.3 pants, 19. panta 2.2, 2.3, ceturtā daļa, 22., 37. panta 5.1 daļa un 38. pants."";
4.3.
atbalstīt 4. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 4A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:
"Papildināt 4. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
"(11) Amatpersonām (darbiniekiem) (izņemot šā likuma 5., 5.1, 6., 6.1, 6.2 un 13. pantā minētās amatpersonas (darbiniekus) un fiziskā darba veicējus) vai konkrētiem amatiem noteiktajai mēnešalgai var piemērot tirgus koeficientu, nodrošinot, ka ar koeficientu reizinātais mēnešalgas apmērs nepārsniedz Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu. Šādu amatpersonu (darbinieku) īpatsvars nedrīkst pārsniegt 15 procentus no valsts vai pašvaldības institūcijā nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaita, bet institūcijās, kuras nodrošina pakalpojumu sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām pārresoru līmenī, šādu amatpersonu (darbinieku) īpatsvars nedrīkst pārsniegt 30 procentus. Ja konkrētiem amatiem (izņemot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatus) un amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajai mēnešalgai ticis piemērots tirgus koeficients, valsts vai pašvaldības institūcija ne retāk kā reizi divos gados to pārskata, izvērtējot tirgus koeficienta piemērošanas nepieciešamību un pamatojumu. Ministru kabinets nosaka profesijas un specifiskās jomas, kurām piemērojams tirgus koeficients. Tirgus koeficientu nosaka robežās no 1,1 līdz 1,5.""";
4.4.
atbalstīt Ministru kabineta 16A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 7. pantā izteikto likuma 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
(1) Pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta otrā daļa), kam piemērots šāds koeficients:
1) galvaspilsētas domes priekšsēdētājam – līdz 6,00;
2) galvaspilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam, valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētājam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 30 000, – līdz 5,2;
3) valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētājam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 30 000, – līdz 4,2;
4) valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētāja vietniekam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 30 000, – līdz 4,0;
5) valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētāja vietniekam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 30 000, – līdz 3,7;
6) galvaspilsētas domes komitejas priekšsēdētājam – līdz 3,1;
7) galvaspilsētas domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam, valstspilsētas domes un novada domes komitejas priekšsēdētājam – līdz 2,8;
8) valstspilsētas domes un novada domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam – līdz 2,5;
9) galvaspilsētas domes deputātam – līdz 1,7;
10) valstspilsētas domes un novada domes deputātam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 30 000, – līdz 1,6;
11) valstspilsētas domes un novada domes deputātam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 30 000, – līdz 1,5.";
4.5.
atbalstīt Ministru kabineta 29A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 9. pantā izteikto likuma 6.2 panta otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Prokuroru mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot šādu koeficientu:
1) rajona (pilsētas) prokuroram – 3,05;
2) rajona (pilsētas) prokuratūras virsprokurora vietniekam – 3,26;
3) rajona (pilsētas) prokuratūras virsprokuroram – 3,53;
4) tiesu apgabala prokuroram – 3,35;
5) tiesu apgabala virsprokurora vietniekam – 3,56;
6) tiesu apgabala virsprokuroram – 3,77;
7) Ģenerālprokuratūras prokuroram – 3,77;
8) Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokuroram – 4,4;
9) Ģenerālprokuratūras departamenta virsprokuroram – 4,7;
10) ģenerālprokuroram – 6,7."";
4.6.
atbalstīt 35. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 35A priekšlikumu šādā redakcijā:
"izslēgt 15. panta vienpadsmito daļu";
4.7.
atbalstīt 37. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 37A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 16. pantā izteikto likuma 17. panta devītās daļas 3.1 un 3.3 punktu šādā redakcijā:
"31) Valsts prezidenta padomniekam, Valsts prezidenta kancelejas vadītājam un viņa vietniekam, izbeidzoties darba līgumam, kas noslēgts uz Valsts prezidenta pilnvaru laiku. Pabalstu izmaksā, ja šī amatpersona sniegusi apliecinājumu, ka uz to neattiecas šajā punktā minētie pabalsta izmaksas ierobežojumi. Ja Valsts prezidenta padomnieks, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs vai viņa vietnieks turpina veikt tos pašus pienākumus tā paša vai nākamā Valsts prezidenta pilnvaru laikā, veic Ministru kabineta locekļa konsultatīvās amatpersonas vai darbinieka, Ministru kabineta locekļa, parlamentārā sekretāra vai Saeimas deputāta, valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonas (darbinieka) pienākumus vai uzsāk to pildīšanu mēneša laikā no darba līguma izbeigšanās dienas, atlaišanas pabalstu neizmaksā;";
"33) Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāram un Saeimas Prezidija locekļa konsultatīvajai amatpersonai vai darbiniekam, izbeidzoties darba līgumam, kas noslēgts uz Saeimas Prezidija locekļa pilnvaru laiku. Pabalstu izmaksā mēneša laikā no darba līguma izbeigšanās dienas, ja šī amatpersona sniegusi apliecinājumu, ka uz to neattiecas šajā punktā minētie pabalsta izmaksas ierobežojumi. Ja Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs, Saeimas prezidija locekļa konsultatīvā amatpersona vai darbinieks turpina veikt tos pašus pienākumus vai sāk pildīt Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra, Saeimas Prezidija locekļa konsultatīvās amatpersonas vai darbinieka, Saeimas frakcijas darbinieka, Saeimas deputāta palīga pienākumus tās pašas vai nākamās Saeimas pilnvaru laikā, valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonas (darbinieka) pienākumus vai uzsāk to pildīšanu mēneša laikā no darba līguma izbeigšanās dienas, atlaišanas pabalstu neizmaksā;"";
4.8.
atbalstīt 38. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 38A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt likumprojektu ar jauniem pantiem šādā redakcijā:
1. Papildināt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 6. pantā izteikto likuma 4.3 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Valsts prezidentam sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no noteiktās mēnešalgas. Ja Valsts prezidentam ir laulātais, papildus sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās mēnešalgas.;
uzskatīt iesniegtā panta tekstu par pirmo daļu.";
2. Papildināt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 8. pantā izteikto likuma 5.1 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Saeimas priekšsēdētājam sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no noteiktās mēnešalgas.";
3. Papildināt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 8. pantā izteikto likuma 6. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Ministru prezidentam un ministram sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās mēnešalgas.";
4. Papildināt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 9. pantā ietvertā likuma 6.1 pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
"(7) Satversmes tiesas priekšsēdētājam un Augstākās tiesas priekšsēdētājam sedz reprezentācijas izdevumus 10 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās mēnešalgas.";
5. izslēgt likumprojekta 19. pantu.";
4.9.
atbalstīt Ministru kabineta 43A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 23. pantā izteikto likuma pārejas noteikumu 53. punktu šādā redakcijā:
"53. Grozījums par šā likuma 2. panta trešās daļas pirmā teikuma papildināšanu ar atsaucēm uz šā likuma 4.3 pantu, grozījumi šā likuma 3. pantā, ar kuriem ceturtās daļas 7. punkts izteikts jaunā redakcijā un 6.2 daļā aizstāti skaitļi un vārdi "1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17. punktā", nosacījums šā likuma 4. panta 1.1 daļā, ka ar koeficientu reizinātais mēnešalgas apmērs nepārsniedz Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu, 4.3 pants, grozījumi par 5.1 un 6. panta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi par 6.1 panta pirmās daļas izslēgšanu, otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un papildināšanu ar septīto daļu, grozījumi par 6.2 panta pirmās daļas izslēgšanu un otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, nosacījums šā likuma 14. panta 12.2 un trīspadsmitajā daļā, ka mēnešalga kopā ar piemaksu (piemaksām) nedrīkst pārsniegt Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu, grozījumi šā likuma 15. pantā, kas saistīti ar grozījumiem šā likuma 6., 6.1 un 6.2 pantā un ar kuriem ceturtajā daļā aizstāts vārds "priekšsēdētāju", sestajā daļā aizstāti vārdi "pirmajā daļā", astotajā daļā aizstāts vārds "pirmās", devītajā daļā aizstāti vārdi "pirmajā daļā" un izslēgta desmitā daļa, grozījums šā likuma 15. pantā, ar kuru divpadsmitā daļa papildināta pēc vārda "amatpersona", grozījums šā likuma 17. pantā, ar kuru devītā daļa papildināta ar 3.3 punktu, stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī."".
5.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā" (Nr. 1185/Lp13) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
6.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (Nr. 1186/Lp13) – neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
7.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Konkurences likumā" (Nr. 1188/Lp13) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
8.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" (Nr. 1189/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
8.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3A., 4. un 5. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
8.2.
atbalstīt alternatīvo Ministru kabineta 3A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt pārejas noteikumu 54. punktu (likumprojekta 4. pants) šādā redakcijā:
"54. Grozījumi šā likuma 13. panta pirmajā daļā, 16. panta otrajā daļā un 36. panta pirmajā daļā attiecībā uz slimības pabalsta piešķiršanu un izmaksu no 10 dienas un pienākumu darba devējam izmaksāt darba ņēmējiem no saviem līdzekļiem slimības naudu par laiku, ne ilgāku par deviņām kalendāra dienām piemērojami, ja darba ņēmējam pirmā pārejoša darba nespējas diena iestājusies 2022. gada 1. aprīlī vai vēlāk. Ja  pirmā  pārejoša darba nespējas diena iestājusies līdz 2022. gada 31. martam, slimības pabalstu un slimības naudu izmaksā saskaņā ar tiesisko regulējumu, kāds bija spēkā līdz 2022. gada 31. martam."".
9.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" (Nr. 1190/Lp13) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
10.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (Nr. 1192/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
10.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. (daļēji 2A priekšlikums) un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
10.2.
atbalstīt 2. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 2A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:
"___. No kancelejas nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir atbrīvota pašvaldība, ja tiesības uz nekustamo īpašumu tā iegūst reorganizācijas rezultātā."".
11.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" (Nr. 1193/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
11.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3A., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
11.2.
atbalstīt alternatīvo Ministru kabineta 3A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt pārejas noteikumu 159. punktu pēc skaitļa "2021." ar vārdu un skaitli "un 2022."".
12.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.