Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 385
Rīgā 2022. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 33 63. §)
22-TA-975
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 2. punktu un 14.1 panta ceturto daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 211. nr.; 2018, 59., 123., 191. nr.; 2019, 240. nr.; 2021, 154., 236. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
papildināt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi aiz vārdiem un skaitļa "otrās daļas 2. punktu" ar vārdiem un skaitli "un 14.1 panta ceturto daļu";
1.2.
papildināt noteikumus ar 1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.10. gadījumus, kuros piemērojama atzīmes veikšana ar noklusējumu.";
1.3.
svītrot 5.1. apakšpunktā vārdu un apzīmējumu "un "c"";
1.4.
aizstāt 75. punktā vārdus un skaitli "Būvniecības likuma 12. panta ceturtajā daļā" ar vārdiem "vispārīgajos būvnoteikumos";
1.5.
papildināt noteikumus ar 75.1 punktu šādā redakcijā:
"75.1 Būvniecības likuma 14.1 panta pirmo daļu piemēro šo noteikumu 64.1 1., 64.1 2. (izņemot pirmās grupas māju ceļu jaunu būvniecību vai pārbūvi), 64.1 4. (izņemot velosipēdu ceļu un gājēju ceļu jaunu būvniecību vai pārbūvi), 64.1 5. (izņemot komersantu ceļu jaunu būvniecību vai pārbūvi) un 64.1 6. apakšpunktā minētajā gadījumā.";
1.6.
aizstāt 101. punktā vārdus un skaitli "Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā" ar vārdiem "vispārīgajos būvnoteikumos";
1.7.
aizstāt 106. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā" ar vārdiem "vispārīgajos būvnoteikumos";
1.8.
papildināt noteikumus ar 108.2 un 108.3 punktu šādā redakcijā:
"108.2 Ja ceļš un iela vai tās kārta (ja ceļu un ielu paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniegts ceļa un ielas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

108.3 Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu pēc šo noteikumu 108.2 punktā minēto nosacījumu izpildes.";
1.9.
aizstāt 109. punktā vārdus un skaitli "Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā" ar vārdiem "vispārīgajos būvnoteikumos";
1.10.
svītrot 117. punkta otro teikumu;
1.11.
papildināt noteikumus ar 275. punktu šādā redakcijā:
"275. Šo noteikumu 75.punkts ir piemērojams ar 2023. gada 1. jūliju un attiecas uz būvniecības procesiem, kas noris, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu.";
1.12.
izteikt 6. pielikuma I daļas 2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.7.8. plānotais būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus);
2.7.9. plānotais būvniecības atkritumu apjoms.";
1.13.
svītrot 6. pielikuma I daļas 2.7.10. un 2.7.11. apakšpunktu;
1.14.
izteikt 6. pielikuma II daļas 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Būvniecības atkritumu apsaimniekošana:
2.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);
2.2. būvniecības atkritumu apjoms;
2.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).";
1.15.
aizstāt 6. pielikuma 10. piezīmē skaitļus un vārdus "2.7.8., 2.7.9. un 2.7.10. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktā";
1.16.
izteikt 7. pielikuma 2.7.10. un 2.7.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.7.10. plānotais būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus);
2.7.11. plānotais būvniecības atkritumu apjoms.";
1.17.
svītrot 7. pielikuma 2.7.12. apakšpunktu;
1.18.
aizstāt 7. pielikuma 8. piezīmē skaitļus un vārdus "2.7.10., 2.7.11. un 2.7.12. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "2.7.10. un 2.7.11. apakšpunktā";
1.19.
izteikt 8. pielikuma II daļas 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Būvniecības atkritumu apsaimniekošana:
2.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);
2.2. būvniecības atkritumu apjoms;
2.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).";
1.20.
izteikt 11. pielikuma 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.5. būvniecības atkritumu apsaimniekošana:
3.5.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);
3.5.2. būvniecības atkritumu apjoms;
3.5.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).";
1.21.
svītrot 11. pielikuma 3.6. apakšpunktu;
1.22.
papildināt 11. pielikumu ar 8. piezīmi šādā redakcijā:
"8. Ja būvdarbu laikā būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu žurnālā veikti ieraksti par atkritumu apsaimniekošanu, apliecinājuma 3.5. apakšpunktā minēto informāciju atspoguļo atbilstoši būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministre I. Indriksone