Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 316
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 32. §)
24-TA-768
Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu
1.
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta ieņēmumus 6 648 088 euro apmērā un izdevumus 7 978 475 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 1 330 387 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.
2.
Zāļu valsts aģentūrai maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 21 102 euro apmērā ieskaitīt Veselības ministrijas pamatbudžetā.
3.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 13. septembra rīkojumu Nr. 599 "Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 179. nr.).
Ministru prezidente E. Siliņa
Veselības ministra pienākumu izpildītāja ‒ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre I. Bērziņa
Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
rīkojumam Nr.
316
Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2024.–2026. gadam
Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods Klasifikācijas koda nosaukums

2024. gads

(euro)

2025. gads

(euro)

2026. gads

(euro)

21300; 21400; 21100; 21200; 18000; 19000; 21700

RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI

(IEŅĒMUMI) – KOPĀ
6 648 088

  5 062 704

  5 062 704

18000 Valsts budžeta transferti 68 391 68 391 68 391
18300 Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta 68 391 68 391 68 391

21400

Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 994 313 4 994 313 4 994 313
21100 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 1 585 384 0 0
1000–9000 IZDEVUMI – KOPĀ 7 978 475 5 062 704 5 062 704

1000–4000;

6000–7000
Uzturēšanas izdevumi 7 202 951 4 730 793 4 730 793
1000–2000 Kārtējie izdevumi 7 181 849 4 730 793 4 730 793
1000 Atlīdzība 5 856 784 4 203 205 4 203 205
2000 Preces un pakalpojumi 1 325 065 527 588 527 588
7100–7800 Uzturēšanas izdevumu transferti 21 102 0 0
7800 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 21 102 0 0
5000; 9000 Kapitālie izdevumi 775 524 331 911 331 911
5000 Pamatkapitāla veidošana 775 524 331 911 331 911
[18000–21700]–[1000–9000] Finansiālā bilance 1 330 387 0 0
F 00 00 00 00 Finansēšana

1 330 387

0 0
F21 01 00 00 Naudas līdzekļi

1 330 387

0 0
F21 01 00 00 1 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

1 330 387

0 0