Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-1029
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 99. un 101. pantu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. panta trešās daļas 4. punktu,
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 12. panta trešo daļu un
Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta desmito daļu
1.
Noteikumi nosaka Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (pielikums) (turpmāk – cenrādis) un kārtību, kādā persona maksā par šādiem Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem (turpmāk – pakalpojums):
1.1.
nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana un nekustamā īpašuma veidošana;
1.2.
kadastra objekta un kadastra datu reģistrācija un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57. panta 1. un 1.1 punktā minēto kadastra datu aktualizācija;
1.3.
kadastra informācijas sagatavošana un izsniegšana personai par tās kadastra objektu (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantā minēto gadījumu);
1.4.
kadastra informācijas sagatavošana, izmantošana un pieejamības nodrošināšana (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 98. pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošana, izmantojot kadastra informāciju;
1.5.
Valsts adrešu reģistra datu izsniegšana;
1.6.
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sagatavošana un izsniegšana;
1.7.
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana.
2.
Persona par pakalpojumu maksā saskaņā ar cenrādi, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad pakalpojuma sniegšana ir bez maksas.
3.
Valsts zemes dienests viena pasūtījuma ietvaros sniedz vienu vai vairākus pakalpojumus atbilstoši personas pieprasījumam.
4.
Ja persona vēlas saņemt pakalpojumu divas reizes īsākā termiņā, nekā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos, un tas ir tehniski iespējams, cenai par pakalpojumu piemēro koeficientu divi. Cenrāža VII nodaļā minētos pakalpojumus nesniedz īsākā termiņā.
5.
Ja Valsts zemes dienests pakalpojuma sniegšanu organizē gan elektroniskā veidā, gan klātienē vai pa pastu un persona pakalpojumu pieprasa, tai skaitā dokumentus iesniedz, un saņem elektroniskā veidā, Valsts zemes dienests par elektronisko pakalpojumu piemēro desmit procentu cenas samazinājumu.
6.
Ja Valsts zemes dienests pakalpojuma sniegšanu organizē tikai elektroniskā veidā un persona pakalpojumu pieprasa vai saņem klātienē, Valsts zemes dienests piemēro papildu maksu par apkalpošanu klātienē saskaņā ar cenrādi.
7.
Maksu par pakalpojumu veido:
7.1.
viena cenrādī norādītā cena;
7.2.
vairāku cenrādī norādīto cenu summa;
7.3.
vairāku cenrādī norādīto pakalpojuma elementu cenas un daudzuma reizinājumu summa.
8.
Pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas persona saskaņā ar Valsts zemes dienesta sagatavoto rēķinu samaksā priekšapmaksu pilnā apmērā, izņemot:
8.1.
būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus, par kuriem persona maksā priekšapmaksu 50 procentu apmērā no prognozētās maksas;
8.2.
ja maksu par pakalpojumu veido saskaņā ar šo noteikumu 7.3. apakšpunktu un, pieņemot pakalpojumu, nav iespējams aprēķināt pakalpojuma kopējo maksu. Šādā gadījumā persona maksā priekšapmaksu cenrādī norādītās pakalpojuma elementa vienas mērvienības cenas apmērā, izņemot būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus.
9.
Ja maksu par pakalpojumu veido saskaņā ar šo noteikumu 7.3. apakšpunktu, Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un tāmes summu iekļauj rēķinā.
10.
Paredzētās maksas apmērs, ko aprēķina priekšapmaksas veikšanai, var atšķirties no pasūtījuma tāmes summas, kas aprēķināta atbilstoši faktiski izpildīto darbu apjomam.
11.
Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi uzsāk nākamajā darbdienā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ir veikta šo noteikumu 8. punktā minētā priekšapmaksa un maksājums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīts par saņemtu valsts budžetā.
12.
Ja šo noteikumu 8. punktā minētā priekšapmaksa nav samaksāta 30 kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas, uzskatāms, ka persona ir atteikusies no pakalpojuma un pasūtījums ir anulēts.
13.
Valsts zemes dienests par sniegto pakalpojumu izraksta un izsniedz personai rēķinu.
14.
Persona Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas.
15.
Par pakalpojumu persona norēķinās:
15.1.
ar tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;
15.2.
ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Valsts zemes dienestā;
15.3.
izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu Valsts zemes dienesta datu izplatīšanas portālā.
16.
Maksājuma iekasēšanas izdevumus sedz persona.
17.
Ja persona nav samaksājusi rēķinu norādītajā termiņā, Valsts zemes dienestam ir tiesības datus par personu nodot parāda piedziņas pakalpojuma sniedzējam.
18.
Ja nav ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad par to izrakstītie rēķini, kā arī par citiem personai sniegtajiem pakalpojumiem izrakstītie rēķini, kuriem iestājies samaksas termiņš, ir samaksāti pilnā apmērā un šie maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.
19.
Ja ir ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums un persona ir samaksājusi atbilstoši tiesas spriedumā noteiktajam un maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.
20.
Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi var pārtraukt:
20.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
20.2.
personai rakstiski atsakoties no pakalpojuma.
21.
Pārtraucot pakalpojuma izpildi, Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un no saņemtās pakalpojuma priekšapmaksas summas sedz izmaksas par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma izpildes pārtraukšanai, šādā kārtībā:
21.1.
ja saņemtā priekšapmaksa nesedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests izraksta personai rēķinu 15 kalendāra dienu laikā pēc pakalpojuma pārtraukšanas. Persona rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas;
21.2.
ja saņemtā priekšapmaksa pārsniedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests informē personu par aprēķināto starpību un atmaksā to šo noteikumu 23. punktā noteiktajā kārtībā.
22.
Ja pakalpojums nav izpildīts noteiktajā termiņā no Valsts zemes dienesta atkarīgu apstākļu dēļ, personai ir tiesības rakstiski atteikties no pakalpojuma. Ja persona atsakās no pakalpojuma, Valsts zemes dienests pārtrauc pakalpojuma izpildi un atmaksā personas samaksāto naudas summu pilnā apmērā šo noteikumu 23. punktā noteiktajā kārtībā.
23.
Šo noteikumu 21.2. apakšpunktā un 22. punktā minētajā gadījumā persona Valsts zemes dienestam iesniedz iesniegumu, kurā norādīti dati par personu (fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods vai identifikācijas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), bankas rekvizīti un konta numurs. Valsts zemes dienests ne vēlāk kā 45 kalendāra dienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas atmaksā personai attiecīgo naudas summu, veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību.
24.
Personai un Valsts zemes dienestam rakstiski vienojoties, var nepiemērot šo noteikumu 8., 12., 14., 18., 19., 20., 21. un 22. punkta nosacījumus.
25.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 11. janvāra noteikumus Nr. 20 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 8. nr.) un Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 896 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 193. nr.).
26.
Maksa par pakalpojumu, kas pieprasīts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir aprēķināma atbilstoši pakalpojuma maksai, kāda tā bija pieprasīšanas dienā.
26.1
Šo noteikumu pielikuma 9., 10., 11. un 12. punktā noteiktā maksa netiek piemērota trīs mēnešus pēc pirmreizējas datu publicēšanas atvērto datu veidā personām, kuras uz esošo līgumu pamata saņem šādus datus, izmantojot speciālus datu izsniegšanas risinājumus.
27.
Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 11. janvārī.
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr.
787
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

 

Nr.

p. k.

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
I. Būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana
1. Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana2, 3
1.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana viens īpašums 42,00 0,00 42,00
1.2. ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25,90 euro par ēku4 viens apbūves laukuma kvadrātmetrs 0,17 0,00 0,17
1.3. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu4 viens kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 0,00 1,09
1.4. nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā viena ēka 7,85 0,00 7,85
1.5. zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana un norādīšana apbūves plānā viena zemes vienība 15,15 0,00 15,15
2. Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana2, 3
2.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana viens pasūtījums 62,00 0,00 62,00
2.2. lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana viens kilometrs/
1000 kvadrātmetru5
21,10 0,00 21,10
2.3. otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus šā pielikuma 2.2. apakšpunktā minētajai cenai) viena daļa 4,10 0,00 4,10
2.4. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu4 viens kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 0,00 1,09
3. Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana2, 3
3.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana viens pasūtījums 42,00 0,00 42,00
3.2. punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana viena inženierbūve 15,60 0,00 15,60
3.3. otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus šā pielikuma 3.2. apakšpunktā minētajai cenai) viena daļa 4,10 0,00 4,10
3.4. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu4 viens kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 0,00 1,09
4. Būves nolietojuma noteikšana2, 3, 6 
4.1. ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros ēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem 34,35 0,00 34,35
4.2. ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros ēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem 80,50 0,00 80,50
5. Būves neesības konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (papildus šā pielikuma 1., 2. vai 3. punktā minētajai cenai) viena būve 7,95 0,00 7,95
II. Datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā
6. Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
6.1. jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) viens kadastra objekts 30,00 0,00 30,00
6.2. par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus šā pielikuma 6.1. apakšpunktā minētajai cenai) viena telpa 0,52 0,00 0,52
7. Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 9,25 0,00 9,25
III. Informācijas pieejamības nodrošināšana7
8. Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu10 viens īpašums 2,85 0,00 2,85
viens mēnesis8 162,50 0,00 162,50
9. Datu izsniegšanas pakalpojuma abonēšana vienai datu kopai8 viens mēnesis par vienu datu kopu 24,50 0,00 24,50
10. Tīmekļa pakalpe, izņemot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācijas WMS 8,9 viens mēnesis par vienu tīmekļa pakalpi līdz 25 000 pieprasījumiem mēnesī 42,05 0,00 42,05
11. Datubāzes replikācijas abonēšana8 viens mēnesis 42,05 0,00 42,05
12. Datnes izsniegšana viena datu kopa 150,35 0,00 150,35
13.

Informācija sertificētām personām12 normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai

13.1. informācija standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām viena zemes vienība 20,75 0,00 20,75
13.2. informācija standartizētā formā par uzmērāmo objektu viena zemes vienība 9,10 0,00 9,10
14. Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem11

viens dokuments

13,45 0,00 13,45
15. Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana)11 viens dokuments 14,15 0,00 14,15
16. Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana11

vienas būves vai telpu grupas lieta

15,00 0,00 15,00
17. Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana11 viens dokuments 3,00 0,00 3,00
viena lieta 15,00 0,00 15,00
18. Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu13 viena stunda 38,80 0,00 38,80
19. Informācijas izsniegšanas nodrošināšana14
19.1. pasta sūtījuma noformēšana15

viens pasta sūtījums

1,45 0,00 1,45
19.2.

kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana

viens caurauklots dokuments 4,25 0,00 4,25
19.3. dokumenta, tai skaitā kopijas, apliecināšana viens apliecinājums 1,85 0,00 1,85
19.4. informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas par katrām 10 lapām 1,55 0,00 1,55
19.5. informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā viena lapa 8,55 0,00 8,55
IV. Atzinumi, saskaņojumi un lēmumi
20. Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums11 viens atzinums 40,30 0,00 40,30
21. Speciālās vērtības aprēķināšana viena vērtība 33,35 0,00 33,35
22. Lēmums zemes reformas ietvaros11, 16  
22.1. vienam lietotājam viens lēmums 27,75 0,00 27,75
22.2. katram nākamajam lietotājam, ja ir kopīpašums (koplietojums) (papildus šā pielikuma 22.1. apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk kā 170,74 euro par lēmuma sagatavošanu viens lēmums 7,10 0,00 7,10
23. Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem viens dokuments 9,25 0,00 9,25
24. Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidū viens pieprasījums 60,00 0,00 60,00
V. Citi pakalpojumi
25. Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē viens pieprasījums 4,30 0,00 4,30
26. Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem11 viens dokuments par vienu zemes vienību 38,80 0,00 38,80
27. Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā13 viena stunda 19,70 0,00 19,70
28. Dalības maksa par piedalīšanos Valsts zemes dienesta organizētajos semināros viens dalībnieks 29,00 0,00 29,00
29. Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās  pārvaldes apakšstruktūrvienības adreses7,17 viens izbraukums 11,70 0,00 11,70
30. Valsts zemes dienesta transporta izmantošana viens kilometrs 0,47 0,00 0,47

Piezīmes.

1. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. Ieskaitot apvidus darbus, kas veido 40 % no tāmes summas.

3. Papildus pakalpojuma cenai piemēro šā pielikuma 6. vai 7. punktā minēto cenu par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, šā pielikuma 16. punktā minēto cenu par kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanu, šā pielikuma 29. punktā minēto cenu par speciālista izbraukumu uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas, un šā pielikuma 30. punktā minēto cenu par Valsts zemes dienesta transporta izmantošanu pakalpojuma izpildei.

4. Par kontrolmērījumu veikšanu objektā pēc klienta pieprasījuma vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos cena noteikta 50 % apmērā no šajā punktā minētās cenas.

5. Piemēro kadastrālās vērtības aprēķināšanai paredzēto inženierbūves tipa mērvienību (kvadrātmetrs vai kilometrs).

6. Būvei ar būvtilpumu, kas lielāks par 5000 kubikmetriem, par nolietojuma noteikšanu daļai, kas pārsniedz 5000 kubikmetrus, papildus piemēro maksu saskaņā ar attiecīgo šā pielikuma 4. punkta apakšpunktu.

7. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv pakalpojumu katalogā ievietota informācija par Valsts zemes dienesta sniegtajiem pakalpojumiem.

8. Maksa tiek piemērota par pilnu mēnesi. Minimālais abonēšanas laiks ir viens mēnesis.

9. Cenu piemēro par katriem 25 000 datu pieprasījumiem kalendāra mēnesī līdz 1 000 000 datu pieprasījumu kalendāra mēnesī. Pārsniedzot 1 000 000 datu pieprasījumu kalendāra mēnesī, cena par turpmākiem datu pieprasījumiem šajā kalendāra mēnesī netiek piemērota. Pieprasījumu skaits ir viens nedalāms kopums. Maksu par kalendāra mēnesi, kurā tiek pārtrauktas līgumsaistības, aprēķina šajā piezīmē noteiktajā kārtībā, proporcionāli nesamazinot maksu.

10. Informācija tiek sagatavota no informācijas sistēmas bez paraksta.

11. Ja nepieciešams, pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu saskaņā ar šā pielikuma 19.4. un 19.5. apakšpunktu.

12. Sertificēta persona ģeodēzijā, zemes ierīcībā, zemes kadastrālajā uzmērīšanā un meža inventarizācijas darbu veikšanā.

13. Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir viena stunda.

14. Informācijas izsniegšanu Valsts zemes dienests nodrošina tikai kopā ar valsts pārvaldes funkciju izpildei noteikto pakalpojumu, ja klients norādījis šajā punktā minēto pakalpojuma izsniegšanas veidu.

15. Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

16. Lēmums par īpašumtiesību atjaunošanu, nodošanu īpašumā par samaksu, zemes izpirkšanu un īpašumtiesību atjaunošanu (lauku teritorijās, izņemot likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 16. panta otrās daļas noteiktos gadījumus). Ja attiecīgais nekustamais īpašums ir kopīpašumā (koplietojumā), lēmuma oriģināls tiek sagatavots katram īpašniekam (lietotājam).

17. Maksu par pakalpojumu piemēro arī tad, ja jāveic atkārtots izbraukums uz objektu no Valsts zemes dienesta neatkarīgu apstākļu dēļ vai tiek izmantots klienta transports, izbraucot uz objektu.