Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
23-TA-2869
Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai
1.
Apstiprināt Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (pielikums).
2.
Ministrijām, Valsts kancelejai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Sabiedrības integrācijas fondam (turpmāk – iestādes), plānojot un īstenojot Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (turpmāk – Valdības rīcības plāns) iekļautos pasākumus, ievērot attiecīgā gada likumā par valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru paredzēto finansējuma apmēru.
3.
Valdības rīcības plāns īstenojams, ievērojot Ministru kabinetu veidojošo 14. Saeimas frakciju 2023. gada 15. septembrī parakstīto sadarbības līgumu.
4.
Par Valdības rīcības plānā iekļauto finansiāli ietilpīgo pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu un prioritāti lemj Ministru kabinets budžeta izskatīšanas procesā.
5.
Iestādēm nodrošināt valdības sociālo un sadarbības partneru un nozari pārstāvošo nevalstisko organizāciju iesaisti Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanā.
6.
Iestādēm atbilstoši to kompetencei katru gadu līdz 1. februārim un 1. augustam elektroniski (excel formātā) iesniegt Valsts kancelejā pārskatu par Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildi. Iestādēm pirmo pārskatu par Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildi iesniegt Valsts kancelejā līdz 2024. gada 15. aprīlim.
7.
Šā rīkojuma 6. punktā minētajā pārskatā iestādes norāda aktuālo informāciju par to kompetencē esošo pasākumu izpildes gaitu un rezultātiem atbilstoši attiecīgā pasākuma saturam, tā sasniedzamajam politikas mērķim un rezultātam, kas skaidri parāda valsts attīstībai un sabiedrībai sniegto labumu, kā arī norādītā politikas mērķa vai politikas rezultāta snieguma progresu saistībā ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna vai nozares politikas rādītājiem. Ja pasākums noteiktajā termiņā izpildīts daļēji vai nav izpildīts, norāda iemeslus, kādēļ pasākums nav izpildīts. Ja pasākuma izpildes termiņš vēl nav iestājies, sniedz informāciju par pasākuma izpildes gaitu un veiktajām darbībām pasākuma mērķa sasniegšanai.
8.
Ministru prezidents, ja nepieciešams, sasauc sanāksmes ar nozaru ministriem, lai nodrošinātu Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna izpildi.
9.
Valsts kancelejai nodrošināt, ka iestāžu iesniegtā informācija par Valdības rīcības plāna izpildi tiek aktualizēta atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 26. punktam. Valsts kanceleja var pieprasīt iestādēm papildu informāciju par Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildes gaitu.
10.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 20. aprīļa rīkojumu Nr. 200 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 78. nr.).
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-2869 Dt]
rīkojumam Nr.
[23-TA-2869 Nr]
Valdības rīcības plāns