Rīkojuma konsolidētā versija

24-TA-466
Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos
1.
Saskaņā ar 2005. gada 3. oktobrī parakstītā Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības līguma 10. pantu apstiprināt darbam Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos Latvijas Republikas pārstāvju grupu (turpmāk – pārstāvju grupa) šādā sastāvā:
1.1.
A. Krauze – zemkopības ministrs (pārstāvju grupas vadītājs);
1.2.
E. Valantis – Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs (pārstāvju grupas vadītāja vietnieks);
1.3.
A. Babiča − Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte;
1.4.
E. Balševics − Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs;
1.5.
J. Briedis – Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta direktors;
1.6.
(svītrots ar MK 25.05.2023. rīkojumu Nr. 283);
1.7.
E. Skuja – Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Azerbaidžānas Republikā;
1.8.
K. Krumholcs − Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo attiecību departamenta Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu nodaļas vadītājs;
1.9.
D. Klinsone − Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja;
1.10.
Z. Liepiņa − Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece;
1.11.
E. Luca − Satiksmes ministrijas Transporta loģistikas un starptautiskās sadarbības koordinācijas departamenta direktore;
1.12.
U. Reimanis − Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks;
1.13.
N. Sakss − Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors;
1.14.
A. Kārkliņa-Lurope – Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītāja vietniece;
1.15.
E. Bērziņa − Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore;
1.16.
R. Zaremba – Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļas vecākā eksperte (pārstāvju grupas atbildīgā sekretāre).
(Grozīts ar MK 25.05.2023. rīkojumu Nr. 283)
2.
Pārstāvju grupai ir tiesības darbam starpvaldību komisijā pieaicināt speciālistus un ekspertus.
3.
Pārstāvju grupas vadītājam ir tiesības apstiprināt pārstāvjus darbam starpvaldību komisijas apakškomisijās un darba grupās.