Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-3200
Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma
22. panta 1., 2., 3., 6. un 7. punktu
1.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
dokumentus, kādus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. pantā minētās personas (turpmāk – ierosinātājs) iesniedz Valsts zemes dienestā, lai uzsāktu būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas (turpmāk – būves kadastrālā uzmērīšana) procesu;
1.2.
Valsts zemes dienesta rīcībā esošo dokumentu izmantošanu būves kadastrālās uzmērīšanas procesā;
1.3.
nekustamā īpašuma objekta – būves (tai skaitā valsts noslēpuma statusam atbilstošas būves) kadastrālās uzmērīšanas kārtību, raksturojošos datus un mērījumu precizitāti;
1.4.
termiņu, kādā veicama būves kadastrālā uzmērīšana;
1.5.
būves kadastrālās uzmērīšanas datu un dokumentu labošanas kārtību.
2.
Noteikumos lietotie termini:
2.1.
būves kadastrālās uzmērīšanas brīdī noteiktais nolietojums – atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas dienā spēkā esošajai nolietojuma noteikšanas metodikai procentos izteikts nolietojums būves kadastrālās uzmērīšanas brīdī;
2.2.
ēkas augstums – lielākais attālums starp ēkas zemes planējuma atzīmi ēkas ieejas vai ielas fasādes pusē un augstākā ēkas konstruktīvā elementa augstāko punktu, kuru neietekmē arhitektoniskas vai tehniskas izbūves (piemēram, skursteņi, karoga masti, reklāmas stendi, elektronisko sakaru objekti, vējrādītāji vai zibens novadītāji);
2.3.
ēkas konstruktīvais elements – pamati, vertikālās konstrukcijas (ārsienas, karkasi), starpstāvu pārsegums, jumta konstrukcija un jumta segums;
2.4.
faktiskais kalpošanas ilgums – būves kadastrālās uzmērīšanas brīdī noteikts laiks gados, cik ilgi eksistē katrs ēkas konstruktīvais elements vai inženierbūve;
2.5.
nolietojums – būves kadastrālās uzmērīšanas brīdī noteiktā nolietojuma un nolietojuma pieauguma summa;
2.6.
nolietojuma pieaugums – lielums, kas raksturo, par cik procentiem būves kadastrālās uzmērīšanas brīdī noteiktais nolietojums ir palielināms kārtējā gadā, ņemot vērā ēkas konstruktīvā elementa materiāla, atsevišķu ēku (rezervuāra) vai inženierbūves normatīvo kalpošanas ilgumu;
2.7.
normatīvais kalpošanas ilgums – laiks gados, cik ilgi atkarībā no materiāla katrs ēkas konstruktīvais elements, atsevišķa ēka (rezervuārs) vai inženierbūve var kvalitatīvi kalpot;
2.8.
normatīvais nolietojums – nolietojums, kas noteikts, ņemot vērā katra ēkas konstruktīvā elementa vai inženierbūvju tipu normatīvo kalpošanas ilgumu un faktisko kalpošanas ilgumu būves kadastrālās uzmērīšanas brīdī.
3.
Valsts zemes dienests būves kadastrālo uzmērīšanu veic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, lai iegūtu konkrētā datumā faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju, kas nepieciešama būves un telpu grupas teksta datu un telpisko datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma).
4.
Būves kadastrālā uzmērīšana iedalās:
4.1.
ēkas un telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā apvidū;
4.2.
būves atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbībās, lai šajos noteikumos noteiktajos gadījumos Kadastra informācijas sistēmā:
4.2.1.
aktualizētu tikai atsevišķus datus par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu ēku vai telpu grupu ar objekta apsekošanu apvidū vai bez tās;
4.2.2.
reģistrētu vai aktualizētu datus par ēkas jaunbūvi vai inženierbūvi bez to apsekošanas apvidū.
5.
Pamatojoties uz Būvniecības informācijas sistēmā vai ierosinātāja uzrādītajos dokumentos (ja tie nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā) fiksēto informāciju, bet neapsekojot būvi apvidū, veic būves atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības, ja ierosināta:
5.1.
Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu aktualizācija par ēkas vai telpu grupas lietošanas veidu vai labiekārtojumiem (1. pielikums), kuri nemaina platību;
5.2.
tādas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas ēkas vai telpu grupas apvienošana vai sadalīšana, kurā nav veikta konstruktīva pārbūve, piemēram, starpsienu savstarpējā izvietojuma pārbūve, logu vai durvju aiļu izbūve;
5.3.
tādas inženierbūves reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā vai tās datu aktualizācija, kurai šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajos dokumentos norādīti būves vai pārbūvētās vai atjaunotās būves daļas apjoma rādītāji un nosakāma būves kontūra.
5.4.
viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas ar vienu telpu grupu vai pie šādas ēkas uzbūvētas palīgēkas (ja tās ir iekļautas vienā būvniecības iecerē) jaunbūves (turpmāk – viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas jaunbūve) reģistrācija vai datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā līdz minētās jaunbūves pieņemšanai ekspluatācijā un Būvniecības informācijas sistēmā pieejami vai Valsts zemes dienestā iesniegti šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētie dokumenti.
6.
Ēkas un telpu grupas atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības ar apsekošanu apvidū ēkai un telpu grupai veic, ja nepieciešams aktualizēt:
6.1.
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos ēkas un telpu grupas labiekārtojumus, kuri maina telpas platību;
6.2.
datus par Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto ēkas konstruktīvo elementu materiāliem (2. pielikums) un veikt ēkas konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu (3. pielikums).
7.
Būves kadastrālo uzmērīšanu uzsāk, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas jomā. Papildus ierosinātājs uzrāda vai iesniedz šādus dokumentus, ja tie nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā un tie ir ierosinātāja rīcībā:
7.1.
normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktā kārtībā apstiprinātu būvprojektu un būvatļauju, paskaidrojuma rakstu, kurā norādīta informācija par būves vai telpu grupas lietošanas veidu, un telpu grupu eksplikāciju;
7.2.
inženierbūves izpildmērījuma plānu vai izpildshēmu (turpmāk – izpildmērījuma plāns) DGN vai DWG datņu formātā, bet, ja tāda nav, izpildmērījuma plānu papīra izdrukas veidā, kurā attēlota inženierbūves kontūra un šajos noteikumos noteiktie inženierbūves apjoma rādītāji. Izpildmērījuma plānā inženierbūvei jābūt uzmērītai un piesaistītai Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmai, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (turpmāk – LKS TM), pēc kurām nosakāms būves sākuma un beigu punkts;
7.3.
citu valsts vai pašvaldības iestāžu izdotu vai apstiprinātu dokumentu (piemēram, lēmumu, izziņu, normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktā kārtībā sagatavotu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas (turpmāk – būvvalde), apstiprinātu informāciju), kas satur norādes par būves un telpu grupas lietošanas veidiem, ja ierosinātāja rīcībā nav šo noteikumu 7.1. un 7.4. apakšpunktā minēto dokumentu;
7.4.
aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, paskaidrojuma rakstu ar būvvaldes izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, ja būve ir pieņemta ekspluatācijā;
7.5.
ja ēka ir patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts, šo noteikumu 38. punktā minētos dokumentus.
7.6.
par viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas jaunbūvi šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā:
7.6.1.
faktiskajai situācijai apvidū atbilstošu un būvprojekta izstrādātāja parakstītu visas ēkas stāva plānu un telpu eksplikāciju DGN vai DWG datņu formātā;
7.6.2.
faktiskajai situācijai apvidū atbilstošu izpildmērījuma plānu DGN vai DWG datņu formātā (turpmāk – ēkas izpildmērījuma plāns);
7.6.3.
ēkas fotoattēlus (piemēram, JPG un tamlīdzīgos datņu formātos), nodrošinot, ja tas tehniski iespējams, lai attēlos būtu redzamas visas ēkas fasādes;
7.6.4.
ierosinātāja parakstītu dokumentu ar informāciju par ēkas labiekārtojumiem un konstruktīvo elementu materiāliem, ja šāda informācija nav pieejama vai atšķiras no būvniecības informācijas sistēmā norādītās informācijas.
7.1
Iesniedzot šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētos dokumentus Būvniecības informācijas sistēmā vai Valsts zemes dienestā, uzskatāms, ka ierosinātājs apliecina, ka norādītā informācija atbilst faktiskajai situācijai apvidū.
8.
Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētos dokumentus, kas satur norādes par būves un telpu grupas lietošanas veidiem, ierosinātājs var neuzrādīt vai neiesniegt, ja būves galvenais lietošanas veids iepriekš reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā vai konstatējams Valsts zemes dienesta arhīva tehniskās inventarizācijas dokumentos, izņemot masveida apsekošanas rezultātā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētām būvēm, kurās ir divas vai vairāk telpu grupu.
9.
Būves kadastrālajā uzmērīšanā informāciju iegūst:
9.1.
šajos noteikumos noteiktajos gadījumos apsekojot ēku vai telpu grupu apvidū un veicot:
9.1.1.
vizuālo apskati;
9.1.2.
mērījumus;
9.1.3.
fotografēšanu;
9.1.4.
aprēķinus;
9.2.
izmantojot:
9.2.1.
Kadastra informācijas sistēmas datus;
9.2.2.
Būvniecības informācijas sistēmas datus;
9.2.3.
ierosinātāja iesniegto informāciju un dokumentus;
9.2.4.
Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus;
9.2.5.
Valsts zemes dienestam pieejamos ģeotelpiskos datus.
10.
Būves kadastrālo uzmērīšanu neveic:
10.1.
objektam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā (turpmāk – būvju klasifikācija) nav klasificējams kā būve, un būvei, kuru nereģistrē Kadastra informācijas sistēmā;
10.2.
ēkai, ja tai visas telpas ir ar augstumu, mazāku par 1,60 m, izņemot ēku, kurai ir izbūvētas vai saglabājušās tikai ārtelpas ar vismaz vienu ēkas konstruktīvo elementu – pamatiem;
10.3.
inženierbūvei, kurai no šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem nav nosakāma būves kontūra, būves apjoma rādītāji vai piesaiste LKS TM koordinātu sistēmai;
10.4.
ēkas iekšējās kontūras robežās esošajiem inženiertīkliem (inženierkomunikācijām), kā arī uz ēkas jumta esošai inženierbūvei;
10.5.
inženierbūves pamatiem, ja nav izbūvētas vai ir sagruvušas pārējās inženierbūves konstrukcijas.
11.
Katru būvi kadastrāli uzmēra kā atsevišķu objektu, izmantojot būvju klasifikācijā noteikto būvju iedalījumu ēkās un inženierbūvēs, un datus reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.
12.
Valsts noslēpuma statusam atbilstošas būves kadastrālo uzmērīšanu veic saskaņā ar šo noteikumu 9. nodaļas prasībām.
13.
Ēkas vai telpu grupas, kuru uzmērīšanai iesniegtie dokumenti satur informāciju ar statusu "informācija dienesta vajadzībām", kadastrāli uzmēra atbilstoši šajos noteikumos minētajai kārtībai par ēku kadastrālo uzmērīšanu apvidū un kadastrālajā uzmērīšanā iegūtos datus reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.
14.
Ja kāda no ēkas vai telpu grupas telpām vai tās daļām neatbilst drošības prasībām vai kadastrālā uzmērīšana tajās nav iespējama (ieiešana un uzturēšanās tehniski nav iespējama vai var apdraudēt uzmērītāja drošību, veselību, dzīvību, piemēram, šahtas, bunkuri vai transformatoru apakšstaciju ēkas), attiecīgās telpas iekšējos mērījumus neveic. Telpu raksturojošo informāciju reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā un stāva plāna sagatavošanai iegūst no Būvniecības informācijas sistēmā vai ierosinātāja uzrādītajos dokumentos pieejamās informācijas, bet, ja tādas nav, nosaka, ja tas iespējams, pēc tās ārējiem apjoma rādītājiem. Stāva plānā norāda informāciju par datu ieguves veidu.
15.
Ja šo noteikumu 14. punktā minētajā gadījumā Būvniecības informācijas sistēmā vai ierosinātāja uzrādītajā dokumentā nav norādīta vai no ārējiem apjoma rādītājiem nav nosakāma tās telpas daļas raksturojošā informācija, kuras augstums ir mazāks par 1,60 m, minētās telpas daļas raksturojošo informāciju reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā neiegūst un stāva plānā neattēlo.
16.
Telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu veic, ja telpu grupa atrodas ēkā, kurai veikta kadastrālā uzmērīšana apvidū, un dati reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā.
17.
Ierosinātājs nodrošina iespēju iekļūt ēkā vai telpu grupā ar Valsts zemes dienestu saskaņotā laikā, ja:
17.1.
nepieciešams veikt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vai ēkas vai telpu grupas atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības ar apsekošanu apvidū;
17.2.
ierosinātājs apstrīd vai pārsūdz Valsts zemes dienesta darba izpildes rezultātus.
18.
Ēkas un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu apvidū veic ar šādu precizitāti:
18.1.
mērījumiem līdz astoņiem metriem (ieskaitot) +/–0,02 m, izņemot telpas un ēkas augstumu;
18.2.
mērījumiem, kas lielāki par astoņiem metriem, +/–0,25 %, izņemot telpas un ēkas augstumu;
18.3.
ēku savstarpējā izvietojuma mērījumiem zemes vienībā +/–2 %;
18.4.
ēkas augstuma mērījumiem +/–5 %;
18.5.
telpas augstumam +/–0,02 m.
19.
Izmantojot būves kadastrālajā uzmērīšanā iegūto informāciju, Valsts zemes dienests nosaka:
19.1.
laukumu ar noteiktību 0,1 m2, tai skaitā apbūves laukumu;
19.2.
tilpumu ar noteiktību 1 m3, tai skaitā būvtilpumu un ietilpību;
19.3.
ēkas, telpu grupas un telpas platību grīdas līmenī ar noteiktību 0,1 m2;
19.4.
būves augstumu ar noteiktību 0,10 m;
19.5.
telpas izmērus, tai skaitā telpas augstumu, ar noteiktību 0,01 m;
19.6.
garumu ar noteiktību 0,01 m.
20.
Veicot ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu apvidū vai ēkas atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības ar objekta apsekošanu, iegūst ēkas fotoattēlus, nodrošinot, ja tas tehniski iespējams, lai attēlos būtu redzamas visas ēkas fasādes.
21.
Ēkas vai telpu grupas atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu apvidū atsevišķām ēkas vai telpu grupas daļām ierosina tikai tad, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā informācija par ēku vai telpu grupas daļu, kuru neaktualizē, atbilst faktiskajai situācijai apvidū. Valsts zemes dienests neapseko un nevērtē pārējās ēkas daļas vai telpu grupas daļas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās informācijas atbilstību faktiskajai situācijai apvidū, ja nav saņemts attiecīgs ierosinājums. Ja vizuāli konstatē, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā informācija par ēku vai telpu grupas daļu, par kuru nav saņemts ierosinājums, neatbilst faktiskajai situācijai apvidū, Valsts zemes dienests ir tiesīgs pārtraukt pasūtījuma izpildi.
2.Būves kadastrālās uzmērīšanas termiņi, darbu izpildes apturēšana un pārtraukšana
22.
Ēkas kadastrālo uzmērīšanu apvidū Valsts zemes dienests izpilda šādos termiņos:
22.1.
15 darbdienu laikā vai rakstiski ar ierosinātāju vienojoties par ilgāku izpildes termiņu, kadastrāli uzmērot ēkas vai telpu grupas ar to kopējo būvtilpumu līdz 5000 m3 (ieskaitot);
22.2.
22 darbdienu laikā vai rakstiski ar ierosinātāju vienojoties par ilgāku izpildes termiņu, kadastrāli uzmērot ēkas vai telpu grupas ar to kopējo būvtilpumu virs 5000 m3.
23.
Ja pasūtījums pieņemts par ēku ar kopējo būvtilpumu līdz 5000 m3, bet, veicot ēkas kadastrālo uzmērīšanu, konstatēts, ka pasūtījuma kopējais būvtilpums ir lielāks par 5000 m3, pasūtījuma izpildes termiņu maina no 15 uz 22 darbdienām, saglabājot iespēju vienoties par ilgāku izpildes termiņu atbilstoši šo noteikumu 22.2. apakšpunktam.
24.
Būves atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības bez apsekošanas apvidū Valsts zemes dienests izpilda 10 darbdienu laikā, ar apsekošanu apvidū – 15 darbdienu laikā.
25.
Šo noteikumu 22., 23. un 24. punktā noteiktajos termiņos neieskaita laiku, kas nepieciešams attiecīgo datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju, kā arī laiku, uz kuru apturēti būves kadastrālās uzmērīšanas darbi.
26.
Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība aptur būves kadastrālās uzmērīšanas darbus, ja:
26.1.
ierosinātājs nenodrošina uzmērītāja iekļūšanu uzmērāmajā objektā un netraucētu ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu;
26.2.
nav iespējams iegūt šajos noteikumos noteiktos būves kadastrālajā uzmērīšanā nepieciešamos būvi vai telpu grupu raksturojošos datus;
26.3.
no Būvniecības informācijas sistēmā vai uzrādītajos dokumentos pieejamās informācijas nav iespējams identificēt kadastrāli uzmērāmo objektu, tajā skaitā uzmērāmo objektu skaitu vai atbilstību būvju klasifikācijai (piemēram, normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktā kārtībā apstiprinātā dokumentācija sagatavota par būvju kompleksu, nenorādot atsevišķi katras būves raksturojošos datus), vai informācija ir pretrunīga vai nepilnīga;
26.4.
Būvniecības informācijas sistēmā vai uzrādītajos dokumentos būves un telpu grupas lietošanas veids nav norādīts vai neatbilst būvju klasifikācijā attiecīgajai būvei vai telpu grupai noteiktajam lietošanas veidam (piemēram, inženierbūvei noteikts ēkas galvenais lietošanas veids);
26.5.
uzmērāmo objektu apsekojot apvidū, konstatēts, ka:
26.5.1.
būvju kadastrālās uzmērīšanas laikā var būt apdraudēta uzmērītāja dzīvība, veselība vai drošība (piemēram, nepabeigtu būvdarbu dēļ), bet to var novērst;
26.5.2.
objektā veiktas konstruktīvas izmaiņas, par kurām nav ierosināta ēkas vai telpu grupas kadastrālā uzmērīšana;
26.6.
šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajos dokumentos ir pretrunīga informācija vai inženierbūves kontūra neatbilst dokumentos norādītajiem apjoma rādītājiem;
26.7.
šo noteikumu 102. un 103. punktā minētajos gadījumos nav iesniegts rakstisks skartās zemes vienības īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saskaņojums.
26.8.
šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētie dokumenti nesatur pasūtījuma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentos norādītā informācija ir pretrunīga, būvprojekta stāva plāns neatbilst iesniegtajos fotoattēlos redzamajai informācijai vai stāva plānā norādītais ēkas apbūves laukums neatbilst ēkas izpildmērījuma plānā norādītajam ēkas apbūves laukumam par vairāk nekā 2 %.
27.
Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi aptur vienu reizi uz ierosinātāja norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu mēnesi, ja saņemts ierosinātāja iesniegums. Darbus atsāk pēc iesniegumā norādītā termiņa, par to informējot ierosinātāju.
28.
Par būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajos gadījumos Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība informē ierosinātāju, sagatavojot rakstisku būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas paziņojumu.
29.
Būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi kopumā var apturēt uz laiku līdz sešiem mēnešiem, skaitot kopā visus darbu apturēšanas termiņus.  
30.
Šo noteikumu 26. punktā minētajos gadījumos apturēto būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi turpina, ja būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas paziņojumā noteiktajā termiņā novērsti norādītie būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas iemesli un ierosinātājs par to informējis Valsts zemes dienestu.
30.1
Ja šo noteikumu 26.8. apakšpunktā minētajā gadījumā būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas paziņojumā noteiktajā termiņā nav novērsti tajā norādītie būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas iemesli, ēkai uzsāk kadastrālo uzmērīšanu apvidū atbilstoši šajos noteikumos minētajai kārtībai.
31.
Būves kadastrālo uzmērīšanu Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pārtrauc, ja:
31.1.
līdz būves kadastrālās uzmērīšanas darbu pabeigšanai Valsts zemes dienests saņēmis ierosinātāja rakstisku iesniegumu par darbu pārtraukšanu;
31.2.
būves kadastrālajā uzmērīšanā konstatēts, ka objekts atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajiem kritērijiem;
31.3.
būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas paziņojumā noteiktajā termiņā nav novērsti tajā norādītie būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas iemesli vai pasūtījuma apturēšanas laiks pārsniedz šo noteikumu 29. punktā minēto termiņu.
32.
Šo noteikumu 31.2. un 31.3. apakšpunktā minētajos gadījumos Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pieņem lēmumu atteikt būves kadastrālo uzmērīšanu.
3.Ēkas kadastrālā uzmērīšana
3.1.Ēkas kadastrālā uzmērīšana apvidū
33.
Ēkas kadastrālajā uzmērīšanā nosaka:
33.1.
stāvu skaitu;
33.2.
ēkas konstruktīvo elementu materiālus (2. pielikums) un ēkas konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu (3. pielikums);
33.3.
ēkas un telpu grupas labiekārtojumus (1. pielikums) no šo noteikumu 73. punktā minētajiem dokumentiem un apvidū konstatētā;
33.4.
ēkas un telpu grupas apjoma rādītājus, uzmērot:
33.4.1.
ēkas ārsienu un to izvirzīto daļu garumus, mērot pa ēkas ārējo perimetru pirmā virszemes stāva līmenī;
33.4.2.
uz kolonnām izvietotas ēkas vai tās daļu garumus, mērot attālumus pa ēkas perimetru starp kolonnu ārējām malām vai to veidotajām pieskarēm;
33.4.3.
caurbrauktuves projekciju, ko veido virs tās esošā ēkas daļa;
33.4.4.
ēkas augstumu;
33.4.5.
telpas sienas;
33.4.6.
telpas augstumu;
33.5.
ēku savstarpējo izvietojumu zemes vienībā.
34.
Virszemes stāvus numurē no pirmā stāva virzienā uz augšu, sākot ar "1", bet pazemes stāvus (stāvs, kas attiecībā pret planēto zemes līmeni ir iedziļināts vairāk par pusi no stāva augstuma) virzienā uz leju, sākot ar "–1".
35.
Lai sagatavotu apbūves plānu zemes vienībai, kurā pilnībā vai daļēji atrodas kadastrāli uzmērāmā ēka:
35.1.
iegūst informāciju, izmantojot kadastra kartē, centrālajā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē vai tālizpētes un citos materiālos fiksēto informāciju, kā arī izpildmērījuma plānu un situācijas plānu ar zemes lietošanas veidiem vai, ja tāda nav, vismaz vienu no šādiem dokumentiem vai materiāliem:
35.1.1.
būvprojektu vai paskaidrojuma rakstu;
35.1.2.
zemes kadastrālajā uzmērīšanā sagatavotos dokumentus;
35.1.3.
iepriekš sagatavotos būves kadastrālās uzmērīšanas grafiskos materiālus;
35.2.
uzmēra zemes vienībā pilnībā vai daļēji ietilpstošo virszemes ēku ārējās kontūras pa perimetru, ja ēka nav reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā vai ēkas apjoma rādītāji vai konstruktīvie elementi ir mainījušies būvdarbu rezultātā.
36.
Ja, veicot šo noteikumu 35.2. apakšpunktā noteikto uzmērīšanu, konstatē, ka uz zemes vienības ir Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ēka, kuras reģistrētie apjoma rādītāji ēkas konstruktīvo elementu pārbūves, atjaunošanas, demontāžas vai sabrukšanas dēļ neatbilst faktiskajai situācijai apvidū, Kadastra informācijas sistēmā aktualizē:
36.1.
ēkas apbūves laukumu un reģistrē pazīmi par neaktuāliem teksta datiem, ja ēkai pirms tam veikta kadastrālā uzmērīšana vai ēka reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju;
36.2.
ēkas apbūves laukumu, būvtilpumu un kopējo platību (apbūves laukumu reizina ar virszemes stāvu skaitu), ēkas augstumu un nolietojumu "0", ja ēkas dati Kadastra informācijas sistēmā reģistrēti tikai tādā apjomā, kāds iegūts ēkas masveida apsekošanas rezultātā, vai ēka reģistrēta uz ēkas deklarācijas pamata.
37.
Ja ēka celta uz apbūves tiesības pamata, apbūves plānu atbilstoši šo noteikumu 35. punktam sagatavo tikai ar apbūves tiesību apgrūtinātajai zemes vienības daļai.
38.
Ja ēka ir patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts, apbūves plānu atbilstoši šo noteikumu 35. punktam sagatavo būvju īpašuma robežās (atbilstoši zemesgrāmatā reģistrēta zemes nomas līguma vai ēku un būvju uzturēšanai piešķirtā ēkai piesaistītā zemes gabala grafiskajam pielikumam). Ja pasūtījuma izpildei grafiskais pielikums nav uzrādīts, uzmēra visu uz zemes vienības esošo ēku izvietojumu.
39.
Ja, veicot ēkas kadastrālo uzmērīšanu apvidū, konstatē:
39.1.
ēku, kas nav reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā, Valsts zemes dienests Kadastra informācijas sistēmā veic ēkas pirmsreģistrāciju, nosakot ēkas atrašanās vietas koordinātas un reģistrē šādus datus:
39.1.1.
ēkas apbūves laukumu;
39.1.2.
ēkas virszemes stāvu skaitu;
39.1.3.
nosaukumu atbilstoši dokumentiem, bet, ja tādu nav, reģistrē nosaukumu "Ēka";
39.2.
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu, bet apvidū neesošu ēku (ēkai nav iespējams konstatēt nevienu iekštelpu vai ārtelpu, kurai varētu noteikt apjoma rādītājus) vai pirmsreģistrētu objektu, kas nav atzīstams par kadastra objektu – ēka, tad apvidū neesošo ēku vai objektu apbūves plānā neuzrāda un Kadastra informācijas sistēmā būvei reģistrē pazīmi "Kadastrālajā uzmērīšanā būve apvidū nav konstatēta".
40.
Valsts zemes dienests telpas pēc to konstruktīvā risinājuma iedala iekštelpās un ārtelpās saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.
41.
Ēkai, kurai ir izbūvētas vai saglabājušās tikai ārtelpas, par telpas norobežojošo līniju pieņem pamatu virszemes ārējo kontūru, tai skaitā stabveida pamatu vai ārsienu, vai pārsegumu ārējo perimetru savienojošo līniju.
42.
Telpai uzmēra:
42.1.
telpas katras sienas iekšējās malas garumu starp sienu virsmām grīdas līmenī (bez grīdas līstēm), izņemot stacionāri izbūvētas sienas un tam līdzīgas konstrukcijas, kuru augstums ir mazāks par 1,60 m, pārvietojamas starpsienas, sienas skapju, iebūvētu skapju, dušu un tualešu kabīņu norobežojumus, kabeļu penāļu, dekoratīvo elementu un nemūrētu sildelementu kontūras;
42.2.
attālumus, pēc kuriem attēlo:
42.2.1.
logu un durvju aiļu atrašanās vietu telpas sienās;
42.2.2.
robežu telpā, kur telpas augstums ir 1,60 m;
42.3.
telpas mazāko un lielāko augstumu un atšķirīgos augstumus (sākot ar augstuma starpību no 0,15 m), kas nepieciešami būvtilpuma aprēķināšanai;
42.4.
pārsegumu biezumus, bet, ja tas nav iespējams, nosaka atbilstoši šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem dokumentiem;
42.5.
sienu un starpsienu biezumus logu un durvju aiļu atrašanās vietās;
42.6.
stacionāro krāšņu, kamīnu, sildmūru, pavardu un kolonnu kontūras grīdas līmenī;
42.7.
lifta šahtu, eskalatoru, pandusu un kāpņu laidu kontūras, kāpņu horizontālos izmērus;
42.8.
iekštelpās iebūvēto balkonu, antresolu, iekšējo malu garumus līdz norobežojošo konstrukciju iekšējām virsmām vai, ja nav izbūvētas vertikālās norobežojošās konstrukcijas (ārsienas, karkasi), līdz grīdas konstrukcijas malai.
43.
Ja ēka sastāv tikai no šo noteikumu 14. punktā minētām telpām, uzmēra ēkas ārējos izmērus (garumu, platumu un augstumu), bet ēkas stāva plānu negatavo. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē vienu telpu grupu ar vienu telpu katrā stāvā, kuras platība sakrīt ar ēkas apbūves laukumu.
44.
Ja ēkas konstruktīvā elementa apsekošana un vizuālā apskate nav iespējama tehnisku vai drošības apsvērumu dēļ, kas saistīti ar ēkas tehnisko uzbūvi un nav saistīti ar šo noteikumu 26.5.1. apakšpunktā minētajiem apstākļiem:
44.1.
materiālu nosaka atbilstoši šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, aktam par būves pieņemšanu ekspluatācijā, iepriekšējās būves kadastrālās uzmērīšanas lietā vai citā dokumentā norādītajam būvmateriālam, bet, ja dokumentu nav, atbilstoši ierosinātāja sniegtajai informācijai;
44.2.
pārsegumu, jumta konstrukcijas vai jumta seguma tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu nosaka atbilstoši vertikālās konstrukcijas (ārsienas, karkasi) tehniskā stāvokļa vizuālajam novērtējumam;
44.3.
pamatiem tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu nosaka atbilstoši vertikālās konstrukcijas (ārsienas, karkasi) tehniskā stāvokļa vizuālajam novērtējumam augstumā līdz 0,5 m.
45.
Ja ēkas un tās konstruktīvo elementu konstatācijas gads nav reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā vai ēkas konstruktīvais elements ir mainīts, pārbūvēts vai atjaunots, to noskaidro ēkas vai telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā vai ēkas atsevišķā kadastrālās uzmērīšanas darbībā ar apsekošanu apvidū un reģistrē Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 47. punktam.
46.
Ja ēkas vai telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā vai ēkas atsevišķā kadastrālās uzmērīšanas darbībā ar apsekošanu apvidū konstatēts, ka kāds no ēkas konstruktīvajiem elementiem kopš iepriekšējās ēkas kadastrālās uzmērīšanas ir pilnībā nomainīts, konstruktīvā elementa konstatācijas gadu ēkas konstruktīvajam elementam aktualizē atbilstoši šo noteikumu 47.2. vai 47.3. apakšpunktam.
47.
Par konstruktīvā elementa konstatācijas gadu ēkas konstruktīvajam elementam šo noteikumu izpratnē norāda:
47.1.
valsts vai pašvaldības institūcijas izdotajā dokumentā norādīto ēkas uzbūvēšanas gadu vai, ja tāds nav norādīts, īpašuma tiesību apliecinošā dokumenta (izņemot būvatļaujas vai paskaidrojuma rakstu, kurā nav atzīmes par būvdarbu pabeigšanu) sagatavošanas vai izdošanas gadu;
47.2.
ja informācija nav iegūstama atbilstoši šo noteikumu 47.1. apakšpunktam vai ēkas konstruktīvais elements ir mainīts, pārbūvēts vai atjaunots vismaz 50 % apjomā, – ierosinātāja norādīto un uzmērītāja apstiprināto vai konstatēto gadu;
47.3.
ja informācija nav iegūstama atbilstoši šo noteikumu 47.1. un 47.2. apakšpunktam, – pirmreizēji ierosinātās būves kadastrālās uzmērīšanas (tehniskās inventarizācijas) gadu.
48.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā klasificētas pirmās grupas ēkas un otrās grupas palīgēkas kadastrālo uzmērīšanu apvidū veic, uzmērot ēkas garumu, platumu un augstumu. Telpu iekšējos mērījumus neveic, neizgatavo ēkas stāva plānu, Kadastra informācijas sistēmā reģistrē vienu telpu grupu ar vienu telpu katrā stāvā, kuras platība sakrīt ar ēkas apbūves laukumu, telpu grupas lietošanas veidu norāda atbilstoši ēkas galvenajam lietošanas veidam, bet telpas nosaukumu "iekštelpa" vai "ārtelpa".
49.
Pēc ierosinātāja rakstiska ierosinājuma šo noteikumu 48. punktā minētajām ēkām var veikt ēkas ārējo un iekšējo kadastrālo uzmērīšanu, sagatavojot ēkas stāva plānus.
50.
Ēkas vai telpu grupas, kurās atrodas ārvalstu pārstāvniecības, kadastrāli apvidū uzmēra saskaņā ar šo noteikumu prasībām un vienojoties ar ierosinātāju par darbu izpildi, ciktāl tas nav pretrunā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajiem sakariem un 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajiem sakariem.
3.2.Ēkas apjoma rādītāju un telpu veidu noteikšana
51.
Ēkas galvenos apjoma rādītājus – apbūves laukumu, telpu un ēkas kopējo platību, telpu augstumu un stāvu skaitu – nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.
52.
Apbērtam pagrabam vai pazemes ēkai apbūves laukumu aprēķina pēc iekšējiem izmēriem, pieskaitot iespējamo ārsienu biezumu, vai, ja iekļūšana nav iespējama drošības apsvērumu dēļ, atbilstoši šo noteikumu 14. punktam.
53.
Ēkas būvtilpumu aprēķina kā tilpumu starp ēkas un tās daļu norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām, saskaitot ēkas virszemes daļas un pazemes daļas tilpumu, tajā neieskaitot tilpumu, kuru veido:
53.1.
gaisa telpa zem ēkas daļas, kas būvēta uz stabiem;
53.2.
caurbrauktuve;
53.3.
bēniņi;
53.4.
ārējais balkons, ārējās kāpnes, panduss, vaļējs lievenis vai terase;
53.5.
ārsienas arhitektūras detaļa vai konstrukcijas elementa izvirzījums;
53.6.
ēkas daļa, kas ir zem zemākā stāva grīdas virsmas līmeņa.
54.
Nojumes būvtilpumu aprēķina kā tilpumu starp jumta seguma līmeni un grīdas vai zemes līmeni, kuru no sāniem ierobežo apbūves laukuma kontūra.
54.1
Šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā ēkas galvenos apjoma rādītājus nosaka, izmantojot šo noteikumu 7.6. ​​​​​​​apakšpunktā minētos dokumentus.
55.
Telpu grupas kopējo platību aprēķina, saskaitot visu telpu grupas iekštelpu un ārtelpu platības.
56.
Kadastra informācijas sistēmā katrā ēkā reģistrē vismaz vienu telpu grupu. Telpu grupā iekļauj telpas atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajos dokumentos norādītajam telpu grupu lietošanas veidam un telpu eksplikācijai.
57.
Telpu grupas Kadastra informācijas sistēmā reģistrē pieaugošā secībā pulksteņa rādītāja kustības virzienā no ēkas pirmā virszemes stāva kreisās malējās kāpņu telpas vai ieejas un turpinot ar augstākajiem virszemes stāviem. Pēc tam numerāciju turpina ar pirmo pazemes stāvu.
58.
Telpu grupā ietilpstošās telpas numurē pieaugošā secībā, vispirms numurējot pirmā stāva iekštelpas, tad ārtelpas, pēc tam numerāciju turpina katrā nākamajā stāvā. Grafiskajos materiālos pirms telpas numura norāda attiecīgās telpu grupas kadastra apzīmējuma pēdējos trīs ciparus.
59.
Ja telpas apvieno vai sadala, tās Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas telpas, kuras neapvieno vai nesadala, var nepārnumurēt.
60.
Katrai telpai norāda telpas veidu atkarībā no tās telpu grupas lietošanas veida, kurā ietilpst attiecīgā telpa.
61.
Ja telpa ietilpst telpu grupā, kuras lietošanas veids ir iekļauts būvju klasifikācijas nodaļā "Dzīvojamās mājas", norāda kādu no šādiem telpu veidiem:
61.1.
dzīvojamā telpa;
61.2.
dzīvojamās telpu grupas palīgtelpa;
61.3.
dzīvojamās telpu grupas ārtelpa.
62.
Ja telpa ietilpst telpu grupā, kuras lietošanas veids ir iekļauts būvju klasifikācijas nodaļā "Nedzīvojamās ēkas", izņemot klasi "Koplietošanas telpu grupa", norāda kādu no šādiem telpu veidiem:
62.1.
nedzīvojamā iekštelpa;
62.2.
nedzīvojamā ārtelpa.
63.
Koplietošanas telpu grupā ietilpstošajām telpām norāda kādu no šādiem telpu veidiem:
63.1.
koplietošanas iekštelpa;
63.2.
koplietošanas ārtelpa.
64.
Ēkas kopējo platību iedala:
64.1.
lietderīgajā platībā, kas sastāv no:
64.1.1.
dzīvojamo telpu grupu kopējās platības;
64.1.2.
nedzīvojamo telpu grupu kopējās platības;
64.2.
koplietošanas telpu grupu kopējā platībā.
65.
Dzīvojamo telpu grupas kopējā platība sastāv no:
65.1.
dzīvojamo telpu grupas iekštelpu platības, kas sastāv no:
65.1.1.
dzīvojamo telpu platības;
65.1.2.
palīgtelpu platības;
65.2.
dzīvojamo telpu grupas ārtelpu platības.
66.
Nedzīvojamo telpu grupas platība sastāv no:
66.1.
nedzīvojamo iekštelpu platības;
66.2.
nedzīvojamo ārtelpu platības.
67.
Koplietošanas telpu grupu kopējā platība sastāv no:
67.1.
koplietošanas iekštelpu platības;
67.2.
koplietošanas ārtelpu platības.
68.
Iekštelpu vai segtu ārtelpu daļas, kuru augstums ir mazāks par 1,60 m, kadastrāli uzmēra, bet telpu grupas un ēkas kopējā platībā neieskaita un Kadastra informācijas sistēmā reģistrē atsevišķi.
3.3.Ēkas raksturojošo datu iegūšana no informācijas sistēmām vai dokumentiem
69.
Atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajiem dokumentiem iegūst šādus ēku raksturojošus datus:
69.1.
ēkas nosaukumu;
69.2.
ēkas augstumu šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā vai ja to tehniski nav iespējams izmērīt;
69.3.
ekspluatācijā pieņemšanas gadu;
69.4.
ēkas galveno lietošanas veidu;
69.5.
telpu grupas nosaukumu;
69.6.
telpu grupas lietošanas veidu;
69.7.
telpu nosaukumus;
69.8.
šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – ēkas vai telpu grupas sastāvu;
69.9.
pārsegumu biezumus, ja tos tehniski nav iespējams izmērīt;
69.10.
ēkas ugunsnoturības pakāpi;
69.11.
ēkas energoefektivitātes klasi, aprēķināto īpatnējo enerģijas patēriņu (kWh/m2 gadā) un aprēķināto enerģijas patēriņu (MWh gadā).
69.12.
šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – galvenos ēkas apjoma rādītājus, apbūves plānu, ēkas stāva plānu, labiekārtojumus, ēkas konstruktīvo elementu materiālus, ēkas fotoattēlus.
70.
Ja Būvniecības informācijas sistēmas informācijā vai uzrādītajos dokumentos ir norādīta pretrunīga šo noteikumu 69. punktā minētā informācija, noteicošā ir jaunākā informācija Būvniecības informācijas sistēmā vai jaunākais dokuments.
71.
Ja ēkai uzbūvēti vai saglabājušies tikai pamati vai apvidū tai nav kadastrāli uzmērāmi projektēto vai saglabājušos telpu grupu apjomi, šo ēkas daļu uzmēra kā vienu telpu grupu, kurai telpu grupas lietošanas veidu norāda atbilstoši ēkas galvenajam lietošanas veidam.
72.
Ja Būvniecības informācijas sistēmas informācijā vai uzrādītajos dokumentos nav norādīts ēkas, telpu grupas vai telpas nosaukums, to norāda:
72.1.
ēkai – atbilstoši ēkas galvenā lietošanas veida nosaukumam;
72.2.
telpu grupai – atbilstoši telpu grupas lietošanas veida nosaukumam;
72.3.
iekštelpai – "Iekštelpa";
72.4.
ārtelpai – "Ārtelpa".
73.
Informāciju par ēkā un telpu grupā esošiem labiekārtojumiem iegūst no:
73.1.
Būvniecības informācijas sistēmas informācijas vai būvvaldes izsniegta vai apstiprināta dokumenta, kas apliecina attiecīgo inženierkomunikāciju izbūvi vai demontāžu;
73.2.
inženierkomunikāciju īpašnieka izsniegta vai uzrādīta dokumenta, kā arī no attiecīgās informācijas sistēmas iegūtas informācijas par izbūvi vai demontāžu;
73.3.
ierosinātāja iesnieguma par izbūvētiem ēkas un telpu grupas labiekārtojumiem ēkā vai telpu grupā.
74.
Ja pēc ēkas un telpu grupas labiekārtojumu izbūves vai demontāžas mainās telpu platība, ēkas un telpu grupas labiekārtojumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē ar ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu apvidū.
3.4.Ēkas nolietojuma noteikšana
75.
Ēkas nolietojumu nosaka procentos, ņemot vērā:
75.1.
ēkas konstruktīvo elementu īpatsvaru ēkā;
75.2.
katra ēkas konstruktīvā elementa nolietojumu, kuru nosaka, ņemot vērā katra ēkas konstruktīvā elementa:
75.2.1.
tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu;
75.2.2.
normatīvo nolietojumu.
76.
Ēkas konstruktīvā elementa faktisko kalpošanas ilgumu gados aprēķina, no ēkas pēdējās kadastrālās uzmērīšanas gada atņemot lielāko Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto konstruktīvo elementu konstatācijas gadu vai gadu, kad ēka (tās konstruktīvie elementi) pieņemta ekspluatācijā. Ja pēdējās kadastrālās uzmērīšanas gads ir mazāks par Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto konstruktīvo elementu konstatācijas gadu vai gadu, kad ēka pieņemta ekspluatācijā, uzskata, ka ēkas faktiskais kalpošanas ilgums ir nulle gadu.
77.
Ēkas konstruktīvā elementa normatīvais kalpošanas ilgums ir vienāds ar ēkas konstruktīvo elementu materiālu normatīvo kalpošanas ilgumu (2. pielikums) vai, ja ēkas konstruktīvajam elementam norādīti divi materiāli, – vienāds ar abu materiālu vidējo aritmētisko normatīvo kalpošanas ilgumu.
78.
Ēkas konstruktīvā elementa normatīvo nolietojumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

NN = F/N × 100 %, kur:

NN – normatīvais nolietojums, ar noteiktību 1 %;

F – faktiskais kalpošanas ilgums;

N – normatīvais kalpošanas ilgums.
79.
Ēkas konstruktīvā elementa nolietojumu nosaka pēc šādiem principiem:
79.1.
ja ēkas konstruktīvā elementa tehniskais stāvoklis vizuāli novērtēts kā "Teicams", ēkas konstruktīvā elementa nolietojums ir vienāds ar ēkas konstruktīvā elementa normatīvo nolietojumu, bet, ja aprēķinātais ēkas konstruktīvā elementa nolietojums ir lielāks par 15 %, pieņem, ka tas ir 15 %;
79.2.
ja ēkas konstruktīvā elementa tehniskais stāvoklis vizuāli novērtēts kā "Labs", ēkas konstruktīvā elementa nolietojums ir vienāds ar ēkas konstruktīvā elementa normatīvo nolietojumu, bet, ja aprēķinātais ēkas konstruktīvā elementa nolietojums ir mazāks par 16 %, pieņem, ka tas ir 16 %, savukārt, ja tas ir lielāks par 30 %, pieņem, ka tas ir 30 %;
79.3.
ja ēkas konstruktīvā elementa tehniskais stāvoklis vizuāli novērtēts kā "Vidējs", ēkas konstruktīvā elementa nolietojums ir vienāds ar ēkas konstruktīvā elementa normatīvo nolietojumu, bet, ja aprēķinātais ēkas konstruktīvā elementa nolietojums ir mazāks par 31 %, pieņem, ka tas ir 31 %, savukārt, ja tas ir lielāks par 60 %, pieņem, ka tas ir 60 %;
79.4.
ja ēkas konstruktīvā elementa tehniskais stāvoklis vizuāli novērtēts kā "Slikts", ēkas konstruktīvā elementa nolietojums ir vienāds ar ēkas konstruktīvā elementa normatīvo nolietojumu, bet, ja aprēķinātais ēkas konstruktīvā elementa nolietojums ir mazāks par 61 %, pieņem, ka tas ir 61 %, savukārt, ja tas ir lielāks par 80 %, pieņem, ka tas ir 80 %;
79.5.
ja ēkas konstruktīvā elementa tehniskais stāvoklis vizuāli novērtēts kā "Ļoti slikts", ēkas konstruktīvā elementa nolietojums ir vienāds ar ēkas konstruktīvā elementa normatīvo nolietojumu, bet, ja aprēķinātais ēkas konstruktīvā elementa nolietojums ir mazāks par 81 %, pieņem, ka tas ir 81 %, savukārt, ja tas ir lielāks par 100 %, pieņem, ka tas ir 100 %.
79.1
Šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā ēkas konstruktīvo elementu tehnisko stāvokli novērtē kā "Teicams".
80.
Ēkas konstruktīvo elementu īpatsvaru (4. pielikums) nosaka atbilstoši apvidū konstatētajam ēkas konstruktīvajam risinājumam un stāvu skaitam, bet šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – atbilstoši šo noteikumu 7.6. ​​​​​​​apakšpunktā norādītajiem dokumentiem.
81.
Ja ēkas konstruktīvais elements ir paredzēts, bet nav izbūvēts vai nav saglabājies, tā īpatsvaru proporcionāli sadala starp esošo ēkas konstruktīvo elementu īpatsvariem, rezultātu noapaļojot līdz vienam procentam tā, lai esošo ēkas konstruktīvo elementu īpatsvaru summa veidotu 100 %.
82.
Ēkas nolietojumu aprēķina šādi:
82.1.
aprēķina ēkas konstruktīvā elementa nolietojuma daļu no ēkas nolietojuma, izmantojot šādu formulu:

KEND = (V×KEN)/100, kur:

KEND – ēkas konstruktīvā elementa nolietojuma daļa no ēkas nolietojuma;

V – ēkas konstruktīvo elementu īpatsvars;

KEN – ēkas konstruktīvā elementa nolietojums;
82.2.
ēkas konstruktīvā elementa nolietojuma daļu no ēkas nolietojuma noapaļo līdz 0,01 procentam;
82.3.
saskaita visu ēkas konstruktīvo elementu nolietojuma daļas.
83.
Telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā apvidū ēkas nolietojumu aktualizē, ja ir izpildīts vismaz viens no šiem nosacījumiem:
83.1.
ēkas nolietojums pēdējo reizi noteikts pirms 2020. gada 1. aprīļa;
83.2.
ir mainījušies šajos noteikumos minētie ēkas nolietojumu ietekmējošie dati.
84.
Pazemes ēkām, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajam pazemes ēku (bez jumta) konstruktīvajam risinājumam, nolietojumu aprēķina tāpat kā šajos noteikumos noteikto inženierbūvju nolietojumu.
85.
Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktais ēkas nolietojums nav izmantojams ēkas faktiskā stāvokļa noteikšanai būvniecības jomā.
4.Ēkas kadastrālās uzmērīšanas datu aktualizācija
86.
Šo noteikumu 87. punktā minētajos gadījumos ēkas un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu apvidū veic tikai tajā ēkas vai telpu grupas daļā, kurā notikušas konstruktīvas izmaiņas, izņemot šo noteikumu 91. punktā minēto gadījumu.
87.
Ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas datus, izņemot šo noteikumu 5.2. un 5.4. apakšpunktā minēto gadījumu, Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, apsekojot ēku vai telpu grupu apvidū, ja mainījies vismaz viens no šādiem raksturojošajiem rādītājiem:
87.1.
telpu logu vai durvju aiļu izvietojums;
87.2.
telpu norobežojošo konstrukciju savstarpējais izvietojums;
87.3.
telpu vai telpu grupu savstarpējais sadalījums vai skaits;
87.4.
telpu vai telpu grupu platība vai augstums;
87.5.
apjoma rādītāji (piemēram, apbūves laukums, kopējā platība, būvtilpums).
88.
Ēkas un telpu grupas atkārtotajā kadastrālajā uzmērīšanā:
88.1.
uzmēra un nosaka apjoma rādītājus faktiski mainītai ēkas vai telpu grupas daļai atbilstoši šajos noteikumos minētajai kārtībai par ēkas kadastrālo uzmērīšanu apvidū;
88.2.
aktualizē informāciju par ēkas konstruktīvo elementu materiāliem (2. pielikums), ēkas konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu (3. pielikums) un nosaka ēkas nolietojumu;
88.3.
informāciju par nemainīto ēkas vai telpu grupas daļu iegūst no Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem stāva plāniem un telpu grupas plāniem, aktualizētajā stāva plānā vai telpu grupas plānā iekļaujot norādi par to, kāda plāna daļa vai viss plāns ir izgatavots bez apsekošanas apvidū.
89.
Ja ēkas konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu veic kā ēkas atsevišķu kadastrālās uzmērīšanas darbību, papildus ēkas konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa vizuālajam novērtējumam (3. pielikums) aktualizē arī ēkas konstruktīvo elementu materiālus (2. pielikums) un ēkas labiekārtojumus (1. pielikums).
90.
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu ēku sadala vairākās ēkās vai vairākas ēkas apvieno vienā ēkā atbilstoši normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktā kārtībā akceptētai būvniecības dokumentācijai, ja:
90.1.
ēkas sadales vai apvienošanas līnija noteikta pa vienu vertikālu sienas konstrukciju visas ēkas augstumā;
90.2.
visai sadalāmajai ēkai vai visām apvienojamām ēkām ir ierosināta ēkas kadastrālā uzmērīšana.
91.
Pamatojoties uz šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto dokumentu, Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu ēku vai telpu grupu var sadalīt vai apvienot, neapsekojot apvidū, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:
91.1.
ēkas vai telpu grupas kadastrālā uzmērīšana veikta atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem datu iegūšanas, aprēķināšanas un attēlošanas nosacījumiem;
91.2.
atbilstoši šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem dokumentiem sadale vai apvienošana ir paredzēta bez konstruktīvām izmaiņām telpās vai konstruktīvo elementu vai materiālu maiņas;
91.3.
datu aktualizācija (sadale vai apvienošana) ierosināta visai ēkai vai telpu grupai vai visām ēkām vai telpu grupām vienlaicīgi.
92.
Kadastra informācijas sistēmā ēkai vai telpu grupai reģistrētos labiekārtojumus var dzēst, tikai pamatojoties uz šo noteikumu 73.1. vai 73.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem vai veicot ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vai ēkas vai telpu grupas atsevišķas kadastrālās uzmērīšanas darbības ar apsekošanu apvidū.
5.Inženierbūves atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības
93.
Inženierbūvi reģistrē vai tās datus Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, veicot inženierbūves atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības, ja iesniegts vai Būvniecības informācijas sistēmā pieejams situācijai apvidū atbilstošs izpildmērījuma plāns ar nosakāmu būves vai tās daļas kontūru un šo noteikumu 5. pielikumā noteiktajiem inženierbūves tipu raksturojošiem apjoma rādītājiem.
94.
Inženierbūvei, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta, veicot inženierbūves kadastrālo uzmērīšanu vai ņemot vērā izpildmērījuma plānu, datus aktualizē, ja iesniegts vai Būvniecības informācijas sistēmā pieejams izpildmērījuma plāns ar informāciju par pārbūvēto vai atjaunoto inženierbūves daļu.
95.
Šo noteikumu 94. punktā minētajos gadījumos, izmantojot izpildmērījuma plāna datus, nosaka:
95.1.
inženierbūves un inženierbūves daļu kontūru;
95.2.
šo noteikumu 5. pielikumā noteiktos attiecīgo būves tipu raksturojošos apjoma rādītājus inženierbūvei un inženierbūves daļām;
95.3.
inženierbūves piesaisti LKS TM koordinātu sistēmai.
96.
Šo noteikumu 94. punktā minētajā gadījumā pārbūvēto vai atjaunoto inženierbūves kontūru un apjoma rādītājus nosaka, ņemot vērā iesniegtā izpildmērījuma plānu, bet visu inženierbūves kontūru nosaka un šo noteikumu 5. pielikumā minētos attiecīgo būves tipu raksturojošos apjoma rādītājus inženierbūvei aprēķina, izmantojot arī Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju.
97.
Par inženierbūves konstruktīvo elementu konstatācijas gadu šo noteikumu izpratnē pieņem:
97.1.
valsts vai pašvaldības institūcijas izdotajā dokumentā norādīto inženierbūves uzbūvēšanas gadu, izņemot būvatļauju vai paskaidrojuma rakstu bez atzīmes par būvdarbu pabeigšanu vai, ja tāds nav norādīts, īpašuma tiesību apliecinošā dokumenta sagatavošanas vai izdošanas gadu;
97.2.
izpildmērījuma plānā norādīto inženierbūves vai tās daļas uzmērīšanas gadu, ja inženierbūve ir pārbūvēta vai atjaunota.
98.
Ja lineāra inženierbūve, izņemot tiltu, viaduktu un ceļa pārvadu, izvietota vairākās administratīvajās teritorijās, to pa administratīvo teritoriju robežām sadala atsevišķās inženierbūvēs un Kadastra informācijas sistēmā katru inženierbūves daļu reģistrē kā atsevišķu inženierbūvi.
99.
Ja reģistrējamā vai aktualizējamā inženierbūve – ceļš vai iela – savstarpēji krustojas vienā līmenī ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu inženierbūvi – ceļu vai ielu – vai šķērso zemes vienību, kas paredzēta ceļu uzturēšanai ar zemes lietošanas veidu "Zeme zem ceļiem" un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi "1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumu joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā" (turpmāk – zeme zem ceļiem), un krustojuma aizņemtais laukums saskaņā ar kadastra kartē norādīto informāciju par LKS TM uzmērītām zemes vienības robežām:
99.1.
ir iekļauts tajā zemes vienībā, uz kuras atrodas reģistrējamā vai aktualizējamā inženierbūve, tad inženierbūvi attēlo kā vienlaidus inženierbūvi, tajā ieskaitot krustojuma aizņemtā laukuma apjoma rādītājus;
99.2.
nav iekļauts tajā zemes vienībā, uz kuras atrodas reģistrējamā vai aktualizējamā inženierbūve, tad krustojuma aizņemto platību neieskaita inženierbūves apjoma rādītājos. Ja šajā apakšpunktā minētajā gadījumā saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktā iesniegtajiem dokumentiem inženierbūve turpinās aiz krustojuma, tad inženierbūvi sadala pa kadastrāli uzmērītās zemes vienības robežām atsevišķās inženierbūvēs un Kadastra informācijas sistēmā katru inženierbūves daļu reģistrē kā atsevišķu inženierbūvi.
100.
Ja ierosinātā inženierbūve – ceļš vai iela – krustojas vai pārklājas ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu inženierbūvi – ceļu vai ielu – un mainās krustojuma piekritība no reģistrētās uz reģistrējamo inženierbūvi, jauno inženierbūvi reģistrē, vienlaikus aktualizējot reģistrētās inženierbūves datus.
101.
Ja šo noteikumu 99.1. apakšpunktā minētajā gadījumā inženierbūve – ceļš vai iela, par kuru ierosināta reģistrācija, – krustojas vai pārklājas ar Kadastra informācijas sistēmā citam īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam būvju kadastrālās uzmērīšanas procesā vai uz izpildmērījuma pamata reģistrētu inženierbūvi – ceļu vai ielu –, ierosinātājs ierosina gan jaunās inženierbūves reģistrāciju, gan Kadastra informācijas sistēmā jau reģistrētās inženierbūves datu aktualizāciju un papildus iesniedz iepriekš reģistrētās inženierbūves īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja rakstisku saskaņojumu par krustojuma piekritību un piekrišanu datu aktualizācijai.
102.
Ja šo noteikumu 99. punktā minētajā gadījumā zemes vienības – zeme zem ceļiem – robeža šķērsojuma vietā nav LKS TM uzmērīta, ierosinātājs iesniedz rakstisku saskaņojumu ar šķērsotās vai skartās zemes vienības – zeme zem ceļiem – īpašnieku vai tiesisko valdītāju par iesniegtajā grafiskajā pielikumā norādīto krustojuma aizņemtās platības piederību.
103.
Ja vienā līmenī krustojas tādas inženierbūves kā ceļš vai iela ar dzelzceļa līniju, krustojuma (pārbrauktuves) aizņemto platību iekļauj dzelzceļa līnijas sastāvā. Ja dzelzceļa līnijas zemes vienības robežas krustojuma jeb šķērsojuma vietās nav kadastrāli uzmērītas, ierosinātājs iesniedz rakstisku saskaņojumu ar šķērsotās vai skartās zemes vienības – zeme zem ceļiem – īpašnieku vai tiesisko valdītāju par iesniegtajā grafiskajā pielikumā norādītās inženierbūves aizņemtās krustojuma platības piederību.
104.
Tilta, viadukta un ceļa pārvada konstrukcijā ietilpstošo inženierbūves (piemēram, ceļš, iela) klātnes seguma materiālu neuzskata par atsevišķu inženierbūvi, bet tas ir tilta, viadukta un ceļu pārvada sastāvdaļa.
105.
Kanālu un upju pretējos krastos esošos krasta nostiprinājumus nosaka par atsevišķām inženierbūvēm.
106.
Sliežu ceļiem, cauruļvadiem, elektroenerģijas pārvades līnijām un sakaru līnijām ārējo kontūru nenosaka, bet inženierbūves plānā attēlo attiecīgās inženierbūves viduslīnijas atrašanās vietu.
107.
Tiltam, viaduktam vai ceļa pārvadam ārējo kontūru nosaka pa inženierbūvju laidumu ārējo malu vertikālo projekciju horizontālā plaknē, ko no autoceļa, dzelzceļa vai ielas atdala tilta, viadukta vai ceļa pārvada deformācijas šuves.
108.
Inženierbūvei attēlo tās ārējās kontūras vertikālās projekcijas atrašanās vietu horizontālā plaknē, kā arī nosaka inženierbūves sastāvu un inženierbūvi sadalošo būvju atrašanās vietu. Ja būve nav ēkai caurejoša maģistrālā inženierbūve, tās atdalošā robeža ir ēkas ārsienas ārējā mala.
109.
Inženierbūvē esošo telpu grupu uzmēra atbilstoši šajos noteikumos minētajai kārtībai par ēku kadastrālo uzmērīšanu apvidū.
110.
Inženierbūves apjoma rādītājus nosaka vai aprēķina atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam.
111.
Atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajiem dokumentiem iegūst šādus inženierbūvi raksturojošos datus:
111.1.
inženierbūves nosaukumu;
111.2.
ekspluatācijā pieņemšanas gadu;
111.3.
galveno lietošanas veidu;
111.4.
konstruktīvo elementu konstatācijas gadu;
111.5.
apsekošanas datumu;
111.6.
inženierbūves apjoma rādītājus;
111.7.
inženierbūves un tās daļu kontūru;
111.8.
inženierbūves piesaisti LKS TM koordinātu sistēmai.
112.
Ja inženierbūves daļām ir atšķirīgi tipi, katrai šādai inženierbūves daļai piešķir numuru intervālā no "0001" līdz "9999" un katrai daļai nosaka savus apjoma rādītājus atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam.
6.Inženierbūves nolietojuma noteikšana
113.
Inženierbūvei nolietojuma procentu nosaka, ņemot vērā šo noteikumu 5. pielikumā norādīto inženierbūvju tipu normatīvo kalpošanas ilgumu un inženierbūves faktisko kalpošanas ilgumu. Iegūto rezultātu noapaļo līdz vienam procentam.
114.
Inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas brīdī esošo faktisko kalpošanas ilgumu gados aprēķina, no kadastrālās uzmērīšanas gada atņemot jaunāko Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto gadu, kad inženierbūve pēdējo reizi pieņemta ekspluatācijā, ievērojot šādus nosacījumus:
114.1.
ja pēdējās kadastrālās uzmērīšanas gads ir mazāks par Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto gadu, kad inženierbūve pieņemta ekspluatācijā, pieņem, ka inženierbūves faktiskais kalpošanas ilgums ir nulle gadu;
114.2.
ja nav zināms, kad inženierbūve pieņemta ekspluatācijā, vai tā nav pieņemta ekspluatācijā, faktisko kalpošanas ilgumu aprēķina, no kadastrālās uzmērīšanas gada atņemot konstruktīvo elementu konstatācijas gadu.
115.
Inženierbūvēm nolietojuma procentu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = F/N × 100 %, kur:

I – inženierbūves nolietojuma procents;

F – inženierbūves faktiskais kalpošanas ilgums;

N – inženierbūves normatīvais kalpošanas ilgums.
116.
Inženierbūvei, kurai piemēroti vairāki inženierbūvju tipi, faktisko kalpošanas ilgumu aprēķina pēc tās inženierbūves daļas datiem, kurai ir lielākais apjoms.
7.Nolietojuma automātiska palielināšana
117.
Būves kadastrālajā uzmērīšanā noteikto nolietojumu palielina, tam pieskaitot nolietojuma pieaugumu.
118.
Nolietojuma pieaugumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

NP = DV/(N × 3) × 100 %, kur:

NP – nolietojuma pieaugums ar noteiktību 1 %;

DV – nolietojuma datu vecums, kuru nosaka, no kārtējā gada atņemot gadu, kad būves kadastrālajā uzmērīšanā noteikts nolietojums;

N – normatīvais kalpošanas ilgums.
119.
Ja ēka (izņemot pazemes ēku) kadastrāli uzmērīta pēc 2012. gada 26. janvāra, nolietojuma pieaugumu nosaka katram ēkas konstruktīvajam elementam, ņemot vērā katra ēkas konstruktīvā elementa materiāla normatīvo kalpošanas ilgumu (2. pielikums), bet ēkas nolietojuma pieaugumu nosaka, ņemot vērā katra ēkas konstruktīvā elementa īpatsvaru (4. pielikums).
120.
Ja pazemes ēka kadastrāli uzmērīta pēc 2012. gada 26. janvāra, nolietojuma pieaugumu nosaka, ņemot vērā ēkai atbilstošo normatīvo kalpošanas ilgumu (5. pielikums).
121.
Ja ēka kadastrāli uzmērīta līdz 2012. gada 25. janvārim, nolietojuma pieaugumu nosaka, ņemot vērā ēkas ārsienu (karkasa) materiāla normatīvo kalpošanas ilgumu (2. pielikums).
122.
Inženierbūvei, tai skaitā inženierbūvei, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta no izpildmērījuma plāna, kā arī inženierbūvei, kas reģistrēta no inženierbūves deklarācijas, nolietojuma pieaugumu nosaka, ņemot vērā inženierbūvei atbilstošo normatīvo kalpošanas ilgumu (5. pielikums).
123.
Nolietojuma pieaugumu Kadastra informācijas sistēmā automātiski pārrēķina katru gadu 1. janvārī.
8.Grafisko plānu sagatavošana
124.
Būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikāciju Valsts zemes dienests publicē un aktualizē savā  tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv), saglabājot vēsturiskās redakcijas.
125.
Būves kadastrālajā uzmērīšanā sagatavotos būves grafiskos plānus piesaista LKS TM.
126.
Būves vai telpu grupas grafiskos plānus sagatavo digitālā veidā vektordatu formā, izmantojot:
126.1.
ēkas kadastrālajā uzmērīšanā apvidū iegūto informāciju;
126.2.
Būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un ierosinātāja uzrādītos dokumentus, ja grafisko plānu sagatavošanai nepieciešamo informāciju nav bijis iespējams iegūt apvidū vai šajos noteikumos noteiktajos gadījumos paredzēts iegūt no šo noteikumu 7. punktā minētajiem dokumentiem;
126.3.
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos teksta datus un telpiskos datus.
127.
Izmantojot šo noteikumu 124. punktā minēto apzīmējumu specifikāciju, sagatavo šādus grafiskos plānus:
127.1.
apbūves plānu;
127.2.
ēkas stāva plānu;
127.3.
telpu grupas plānu;
127.4.
inženierbūves plānu.
128.
Grafiskos plānus, norādot izdrukās noteikto mērogu, sagatavo tā, lai izdrukās nodrošinātu pietiekamu grafiskās informācijas izšķiršanas spēju. Izšķiršanas spējas nodrošināšanai atsevišķas plāna daļas var norādīt palielinātā mērogā iznesumu veidā.
129.
Apbūves plānu Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai ēkai sagatavo atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā apvidū iegūtajai informācijai par ēku savstarpējo izvietojumu zemes vienībā, bet šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – atbilstoši informācijai, kas norādīta ēkas izpildmērījuma plānā un būvprojekta izstrādātāja parakstītajā stāva plānā.
130.
Apbūves plānā attēlo:
130.1.
zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējumu, robežas kontūru vai šo noteikumu 37. un 38. punktā minētajā gadījumā – zemes vienības daļu;
130.2.
zemes vienībai vai tās daļai piegulošo ielu nosaukumus;
130.3.
visu zemes vienības teritorijā esošo ēku apbūves laukuma kontūras, attēlojot arī dažādus ēkas apjomus atdalošās līnijas, kā arī caurbrauktuvju, lieveņu, terašu, ārējo kāpņu un pandusu kontūras, bet, ja apbūves plānu sagatavo uz apbūves tiesību pamata būvētai ēkai vai būvju īpašumam, apbūves plānu sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 37. un 38. punktu.
131.
Apbūves plānā ieraksta:
131.1.
katras ēkas kadastra apzīmējumu;
131.2.
izmērus, kas raksturo ēkas apbūves laukumu;
131.3.
šo noteikumu 36.1. apakšpunktā minētajā gadījumā – pazīmi, ka ēkas dati neatbilst Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajai informācijai.
131.4.
šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – pazīmi, ka apbūves plāns sagatavots, pamatojoties uz būvniecības dokumentiem, bez apsekošanas apvidū.
132.
Ēkas stāva plānu sagatavo, attēlojot ēku vai telpu grupu grīdas līmenī un projicējot šo noteikumu 124. punktā minētajā apzīmējumu specifikācijā paredzētos elementu attēlus un apzīmējumus atbilstoši ēkas kadastrālajā uzmērīšanā apvidū iegūtajai informācijai, bet šo noteikumu 5.4. ​​​​​​​apakšpunktā minētajā gadījumā – atbilstoši šo noteikumu 7.6. ​​​​​​​apakšpunktā norādītajiem dokumentiem.
133.
Ēkas stāva plānā attēlo:
133.1.
iekštelpas, to sienas un tajās esošās ailes, logus, sienu izvirzījumus, nišas, projicējot tās grīdas līmenī;
133.2.
lodžijas, balkonus, terases, lieveņus, nojumes, pandusus, evakuācijas un ārējās kāpnes;
133.3.
stacionāras un mūrētas krāsnis, kamīnus, pavardus, sildmūrus, iemūrētus apkures katlus un kolonnas (grīdas līmenī);
133.4.
no stāva augšupejošo kāpņu laida kontūras, pakāpienus, pandusus un eskalatorus, ar bultu norādot augšupejošo virzienu;
133.5.
no stāva lejupejošu kāpņu laida kontūras un pakāpienus, pandusus un eskalatorus, norādot to augšupejošo virzienu (no apakšējā stāva grīdas līdz konkrētā stāva grīdai, bet neattēlojot to daļu, kas ir zem konkrētā stāva grīdas);
133.6.
telpas daļas, kuru augstums ir mazāks par 1,60 m, kā arī robežas starp telpas daļām, kuru augstums ir lielāks vai mazāks par 1,60 m, telpas daļā, kuras augstums ir mazāks par 1,60 m, ja tas tehniski iespējams, apzīmējot ar "h<1,60";
133.7.
telpas grīdas līmeņa maiņas vietu (robežu), sākot ar atšķirīgu augstumu (no 0,15 m), norādot augšupejošo virzienu;
133.8.
lūku un jumta logu atrašanās vietas, savietojot (projicējot) tās ar grīdas līmeni.
134.
Ēkas stāva plānā ieraksta:
134.1.
sienu garumus (noapaļotus līdz 0,01 m). Sienu garumu var nenorādīt, ja tas neatšķiras no pretējās sienas vairāk par 0,02 m vai tas ir iegūstams no citiem izmēriem;
134.2.
katras telpas kontūras iekšienē (daļskaitļa veidā) unikālu telpas numuru (veidots no telpu grupas kadastra apzīmējuma pēdējiem trīs cipariem un telpas kārtas numura – skaitītājs) un platību grīdas līmenī (saucējs), pēc iespējas to izvietojot telpas kontūras centrā;
134.3.
informāciju par specifisku telpas daļu, ko nevar uztvert vizuāli, piemēram, baseins, gaisa telpa, bēniņi un tamlīdzīgi;
134.4.
ēkas ārsienu un to izvirzīto daļu garumus;
134.5.
telpu grupu kadastra apzīmējuma pēdējos trīs ciparus (apvelkot ar taisnstūri);
134.6.
telpu grupām piešķirtos numurus – adreses elementus (apvelkot ar apli).
134.7.
šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – pazīmi, ka stāva plāns sagatavots, pamatojoties uz būvniecības dokumentiem, bez apsekošanas apvidū.
135.
Telpu grupas plānu sagatavo no digitālā veidā vektordatu formā sagatavota ēkas stāva plāna atbilstoši ēkas stāva plānā esošai informācijai par telpu grupu.
136.
Telpu grupas plānu sagatavo par telpu grupā iekļautajām telpām, plānā attēlojot visu to pašu informāciju, kas ir ēkas stāva plānā, tai skaitā attiecīgā stāva koplietošanas telpas, kas nodrošina piekļuvi telpu grupai.
137.
Telpu grupas plāna augšējā stūrī shematiski attēlo ēkas kontūru ar telpu grupas izvietojumu tajā un ēkai piegulošās ielas nosaukumu.
138.
Inženierbūves plānu sagatavo, attēlojot informāciju par katras inženierbūves daļas kontūru vai viduslīniju. Inženierbūvē esošās telpu grupas attēlo stāva plānā atbilstoši noteikumiem par ēku kadastrālo uzmērīšanu apvidū.
139.
Inženierbūves plānā attēlo:
139.1.
tās zemes vienības robežas, no kuras ir atvasināts būves kadastra apzīmējums;
139.2.
citu zemes vienību robežas, kuras šķērso inženierbūve, ja to pieļauj plāna izšķirtspēja;
139.3.
samazinātu inženierbūves izvietojuma shēmu kvartālā vai administratīvas teritorijas teritoriālajā vienībā (lapas augšējā labajā pusē);
139.4.
inženierbūves kontūru vai viduslīniju.
140.
Inženierbūves plānā ieraksta:
140.1.
inženierbūves kontūru raksturojošos izmērus;
140.2.
inženierbūves kadastra apzīmējumu;
140.3.
plānā attēlojamās zemes vienības kadastra apzīmējumu;
140.4.
zemes vienībām piegulošo ielu nosaukumus;
140.5.
inženierbūves atšķirīgo daļu identificējošu informāciju (piemēram, laukumam ar atšķirīgu segumu, cauruļvadam ar atšķirīgu diametru);
140.6.
iegūtās informācijas avotu.
9.Valsts noslēpuma statusam atbilstošas būves kadastrālā uzmērīšana 
141.
Valsts noslēpuma statusam atbilstošas ēkas kadastrālajā uzmērīšanā:
141.1.
piemēro šo noteikumu prasības par ēkas kadastrālo uzmērīšanu, ciktāl tās nav pretrunā ar šajā nodaļā minētajiem nosacījumiem;
141.2.
veic tikai ārējo ēkas apsekošanu apvidū;
141.3.
ēku raksturojošos rādītājus iegūst no ārējā apsekošanā veiktajiem mērījumiem, ja nepieciešams, ņemot vērā šo noteikumu 14. un 44. punktā noteikto kārtību, un ierosinātāja iesniegtajos dokumentos norādītās informācijas.
142.
Valsts noslēpuma statusam atbilstošai ēkai:
142.1.
neiegūst ēkas attēlus ar fotoaparatūru vai citu aparatūru;
142.2.
nenorāda pazemes stāvus un to skaitu;
142.3.
nemēra attālumus, pēc kuriem var noteikt logu un durvju atrašanās vietu ārsienās;
142.4.
telpu grupu skaitu nosaka atbilstoši ēkas virszemes stāvu skaitam neatkarīgi no ēkā esošo telpu grupu un telpu skaita tā, lai katrā stāvā būtu viena telpu grupa ar nosaukumu "telpu grupa" un viena iekštelpa ar nosaukumu "iekštelpa";
142.5.
norāda telpu veidus "nedzīvojamā iekštelpa" un "nedzīvojamā ārtelpa";
142.6.
visām telpu grupām lietošanas veidu norāda atbilstoši ēkas galvenajam lietošanas veidam;
142.7.
no šo noteikumu 127. punktā minētajiem grafiskajiem plāniem sagatavo tikai ēkas apbūves plānu.
143.
Valsts noslēpuma statusam atbilstošas telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā:
143.1.
piemēro šo noteikumu prasības par ēkas kadastrālo uzmērīšanu, ciktāl tās nav pretrunā ar šajā punktā  minētajiem nosacījumiem;
143.2.
telpu grupas apsekošanu apvidū neveic;
143.3.
telpu grupas raksturojošos rādītājus, tai skaitā telpu grupas lietošanas veidu un plānu, iegūst no ierosinātāja iesniegtajos dokumentos norādītās informācijas;
143.4.
ja ierosinātāja iesniegtajos dokumentos nav norādīti telpu nosaukumi, norāda telpu nosaukumus "iekštelpa" vai "ārtelpa".
144.
Pēc ierosinātāja rakstiska ierosinājuma valsts noslēpuma statusam atbilstošai ēkai vai telpu grupai var veikt ēkas ārējo un telpu iekšējo kadastrālo uzmērīšanu, sagatavojot ēkas stāva plānu vai telpu grupas plānu.
145.
Valsts noslēpuma statusam atbilstošu inženierbūvi reģistrē vai tās datus Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, veicot inženierbūves atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības atbilstoši šo noteikumu 5. nodaļas nosacījumiem.
10.Būves kadastrālās uzmērīšanas datu un dokumentu labošanas kārtība
146.
Valsts zemes dienests neatbilstības būves kadastrālās uzmērīšanas datos un dokumentos labo tādā apjomā, lai novērstu tā pieļautās neatbilstības atbilstoši datu reģistrācijas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ciktāl tas nav pretrunā ar šiem noteikumiem.
147.
Ja tas nepieciešams, pirms būves kadastrālās uzmērīšanas datu un dokumentu labošanas Valsts zemes dienests pēc savas iniciatīvas veic attiecīgās būves kadastrālo uzmērīšanu apvidū. Ja apvidū tiek konstatētas būves vai telpu grupas konstruktīvas izmaiņas, kas veiktas pēc iepriekšējās būves kadastrālās uzmērīšanas, Valsts zemes dienests labo neatbilstību, ja ierosināta būves kadastrālā uzmērīšana.
148.
Valsts zemes dienestam nav pienākuma labot tā pieļautās neatbilstības būves kadastrālās uzmērīšanas datos un dokumentos, ja ir nepieciešama attiecīgās būves kadastrālā uzmērīšana apvidū, bet ir konstatēti šo noteikumu 26. punktā minētie apstākļi un persona sešu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas tos nav novērsusi.
11.Noslēguma jautājumi
149.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumus Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 14. nr.; 2015, 197. nr.; 2017, 178. nr.; 2019, 245. nr.; 2020, 36. nr.; 2021, 248. nr.; 2022, 131. nr.).
150.
Šo noteikumu 7. nodaļas regulējums attiecībā uz nolietojuma automātisku palielināšanu, būvju kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajam nolietojumam pieskaitot nolietojuma pieaugumu, stājas spēkā vienlaikus ar normatīvajiem aktiem par kadastrālās vērtēšanas principu piemērošanu atbilstoši grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kuri izstrādāti, izpildot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pārejas noteikumu 47. punkta 2. apakšpunktā doto uzdevumu.
151.
Tieslietu ministrija pēc tam, kad 150. punktā minētie normatīvie akti par kadastrālās vērtēšanas principu piemērošanu ir stājušies spēkā, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
152.
Šo noteikumu 68. punktā minēto telpas daļas kopējo  platību, kuras augstums mazāks par 1,60 m, un 69.11. apakšpunktā minētās ēkas energoefektivitātes klases īpatnējā enerģijas patēriņa (kWh/m2 gadā) un enerģijas patēriņa (MWh gadā) reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā uzsāk pēc attiecīgās programmatūras ieviešanas, bet ne vēlāk kā no 2025. gada 1. janvāra.
153.
Šo noteikumu 36.1. apakšpunktā minēto pazīmi Kadastra informācijas sistēmā norāda pēc attiecīgās programmatūras ieviešanas, bet ne vēlāk kā no 2025. gada 1. janvāra.
154.
Šo noteikumu 77. punktu un 2. pielikumu piemēro pēc attiecīgās programmatūras ieviešanas, bet ne vēlāk kā no 2025. gada 1. janvāra. Līdz tam normatīvo kalpošanas ilgumu aprēķina atbilstoši šiem noteikumiem, ņemot vērā šo noteikumu 6. un 7. pielikumu.
155.
Līdz attiecīgās programmatūras ieviešanai, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 1. janvārim šajos noteikumos lietotais jēdziens "konstruktīvā elementa konstatācijas gads" atbilst jēdzienam "ekspluatācijā uzsākšanas gads".
156.
Konstruktīvajiem elementiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto konstrukcijas veidu un materiālu sasaisti ar šo noteikumu 2. pielikumā noteiktajiem ēkas konstruktīvo elementu materiāliem Valsts zemes dienests veic divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 77. punkta un 2. pielikuma piemērošanas atbilstoši šo noteikumu 154. punktam un 8. pielikuma pārejas tabulai. Ja pārejas rezultātā vienam ēkas konstruktīvajam elementam ir fiksējami divi identiski materiāli (2. pielikums), šo materiālu reģistrē vienu reizi.
157.
Šo noteikumu 1. pielikumu piemēro pēc attiecīgās programmatūras ieviešanas, bet ne vēlāk kā no 2025. gada 1. janvāra. Līdz tam labiekārtojumus nosaka un reģistrē atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumam.
158.
Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto labiekārtojumu sasaisti ar šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem labiekārtojumiem Valsts zemes dienests veic divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 1. pielikuma piemērošanas atbilstoši šo noteikumu 10. pielikuma pārejas tabulai.
159.
Pēc šo noteikumu spēkā stāšanās Valsts zemes dienests gada laikā pārskata visu Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto būvju kadastrālās uzmērīšanas brīdī noteikto nolietojumu un to aprēķina bez ēkām noteiktā 85 % un inženierbūvēm noteiktā 80 % ierobežojuma.
160.
Būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumi, kas pieņemti Valsts zemes dienestā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, tiek izpildīti saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi".
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
116
Ēkas un telpu grupas labiekārtojumi

(pēc attiecīgās programmatūras ieviešanas, bet ne vēlāk kā no 2025. gada 1. janvāra)

Nr. p. k. Labiekārtojums
1. Elektroapgāde
1.1.   centralizētā
1.2.   autonomā
1.2.1.     vēja
1.2.2.     ūdens
1.2.3.     saules
1.2.4.     cita
2. Gāzes apgāde
2.1.   centralizētā
2.2.   vietējā
2.2.1.     rezervuāra
2.2.2.     balona
3. Aukstā ūdensapgāde
3.1.   centralizētā
3.2.   vietējā
4. Karstā ūdensapgāde
4.1.   centralizētā
4.2.   vietējā
5. Apkure
5.1.   centralizētā
5.2.   centrālā (apkures katls ar cieto kurināmo, gāzi, elektrību, siltumsūknis)
5.3.   vietējā
5.3.1.     krāsns
5.3.2.     kamīns
5.3.3.     plīts
5.3.4.     cita
6. Kondicionieris
7. Kanalizācija
7.1.   centralizētā
7.2.   lokālā
7.3.   individuālā (tai skaitā kanalizācijas produktu bedre)
7.4.   lietus ūdens
7.5.   tehnoloģiskā
8. Lokālās, individuālās vai tehnoloģiskās kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas iekārta
8.1.   mehāniskā
8.2.   ķīmiskā
8.3.   bioloģiskā
9. Lifts
9.1.   pasažieru
9.2.   kravas
9.3.   cits
10. Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi
10.1.   pods/pisuārs/bidē
10.2.   vanna/duša
10.3.   pirts/sauna
10.4.   baseins
10.5.   cits
2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
116
Ēkas konstruktīvo elementu materiāli

Nr. p. k.

Kods

Materiāls

Normatīvais kalpošanas ilgums (gadi)

Konstruktīvais elements, kuram piemēro materiālu

1.

111

Dzelzsbetona, betona bloki 150 Pamati

2.

112

Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida) 150 Pamati

3.

113

Dzelzsbetona pāļi 150 Pamati

4.

121

Akmens mūris 100 Pamati

5.

122

Ķieģeļu mūris 100 Pamati

6.

123

Keramzītbetona bloki 100 Pamati

7.

124

Dzelzsbetona bloki, monolītais dzelzsbetons (stabveida) 100 Pamati

8.

131

Betona bloki, monolītais betons (stabveida) 70 Pamati

9.

132

Monolītais betons azbestcementa, polimēru caurulēs 70 Pamati

10.

133

Metāla caurules 70 Pamati

11.

134

Akmens mūris (stabveida) 70 Pamati

12.

135

Polimēru bloki 70 Pamati

13.

136

Cits neklasificēts materiāls 70 Pamati

14.

141

Ķieģeļu (stabveida) 50 Pamati

15.

142

Vieglbetona (stabveida) 50 Pamati

16.

143

Koka stabi 50 Pamati

17.

211

Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks 150 Sienas (vertikālā konstrukcija)

18.

212

Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks 150 Sienas (vertikālā konstrukcija)

19.

213

Keramikas bloku mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks 150 Sienas (vertikālā konstrukcija)

20.

214

Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons 150 Sienas (vertikālā konstrukcija)

21.

215

Vieglbetona bloki 150 Sienas (vertikālā konstrukcija)

22.

216

Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas 150 Sienas (vertikālā konstrukcija)

23.

221

Akmens mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā 100 Sienas (vertikālā konstrukcija)

24.

222

Keramikas bloku mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā 100 Sienas (vertikālā konstrukcija)

25.

223

Dzelzsbetona paneļi 100 Sienas (vertikālā konstrukcija)

26.

224

Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā 100 Sienas (vertikālā konstrukcija)

27.

225

Gāzbetona, izdedžbetona, ģipšbetona, keramzītbetona bloki 100 Sienas (vertikālā konstrukcija)

28.

226

Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijas 100 Sienas (vertikālā konstrukcija)

29.

227

Metāla karkasa konstrukcijas 100 Sienas (vertikālā konstrukcija)

30.

231

Ķieģeļu mūris 1 ķieģeļa biezumā 70 Sienas (vertikālā konstrukcija)

31.

232

Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi 70 Sienas (vertikālā konstrukcija)

32.

233

Skaidbetona mūris 70 Sienas (vertikālā konstrukcija)

33.

234

Koka baļķi, brusas 70 Sienas (vertikālā konstrukcija)

34.

235

Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā 70 Sienas (vertikālā konstrukcija)

35.

236

Polimēru bloki 70 Sienas (vertikālā konstrukcija)

36.

237

Stikla konstrukcijas 70 Sienas (vertikālā konstrukcija)

37.

238

Cits neklasificēts materiāls 70 Sienas (vertikālā konstrukcija)

38.

241

Ķieģeļu mūris ½ ķieģeļa biezumā 50 Sienas (vertikālā konstrukcija)

39.

242

Māla kleķis 50 Sienas (vertikālā konstrukcija)

40.

243

Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi 50 Sienas (vertikālā konstrukcija)

41.

244

Tērauda (skārda), polimēru loksnes 50 Sienas (vertikālā konstrukcija)

42.

245

Niedru, salmu paneļi 50 Sienas (vertikālā konstrukcija)

43.

311

Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves 150 Pārsegumi

44.

312

Monolīta dzelzsbetona klājs 150 Pārsegumi

45.

313

Dzelzsbetona paneļi, sijas 150 Pārsegumi

46.

321

Metāla sijas ar aizpildījumu no dzelzsbetona, betona, ķieģeļu mūra 100 Pārsegumi

47.

322

Metāla plātnes, sijas 100 Pārsegumi

48.

331

Koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu 70 Pārsegumi

49.

332

Metāla sijas ar koka dēļu aizpildījumu 70 Pārsegumi

50.

333

Metāla sijas ar metāla plātņu aizpildījumu 70 Pārsegumi

51.

334

Cits neklasificēts materiāls 70 Pārsegumi

52.

341

Koka dēļu klājs virs koka sijām 50 Pārsegumi

53.

411

Metāls 70 Jumta nesošā konstrukcija

54.

412

Dzelzsbetons 70 Jumta nesošā konstrukcija

55.

413

Cits neklasificēts materiāls 70 Jumta nesošā konstrukcija

56.

421

Koks 50 Jumta nesošā konstrukcija

57.

511

Betona, slānekļa, māla kārniņi 100 Jumta segums

58.

512

Niedres, salmi 100 Jumta segums

59.

521

Šķiedrcementa loksnes 70 Jumta segums

60.

531

Azbestcementa loksnes 50 Jumta segums

61.

532

Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu 50 Jumta segums

62.

533

Bitumena loksnes (šindeļi) 50 Jumta segums

63.

534

Metāla dakstiņi, profilētas loksnes 50 Jumta segums

64.

535

Sintētisko materiālu loksnes 50 Jumta segums

65.

536

Stikla konstrukcijas 50 Jumta segums

66.

537

Koka dēļu klājs 50 Jumta segums

67.

538

Cits neklasificēts materiāls 50 Jumta segums

68.

541

Ruberoīds 20 Jumta segums

69.

542

Mastikas stiegrotie, nestiegrotie segumi 20 Jumta segums

70.

543

Sintētisko materiālu audums 20 Jumta segums

71.

544

Metāla loksnes bez antikorozijas pārklājuma 20 Jumta segums

72.

545

Polimēru plātne, plēve 20 Jumta segums

73.

546

Koka jumstiņi, koka skaidas (lubas) 20 Jumta segums

74.

547

Zaļo jumtu segums un augsnes kārta 20 Jumta segums
3.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
116
Ēkas konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums
Nr. p. k. Novērtējums Apraksts
1. Teicams Konstruktīvajam elementam nav redzamu bojājumu (piemēram, nav plaisu, atšķēlumu, trupes, korozijas).

Bojājumi konstruktīvā elementa virsmas laukumā nav redzami nevienā ēkas telpu grupā

2. Labs Ir nenozīmīgi bojājumi atsevišķās konstruktīvā elementa daļās (piemēram, ir iedobumi, robi, nenozīmīgas plaisas, daļēji bojāta antikorozijas aizsardzība).

Bojājumi aizņem līdz 10 % no konstruktīvā elementa virsmas laukuma vai ir redzami vismaz 5 % ēkas telpu grupu ārsienās vai pārsegumos

3. Vidējs Ir bojājumi (piemēram, caurumi vai caurejošas plaisas, dzelzsbetona konstrukcijām atsegta armatūra, trupes bojājumi un sīkplaisas koksnes virskārtā, jumta segumā lokšņu fragmentu atšķēlumi, virsmas uzpūtumi, atsevišķu ieseguma elementu iztrūkums). Konstruktīvajam elementam nav atjaunotas bojātās konstrukcijas, bet ieiešana ēkas telpās ir iespējama.

Bojājumi aizņem 11 %–50 % no konstruktīvā elementa virsmas laukuma vai ir redzami vismaz 10 % ēkas telpu grupu ārsienās vai pārsegumos

4. Slikts Būtiski bojājumi (piemēram, apjomīgi sienu, grīdas izspiedumi un virsmas līniju izliekumi, masveidīgs mūra sienu plaisu tīklojums, būvprojektā neparedzēta mūra sienu novirze no vertikāles pārsniedz 50 % sienas biezuma, ir ierīkoti pagaidu balsti, jumta seguma virsmas plaisas un masveida caurtecējumi).

Bojājumi aizņem 51 %–81 % no konstruktīvā elementa virsmas laukuma vai ir redzami vairāk nekā 10 % ēkas telpu grupu telpu ārsienās vai pārsegumos

5. Ļoti slikts Konstruktīvais elements daļēji sabrucis vai sagruvis, vai pilnībā satrunējis, bet vēl eksistē
4.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
116
Ēkas konstruktīvo elementu īpatsvars
Nr. p. k. Ēkas konstruktīvais risinājums Konstruktīvā elementa īpatsvars procentos
pamati ārsienas (karkasi) pārsegumi jumts
nesošā konstrukcija segums
1. Pamati 100 0 0 0 0
2. Nojume 9 10 0 41 40
3. Nojume (bez jumta seguma) 15 17 0 68 0
4. Vienstāva ēka bez pārseguma (izņemot nojumi) 20 40 0 20 20
5. Vienstāva ēka bez pārseguma (izņemot nojumi) (bez jumta seguma) 25 50 0 25 0
6. Vienstāva ēka bez pārseguma (izņemot nojumi) (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma) 33 67 0 0 0
7. Ēka ar pārsegumu un vienu vai diviem virszemes stāviem 19 31 20 15 15
8. Ēka ar pārsegumu un vienu vai diviem virszemes stāviem (bez jumta seguma) 22 36 24 18 0
9. Ēka ar pārsegumu un vienu vai diviem virszemes stāviem (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma) 27 44 29 0 0
10. Ēka ar trim līdz pieciem virszemes stāviem 19 41 20 10 10
11. Ēka ar trim līdz pieciem virszemes stāviem (bez jumta seguma) 21 46 22 11 0
12. Ēka ar trim līdz pieciem virszemes stāviem (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma) 24 51 25 0 0
13. Ēka ar sešiem līdz deviņiem virszemes stāviem 8 52 30 5 5
14. Ēka ar sešiem līdz deviņiem virszemes stāviem (bez jumta seguma) 8 55 32 5 0
15. Ēka ar sešiem līdz deviņiem virszemes stāviem (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma) 9 58 33 0 0
16. Ēka ar desmit un vairāk stāviem 6 60 30 2 2
17. Ēka ar desmit un vairāk stāviem (bez jumta seguma) 6 61 31 2 0
18. Ēka ar desmit un vairāk stāviem (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma) 6 63 31 0 0
19. Pazemes ēka 19 41 30 5 5
20. Pazemes ēka (bez jumta seguma) 20 43 32 5 0
21. Pazemes ēka (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma) 21 46 33 0 0
22. Pazemes ēka bez jumta 20 40 40 0 0
5.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
116
Inženierbūvju un atsevišķu ēku normatīvais kalpošanas ilgums, kā arī inženierbūvju apjoma rādītāji
 

Tips atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi"

Normatīvais kalpošanas ilgums gados Apjoma rādītājs
Nr. p. k. Kods Nosaukums nosaukums mērvienība skaidrojums
1. 21110101 Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi 20 laukums m2 Laukums – brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu
platums m Platums – brauktuves platums
garums m Garums – brauktuves garums pa ceļa ass līniju
2. 21120101 Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu 20 laukums m2 Laukums – ceļa vai laukuma brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu
platums m Platums – ceļa vai laukuma brauktuves platums
garums m Garums – ceļa vai laukuma brauktuves garums pa ceļa ass līniju
3. 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu 15 laukums m2 Laukums – ceļa vai laukuma brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu
platums m Platums – ceļa vai laukuma brauktuves platums
garums m Garums – ceļa vai laukuma brauktuves garums pa ceļa ass līniju
4. 21210101 Platsliežu dzelzceļi 30 garums m Garums – vienceļa platsliežu dzelzceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu dzelzceļa līnijām blakusceļu garumus summē
platums m Platums – sliežu ceļa platums
5. 21210201 Šaursliežu dzelzceļi 30 garums m Garums – vienceļa šaursliežu dzelzceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu dzelzceļa līnijām blakusceļu garumus summē
platums m Platums – sliežu ceļa platums
6. 21220101 Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa seguma 30 garums m Garums – vienceļa tramvaja ceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu līnijām blakusceļu garumus summē
platums   Platums – sliežu ceļa platums
7. 21220102 Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa segumu 30 garums m Garums – vienceļa tramvaja ceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu līnijām blakusceļu garumus summē
platums   Platums – sliežu ceļa platums
8. 21300101 Lidlauku skrejceļi un stāvvietas 15 laukums m2 Laukums – skrejceļa un stāvvietu klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu
9. 21410101 Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti 100 laukums m2 Laukums – tilta laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot krasta balstu aizņemto laukumu
garums m Garums – tilta laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju līdz tilta deformācijas šuvēm
augstums m Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai
10. 21410102 Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilti 20 laukums m2 Laukums – tilta laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot krasta balstu aizņemto laukumu
garums m Garums – tilta laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju līdz tilta deformācijas šuvēm
augstums m Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai
11. 21410201 Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas 100 laukums m2 Laukums – laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot noeju laukumu
garums m Garums – laiduma konstrukcijas garums pa tilta vai gājēju pārejas ass līniju līdz tilta vai gājēju pārejas deformācijas šuvēm
augstums m Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai
12. 21410202 Koka laidumu gājēju tilti 20 laukums m2 Laukums – laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot noeju laukumu
garums m Garums – laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju līdz tilta deformācijas šuvēm
augstums m Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai
13. 21410301 Dzelzceļu estakādes 40 laukums m2 Laukums – laiduma konstrukcijas laukums
garums m Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju līdz estakādes deformācijas šuvēm
augstums m Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai
14. 21410302 Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes 40 laukums m2 Laukums – laiduma konstrukcijas laukums
garums m Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju līdz estakādes deformācijas šuvēm
augstums m Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai
15. 21410303 Cauruļvadu pārvadu estakādes 40 laukums m2 Laukums – laiduma konstrukcijas laukums
garums m Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju līdz estakādes deformācijas šuvēm
augstums m Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai
16. 21420101 Transporta un gājēju tuneļi 100 laukums m2 Laukums – plaknes laukums tuneļa grīdas līmenī, kuru ierobežo tuneļa ārējais perimetrs, ieskaitot tuneļa ārsienu un noeju aizņemto laukumu
garums m Garums – tuneļa garums pa tuneļa ass līniju
augstums m Augstums – tuneļa iekšējais augstums no tuneļa grīdas līdz pārsegumam
17. 21510101 Krastmalas ar dažādu veidu krasta nostiprinājumiem 50 garums m Garums – krastmalas garums pa krasta līniju
laukums m2 Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājuma robežas
augstums m Augstums – krastmalas nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz nostiprinājuma augšējai daļai
18. 21510102 Iekšzemes ūdeņu piestātnes 50 garums m Garums – piestātnes garums pa krasta līniju
laukums m2 Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājumu robežas
augstums m Augstums – piestātnes nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz piestātnes augšējai daļai. Piestātnēm augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā
19. 21510201 Moli, būnas un viļņlauži 50 garums m Garums – pa būves virsmas ass līniju
augstums m Augstums – lielākais augstums no gultnes līdz mola vai viļņlauža virsmai. Moliem un viļņlaužiem augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā
20. 21510202 Jūras ostu piestātnes 50 garums m Garums – piestātnes garums pa krasta līniju
laukums m2 Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājumu robežas
augstums m Augstums – piestātnes nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz piestātnes augšējai daļai. Piestātnēm augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā
21. 21520101 Dambji ar nostiprinātām nogāzēm 50 būvtilpums m3 Būvtilpums – tilpums starp dambja ārējo virsmu un dambja pamatni
garums m Garums – dambja horizontālās virsmas garums pa dambja virsmas ass līniju
22. 21520102 Dambji bez nogāžu nostiprināšanas 50 būvtilpums m3 Būvtilpums – tilpums starp dambja ārējo virsmu un dambja pamatni
garums m Garums – dambja horizontālās virsmas garums pa dambja virsmas ass līniju
23. 21530101 Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves Tipu nepiemēro un objektus nereģistrē Kadastra informācijas sistēmā, jo tā ir meliorācijas būve un tādu reģistrē Meliorācijas kadastrā
24. 22110101 Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku 30 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
25. 22110201 Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) 30 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
26. 22110202 Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot) 30 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
27. 22110203 Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 600 mm 30 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
28. 22120101 Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot) 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
29. 22120102 Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot) 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
30. 22120103 Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot) 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
31. 22120104 Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
32. 22130101 Režģotie torņi un masti 30 augstums m Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam
laukums m2 Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs
33. 22130102 Čaulveida torņi vai masti 30 augstums m Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam
laukums m2 Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs
34. 22130103 Torņi, augstāki par 300 m 30 augstums m Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam
laukums m2 Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs
35. 22130201 Maģistrālās sakaru līnijas 30 garums m Garums – sakaru līnijas garums
36. 22140101 330 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas 30 garums m Garums – elektropārvades līnijas garums
37. 22140102 110 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas 30 garums m Garums – elektropārvades līnijas garums
38. 22140201 330 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas 30 garums m Garums – elektropārvades līnijas garums
39. 22140202 110 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas 30 garums m Garums – elektropārvades līnijas garums
40. 22140301 Vidussprieguma 6, 10 un 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas 30 garums m Garums – elektropārvades līnijas garums
41. 22140302 Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas 30 garums m Garums – elektropārvades līnijas garums
42. 22140401 6, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas 30 garums m Garums – elektropārvades līnijas garums
43. 22140402 Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas 30 garums m Garums – elektropārvades līnijas garums
44. 22210101 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) 30 garums m Garums – gāzesvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
45. 22210102 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) 30 garums m Garums – gāzesvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
46. 22210103 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm 30 garums m Garums – gāzesvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
47. 22210201 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) 30 garums m Garums – gāzesvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
48. 22210202 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) 30 garums m Garums – gāzesvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
49. 22210203 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm 30 garums m Garums – gāzesvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
50. 22220101 Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas 20 augstums m Augstums – artēziskās akas vai grodu akas augstums no filtra vai pirmā groda apakšas līdz zemes virsmai, ieskaitot caurules vai groda virszemes daļas augstumu
diametrs mm Diametrs – artēziskās akas aizsargcaurules vai groda lielākais iekšējais diametrs
51. 22220201 Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot) 20 augstums m Augstums – torņa augstums no pamatu virsmas līdz ūdens rezervuāra apakšai
būvtilpums m3 Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī
laukums m2 Laukums – horizontālās plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs
ietilpība m3 Ietilpība – ūdens daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā
52. 22220202 Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību, lielāku par 200 m3 20 augstums m Augstums – torņa augstums no pamatu virsmas līdz ūdens rezervuāra apakšai
būvtilpums m3 Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī
laukums m2 Laukums – horizontālās plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs
ietilpība m3 Ietilpība – ūdens daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā
53. 22220301 Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot) 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
54. 22220302 Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350 mm 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
55. 22220401 Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
56. 22220402 Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru, lielāku par 300 mm, un siltumizolāciju 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
57. 22220403 Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
58. 22220404 Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
59. 22220405 Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 500 mm, un siltumizolāciju 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
60. 22220501 Ūdens gradētavas 20 laukums m2 Laukums – kondensātu uztverošās virsmas laukums
augstums m Augstums – no pamatu virsmas līdz gradētavas augstākajam punktam
būvtilpums m3 Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī
61. 22230101 Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
62. 22230102 Tērauda cauruļvadu kanalizācijas kolektoru pārejas zem upju gultnēm 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
63. 22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi 20 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
64. 22230201 Attīrīšanas iekārtu rezervuāri 20 laukums m2 Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo rezervuāra sienu ārējais perimetrs
augstums m Augstums – lielākais vertikālais rezervuāra iekšējais augstums
būvtilpums m3 Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo rezervuāra ārējā virsma Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido rezervuāra daļa, kas ir zem rezervuāra grīdas virsmas līmeņa
ietilpība m3 Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā
65. 22230202 Attīrīšanas iekārtu baseini 20 laukums m2 Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs
augstums m Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai
būvtilpums m3 Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa
ietilpība m3 Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā
66. 22230203 Dūņu lauki ar pamatni 20 laukums m2 Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo būves sienu ārējais perimetrs
būvtilpums m3 Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo būves norobežojošo konstrukciju ārējā virsma un plakne pamatnes virsmas līmenī
ietilpība m3 Ietilpība – šķidru dūņu daudzums, ko iespējams iepildīt ar sienām norobežotā dūņu laukā
67. 22240101 Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi 30 garums m Garums – cauruļvada garums
diametrs mm Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs
68. 23010101 Ieguves rūpniecības vai derīgo izrakteņu ieguves būves 20 augstums m Augstums – naftas vai gāzes urbuma dziļums
diametrs mm Diametrs – naftas vai gāzes urbuma lielākais iekšējais diametrs
69. 23020101 Vēja elektrostacijas 30 augstums m Augstums – lielākais torņa augstums no pamatu virsmas līdz torņa konstrukcijas augstākajam punktam
laukums m2 Laukums – horizontālas plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs
70. 23030101 Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves Tipu nepiemēro
71. 23040101 Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves Tipu nepiemēro
72. 24110101 Sporta laukumi un trases ar cieto segumu 15 laukums m2 Laukums – klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu, neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu
73. 24110102 Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu 15 laukums m2 Laukums – klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu
74. 24120101 Tribīnes 15 laukums m2 Laukums – horizontālas plaknes laukums tribīnes pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo tribīnes ārējais perimetrs
75. 24120102 Velotreki 15 laukums m2 Laukums – horizontālas plaknes laukums velotreka pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo velotreka ārējais perimetrs
76. 24120103 Peldbaseini 15 laukums m2 Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs
augstums m Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai
būvtilpums m3 Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa
ietilpība m3 Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā
77. 24120104 Ledus nobrauciena trases 15 laukums m2 Laukums – klātnes laukums
78. 24120105 Nobrauciena trases 15 laukums m2 Laukums – klātnes laukums
79. 24120106 Sporta un atpūtas trošu ceļi 30 garums m Garums – ceļa garums
80. 24200101 Ķieģeļu dūmeņi 30 augstums m Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam
laukums m2 Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs
81. 24200102 Dzelzsbetona dūmeņi 30 augstums m Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam
laukums m2 Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs
82. 24200103 Metāla dūmeņi 30 augstums m Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam
laukums m2 Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs
83. 24200201 Baseini 20 laukums m2 Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs
augstums m Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai
būvtilpums m3 Būvtilpums – tilpums ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa
ietilpība m3 Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā
84. 24200301 Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem 20 laukums m2 Laukums – plaknes laukums pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs
augstums m Augstums – lielākais tvertnes iekšējais augstums
būvtilpums m3 Būvtilpums – tilpums, kuru ierobežo tvertnes ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido tvertnes daļa, kas ir zem tvertnes grīdas virsmas līmeņa
ietilpība m3 Ietilpība – vielas daudzums, kuru iespējams iepildīt tvertnē
85. 24200401 Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām 30 garums m Garums – apgaismošanas līnijas garums
86. 24200501 Žogi bez cokola ar koka, klūgu pinuma vai cita līdzīga materiāla pildījumu 15 laukums m2 Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums
garums m Garums – žoga un vārtu kopējais garums
augstums m Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai
87. 24200502 Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla pildījumu 15 laukums m2 Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums
garums m Garums – žoga un vārtu kopējais garums
augstums m Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai
88. 24200503 Žogi ar cokolu un koka klūgu pinuma, metāla, stikla vai cita materiāla pildījumu 15 laukums m2 Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums
garums m Garums – žoga un vārtu kopējais garums
augstums m Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai
89. 24200504 Mūra, betona vai dzelzsbetona žogi 15 laukums m2 Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums
garums m Garums – žoga un vārtu kopējais garums
augstums m Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai
90. 24200601 Kultūrvēsturiskas inženierbūves 20 laukums m2 Laukums – kultūrvēsturiskās inženierbūves laukums ar segumu zemes virsmas līmenī, ieskaitot to atsevišķo daļu un fragmentu, tai skaitā vertikālo konstrukciju, piemēram, pamatu, sienu, balstu, aizņemto laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu
augstums m Augstums – par vienu metru lielākais vertikālais garums no zemes virsmas līdz kultūrvēsturiskās inženierbūves augstākajam punktam, neskaitot uz tās esošā mākslas pieminekļa, piemēram, skulptūras, lietišķās un dekoratīvās mākslas parauga (piemēram, keramikas, stikla, metāla, koka, akmens materiāla izstrādājumi), augstumu
91. 24200701 Laukumi 20 laukums m2 Laukums – neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu
92. 24200801 Skatu torņi un platformas 30 augstums m Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam
laukums m2 Laukums – pēdējās (augstākās) platformas laukums grīdas līmenī
93. 24200901 Trošu ceļi 30 garums m Garums – ceļa garums
94. 12520103 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot) 50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi
95. 12520104 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot) 50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi
96. 12520105 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50 000 m3 (ieskaitot) 50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi
97. 12520106 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu, lielāku par 50 000 m3 50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi
98. 12520107 Ūdens rezervuāri 35 gadi
99. 12520108 Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas 60 gadi
100. 12520109 Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes 45 gadi
6.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
116
Ēku konstruktīvo elementu konstrukciju veidi un normatīvais kalpošanas ilgums
Nr. p. k. Konstrukcijas veida kods Konstruktīvo elementu konstrukciju veidi un normatīvā kalpošanas ilguma grupas Normatīvais kalpošanas ilgums gados
1. 1 Pamati (ēkas daļa, kuras uzdevums ir uzņemt un sadalīt ēkas slodzi un pārnest to uz pamatni vai grunti)  
2.   11 Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 150
3.     1101 Betona bloki (lentveida)  
4.     1102 Dzelzsbetona bloki (lentveida)  
5.     1103 Dzelzsbetona pāļi  
6.     1104 Monolītais betons (lentveida)  
7.     1105 Monolītais dzelzsbetons (lentveida)  
8.     1106 Monolītā dzelzsbetona plātne  
9.     1107 Monolītā šķiedrbetona plātne  
10.   12 Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 100
11.     1201 Dabisko akmeņu mūris (lentveida)  
12.     1202 Dzelzsbetons (stabveida)  
13.     1203 Keramzītbetona bloki (lentveida)  
14.     1204 Ķieģeļi (lentveida)  
15.   13 Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 70
16.     1301 Azbestcementa caurules ar betona pildījumu (stabveida)  
17.     1302 Betons (stabveida)  
18.     1303 Dabiskie akmeņi (stabveida)  
19.     1304 Metāls (stabveida)  
20.     1305 Polimēru caurules ar betona pildījumu (stabveida)  
21.   14 Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 50
22.     1401 Koks (stabveida)  
23.     1402 Ķieģeļi (stabveida)  
24.     1403 Vieglbetona bloki (stabveida)  
25. 2 Ārsienas (karkasi) (ēkas vertikālais ārējais konstruktīvais norobežojums)  
26.   21 Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 150
27.     2101 Dabisko akmeņu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks)  
28.     2102 Dobo keramikas bloku mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks)  
29.     2103 Ķieģeļu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks)  
30.     2104 Monolītais betons  
31.     2105 Monolītais dzelzsbetons  
32.     2106 Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcija  
33.   22 Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 100
34.     2201 Dabisko akmeņu mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā)  
35.     2202 Dobo keramikas bloku mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā)  
36.     2203 Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcija  
37.     2204 Dzelzsbetona paneļi  
38.     2205 Gāzbetona bloku mūris  
39.     2206 Izdedžbetona bloku mūris  
40.     2207 Keramzītbetona bloku mūris  
41.     2208 Ķieģeļu mūris (1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā)  
42.     2209 Monolītā izdedžbetona mūris  
43.     2210 Monolītā keramzītbetona mūris  
44.     2211 Tērauda karkasa konstrukcija  
45.   23 Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 70
46.     2301 Arbolīta bloku mūris  
47.     2302 Gāzbetona paneļi  
48.     2303 Ģipšbetona paneļi  
49.     2304 Keramzītbetona paneļi  
50.     2305 Koka guļbūve  
51.     2306 Koka karkasa konstrukcija (biezumā vairāk par 15 cm)  
52.     2307 Koka stāvbūve  
53.     2308 Koka vairogi  
54.     2309 Ķieģeļu mūris (1 ķieģeļa biezumā)  
55.     2310 Monolītā skaidbetona mūris  
56.     2311 Pildrežģi  
57.     2312 Stikla konstrukcijas  
58.     2313 Stiklbloki  
59.   24 Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 50
60.     2401 Koka dēļu iesegums  
61.     2402 Koka karkasa konstrukcija (biezumā līdz 15 cm (ieskaitot))  
62.     2403 Ķieģeļu mūris (½ ķieģeļa biezumā)  
63.     2404 Māla kleķis  
64.     2405 Metāla lokšņu iesegums  
65.     2406 Niedru paneļi  
66.     2407 Polimēru (plastmasas) dēļu iesegums  
67.     2408 Polimēru (plastmasas) lokšņu iesegums  
68.     2409 Salmu paneļi  
69. 3 Pārsegums (horizontālās nesošās un norobežojošās konstrukcijas, kas sadala ēku stāvos, uzņem un pārnes pastāvīgo un mainīgo slodzi uz nesošajām sienām vai kolonnām (karkasiem))  
70.   31 Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 150
71.     3101 Betona velves  
72.     3102 Dzelzsbetona paneļi  
73.     3103 Dzelzsbetona sijas  
74.     3104 Dzelzsbetona velves  
75.     3105 Ķieģeļu mūra velves  
76.     3106 Monolītā dzelzsbetona klājs  
77.   32 Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 100
78.     3201 Metāla plātnes  
79.     3202 Metāla sijas  
80.     3203 Metāla siju pārsegums ar dzelzsbetona aizpildījumu  
81.     3204 Metāla siju pārsegums ar betona aizpildījumu  
82.     3205 Metāla siju pārsegums ar ķieģeļu mūra velvju aizpildījumu  
83.   33 Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 70
84.     3301 Koka siju pārsegums ar koka aizpildījumu  
85.     3302 Metāla siju pārsegums ar koka aizpildījumu  
86.     3303 Metāla siju pārsegums ar metāla aizpildījumu  
87.   34 Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 50
88.     3401 Dēļu klājs virs koka siju pārseguma  
89. 4 Jumts (nesošā konstrukcija)  
90.   41 Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 150
91.     4101 Monolītā dzelzsbetona klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām  
92.   42 Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 100
93.     4201 Azbestcementa paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām  
94.     4202 Dzelzsbetona paneļu klājs virs bezspāru jumta konstrukcijām  
95.     4203 Dzelzsbetona paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām  
96.     4204 Gāzbetona paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām  
97.   43 Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 70
98.     4301 Metāla konstrukcijas  
99.   44 Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 50
100.     4401 Koka konstrukcijas  
101. 5 Jumts (segums)  
102.   51 Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 150
103.     5101 Māla kārniņi  
104.     5102 Slānekļa plātnes  
105.   52 Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 100
106.     5201 Betona kārniņi  
107.     5202 Niedres  
108.     5203 Salmi  
109.   53 Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 70
110.     5301 Šķiedrcementa loksnes  
111.   54 Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 50
112.     5401 Azbestcementa loksnes  
113.     5402 Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu  
114.     5403 Bitumena plāksnītes (šindeļi)  
115.     5404 Koka dēļu klājs  
116.     5405 Metāla dakstiņi  
117.     5406 Profilētā tērauda loksnes  
118.     5407 Sintētisko materiālu loksnes  
119.     5408 Stikla loksnes  
120.   55 Piektā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: 20
121.     5501 Koka jumstiņi  
122.     5502 Koka skaidas (lubas)  
123.     5503 Koka dēlīši  
124.     5504 Ruberoīds  
125.     5505 Mastikas segumi  
126.     5506 Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma  
127.     5507 Polimēru plātnes  
128.     5508 Polimēru plēve  
7.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
116
Ēku konstruktīvo elementu materiāli un to normatīvais kalpošanas ilgums
Nr.
p. k.
Materiāla kods Materiāla grupa Materiāla veids Materiāls Normatīvais kalpošanas ilgums (gados)
1. 1 Dabiskie materiāli
2.   11   Kokmateriāli 70
3.     1101     Koka baļķi 70
4.     1102     Koka brusas 70
5.     1103     Koka dēļi 50
6.     1104     Koka jumstiņi 50
7.     1105     Koka karkasa konstrukcijas 70
8.     1106     Koka sijas 70
9.     1107     Koka skaidas (lubas) 50
10.     1108     Koka spāres 70
11.     1109     Koka stabi 70
12.     1110     Koka vairogi 70
13.   12   Būvakmeņi 100
14.     1201     Dolomīts 100
15.     1202     Granīts 150
16.     1203     Laukakmens 150
17.     1204     Kaļķakmens 100
18.     1205     Marmors 150
19.     1206     Šūnakmens 70
20.   13   Pārējie dabiskie materiāli 100
21.     1301     Niedres 100
22.     1302     Salmi 100
23.     1303     Slānekļa plātnes 150
24.     1304     Smiltis 100
25.     1305     Grants 100
26. 2 Mākslīgie materiāli
27.   21   Azbestcements 50
28.     2101     Azbestcementa caurules 50
29.     2102     Azbestcementa loksnes 50
30.     2103     Azbestcementa paneļi 70
31.   22   Betons 150
32.     2201     Betona kārniņi 100
33.     2202     Betona plātnes 100
34.     2203     Betona bloki 100
35.     2204     Monolītais betons 150
36.   23   Dzelzsbetons 150
37.     2301     Dzelzsbetona bloki 150
38.     2302     Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas 150
39.     2303     Dzelzsbetona paneļi 150
40.     2304     Dzelzsbetona pāļi 150
41.     2305     Dzelzsbetona plātnes 150
42.     2306     Dzelzsbetona sijas 150
43.     2307     Monolītais dzelzsbetons 150
44.   24   Elastīgie lokšņu materiāli 50
45.     2401     Bitumena plātnes (šindeļi) 50
46.     2402     Ruberoīds 50
47.   25   Mastikas 50
48.     2501     Mastikas nestiegrotie segumi 50
49.     2502     Mastikas stiegrotie segumi 50
50.     2503     Asfalts 50
51.     2504     Asfaltbetons 50
52.     2505     Ar bitumu apstrādāta grants 50
53.   26   Metāli 100
54.     2601     Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu 70
55.     2602     Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma 50
56.     2603     Metāla caurules 70
57.     2604     Metāla dakstiņi 50
58.     2605     Metāla karkasa konstrukcijas 100
59.     2606     Metāla plātnes 100
60.     2607     Metāla sijas 100
61.     2608     Profilētā tērauda loksnes 70
62.   27   Polimēri (plastmasa) 50
63.     2701     Polimēru bloki 50
64.     2702     Polimēru caurules 50
65.     2703     Polimēru plātnes 50
66.     2704     Polimēru plēve 50
67.   28   Vieglbetoni 100
68.     2801     Arbolīta bloki 100
69.     2802     Gāzbetona bloki 100
70.     2803     Gāzbetona paneļi 70
71.     2804     Ģipšbetona bloki 70
72.     2805     Ģipšbetona paneļi 70
73.     2806     Izdedžbetona bloki 100
74.     2807     Keramzītbetona bloki 100
75.     2808     Keramzītbetona paneļi 70
76.     2809     Māla kleķis 50
77.     2810     Skaidbetons 70
78.   29   Pārējie mākslīgie materiāli 100
79.     2901     Fibrolīta plātnes 50
80.     2902     Keramikas bloki 70
81.     2903     Keramikas plātnes 70
82.     2904     Kokšķiedru plātnes 50
83.     2905     Māla kārniņi 150
84.     2906     Minerālvates plātnes (stikla vates, akmens vates) 50
85.     2907     Māla ķieģeļi 100
86.     2908     Silikātķieģeļi 100
87.     2909     Sintētisko materiālu audums 50
88.     2910     Sintētisko materiālu loksnes 50
89.     2911     Stikla konstrukcijas 50
90.     2912     Šķiedrcementa loksnes 70
91.     2913     Zaļo jumtu segums un augsnes kārta 70
92.     2914     Cits neklasificēts materiāls 70
8.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
116
Konstrukcijas veidu un materiālu pārejas tabula uz materiāliem
Nr. p. k. Konstruktīvais elements Dati pirms pārejas Materiāls pēc pārejas
kods konstrukcijas veids kods materiāls kods ēkas konstruktīvo elementu materiāls
1. Pamati 1101 Betona bloki (lentveida) 2203 Betona bloki 111 Dzelzsbetona, betona bloki
2. Pamati 1102 Dzelzsbetona bloki (lentveida) 2301 Dzelzsbetona bloki 111 Dzelzsbetona, betona bloki
3. Pamati 1103 Dzelzsbetona pāļi 2304 Dzelzsbetona pāļi 113 Dzelzsbetona pāļi
4. Pamati 1104 Monolītais betons (lentveida) 2204 Monolītais betons 112 Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)
5. Pamati 1105 Monolītais dzelzsbetons (lentveida) 2307 Monolītais dzelzsbetons 112 Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)
6. Pamati 1106 Monolītā dzelzsbetona plātne 2307 Monolītais dzelzsbetons 112 Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)
7. Pamati 1107 Monolītā šķiedrbetona plātne 2204 Monolītais betons 112 Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)
8. Pamati 1107 Monolītā šķiedrbetona plātne 2307 Monolītais dzelzsbetons 112 Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)
9. Pamati 1201 Dabisko akmeņu mūris (lentveida) 1201 Dolomīts 121 Akmens mūris
10. Pamati 1201 Dabisko akmeņu mūris (lentveida) 1202 Granīts 121 Akmens mūris
11. Pamati 1201 Dabisko akmeņu mūris (lentveida) 1203 Laukakmens 121 Akmens mūris
12. Pamati 1201 Dabisko akmeņu mūris (lentveida) 1204 Kaļķakmens 121 Akmens mūris
13. Pamati 1201 Dabisko akmeņu mūris (lentveida) 1205 Marmors 121 Akmens mūris
14. Pamati 1201 Dabisko akmeņu mūris (lentveida) 1206 Šūnakmens 121 Akmens mūris
15. Pamati 1202 Dzelzsbetons (stabveida) 2301 Dzelzsbetona bloki 124 Dzelzsbetona bloki, monolītais dzelzsbetons (stabveida)
16. Pamati 1202 Dzelzsbetons (stabveida) 2307 Monolītais dzelzsbetons 124 Dzelzsbetona bloki, monolītais dzelzsbetons (stabveida)
17. Pamati 1203 Keramzītbetona bloki (lentveida) 2807 Keramzītbetona bloki 123 Keramzītbetona bloki
18. Pamati 1204 Ķieģeļi (lentveida) 2907 Māla ķieģeļi 122 Ķieģeļu mūris
19. Pamati 1204 Ķieģeļi (lentveida) 2908 Silikātķieģeļi 122 Ķieģeļu mūris
20. Pamati 1301 Azbestcementa caurules ar betona pildījumu (stabveida) 2101 Azbestcementa caurules 132 Monolītais betons azbestcementa, polimēru caurulēs
21. Pamati 1301 Azbestcementa caurules ar betona pildījumu (stabveida) 2204 Monolītais betons 132 Monolītais betons azbestcementa, polimēru caurulēs
22. Pamati 1302 Betons (stabveida) 2203 Betona bloki 131 Betona bloki, monolītais betons (stabveida)
23. Pamati 1302 Betons (stabveida) 2204 Monolītais betons 131 Betona bloki, monolītais betons (stabveida)
24. Pamati 1303 Dabiskie akmeņi (stabveida) 1201 Dolomīts 134 Akmens mūris (stabveida)
25. Pamati 1303 Dabiskie akmeņi (stabveida) 1202 Granīts 134 Akmens mūris (stabveida)
26. Pamati 1303 Dabiskie akmeņi (stabveida) 1203 Laukakmens 134 Akmens mūris (stabveida)
27. Pamati 1303 Dabiskie akmeņi (stabveida) 1204 Kaļķakmens 134 Akmens mūris (stabveida)
28. Pamati 1303 Dabiskie akmeņi (stabveida) 1205 Marmors 134 Akmens mūris (stabveida)
29. Pamati 1303 Dabiskie akmeņi (stabveida) 1206 Šūnakmens 134 Akmens mūris (stabveida)
30. Pamati 1304 Metāls (stabveida) 2603 Metāla caurules 133 Metāla caurules
31. Pamati 1305 Polimēru caurules ar betona pildījumu (stabveida) 2204 Monolītais betons 132 Monolītais betons azbestcementa, polimēru caurulēs
32. Pamati 1305 Polimēru caurules ar betona pildījumu (stabveida) 2702 Polimēru caurules 132 Monolītais betons azbestcementa, polimēru caurulēs
33. Pamati 1401 Koks (stabveida) 1109 Koka stabi 143 Koka stabi
34. Pamati 1402 Ķieģeļi (stabveida) 2907 Māla ķieģeļi 141 Ķieģeļu (stabveida)
35. Pamati 1402 Ķieģeļi (stabveida) 2908 Silikātķieģeļi 141 Ķieģeļu (stabveida)
36. Pamati 1403 Vieglbetona bloki (stabveida) 2801 Arbolīta bloki 142 Vieglbetona (stabveida)
37. Pamati 1403 Vieglbetona bloki (stabveida) 2802 Gāzbetona bloki 142 Vieglbetona (stabveida)
38. Pamati 1403 Vieglbetona bloki (stabveida) 2804 Ģipšbetona bloki 142 Vieglbetona (stabveida)
39. Pamati 1403 Vieglbetona bloki (stabveida) 2806 Izdedžbetona bloki 142 Vieglbetona (stabveida)
40. Pamati 1403 Vieglbetona bloki (stabveida) 2807 Keramzītbetona bloki 142 Vieglbetona (stabveida)
41. Pamati Nav Nav 2202 Betona plātnes 124 Dzelzsbetona bloki, monolītais dzelzsbetons (stabveida)
42. Pamati Nav Nav 2304 Dzelzsbetona pāļi 113 Dzelzsbetona pāļi
43. Pamati Nav Nav 2305 Dzelzsbetona plātnes 112 Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)
44. Pamati Nav Nav 1201 Dolomīts 121 Akmens mūris
45. Pamati Nav Nav 1202 Granīts 121 Akmens mūris
46. Pamati Nav Nav 1203 Laukakmens 121 Akmens mūris
47. Pamati Nav Nav 1204 Kaļķakmens 121 Akmens mūris
48. Pamati Nav Nav 1205 Marmors 121 Akmens mūris
49. Pamati Nav Nav 1206 Šūnakmens 121 Akmens mūris
50. Pamati Nav Nav 2203 Betona bloki 111 Dzelzsbetona, betona bloki
51. Pamati Nav Nav 2204 Monolītais betons 112 Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)
52. Pamati Nav Nav 2301 Dzelzsbetona bloki 111 Dzelzsbetona, betona bloki
53. Pamati Nav Nav 2307 Monolītais dzelzsbetons 112 Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)
54. Pamati Nav Nav 2701 Polimēru bloki 135 Polimēru bloki
55. Pamati Nav Nav 2702 Polimēru caurules 132 Monolītais betons azbestcementa, polimēru caurulēs
56. Pamati Nav Nav 2804 Ģipšbetona bloki 142 Vieglbetona (stabveida)
57. Pamati Nav Nav 2801 Arbolīta bloki 142 Vieglbetona (stabveida)
58. Pamati Nav Nav 2802 Gāzbetona bloki 142 Vieglbetona (stabveida)
59. Pamati Nav Nav 2806 Izdedžbetona bloki 142 Vieglbetona (stabveida)
60. Pamati Nav Nav 2807 Keramzītbetona bloki 123 Keramzītbetona bloki
61. Pamati Nav Nav 2907 Māla ķieģeļi 122 Ķieģeļu mūris
62. Pamati Nav Nav 2908 Silikātķieģeļi 122 Ķieģeļu mūris
63. Pamati Nav Nav 1109 Koka stabi 143 Koka stabi
64. Pamati Nav Nav 2603 Metāla caurules 133 Metāla caurules
65. Pamati Nav Nav 1304 Smiltis 136 Cits neklasificēts materiāls
66. Pamati Nav Nav 1305 Grants 136 Cits neklasificēts materiāls
67. Pamati Nav Nav 2503 Asfalts 136 Cits neklasificēts materiāls
68. Pamati Nav Nav 2504 Asfaltbetons 136 Cits neklasificēts materiāls
69. Pamati Nav Nav 2505 Ar bitumu apstrādāta grants 136 Cits neklasificēts materiāls
70. Pamati Nav Nav 2901 Fibrolīta plātnes 136 Cits neklasificēts materiāls
71. Pamati Nav Nav 2903 Keramikas plātnes 136 Cits neklasificēts materiāls
72. Pamati Nav Nav 2904 Kokšķiedru plātnes 136 Cits neklasificēts materiāls
73. Pamati Nav Nav 2906 Minerālvates plātnes (stikla vates, akmens vates) 136 Cits neklasificēts materiāls
74. Pamati Nav Nav 2914 Cits neklasificēts materiāls 136 Cits neklasificēts materiāls
75. Pamati Nav Nav 2101 Azbestcementa caurules 132 Monolītais betons azbestcementa, polimēru caurulēs
76. Pamati  Nav  Nav 11 Kokmateriāli 143 Koka stabi
77. Pamati Nav Nav 12 Būvakmeņi 121 Akmens mūris
78. Pamati Nav Nav 13 Pārējie dabiskie materiāli 136 Cits neklasificēts materiāls
79. Pamati Nav Nav 21 Azbestcements 136 Cits neklasificēts materiāls
80. Pamati Nav Nav 22 Betons 111 Dzelzsbetona, betona bloki
81. Pamati Nav Nav 23 Dzelzsbetons 111 Dzelzsbetona, betona bloki
82. Pamati Nav Nav 24 Elastīgie lokšņu materiāli 136 Cits neklasificēts materiāls
83. Pamati Nav Nav 25 Mastikas 136 Cits neklasificēts materiāls
84. Pamati Nav Nav 26 Metāli 133 Metāla caurules
85. Pamati Nav Nav 27 Polimēri (plastmasa) 135 Polimēru bloki
86. Pamati Nav Nav 28 Vieglbetoni 123 Keramzītbetona bloki
87. Pamati Nav Nav 29 Pārējie mākslīgie materiāli 136 Cits neklasificēts materiāls
88. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2101 Dabisko akmeņu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) 1201 Dolomīts 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
89. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2101 Dabisko akmeņu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) 1202 Granīts 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
90. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2101 Dabisko akmeņu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) 1203 Laukakmens 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
91. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2101 Dabisko akmeņu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) 1204 Kaļķakmens 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
92. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2101 Dabisko akmeņu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) 1205 Marmors 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
93. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2101 Dabisko akmeņu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) 1206 Šūnakmens 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
94. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2102 Dobo keramikas bloku mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) 2902 Keramikas bloki 213 Keramikas bloku mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
95. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2103 Ķieģeļu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) 2907 Māla ķieģeļi 212 Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
96. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2103 Ķieģeļu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) 2908 Silikātķieģeļi 212 Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
97. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2104 Monolītais betons 2203 Betona bloki 214 Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons
98. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2104 Monolītais betons 2204 Monolītais betons 214 Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons
99. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2105 Monolītais dzelzsbetons 2307 Monolītais dzelzsbetons 214 Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons
100. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2106 Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcija 2302 Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas 216 Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas
101. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2201 Dabisko akmeņu mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) 1201 Dolomīts 221 Akmens mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
102. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2201 Dabisko akmeņu mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) 1202 Granīts 221 Akmens mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
103. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2201 Dabisko akmeņu mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) 1203 Laukakmens 221 Akmens mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
104. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2201 Dabisko akmeņu mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) 1204 Kaļķakmens 221 Akmens mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
105. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2201 Dabisko akmeņu mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) 1205 Marmors 221 Akmens mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
106. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2201 Dabisko akmeņu mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) 1206 Šūnakmens 221 Akmens mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
107. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2202 Dobo keramikas bloku mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) 2902 Keramikas bloki 222 Keramikas bloku mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
108. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2203 Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcija 2302 Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas 226 Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijas
109. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2204 Dzelzsbetona paneļi 2303 Dzelzsbetona paneļi 223 Dzelzsbetona paneļi
110. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2205 Gāzbetona bloku mūris 2802 Gāzbetona bloki 215 Vieglbetona bloki
111. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2206 Izdedžbetona bloku mūris 2806 Izdedžbetona bloki 215 Vieglbetona bloki
112. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2207 Keramzītbetona bloku mūris 2807 Keramzītbetona bloki 215 Vieglbetona bloki
113. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2208 Ķieģeļu mūris (1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) 2907 Māla ķieģeļi 224 Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
114. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2208 Ķieģeļu mūris (1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) 2908 Silikātķieģeļi 224 Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
115. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2209 Monolītā izdedžbetona mūris 2806 Izdedžbetona bloki 215 Vieglbetona bloki
116. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2210 Monolītā keramzītbetona mūris 2807 Keramzītbetona bloki 215 Vieglbetona bloki
117. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2211 Tērauda karkasa konstrukcija 2605 Metāla karkasa konstrukcijas 227 Metāla karkasa konstrukcijas
118. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2301 Arbolīta bloku mūris 2801 Arbolīta bloki 232 Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
119. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2302 Gāzbetona paneļi 2803 Gāzbetona paneļi 232 Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
120. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2303 Ģipšbetona paneļi 2805 Ģipšbetona paneļi 232 Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
121. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2304 Keramzītbetona paneļi 2808 Keramzītbetona paneļi 232 Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
122. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2305 Koka guļbūve 1101 Koka baļķi 234 Koka baļķi, brusas
123. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2305 Koka guļbūve 1102 Koka brusas 234 Koka baļķi, brusas
124. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2306 Koka karkasa konstrukcija (biezumā vairāk par 15 cm) 1105 Koka karkasa konstrukcijas 235 Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā
125. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2307 Koka stāvbūve 1101 Koka baļķi 235 Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā
126. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2307 Koka stāvbūve 1102 Koka brusas 235 Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā
127. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2308 Koka vairogi 1110 Koka vairogi 235 Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā
128. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2309 Ķieģeļu mūris (1 ķieģeļa biezumā) 2907 Māla ķieģeļi 231 Ķieģeļu mūris 1 ķieģeļa biezumā
129. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2309 Ķieģeļu mūris (1 ķieģeļa biezumā) 2908 Silikātķieģeļi 231 Ķieģeļu mūris 1 ķieģeļa biezumā
130. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2310 Monolītā skaidbetona mūris 2810 Skaidbetons 233 Skaidbetona mūris
131. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2311 Pildrežģi 1105 Koka karkasa konstrukcijas 235 Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā
132. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2312 Stikla konstrukcijas 2911 Stikla konstrukcijas 237 Stikla konstrukcijas
133. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2313 Stiklbloki 2911 Stikla konstrukcijas 237 Stikla konstrukcijas
134. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2401 Koka dēļu iesegums 1103 Koka dēļi 243 Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi
135. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2402 Koka karkasa konstrukcija (biezumā līdz 15 cm (ieskaitot)) 1105 Koka karkasa konstrukcijas 243 Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi
136. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2403 Ķieģeļu mūris (½ ķieģeļa biezumā) 2907 Māla ķieģeļi 241 Ķieģeļu mūris ½ ķieģeļa biezumā
137. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2403 Ķieģeļu mūris (½ ķieģeļa biezumā) 2908 Silikātķieģeļi 241 Ķieģeļu mūris ½ ķieģeļa biezumā
138. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2404 Māla kleķis 2809 Māla kleķis 242 Māla kleķis
139. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2405 Metāla lokšņu iesegums 2601 Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu 244 Tērauda (skārda), polimēru loksnes
140. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2405 Metāla lokšņu iesegums 2602 Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma 244 Tērauda (skārda), polimēru loksnes
141. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2405 Metāla lokšņu iesegums 2608 Profilētā tērauda loksnes 244 Tērauda (skārda), polimēru loksnes
142. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2406 Niedru paneļi 1301 Niedres 245 Niedru, salmu paneļi
143. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2407 Polimēru (plastmasas) dēļu iesegums 2703 Polimēru plātnes 244 Tērauda (skārda), polimēru loksnes
144. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2408 Polimēru (plastmasas) lokšņu iesegums 2703 Polimēru plātnes 244 Tērauda (skārda), polimēru loksnes
145. Sienas (vertikālā konstrukcija) 2409 Salmu paneļi 1302 Salmi 245 Niedru, salmu paneļi
146. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1201 Dolomīts 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
147. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1202 Granīts 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
148. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1203 Laukakmens 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
149. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1204 Kaļķakmens 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
150. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1205 Marmors 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
151. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1206 Šūnakmens 211 Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
152. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2805 Ģipšbetona paneļi 232 Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
153. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2808 Keramzītbetona paneļi 232 Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
154. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2809 Māla kleķis 242 Māla kleķis
155. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2810 Skaidbetons 233 Skaidbetona mūris
156. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2902 Keramikas bloki 213 Keramikas bloku mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
157. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2203 Betona bloki 214 Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons
158. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2204 Monolītais betons 214 Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons
159. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2302 Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas 216 Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas
160. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2303 Dzelzsbetona paneļi 223 Dzelzsbetona paneļi
161. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2307 Monolītais dzelzsbetons 214 Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons
162. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2608 Profilētā tērauda loksnes 244 Tērauda (skārda), polimēru loksnes
163. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2701 Polimēru bloki 236 Polimēru bloki
164. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2801 Arbolīta bloki 232 Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
165. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2802 Gāzbetona bloki 215 Vieglbetona bloki
166. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2803 Gāzbetona paneļi 232 Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
167. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2605 Metāla karkasa konstrukcijas 227 Metāla karkasa konstrukcijas
168. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2806 Izdedžbetona bloki 215 Vieglbetona bloki
169. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2807 Keramzītbetona bloki 215 Vieglbetona bloki
170. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2103 Azbestcementa paneļi 223 Dzelzsbetona paneļi
171. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2907 Māla ķieģeļi 212 Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
172. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2908 Silikātķieģeļi 212 Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
173. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1105 Koka karkasa konstrukcijas 243 Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi
174. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1110 Koka vairogi 235 Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā
175. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2911 Stikla konstrukcijas 237 Stikla konstrukcijas
176. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1101 Koka baļķi 234 Koka baļķi, brusas
177. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1102 Koka brusas 234 Koka baļķi, brusas
178. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1304 Smiltis 238 Cits neklasificēts materiāls
179. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 1305 Grants 238 Cits neklasificēts materiāls
180. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2503 Asfalts 238 Cits neklasificēts materiāls
181. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2504 Asfaltbetons 238 Cits neklasificēts materiāls
182. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2505 Ar bitumu apstrādāta grants 238 Cits neklasificēts materiāls
183. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2901 Fibrolīta plātnes 238 Cits neklasificēts materiāls
184. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2903 Keramikas plātnes 238 Cits neklasificēts materiāls
185. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2904 Kokšķiedru plātnes 238 Cits neklasificēts materiāls
186. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2906 Minerālvates plātnes (stikla vates, akmens vates) 238 Cits neklasificēts materiāls
187. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 2914 Cits neklasificēts materiāls 238 Cits neklasificēts materiāls
188. Sienas (vertikālā konstrukcija)  Nav  Nav 11 Kokmateriāli 243 Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi
189. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 12 Būvakmeņi 238 Cits neklasificēts materiāls
190. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 13 Pārējie dabiskie materiāli 238 Cits neklasificēts materiāls
191. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 21 Azbestcements 238 Cits neklasificēts materiāls
192. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 22 Betons 238 Cits neklasificēts materiāls
193. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 23 Dzelzsbetons 223 Dzelzsbetona paneļi
194. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 24 Elastīgie lokšņu materiāli 238 Cits neklasificēts materiāls
195. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 25 Mastikas 238 Cits neklasificēts materiāls
196. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 26 Metāli 227 Metāla karkasa konstrukcijas
197. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 27 Polimēri (plastmasa) 236 Polimēru bloki
198. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 28 Vieglbetoni 215 Vieglbetona bloki
199. Sienas (vertikālā konstrukcija) Nav Nav 29 Pārējie mākslīgie materiāli 238 Cits neklasificēts materiāls
200. Pārsegums 3101 Betona velves 2204 Monolītais betons 311 Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves
201. Pārsegums 3102 Dzelzsbetona paneļi 2303 Dzelzsbetona paneļi 313 Dzelzsbetona paneļi, sijas
202. Pārsegums 3103 Dzelzsbetona sijas 2306 Dzelzsbetona sijas 313 Dzelzsbetona paneļi, sijas
203. Pārsegums 3104 Dzelzsbetona velves 2307 Monolītais dzelzsbetons 311 Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves
204. Pārsegums 3105 Ķieģeļu mūra velves 2907 Māla ķieģeļi 311 Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves
205. Pārsegums 3106 Monolītā dzelzsbetona klājs 2307 Monolītais dzelzsbetons 312 Monolīta dzelzsbetona klājs
206. Pārsegums 3201 Metāla plātnes 2606 Metāla plātnes 322 Metāla plātnes, sijas
207. Pārsegums 3202 Metāla sijas 2607 Metāla sijas 322 Metāla plātnes, sijas
208. Pārsegums 3203 Metāla siju pārsegums ar dzelzsbetona aizpildījumu 2307 Monolītais dzelzsbetons 321 Metāla sijas ar aizpildījumu no dzelzsbetona, betona, ķieģeļu mūra
209. Pārsegums 3203 Metāla siju pārsegums ar dzelzsbetona aizpildījumu 2607 Metāla sijas 321 Metāla sijas ar aizpildījumu no dzelzsbetona, betona, ķieģeļu mūra
210. Pārsegums 3204 Metāla siju pārsegums ar betona aizpildījumu 2204 Monolītais betons 321 Metāla sijas ar aizpildījumu no dzelzsbetona, betona, ķieģeļu mūra
211. Pārsegums 3204 Metāla siju pārsegums ar betona aizpildījumu 2607 Metāla sijas 321 Metāla sijas ar aizpildījumu no dzelzsbetona, betona, ķieģeļu mūra
212. Pārsegums 3205 Metāla siju pārsegums ar ķieģeļu mūra velvju aizpildījumu 2607 Metāla sijas 321 Metāla sijas ar aizpildījumu no dzelzsbetona, betona, ķieģeļu mūra
213. Pārsegums 3205 Metāla siju pārsegums ar ķieģeļu mūra velvju aizpildījumu 2907 Māla ķieģeļi 321 Metāla sijas ar aizpildījumu no dzelzsbetona, betona, ķieģeļu mūra
214. Pārsegums 3301 Koka siju pārsegums ar koka aizpildījumu 1103 Koka dēļi 331 Koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu
215. Pārsegums 3301 Koka siju pārsegums ar koka aizpildījumu 1106 Koka sijas 331 Koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu
216. Pārsegums 3302 Metāla siju pārsegums ar koka aizpildījumu 1103 Koka dēļi 332 Metāla sijas ar koka dēļu aizpildījumu
217. Pārsegums 3302 Metāla siju pārsegums ar koka aizpildījumu 2607 Metāla sijas 332 Metāla sijas ar koka dēļu aizpildījumu
218. Pārsegums 3303 Metāla siju pārsegums ar metāla aizpildījumu 2606 Metāla plātnes 333 Metāla sijas ar metāla plātņu aizpildījumu
219. Pārsegums 3303 Metāla siju pārsegums ar metāla aizpildījumu 2607 Metāla sijas 333 Metāla sijas ar metāla plātņu aizpildījumu
220. Pārsegums 3401 Dēļu klājs virs koka siju pārseguma 1103 Koka dēļi 341 Koka dēļu klājs virs koka sijām
221. Pārsegums 3401 Dēļu klājs virs koka siju pārseguma 1106 Koka sijas 341 Koka dēļu klājs virs koka sijām
222. Pārsegums Nav Nav 2204 Monolītais betons 311 Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves
223. Pārsegums Nav Nav 2303 Dzelzsbetona paneļi 313 Dzelzsbetona paneļi, sijas
224. Pārsegums Nav Nav 2306 Dzelzsbetona sijas 313 Dzelzsbetona paneļi, sijas
225. Pārsegums Nav Nav 2307 Monolītais dzelzsbetons 312 Monolīta dzelzsbetona klājs
226. Pārsegums Nav Nav 2606 Metāla plātnes 322 Metāla plātnes, sijas
227. Pārsegums Nav Nav 2607 Metāla sijas 322 Metāla plātnes, sijas
228. Pārsegums Nav Nav 2803 Gāzbetona paneļi 321 Metāla sijas ar aizpildījumu no dzelzsbetona, betona, ķieģeļu mūra
229. Pārsegums Nav Nav 2907 Māla ķieģeļi 311 Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves
230. Pārsegums Nav Nav 1106 Koka sijas 331 Koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu
231. Pārsegums Nav Nav 1304 Smiltis 334 Cits neklasificēts materiāls
232. Pārsegums Nav Nav 1305 Grants 334 Cits neklasificēts materiāls
233. Pārsegums Nav Nav 2503 Asfalts 334 Cits neklasificēts materiāls
234. Pārsegums Nav Nav 2504 Asfaltbetons 334 Cits neklasificēts materiāls
235. Pārsegums Nav Nav 2505 Ar bitumu apstrādāta grants 334 Cits neklasificēts materiāls
236. Pārsegums Nav Nav 2901 Fibrolīta plātnes 334 Cits neklasificēts materiāls
237. Pārsegums Nav Nav 2903 Keramikas plātnes 334 Cits neklasificēts materiāls
238. Pārsegums Nav Nav 2904 Kokšķiedru plātnes 334 Cits neklasificēts materiāls
239. Pārsegums Nav Nav 2906 Minerālvates plātnes (stikla vates, akmens vates) 334 Cits neklasificēts materiāls
240. Pārsegums Nav Nav 2914 Cits neklasificēts materiāls 334 Cits neklasificēts materiāls
241. Pārsegums  Nav  Nav 11 Kokmateriāli 331 Koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu
242. Pārsegums Nav Nav 12 Būvakmeņi 311 Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves
243. Pārsegums Nav Nav 13 Pārējie dabiskie materiāli 334 Cits neklasificēts materiāls
244. Pārsegums Nav Nav 21 Azbestcements 334 Cits neklasificēts materiāls
245. Pārsegums Nav Nav 22 Betons 311 Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves
246. Pārsegums Nav Nav 23 Dzelzsbetons 311 Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves
247. Pārsegums Nav Nav 24 Elastīgie lokšņu materiāli 334 Cits neklasificēts materiāls
248. Pārsegums Nav Nav 25 Mastikas 334 Cits neklasificēts materiāls
249. Pārsegums Nav Nav 26 Metāli 322 Metāla plātnes, sijas
250. Pārsegums Nav Nav 27 Polimēri (plastmasa) 322 Metāla plātnes, sijas
251. Pārsegums Nav Nav 28 Vieglbetoni 311 Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves
252. Pārsegums Nav Nav 29 Pārējie mākslīgie materiāli 334 Cits neklasificēts materiāls
253. Jumts (nesošā konstrukcija) 4101 Monolītā dzelzsbetona klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām 2307 Monolītais dzelzsbetons 412 Dzelzsbetons
254. Jumts (nesošā konstrukcija) 4201 Azbestcementa paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām 2103 Azbestcementa paneļi 412 Dzelzsbetons
255. Jumts (nesošā konstrukcija) 4202 Dzelzsbetona paneļu klājs virs bezspāru jumta konstrukcijām 2303 Dzelzsbetona paneļi 412 Dzelzsbetons
256. Jumts (nesošā konstrukcija) 4203 Dzelzsbetona paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām 2303 Dzelzsbetona paneļi 412 Dzelzsbetons
257. Jumts (nesošā konstrukcija) 4204 Gāzbetona paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām 2803 Gāzbetona paneļi 412 Dzelzsbetons
258. Jumts (nesošā konstrukcija) 4301 Metāla konstrukcijas 2607 Metāla sijas 411 Metāls
259. Jumts (nesošā konstrukcija) 4401 Koka konstrukcijas 1108 Koka spāres 421 Koks
260. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 1108 Koka spāres 421 Koks
261. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 2303 Dzelzsbetona paneļi 412 Dzelzsbetons
262. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 2307 Monolītais dzelzsbetons 412 Dzelzsbetons
263. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 2607 Metāla sijas 411 Metāls
264. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 1304 Smiltis 413 Cits neklasificēts materiāls
265. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 1305 Grants 413 Cits neklasificēts materiāls
266. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 2503 Asfalts 413 Cits neklasificēts materiāls
267. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 2504 Asfaltbetons 413 Cits neklasificēts materiāls
268. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 2505 Ar bitumu apstrādāta grants 413 Cits neklasificēts materiāls
269. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 2901 Fibrolīta plātnes 413 Cits neklasificēts materiāls
270. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 2903 Keramikas plātnes 413 Cits neklasificēts materiāls
271. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 2904 Kokšķiedru plātnes 413 Cits neklasificēts materiāls
272. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 2906 Minerālvates plātnes (stikla vates, akmens vates) 413 Cits neklasificēts materiāls
273. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 2914 Cits neklasificēts materiāls 413 Cits neklasificēts materiāls
274. Jumts (nesošā konstrukcija)  Nav  Nav 11 Kokmateriāli 421 Koks
275. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 12 Būvakmeņi 412 Dzelzsbetons
276. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 13 Pārējie dabiskie materiāli 413 Cits neklasificēts materiāls
277. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 21 Azbestcements 413 Cits neklasificēts materiāls
278. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 22 Betons 412 Dzelzsbetons
279. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 23 Dzelzsbetons 412 Dzelzsbetons
280. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 24 Elastīgie lokšņu materiāli 413 Cits neklasificēts materiāls
281. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 25 Mastikas 413 Cits neklasificēts materiāls
282. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 26 Metāli 411 Metāls
283. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 27 Polimēri (plastmasa) 413 Cits neklasificēts materiāls
284. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 28 Vieglbetoni 413 Cits neklasificēts materiāls
285. Jumts (nesošā konstrukcija) Nav Nav 29 Pārējie mākslīgie materiāli 413 Cits neklasificēts materiāls
286. Jumts (segums) 5101 Māla kārniņi 2905 Māla kārniņi 511 Betona, slānekļa, māla kārniņi
287. Jumts (segums) 5102 Slānekļa plātnes 1303 Slānekļa plātnes 511 Betona, slānekļa, māla kārniņi
288. Jumts (segums) 5201 Betona kārniņi 2201 Betona kārniņi 511 Betona, slānekļa, māla kārniņi
289. Jumts (segums) 5202 Niedres 1301 Niedres 512 Niedres, salmi
290. Jumts (segums) 5203 Salmi 1302 Salmi 512 Niedres, salmi
291. Jumts (segums) 5301 Šķiedrcementa loksnes 2912 Šķiedrcementa loksnes 521 Šķiedrcementa loksnes
292. Jumts (segums) 5401 Azbestcementa loksnes 2102 Azbestcementa loksnes 531 Azbestcementa loksnes
293. Jumts (segums) 5402 Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu 2601 Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu 532 Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu
294. Jumts (segums) 5403 Bitumena plāksnītes (šindeļi) 2401 Bitumena plātnes (šindeļi) 533 Bitumena loksnes (šindeļi)
295. Jumts (segums) 5404 Koka dēļu klājs 1103 Koka dēļi 537 Koka dēļu klājs
296. Jumts (segums) 5405 Metāla dakstiņi 2604 Metāla dakstiņi 534 Metāla dakstiņi, profilētas loksnes
297. Jumts (segums) 5406 Profilētā tērauda loksnes 2608 Profilētā tērauda loksnes 532 Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu
298. Jumts (segums) 5407 Sintētisko materiālu loksnes 2910 Sintētisko materiālu loksnes 535 Sintētisko materiālu loksnes
299. Jumts (segums) 5408 Stikla loksnes 2911 Stikla konstrukcijas 536 Stikla konstrukcijas
300. Jumts (segums) 5501 Koka jumstiņi 1104 Koka jumstiņi 546 Koka jumstiņi, koka skaidas (lubas)
301. Jumts (segums) 5502 Koka skaidas (lubas) 1107 Koka skaidas (lubas) 546 Koka jumstiņi, koka skaidas (lubas)
302. Jumts (segums) 5503 Koka dēlīši 1107 Koka skaidas (lubas) 546 Koka jumstiņi, koka skaidas (lubas)
303. Jumts (segums) 5504 Ruberoīds 2402 Ruberoīds 541 Ruberoīds
304. Jumts (segums) 5505 Mastikas segumi 2501 Mastikas nestiegrotie segumi 542 Mastikas stiegrotie, nestiegrotie segumi
305. Jumts (segums) 5505 Mastikas segumi 2909 Sintētisko materiālu audums 543 Sintētisko materiālu audums
306. Jumts (segums) 5505 Mastikas segumi 2502 Mastikas stiegrotie segumi 542 Mastikas stiegrotie, nestiegrotie segumi
307. Jumts (segums) 5506 Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma 2602 Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma 544 Metāla loksnes bez antikorozijas pārklājuma
308. Jumts (segums) 5507 Polimēru plātnes 2703 Polimēru plātnes 545 Polimēru plātne, plēve
309. Jumts (segums) 5508 Polimēru plēve 2704 Polimēru plēve 545 Polimēru plātne, plēve
310. Jumts (segums) Nav Nav 1301 Niedres 512 Niedres, salmi
311. Jumts (segums) Nav Nav 1302 Salmi 512 Niedres, salmi
312. Jumts (segums) Nav Nav 1303 Slānekļa plātnes 511 Betona, slānekļa, māla kārniņi
313. Visi Nav Nav 2201 Betona kārniņi 511 Betona, slānekļa, māla kārniņi
314. Jumts (segums) Nav Nav 2608 Profilētā tērauda loksnes 532 Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu
315. Jumts (segums) Nav Nav 2911 Stikla konstrukcijas 536 Stikla konstrukcijas
316. Jumts (segums) Nav Nav 2913 Zaļo jumtu segums un augsnes kārta 547 Zaļo jumtu segums un augsnes kārta
317. Jumts (segums) Nav Nav 1103 Koka dēļi 537 Koka dēļu klājs
318. Jumts (segums) Nav Nav 1104 Koka jumstiņi 546 Koka jumstiņi, koka skaidas (lubas)
319. Jumts (segums) Nav Nav 1107 Koka skaidas (lubas) 546 Koka jumstiņi, koka skaidas (lubas)
320. Jumts (segums) Nav Nav 2401 Bitumena plātnes (šindeļi) 533 Bitumena loksnes (šindeļi)
321. Jumts (segums) Nav Nav 2402 Ruberoīds 541 Ruberoīds
322. Jumts (segums) Nav Nav 2501 Mastikas nestiegrotie segumi 542 Mastikas stiegrotie, nestiegrotie segumi
323. Jumts (segums) Nav Nav 2502 Mastikas stiegrotie segumi 542 Mastikas stiegrotie, nestiegrotie segumi
324. Jumts (segums) Nav Nav 2601 Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu 532 Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu
325. Jumts (segums) Nav Nav 2602 Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma 544 Metāla loksnes bez antikorozijas pārklājuma
326. Jumts (segums) Nav Nav 2703 Polimēru plātnes 545 Polimēru plātne, plēve
327. Jumts (segums) Nav Nav 2704 Polimēru plēve 545 Polimēru plātne, plēve
328. Jumts (segums) Nav Nav 2905 Māla kārniņi 511 Betona, slānekļa, māla kārniņi
329. Jumts (segums) Nav Nav 2604 Metāla dakstiņi 532 Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu
330. Jumts (segums) Nav Nav 2909 Sintētisko materiālu audums 543 Sintētisko materiālu audums
331. Jumts (segums) Nav Nav 2910 Sintētisko materiālu loksnes 535 Sintētisko materiālu loksnes
332. Jumts (segums) Nav Nav 2912 Šķiedrcementa loksnes 521 Šķiedrcementa loksnes
333. Jumts (segums) Nav Nav 2102 Azbestcementa loksnes 531 Azbestcementa loksnes
334. Jumts (segums) Nav Nav 1304 Smiltis 538 Cits neklasificēts materiāls
335. Jumts (segums) Nav Nav 1305 Grants 538 Cits neklasificēts materiāls
336. Jumts (segums) Nav Nav 2503 Asfalts 538 Cits neklasificēts materiāls
337. Jumts (segums) Nav Nav 2504 Asfaltbetons 538 Cits neklasificēts materiāls
338. Jumts (segums) Nav Nav 2505 Ar bitumu apstrādāta grants 538 Cits neklasificēts materiāls
339. Jumts (segums) Nav Nav 2901 Fibrolīta plātnes 538 Cits neklasificēts materiāls
340. Jumts (segums) Nav Nav 2903 Keramikas plātnes 538 Cits neklasificēts materiāls
341. Jumts (segums) Nav Nav 2904 Kokšķiedru plātnes 538 Cits neklasificēts materiāls
342. Jumts (segums) Nav Nav 2906 Minerālvates plātnes (stikla vates, akmens vates) 538 Cits neklasificēts materiāls
343. Jumts (segums) Nav Nav 2914 Cits neklasificēts materiāls 538 Cits neklasificēts materiāls
344. Jumts (segums)  Nav  Nav 11 Kokmateriāli 546 Koka jumstiņi, koka skaidas (lubas)
345. Jumts (segums) Nav Nav 12 Būvakmeņi 511 Betona, slānekļa, māla kārniņi
346. Jumts (segums) Nav Nav 13 Pārējie dabiskie materiāli 538 Cits neklasificēts materiāls
347. Jumts (segums) Nav Nav 21 Azbestcements 531 Azbestcementa loksnes
348. Jumts (segums) Nav Nav 22 Betons 511 Betona, slānekļa, māla kārniņi
349. Jumts (segums) Nav Nav 24 Elastīgie lokšņu materiāli 538 Cits neklasificēts materiāls
350. Jumts (segums) Nav Nav 25 Mastikas 542 Mastikas stiegrotie, nestiegrotie segumi
351. Jumts (segums) Nav Nav 26 Metāli 532 Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu
352. Jumts (segums) Nav Nav 27 Polimēri (plastmasa) 545 Polimēru plātne, plēve
353. Jumts (segums) Nav Nav 29 Pārējie mākslīgie materiāli 538 Cits neklasificēts materiāls
9.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
116
Ēkas un telpu grupas labiekārtojumi

(līdz attiecīgās programmatūras ieviešanai, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. janvārim)

Nr. p. k . Labiekārtojums
1. Elektroapgāde
1.1.   centralizētā
1.2.   autonomā
1.2.1.     vēja
1.2.2.     ūdens
1.2.3.     saules
1.2.4.     cita
2. Gāzes apgāde
2.1.   centralizētā
2.2.   vietējā
2.2.1.     rezervuāra
2.2.2.     balona
3. Aukstā ūdensapgāde
3.1.   centralizētā
3.2.   vietējā
3.2.1.     artēziskā
3.2.2.     kvartāla
3.2.3.     akas
3.2.4.     no atklāta ūdensavota
3.3.   ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde
3.4.   iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde
4. Karstā ūdensapgāde
4.1.   centralizētā
4.2.   lokālā
4.3.   individuālā
5. Apkure
5.1.   centralizētā
5.2.   centrālā (apkures katls)
5.3.   vietējā
5.3.1.     krāsns
5.3.2.     kamīns
5.3.3.     plīts
6. Kurināmais
6.1.   cietais
6.2.   šķidrais
6.3.   gāze
6.4.   elektrība
7. Kanalizācija
7.1.   centralizētā
7.2.   lokālā
7.3.   individuālā
7.4.   lietus ūdens
7.5.   tehnoloģiskā
8. Attīrīšanas iekārta
8.1.   mehāniskā
8.2.   ķīmiskā
8.3.   bioloģiskā
9. Vēdināšana
9.1.   piespiedu
9.2.   dabiskā
10. Lifts
10.1.   pasažieru
10.2.   kravas
10.3.   cits
11. Vājstrāvas tīkls
11.1.   tālrunis
11.2.   TV
11.3.   radiotranslācija
11.4.   cits
12. Drošības sistēma
12.1.   ugunsaizsardzības sistēma
12.2.   aizsargsignalizācijas sistēma
12.3.   ārkārtējo apstākļu apziņošanas sistēma
13. Ugunsnoturības pakāpe
14. Ēkas energoefektivitāte
14.1.   aprēķinātais enerģijas patēriņš (MWh gadā)
14.2.   aprēķinātais īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m2 gadā)
15. Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi
15.1.   pods/pisuārs/bidē
15.2.   vanna/duša
15.3.   pirts/sauna
15.4.   baseins
15.5.   cits
10.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
116
Labiekārtojumu pārejas tabula

Labiekārtojumi pirms pārejas

Labiekārtojumi pēc pārejas

Nr. p. k.

Labiekārtojums

Nr. p. k.

Labiekārtojums

1. Elektroapgāde 1. Elektroapgāde
1.1.   centralizētā 1.1.   centralizētā
1.2.   autonomā 1.2.   autonomā
1.2.1.     vēja 1.2.1.     vēja
1.2.2.     ūdens 1.2.2.     ūdens
1.2.3.     saules 1.2.3.     saules
1.2.4.     cita 1.2.4.     cita
2. Gāzes apgāde 2. Gāzes apgāde
2.1.   centralizētā 2.1.   centralizētā
2.2.   vietējā 2.2.   vietējā
2.2.1.     rezervuāra 2.2.1.     rezervuāra
2.2.2.     balona 2.2.2.     balona
3. Aukstā ūdensapgāde 3. Aukstā ūdensapgāde
3.1.   centralizētā 3.1.   centralizētā
3.2.   vietējā 3.2. vietējā
3.2.1.     artēziskā
3.2.2.     kvartāla
3.2.3.     akas
3.2.4.     no atklāta ūdensavota
3.3.   ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde      
3.4.   iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde      
4. Karstā ūdensapgāde 4. Karstā ūdensapgāde
4.1.   centralizētā 4.1.   centralizētā
4.2.   lokālā 4.2.   vietējā
4.3.   individuālā
5. Apkure 5. Apkure
5.1.   centralizētā 5.1.   centralizētā
5.2.   centrālā (apkures katls) 5.2.   centrālā (apkures katls ar cieto kurināmo, gāzi, elektrību, siltumsūknis)
      5.3.4.   cita1
      6.   kondicionieris2
5.3.   vietējā 5.3.   vietējā
5.3.1.     krāsns 5.3.1.     krāsns
5.3.2.     kamīns 5.3.2.     kamīns
5.3.3.     plīts 5.3.3.     plīts
        5.3.4.     cita
6. Kurināmais      
6.1.   cietais      
6.2.   šķidrais      
6.3.   gāze      
6.4.   elektrība      
    6. Kondicionieris
7. Kanalizācija 7. Kanalizācija
7.1.   centralizētā 7.1.   centralizētā
7.2.   lokālā 7.2.   lokālā
7.3.   individuālā 7.3.   individuālā (tai skaitā kanalizācijas produktu bedre)
7.4.   lietus ūdens 7.4.   lietus ūdens
7.5.   tehnoloģiskā 7.5.   tehnoloģiskā
8. Attīrīšanas iekārta 8. Lokālās, individuālās vai tehnoloģiskās kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas iekārta
8.1.   mehāniskā 8.1.   mehāniskā
8.2.   ķīmiskā 8.2.   ķīmiskā
8.3.   bioloģiskā 8.3.   bioloģiskā
9. Vēdināšana      
9.1.   piespiedu      
9.2.   dabiskā      
10. Lifts 9. Lifts
10.1.   pasažieru 9.1.   pasažieru
10.2.   kravas 9.2.   kravas
10.3.   cits 9.3.   cits
11. Vājstrāvas tīkls      
11.1.   tālrunis      
11.2.   TV      
11.3.   radiotranslācija      
11.4.   cits      
12. Drošības sistēma      
12.1.   ugunsaizsardzības sistēma      
12.2.   aizsargsignalizācijas sistēma      
12.3.   ārkārtējo apstākļu apziņošanas sistēma      
13. Ugunsnoturības pakāpe 3      
14. Ēkas energoefektivitāte      
14.1.   aprēķinātais enerģijas patēriņš (MWh gadā) 3      
14.2.   aprēķinātais īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m2 gadā) 3      
15. Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi 10. Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi
15.1.   pods/pisuārs/bidē 10.1.   pods/pisuārs/bidē
15.2.   vanna/duša 10.2.   vanna/duša
15.3.   pirts/sauna 10.3.   pirts/sauna
15.4.   baseins 10.4.   baseins
15.5.   cits 10.5.   cits

Piezīmes.

1. Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā informācija norāda uz kondicionieri vai sildītāju.

2. Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā informācija norāda uz stacionāru elektrisko radiatoru.

3. Dati konvertējas uz jaunu datu lauku būves pamatdatos ar tādu pašu nosaukumu.