Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 629
Rīgā 2023. gada 26. septembrī (prot. Nr. 47 20. §)
23-TA-1974
Par valsts pētījumu programmu ''Sabiedrības veselība''
1.
Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 13. panta otrās daļas 3. punktu, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 4. punktu, apstiprināt valsts pētījumu programmu ''Sabiedrības veselība'' (turpmāk – programma).
2.
Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju programmas īstenošanā.
3.
Programmas kopējais finansējums laikposmam no 2023. gada līdz 2025. gadam ir 3 750 000 euro, tai skaitā 2023. gadam – 750 000 euro, 2024. gadam – 1 500 000 euro un 2025. gadam –  1 500 000 euro. Programmu finansē no Izglītības un zinātnes ministrijai valsts budžeta apakšprogrammai 05.12.00 ''Valsts pētījumu programmas'' piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Programmas virsmērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā, kā arī uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
5.
Programmas mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturībspējas stiprināšanai.
6.
Lai sasniegtu programmas mērķi, noteikt šādus uzdevumus:
6.1.
attīstīt jaunas  zināšanas, pieejas un metodes iedzīvotāju veselībpratības uzlabošanai;  
6.2.
attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes veselības aprūpes cilvēkkapitāla attīstīšanai un efektīvai izmantošanai;  
6.3.
attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes profilaktiski un medicīniski novēršamās mirstības mazināšanai no neinfekcijas slimībām;
6.4.
iegūt zināšanas cilvēka biomonitoringa programmas izveidei, novērtējot pesticīdu, smago metālu un atsevišķu organisko piesārņotāju izplatību Latvijas iedzīvotāju paraugos, kā arī noskaidrojot, vai aizliegto pesticīdu atliekvielām ir vides piesārņojuma, pārtikas vai sadzīves līdzekļu izcelsme;
6.5.
attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes antimikrobiālās rezistences izplatības risku novērtēšanai un ierobežošanai, kā arī sniegt zināšanas par jaunām pieejām un metodēm HIV izplatības ierobežošanas politikas pilnveidošanai un jaunām izmaksu efektīvām pieejām sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšanai;
6.6.
attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes bērnu veselības iznākumu mērīšanai, monitorēšanai un uzlabošanai.
7.
Programmas īstenošanas laikā noteikt šādus sasniedzamos rezultātus:
7.1.
izpētītas slimības un veselības stāvokļi, kas rada lielāko slogu veselības aprūpes sistēmai;
7.2.
sniegtas pierādījumos balstītas sabiedrības veselības un veselības aprūpes rīcībpolitikas rekomendācijas un novērtēta to potenciālā ietekme uz sabiedrības veselību un veselības aprūpi, tai skaitā veikti izmaksu efektivitātes aprēķini;
7.3.
izstrādāti priekšlikumi veselības aprūpes vadlīniju, algoritmu un pacientu ceļu aktualizēšanai;
7.4.
sniegtas rekomendācijas vērtībās balstītas veselības aprūpes pieejas ieviešanai;
7.5.
sasniegti citi specifiski rezultāti atbilstoši katra programmas uzdevuma mērķim.
8.
Noteikt programmai šādus kopīgus (horizontālos) uzdevumus:
8.1.
veidot un attīstīt starpdisciplināras un iekļaujošas starptautiski konkurētspējīgas pētnieku grupas, kas zinātniskajā darbībā izmanto pētniecībā atzītas metodes un tehnoloģijas;
8.2.
attīstīt zinātnisko grupu sadarbību ar veselības nozares speciālistiem programmas mērķu sasniegšanai;
8.3.
iesaistīties starptautiskās sadarbības tīklos un konsorcijos, ja tas ir nepieciešams attiecīgā zinātniskā projekta mērķu sasniegšanai;
8.4.
publicēt oriģinālus zinātniskos rakstus Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos izdevumos, tai skaitā šajās datubāzēs iekļautajos Q1 un Q2 kvartiles izdevumos pēc iespējas kā atvērtās publikācijas;
8.5.
pētījumos, ciktāl tas iespējams, izmantot valsts informācijas sistēmās un datubāzēs esošos datus un nodrošināt minēto datu konsolidāciju, kā arī pētījumos iegūto datu ievietošanu atvērtās pieejas datu kopās;
8.6.
pētījumu plānošanā,  ciktāl tas ir iespējams un pamatots, izmantot iepriekš Latvijā veikto pētījumu rezultātus un  salīdzināt iegūtos datus ar jau veiktu pētījumu datiem;
8.7.
veicināt zināšanu pārnesi, nodrošinot rīcībpolitikas ieteikumu izstrādi;
8.8.
programmas īstenošanā nodrošināt sadarbību kopīgu aktivitāšu ietvaros (piemēram, organizēti sabiedrības informēšanas pasākumi, konferences un semināri);
8.9.
informēt sabiedrību, iesaistot atbilstošās mērķa grupas, lai veicinātu zināšanu pārnesi, izpratni par pētniecības lomu un devumu sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, tai skaitā sagatavojot informatīvus populārzinātniskus rakstus par veiktajiem pētījumiem, to rezultātiem un sabiedrības ieguvumiem.
9.
Programmas īstenošanu bez papildu finansējuma piešķiršanas var pagarināt uz vienu gadu, ja tas ir nepieciešams programmas un tās projektu rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai.
Ministru prezidente E. Siliņa
Veselības ministrs H. Abu Meri