Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 498
Rīgā 2023. gada 5. septembrī (prot. Nr. 43 3. §)
23-TA-337
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai"
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 180. nr.; 2018, 49. nr.; 2020, 60A., 74A., 248. nr.; 2021, 77., 130. nr.; 2022, 53. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:
"Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 14. punktu".
2.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikumi nosaka garantiju atbalsta piešķiršanas nosacījumus, finansēšanas kārtību un valsts atbalsta nosacījumus sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem, mazajiem vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas saimnieciskās darbības veicējiem – juridiskām personām (turpmāk – saimnieciskās darbības veicēji) – ierobežotas portfeļgarantijas veidā, kā arī Covid-19 izraisītās krīzes portfeļgarantijas nosacījumus un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.4. pasākuma "Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai" (turpmāk – 1.2.3.4. pasākums) portfeļgarantiju nosacījumus tiešo finanšu instrumentu veidā. "
3.
Papildināt ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
"1.1 Mazajiem vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas saimnieciskās darbības veicējiem ir pieejama garantija tikai 1.2.3.4. pasākuma ietvaros."
4.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Garantiju izsniegšanai un sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksu segšanai izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda atmaksāto finansējumu 14 300 000 euro apmērā, šī finansējuma atmaksas un otrreiz atmaksāto finansējumu, ko  plānots izmantot atkārtoti,  līdz 14 300 000 euro, kā arī šo noteikumu 12. punktā minētos maksājumus:
5.1. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksāto publisko finansējumu – 10 000 000 euro apmērā;
5.2. darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros atmaksāto publisko finansējumu – 4 300 000 euro apmērā."
5.
Papildināt ar 5.2 punktu šādā redakcijā:
"5.2 Garantiju izsniegšanai sabiedrība "Altum" izmanto 1.2.3.4. pasākumam pieejamo finansējumu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamo finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas."
6.
Papildināt ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
"6.1 1.2.3.4. pasākuma ietvaros sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksas nosaka atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamo finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas."
7.
Izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.1. saimnieciskās darbības veicējs atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajām mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijām vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, 2. panta 6. un 7. punktā noteiktajām mazo vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas sabiedrības definīcijām;".
8.
Izteikt 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.4. vienam saimnieciskās darbības veicējam garantēto finanšu pakalpojumu summa nepārsniedz 250 000 euro, izņemot gadījumu, ja garantija tiek sniegta 1.2.3.4. pasākuma ietvaros, kad garantēto finanšu pakalpojumu summa nepārsniedz 500 000 euro;".
9.
Papildināt ar 10.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.9. mazo vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas saimnieciskās darbības veicēju garantijas kredīta kvalitāte ir pielīdzināma vismaz B– kredītreitingam, kas norādīts šo noteikumu ​pielikumā minētajai kredīta kvalitātes klasei "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi" atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "a" apakšpunktam."
10.
Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.3. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētajās nozarēs vai veic darbības, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "d" un "e" apakšpunktā;".
11.
Papildināt ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
"13.1 Papildus šo noteikumu 13. punkta nosacījumiem 1.2.3.4. pasākuma ietvaros garantiju nepiešķir:
13.11. nozarē, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 7. panta 1. punktā;
13.12. zemes iegādei, ja summa pārsniedz 10 % no garantētās finanšu pakalpojuma summas vai attiecībā uz pamestām teritorijām un bijušajām rūpniecības teritorijām, kurās ir ēkas, līdz 15 % no garantētās finanšu pakalpojuma summas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 64. panta 1. punkta "b" apakšpunktu;
13.13. Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai, tai skaitā priekšfinansēšanai saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 58. panta 7. punktu;
13.14. darbībām, kuras uzskatāmas par faktiski pabeigtām vai pilnībā īstenotām, pirms ir iesniegts pieteikums atbalsta programmas finansējuma saņemšanai, ievērojot regulas Nr. 2021/1060 63. panta 6. punktu;
13.15. esošu vai jaunu saistību dzēšanai, tai skaitā parāda procentiem saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "a" apakšpunktu."
12.
Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
"18. Pirms līguma noslēgšanas ar kredītiestādi sabiedrība "Altum" iesniedz saskaņošanai Ekonomikas ministrijā un Finanšu ministrijā, bet attiecībā uz 1.2.3.4. pasākumu – Centrālajā Finanšu un līgumu aģentūrā sabiedrības "Altum" izstrādātu metodoloģiju par visu finansiālo priekšrocību nodošanu saimnieciskās darbības veicējiem. Metodoloģiju pamato ar kredītiestāžu cenu noteikšanas un nodrošinājuma politiku."
13.
Izteikt 32.1 punktu šādā redakcijā:
"32.1 Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai  V nodaļas nosacījumiem."
14.
Papildināt ar pielikumu (pielikums).
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Ekonomikas ministre I. Indriksone
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 5. septembra
noteikumiem Nr.
498

"Pielikums

Ministru kabineta

2017. gada 5. septembra

noteikumiem Nr. 537


Gada drošās zonas prēmijas likmes


Nr.

p. k.

Kredīta kvalitātes klase Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings Reitingu aģentūras "Fitch" reitings Reitingu aģentūras "Moody’s" reitings Gada drošās zonas prēmijas likme
Nodrošinājuma līmenis1
augsts parasts zems
1. Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa 0,4 % 0,4 % 0,4 %
2.

Ļoti augsta maksātspēja

AA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3
0,4 % 0,4 % 0,4 %
3.

Augsta maksātspēja

A +
A
A –

A +
A
A –

A 1
A 2
A 3
0,55 % 0,55 % 0,55 %
4. Pietiekama maksātspēja BBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3
0,8 % 0,8 % 0,8 %
5. Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem

BB +
BB

BB +
BB
Ba 1
Ba 2
2 % 2 % 2 %
6.        Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi

BB –

B +

BB –

B +

Ba 3

B 1

3,8 % 3,8 % 3,8 %
B
B –

B
B –

B 2
B 3
6,3 % 6,3 % 6,3 %
7. Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3
8. Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. 1 Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir lielāki par 60 %. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai."