MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-876
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" īstenošanu""
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2. reformu un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" (turpmāk – 6.2.1.3.i investīcijas) īstenošanu.
3.
Ministru kabinetam pieņemt zināšanai, ka Tiesu administrācijā, 6.2.1.3.i. investīcijas projekta īstenošanai līdz projekta noslēgumam, t.i. līdz 2026. gada 30. jūnijam nepieciešams izveidot 21 terminētu amata vietu, tai skaitā 2022. gadā 5 amata vietas, 2023. gadā 3 amata vietas, 2024. gada 1 amata vietu un 2025. gadā 12 amata vietas. No papildus nepieciešamajām amata vietām 5 amata vietu pārdali 2022. gadā un 3 amata vietu pārdali 2023. gadā Tieslietu ministrijas resora ietvaros, pārdalot tās no Tiesu administrācijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” uz projekta īstenošanas laiku.
Lēmumu par pārējo amata vietu izveidi 2024.-2025. gadam skatīt likumprojekta par vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centra institucionālā modeļa izveidi un darbību izskatīšanas gaitā.
4.
Tieslietu ministrijai līdz 2025. gada 1. janvārim saskaņā ar Atveseļošanās fonda plāna 6.2.1.3.i investīcijas projektu izveidot vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centru.
5.
Atbalstīt, ka 6.2.1.3.i investīcijas projekta īstenošanai (t.sk. neattiecināmo izmaksu segšanai-pievienotā vērtības nodokļa segšanai indikatīvi 1 138 931 euro apmērā) tiks segtas no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00. programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
6.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu, ka finansējums 6.2.1.3.i investīcijas projekta kapitālieguldījumu uzturēšanai tiks pieprasīts saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējām termiņam” 10.4. apakšpunktā noteikto (2025. gadā 121 867 euro, 2026. gadā 121 591 euro, 2027. gadā un turpmāk 121 315 euro apmērā).
7.
Jautājumu par 6.2.1.3.i investīcijas projekta papildu nepieciešamo valsts budžetu finansējumu personāla izmaksām un mācību programmu īstenošanai (2025. gadā 289 276 euro, 2026. gadā 1 040 859 euro, 2027. gadā un turpmāk 1 898 083 euro apmērā) izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.