Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-1230
Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
100. panta ceturto daļu
un Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma
19. panta otro daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
valsts pārvaldes pakalpojumu portāla (turpmāk – portāls) izmantošanas un pārvaldības kārtību;
1.2.
portāla pārzini, portāla pārziņa pienākumus un atbildību, kā arī valsts pārvaldes iestādes (turpmāk – iestāde) pienākumus un atbildību;
1.3.
informācijas apmaiņas kārtību starp portāla pārzini un iestādi;
1.4.
portālā ietvertās informācijas aktualizēšanas kārtību.
2.
Portāls ir paaugstinātas drošības valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – portāla pārzinis). Iestāde, kas portālā izvieto un ar portāla starpniecību sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus, ir valsts pārvaldes pakalpojuma turētājs.
2.1
Portālā ir iespējams veikt tiešsaistes maksājumus par valsts pārvaldes pakalpojumiem, ja iestāde, izvietojot e-pakalpojumu portālā, šādu iespēju pakalpojuma sniegšanas ietvaros paredz.
II.Informācijas sagatavošana, ievietošana un aktualizēšana
3.
Portāls ir vienots valsts pārvaldes pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums), informācijas un saziņas elektroniskais kontaktpunkts, kas nodrošina:
3.1.
vismaz šādu informāciju par pakalpojumiem:
3.1.1.
pakalpojuma nosaukums un īss apraksts, kā arī pakalpojuma saņemšanai veicamie maksājumi, ja tādi ir nepieciešami;
3.1.2.
pakalpojuma turētāja un sniedzēja nosaukums un kontaktinformācija;
3.1.3.
pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti un izmantojamās veidlapas;
3.1.4.
pakalpojuma pieprasīšanai un saņemšanai nepieciešamās darbības un nosacījumi, kā arī informācija par visiem pakalpojuma saņemšanas kanāliem;
3.1.5.
tiesiskais regulējums un informācija par kārtību, kādā apstrīdama vai pārsūdzama iestādes rīcība;
3.2.
informāciju par tipiskām situācijām, kurām iestājoties privātpersonai var rasties nepieciešamība pēc noteiktu pakalpojumu kopuma (turpmāk – dzīves situācijas apraksts);
3.3.
vienotu piekļuvi e-pakalpojumiem;
3.3.1
personas datu pārlūkošanas pakalpojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas datu pārlūkošanas pakalpojumu;
3.4.
piekļuvi portāla gala lietotāja personalizētajai sadaļai, kas satur individualizētus datus un informāciju un nodrošina iespēju pieteikt un saņemt portālā pieejamos elektroniskos pakalpojumus (turpmāk – darba vieta);
3.5.
piekļuvi oficiālās elektroniskās adreses kontam;
3.5.1
pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi portāla lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai fiziskām personām pilnvarotā e-pakalpojuma ietvaros, veicot nepieciešamo datu pārbaudi pakalpojumu vadības sistēmā, kā arī Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem, veicot nepieciešamo datu pārbaudi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Fizisko personu reģistrs", Latvijas Zvērinātu notāru padomes Notāru informācijas sistēmā un Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;
3.6.
iespēju portāla gala lietotāja darba vietā portāla gala lietotājam norādīt informāciju par sevi (piemēram, kontaktinformāciju);
3.7.
pakalpojumu izpildes rezultātu pieejamību portāla gala lietotāja darba vietā pēc pakalpojumu izpildes, ja pakalpojuma īstenošana to paredz;
3.8.
portāla darbības pamatrādītāju uzskaiti un publicēšanu;
3.9.
(Svītrots)
4.
(Svītrots)
5.
Portālā iekļauj aktuālo informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanai, veikšanai vai izbeigšanai nepieciešamajām darbībām, Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 17. pantā un 19. panta trešajā daļā norādīto informāciju, kā arī informāciju par nodibinājumiem vai biedrībām, kur saimnieciskās darbības veicējs var vērsties, lai saņemtu brīvprātīgu un neoficiālu praktisku palīdzību (ja nepieciešams).
6.
Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās informācijas iekļaušana un aktualizācija notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaiti, sniegšanu un kvalitātes kontroli.
7.
Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā un 5. punktā minēto informāciju attiecībā uz iedzīvotājiem, tās strukturēšanu, ievietošanu un aktualizēšanu sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm koordinē valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma VIRSIS) pārzinis, savukārt informāciju attiecībā uz komersantiem, tās strukturēšanu, ievietošanu un aktualizēšanu sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm koordinē Ekonomikas ministrija.
8.
(Svītrots)
9.
Portāla saturu veido latviešu valodā un, ja nepieciešams, tulko citās valodās.
10.
Portāla satura tulkošanu citās valodās portālā nodrošina mašīntulkošanas rīks, un portāla pārzinis nodrošina, ka portāla tulkotajā daļā ir sniegta pamanāma norāde par to. Ja tiek konstatēta pretruna starp portāla satura tulkojumu svešvalodā un tā saturu latviešu valodā, noteicošais ir portāla saturs latviešu valodā.
III.Portāla pārvaldība
11.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar portāla pārzini nosaka portāla attīstības mērķus, virzienus, uzdevumus, rezultatīvos rādītājus un satura principus. Portāla attīstības mērķi, virzieni, uzdevumi, rezultatīvie rādītāji un satura principi uzņēmējdarbības jautājumos nosakāmi sadarbībā ar Ekonomikas ministriju.
12.
Portāla pārzinis:
12.1.
nodrošina portāla satura pārvaldību, kas ietver:
12.1.1.
portāla satura un funkcionalitātes attīstības plānošanu;
12.1.2.
satura izveidi un tā izvietošanas koordinēšanu;
12.1.3.
portāla satura kvalitātes vadību;
12.1.4.
(Svītrots)
12.2.
nodrošina portāla tehnisko administrēšanu un uzturēšanu, kas ietver arī:
12.2.1.
portāla veidošanu, portāla darbībai nepieciešamās informācijas un tehnisko resursu uzturēšanu un drošības pārvaldību, tai skaitā nodrošina personas datu pārlūkošanas pakalpojuma tehnisko risinājumu personas datu pārlūkošanas pakalpojuma sniegšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu pārlūkošanas pakalpojumu;
12.2.2.
pakalpojumu aprakstu informācijas automatizētu publicēšanu portālā;
12.2.3.
portāla gala lietotāju vajadzību analīzi atbilstoši nepieciešamībai vai pirms jaunas portāla funkcionalitātes izstrādes, ja tā ietekmē lietotāja saskarni un tās lietojamību;
12.2.4.
iestāžu piekļuvi šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētajai informācijai, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu portāla gala lietotājiem;
12.3.
nodrošina veiktspējas rādītāju mērīšanu un publicēšanu, tai skaitā:
12.3.1.
veic portāla darbības kvalitātes kontroli un portāla darbības pamatrādītāju uzskaiti un publicēšanu;
12.3.2.
uzkrāj statistiku par portāla satura lietošanu un portālā izvietoto e-pakalpojumu izpildi un publicē to portālā vismaz reizi ceturksnī;
12.3.3.
vismaz reizi gadā mēra portāla gala lietotāju apmierinātību un mērījumu rezultātus publicē portālā;
12.4.
plāno un nodrošina portāla darbības publicitātes un informēšanas pasākumus;
12.5.
pastāvīgi uzrauga portāla lietojumu un identificē portāla gala lietotāju vajadzības, un, ja nepieciešams, pielāgo portāla struktūru un saturu;
12.6.
veic personas datu apstrādi pakalpojumu sniegšanai un pakalpojuma sniegšanas kvalitātes uzraudzībai un uzlabošanai nepieciešamajā apjomā;
12.7.
ir personas datu pārzinis portālā attiecībā uz šo noteikumu 3. punktā noteiktajiem mērķiem un veic personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas rezultātu glabāšanu un pieejamību pēc to sniegšanas portāla gala lietotājam portāla gala lietotāja darba vietā;
12.8.
elektroniski identificētam portāla gala lietotājam ar tā piekrišanu nodrošina portāla satura personalizāciju, lai piedāvātu pielāgotu pakalpojumu sarakstu. Lai nodrošinātu portāla satura personalizāciju, veic šādu datu apstrādi – personas kods (unikālais identifikācijas numurs), veiktās darbības, pieslēgšanās laiks. Portāla lietotājam ir nodrošināta iespēja atteikties no satura personalizācijas;
12.9.
ievieto portālā ar portāla lietošanu saistīto informāciju.
13.
Portāla pārzinis nodrošina portāla darbību arī mobilajās ierīcēs.
14.
Portāla pārzinis nodrošina portāla pieejamību:
14.1.
darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 99 % laika mēnesī;
14.2.
darbadienās no plkst. 17.00 līdz 8.30, brīvdienās un svētku dienās 97 % laika mēnesī.
15.
Portāla pārzinis informē portāla gala lietotāju par plānotu e-pakalpojuma darbības pārtraukumu vismaz divas darbdienas pirms plānotā pārtraukuma, bet par neplānotu pārtraukumu – tā iestāšanās brīdī, informāciju aktualizējot portālā.
16.
Portāla pārzinis sadarbībā ar Valsts kasi, informējot par to attiecīgo iestādi, bloķē portālā izvietota e-pakalpojuma apmaksas funkcionalitāti vai tā apmaksu pakalpojumu portālā, ja maksājums veicams Valsts kases kontā ar maksājuma karti un pakalpojumu katalogā pakalpojumu maksājumu informācija nav aktuāla.
17.
Portāla pārzinis var izmantot trešo pušu tehniskos risinājumus portāla statistikas uzkrāšanai un gala lietotāju atsauksmju iegūšanai un analīzei.
17.1
Portālā tiek atspoguļota informācija, ko iestādei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaiti, sniegšanu un kvalitātes kontroli ir pienākums ievietot sistēmā VIRSIS.
18.
Iestāde:
18.1.
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaiti, sniegšanu un kvalitātes kontroli atspoguļošanai portālā ievieto sistēmā VIRSIS aktuālo informāciju par iestādes sniegtajiem pakalpojumiem;
18.2.
šo noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā sniedz atbildes uz portāla gala lietotāju uzdotajiem jautājumiem par portālā ievietotajiem iestādes e-pakalpojumiem, portālā atspoguļotajiem iestādes sniegtajiem pakalpojumiem un tās kompetencei atbilstošiem dzīves situāciju aprakstiem.
18.3.
veic personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu portāla gala lietotājiem, kā arī ir šo personas datu pārzinis.
IV.Portāla izmantošanas kārtība
18.1
Portāla gala lietotājs ir:
18.11.
fiziska persona;
18.12.
Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēta tiesību subjekta pārstāvis, kuram pilnvarojums darbībām portālā piešķirts, izmantojot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā minēto pilnvarošanas funkcionalitāti vai veicot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā  minēto pilnvarojuma pārbaudi;
18.13.
valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieks, kuram pilnvarotā e-pakalpojuma izpildes ietvaros pilnvarojums darbībām portālā piešķirts uz pilnvarojuma pamata, veicot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā minēto pilnvarojuma pārbaudi.
18.2
Portāla gala lietotājs var piekļūt lietotāja darba vietai, izmantojot kvalificētus vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus, vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK, norādītajām drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus.
19.
Portāla gala lietotājs ir tiesīgs paļauties uz iestādes sagatavoto un portālā publicēto pakalpojumu aprakstu informāciju tiktāl, ciktāl tā atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.
20.
Portāla gala lietotājam ir tiesības iepazīties ar portālā esošo informāciju, pieprasīt un izmantot visus portālā pieejamos e-pakalpojumus, iesniegt problēmu pieteikumus, ziņot iestādei un portāla pārzinim par datu neprecizitāti vai neatbilstību.
21.
Portāla gala lietotājs atbild par portālā veiktajām darbībām.
22.
Portāla gala lietotājs saglabā informāciju portāla gala lietotāja darba vietā un piekrīt šo informāciju nodot iesaistītajām iestādēm, lai nodrošinātu efektīvu pakalpojumu sniegšanu un saziņu.
23.
Portāla gala lietotājs, uzsākot darbības portālā, iepazīstas ar portāla lietošanas noteikumiem.
V.Portāla gala lietotāju atbalsts
24.
Portāla gala lietotāju konsultēšanu koordinē portāla pārzinis sadarbībā ar iestādēm. Portāla gala lietotāja konsultācijas uzņēmējdarbības jautājumos sadarbībā ar iestādēm koordinē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
25.
Portāla pārzinis un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina portāla gala lietotāja konsultācijas pieprasījuma apstiprināšanu vienas darbdienas laikā.
26.
Ja portāla pārzinim vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai šo noteikumu 25. punktā minētā konsultācijas pieprasījuma atbildes sagatavošanai nepieciešama attiecīga informācija, portāla pārzinis vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vienas darbdienas laikā no konsultācijas pieprasījuma nosūta to iestādei, kuras kompetencē ir attiecīgais jautājums.
27.
Iestāde sešu darbdienu laikā pēc konsultācijas pieprasījuma saņemšanas sniedz informāciju portāla gala lietotājam, par to informējot portāla pārzini vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, iestāde rīkojas atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajai kārtībai.
28.
Ja atbildes sagatavošanā ir iesaistītas vairākas iestādes, portāla pārzinis vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina galīgās atbildes sagatavošanu un tās nosūtīšanu portāla gala lietotājam.
29.
Ja atbildi uz konsultācijas pieprasījumu iespējams sagatavot, izmantojot portālā pieejamo informāciju, portāla pārzinis vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra septiņu darbdienu laikā sagatavo un nosūta atbildi portāla gala lietotājam bez iestādes līdzdalības.
30.
Portāla pārzinis un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra reģistrē portālā saņemtos konsultācijas pieprasījumus un sniegtās atbildes.
31.
Portāla pārzinis portāla gala lietotāju atbalstu nodrošina darba dienās savā darba laikā.
VI.Noslēguma jautājumi
32.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumus Nr. 480 "Vienotā pakalpojumu portāla informācijas apmaiņas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 88. nr.; 2012, 117. nr.).
33.
Šo noteikumu 3.5., 12.3. un 12.8. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.
34.
Šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā minētā pilnvarojuma pārbaude saistībā ar pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumu un 18.13. apakšpunktā minētā portāla gala lietotāja funkcionalitāte portālā tiks nodrošināta ar 2024. gada 1. septembri.
35.
Šo noteikumu 12.8. apakšpunktā minētā funkcionalitāte portālā tiks nodrošināta ar 2025. gada 1. septembri.
36.
Šo noteikumu 18.2 punktā minētais risinājums, ar kuru portāla gala lietotājs var piekļūt lietotāja darba vietai, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK, norādītajām drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ir izmantojams līdz 2024. gada 31. decembrim.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū;
2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvas (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK.