Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-332
Noteikumi par mikroaizdevumiem, starta un izaugsmes aizdevumiem
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 14. punktu, Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 14. punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
atbalsta piešķiršanas nosacījumus mikroaizdevumu, starta un izaugsmes aizdevumu (turpmāk – aizdevumi) veidā, kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.4. pasākumu "Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem" (turpmāk – 3.1.1.4. pasākums), un kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.3. pasākumu "Starta un izaugsmes aizdevumi" (turpmāk – 1.2.3.3. pasākums) (turpmāk kopā – pasākums) tiešo finanšu instrumentu veidā;
1.2.
pasākuma mērķi;
1.3.
pasākumam pieejamo finansējumu;
1.4.
pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības.
(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)
2.
Pasākuma ietvaros sniedz aizdevumus personām, tai skaitā komersantiem, kas veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību (turpmāk – saimnieciskās darbības veicēji).
(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)
3.
Aizdevumus tiešo finanšu instrumentu veidā sniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum). Aizdevumi papildina finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.
4.
Pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt saimnieciskās darbības veicēju iespēju saņemt finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.
(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)
5.
Pasākumam paredzētais un papildus pieejamais finansējums aizdevumu izsniegšanai un sabiedrības Altum pārvaldības izmaksām ir:
5.2.
sabiedrības Altum piesaistītais finansējums 23 000 000 euro apmērā;
5.3.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros atmaksāto līdzekļu publiskais finansējums 2 500 000 euro apmērā;
5.4.
darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksāto līdzekļu publiskais finansējums 2 000 000 euro apmērā;
5.5.
1.2.3.3. pasākumam pieejamais finansējums, ko sabiedrība Altum izsniedz, izmantojot Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda plānoto finansējumu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamo finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.
6.
Sabiedrība Altum aizdevumu finansēšanai piesaista valsts aizdevumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību atbilstoši šādiem saņemšanas nosacījumiem:
6.1.
valsts aizdevuma izmantošanas mērķis ir aizdevumu sniegšana šo noteikumu ietvaros;
6.2.
valsts aizdevuma summa ir 23 000 000 euro;
6.3.
valsts aizdevumu piešķir kredītlīnijas veidā;
6.4.
valsts aizdevumam netiek piemērota riska procentu likme;
6.5.
valsts aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz sabiedrības Altum prasījuma tiesībām, kas izrietēs no sabiedrības Altum izsniegtajiem aizdevumiem šo noteikumu ietvaros.
7.
Sabiedrībai Altum ir pieejams finansējums pārvaldības izmaksu segšanai:
7.1.
atbilstības periodā 3.1.1.4. pasākuma īstenošanai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktu;
7.2.
visā 3.1.1.4. pasākuma īstenošanas laikā – šā pasākuma ietvaros atmaksātais publiskais finansējums līdz trim procentiem no kopējās izsniegto aizdevumu summas, bet ne vairāk kā 345 000 euro atbilstoši noteikumu Nr. 118 22. punktam;
7.3.
3.1.1.4. pasākumā atmaksātais publiskais finansējums par aizdevumiem, kas no 2020. gada 1. jūlija izsniegti ar ERAF līdzfinansējumu, – atbalsta saņēmēja maksājumi par šiem aizdevumiem;
7.4.
1.2.3.3. pasākumā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 68. panta 4. punktā noteiktās robežvērtības;
7.5.
pēc atbilstības perioda noslēguma 1.2.3.3. pasākumā – šā pasākuma ietvaros atmaksātais publiskais finansējums līdz trim procentiem no gada vidējā kredītportfeļa apmēra, bet ne vairāk kā 400 000 euro;
7.6.
šo noteikumu 5.3. un 5.4. apakšpunktā minētais atmaksātais publiskais finansējums saskaņā ar programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ​​​​​​​trešo daļu.
8.
Sabiedrības Altum pārvaldības izmaksu daļai, kura tiek aprēķināta, pamatojoties uz snieguma rezultātiem, piemēro 2 % samazinājumu, ja saskaņā ar regulas Nr. 480/2014 12. pantā definētajiem kritērijiem 2023. gada 31. decembrī:
8.1.
3.1.1.4. pasākuma ERAF finansējuma apguve ir mazāka par 80 %;
8.2.
atbalstīto jaunizveidoto komersantu skaits 3.1.1.4. pasākuma ietvaros ir mazāks par 415;
8.3.
atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits 3.1.1.4. pasākuma ietvaros ir mazāks par 711.
(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 499; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 214)
9.
Šo noteikumu izpratnē saimnieciskās darbības veicējs atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumu vai arī mazās vidējas kapitalizācijas sabiedrības statusam vai vidējas kapitalizācijas sabiedrības statusam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, 2. pantu.
9.1
Saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst mazās vidējas kapitalizācijas sabiedrības un vidējas kapitalizācijas sabiedrības statusam, atbalstu var saņemt, ja aizdevuma kredīta kvalitāte ir pielīdzināma vismaz B – kredītreitingam, kas norādīts šo noteikumu ​pielikumā minētajai kredīta kvalitātes klasei "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi" atbilstoši Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 4. panta 6. punkta "a" apakšpunktam.
10.
Aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.
11.
Aizdevumus nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:
11.1.
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta "a" un "c" apakšpunktā minētajām nozarēm un 1. panta "b", "d" un "e" apakšpunktā minētajām darbībām;
11.2.
alkohola tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
11.3.
tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
11.4.
ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
11.5.
azartspēlēm un derībām (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");
11.6.
kravas autotransporta iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē (NACE 2. redakcijas H sadaļa "Transports un uzglabāšana");
11.7.
finanšu un apdrošināšanas darbībām (NACE 2. redakcijas K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");
11.8.
operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. redakcijas L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");
11.9.
neapbūvētas vai apbūvētas zemes iegādei, ja zemes iegādes maksa pārsniedz 10 % no aizdevuma summas un aizdevums tiek finansēts 3.1.1.4. pasākuma ietvaros, vai zemes iegādei, ja zemes iegādes maksa pārsniedz 10 % no aizdevuma summas vai 15 % no aizdevuma summas, ja zeme atrodas pamestā teritorijā vai bijušās rūpniecības teritorijā, kurā ir ēkas, un aizdevums tiek finansēts 1.2.3.3. pasākuma ietvaros saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "b" apakšpunktu;
11.10.
citu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu īstenošanai, ja aizdevums izsniegts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma;
11.11.
tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja.
(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 499)
11.1
Papildus šo noteikumu 11. punktā minētajām darbībām un nozarēm aizdevumus, kas tiek finansēti 1.2.3.3. pasākuma ietvaros, nepiešķir arī:
11.11.
nozarēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 7. panta 1. punktā;
11.12.
Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai, tai skaitā priekšfinansēšanai saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 58. panta 7. punktu;
11.13.
darbībām, kuras uzskatāmas par faktiski pabeigtām vai pilnībā īstenotām pirms pieteikuma iesniegšanas par atbalsta programmas finansējuma saņemšanu, ievērojot regulas Nr. 2021/1060 63. panta 6. punktu;
11.14.
esošu vai jaunu saistību dzēšanai, tai skaitā parāda procentiem saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "a" apakšpunktu.
12.
Aizdevumus nevar saņemt saimnieciskās darbības veicēji, kuriem uz aizdevuma piešķiršanas brīdi saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datubāzes informāciju ir nodokļu parādi. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus.
(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)
13.
Aizdevumus nepiešķir grūtībās nonākušam saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru.
13.1
Saimnieciskās darbības veicējs iesniedz parakstītu apliecinājumu, ka uz to nav attiecināmi šo noteikumu 13. punktā minētie gadījumi.
14.
No aizdevuma līdzekļiem nevar finansēt preču un pakalpojumu, kā arī pamatlīdzekļu iegādi, ja to piegādātājs un saimnieciskās darbības veicējs ir saistīti uzņēmumi atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), I pielikuma 3.pantam.
(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 718 redakcijā)
15.
 (Svītrots ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)
16.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu sabiedrība Altum pieņem, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēju un saimnieciskās darbības uzsācēju iesniegto pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības Altum norādītā informācija. Sabiedrība Altum finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai, lai piemērotu pamatotu projekta līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecību.
(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 499 redakcijā)
17.
Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.
(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 238 redakcijā)
18.
Šo noteikumu 5. punktā minētais publiskais finansējums sedz pirmos zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem, kas noteikti, balstoties uz programmas riska novērtējumu. Turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu noteikto robežu, sedz no sabiedrības Altum pašu finansējuma. Sabiedrībai Altum ir tiesības atteikties no turpmākas aizdevumu piešķiršanas, ja tās faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai.
(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 214 redakcijā)
19.
3.1.1.4. pasākuma ietvaros kopējos attiecināmos izdevumus sabiedrībai Altum atlīdzina pēc ERAF līdzfinansējuma likmes atbilstoši darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība", saskaņā ar kuru šis finanšu instruments tiek īstenots.
II.Mikroaizdevumi
20.
Mikroaizdevumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) vai Valsts ieņēmumu dienestā, dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.
(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)
21.
Mikroaizdevumu var saņemt saimnieciskās darbības veicējs, kas aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā saimnieciskās darbības veicēja statusam vai mazās vidējas kapitalizācijas sabiedrības statusam, vai vidējas kapitalizācijas sabiedrības statusam.
22.
Mikroaizdevuma maksimālā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam ir 25 000 euro.
(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)
23.
Mikroaizdevuma atmaksas termiņš nevar pārsniegt astoņus gadus.
24.
Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt vairākus mikroaizdevumus ar nosacījumu, ka kārtējā mikroaizdevuma piešķiršanas brīdī aktīvo piešķirto mikroaizdevumu atlikumu kopsumma un kārtējā piešķiramā mikroaizdevuma summa nepārsniedz šo noteikumu 22. punktā minēto mikroaizdevuma maksimālo summu un ir izpildīta šo noteikumu 21. punktā minētā prasība.
(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)
25.
Ja mikroaizdevuma investīcijām summa (atkārtota mikroaizdevuma gadījumā – mikroaizdevumu kopsumma) ir lielāka par 7000 euro, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa projekta īstenošanai vismaz 10 % apmērā no biznesa plānā paredzētās projekta summas. Saimnieciskās darbības veicējs biznesa plānā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības atbalstu.
III.Starta un izaugsmes aizdevumi
26.
Starta un izaugsmes aizdevumu (turpmāk – starta aizdevums) piešķir mazajām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām vai vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, vai sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā augsta riska inovatīviem komersantiem agrīnās attīstības stadijā ar augstu izaugsmes potenciālu un dzīvotspējīgu biznesa projektu – investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem.
27.
Šo noteikumu izpratnē par saimnieciskās darbības veicēju uzskata vismaz viena saimnieciskās darbības uzsācēja dibinātu vai līdzdibinātu saimnieciskās darbības veicēju, kas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts:
27.1.
3.1.1.4. pasākuma ietvaros – ne agrāk kā piecus gadus pirms pieteikuma iesniegšanas sabiedrībā Altum;
27.2.
1.2.3.3. pasākuma ietvaros un tāda atbalsta ietvaros, kas sniegts, izmantojot šo noteikumu 5.3. un 5.4. apakšpunktā minēto finansējumu, – ne agrāk kā septiņus gadus pirms pieteikuma iesniegšanas sabiedrībā Altum.
28.
Šo noteikumu izpratnē par saimnieciskās darbības uzsācēju uzskata fizisku personu, ja tā aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī ir sasniegusi 18 gadu vecumu un ir reģistrējusi vai plāno reģistrēt saimnieciskās darbības veicēju.
(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 499 redakcijā)
29.
Ja saimnieciskās darbības uzsācējs atbalsta saņemšanai atbilstoši šo noteikumu 28. punktam plāno reģistrēt jaunu saimnieciskās darbības veicēju, tad reģistrācija Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā jāveic pirms aizdevuma līguma noslēgšanas ar sabiedrību Altum.
(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 499 redakcijā)
30.
(Svītrots ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 499)
31.
Starta aizdevuma maksimālā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam ir 250 000 euro, izņemot gadījumu, ja aizdevums finansēts 3.1.1.4. pasākuma ietvaros, kad maksimālā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam ir 150 000 euro. Starta aizdevuma minimālā summa ir 2000 euro.
32.
Starta aizdevuma atmaksas termiņš nevar pārsniegt 10 gadus. Starta aizdevuma atmaksas termiņš projektiem nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai vai rekonstrukcijai nevar pārsniegt 15 gadus.
(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)
33.
Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt atkārtotu starta aizdevumu, ja ir izpildītas šo noteikumu 27. un 28. punktā minētās prasības. Kopējā izsniegto starta aizdevumu summa saimnieciskās darbības veicējam nevar pārsniegt šo noteikumu 31. punktā minēto maksimālo summu.
(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)
34.
Ja starta aizdevuma investīcijām summa (atkārtota aizdevuma gadījumā – starta aizdevumu kopsumma) ir lielāka par 7000 euro, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa projekta īstenošanai vismaz 10 % apmērā no pieteikumā paredzētās projekta summas. Saimnieciskās darbības veicējs pieteikumā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar komercdarbības atbalstu.
IV.Atbalsta kumulācija un uzskaite
35.
Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam aprēķina kā starpību starp procentu maksājumu summu, kura būtu jāmaksā, piemērojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014), un saimnieciskās darbības veicēja faktiski samaksāto procentu maksājumu summu.
35.1
Saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar šo noteikumu 43.1 punktu var pagarināt aizdevuma termiņu, no jauna izvērtējot un pārbaudot saimnieciskās darbības veicēja atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un veicot subsīdijas ekvivalenta aprēķinu:
35.11.
ja termiņa pagarinājums nerada sākotnēji piešķirtā subsīdijas ekvivalenta palielinājumu, nodrošinot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. pantā noteiktos atbalsta pārredzamības nosacījumus, tas ir, netiek piešķirts jauns atbalsts;
35.12.
sniedzot jaunu atbalstu un pieņemot lēmumu, kurā noteikts atbalsta maksimālais apmērs, saskaņā ar šo noteikumu 36.1 punktu.
36.
Lai saņemtu atbalstu, saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā Altum iesniedz informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem.
36.1
Sabiedrība Altum saimnieciskās darbības veicējam de minimis atbalstu piešķir, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu vai pieņemot lēmumu par termiņa pagarinājumu saskaņā ar šo noteikumu 35.12. apakšpunktu.
37.
Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.
(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)
38.
Piešķirot atbalstu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.
38.1
Lai nodrošinātu, ka saimnieciskās darbības veicēja apvienošanas, iegādes vai sadalīšanas gadījumā ir ievērots šo noteikumu 38. punktā minētais nosacījums, veicot atbalsta uzskaiti, ņem vērā šādus nosacījumus:
38.11.
ja saimnieciskās darbības veicējs ir apvienots, ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;
38.12.
ja saimnieciskās darbības veicējs ir sadalīts, pirms sadalīšanas saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, pirms sadalīšanas saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja paša kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.
(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)
39.
Sabiedrība Altum un saimnieciskās darbības veicējs, kas saņēmis aizdevumu, ievēro Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos datu glabāšanas nosacījumus.
(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 238 redakcijā)
40.
Atbalstu šo noteikumu ietvaros var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja atbalsta apvienošanas rezultātā atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 % no atbalsta vienības vai izmaksu pozīcijas vērtības.
41.
Ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Atbalsta apvienošanas gadījumā ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām papildus pieteikumam, kas paredzēts šo noteikumu 16. punktā, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā Altum informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.
(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 499 redakcijā)
41.1
Atbalstu šo noteikumu ietvaros nevar apvienot ar atbalstu, kuru atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam sabiedrība Altum sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, un par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.
(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 238 redakcijā)
41.2
Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
V.Noslēguma jautājumi
(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 238)
42.
Aizdevumu pieteikumus, kas iesniegti no 2016. gada 16. maija līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, sabiedrība Altum izskata saskaņā ar šiem noteikumiem. Aizdevumu līgumus ar šajā punktā minētajiem pieteicējiem slēdz pēc tam, kad sabiedrība Altum noslēgusi finansēšanas nolīgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
43.
(Zaudējis spēku ar 01.01.2021.; sk. 44. punktu)
43.1
Šo noteikumu 23. un 32. punktā minēto aizdevuma maksimālo termiņu var pagarināt līdz 12 mēnešiem.
(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 214 redakcijā)
44.
Šo noteikumu 43. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.
(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 238 redakcijā)
45.
Šo noteikumu 43.1 punkts ir spēkā līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 piemērošanas termiņa beigām.
(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 214 redakcijā)
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 31. maija
noteikumiem Nr.
328
Gada drošās zonas prēmijas likmes
Nr.
p. k.
Kredīta kvalitātes klase Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings

Reitingu aģentūras "Fitch" reitings

Reitingu aģentūras "Moody’s" reitings

Gada drošās zonas prēmijas likme
Nodrošinājuma līmenis1
augsts parasts zems
1. Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa

0,4 %

0,4 %

0,4 %

2. Ļoti augsta maksātspēja AA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3

0,4 %

0,4 %

0,4 %

3. Augsta maksātspēja A +
A
A –
A +
A
A –
A 1
A 2
A 3
0,55 % 0,55 % 0,55 %
4. Pietiekama maksātspēja BBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3
0,8 % 0,8 % 0,8 %
5.

Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem

BB +
BB
BB +
BB
Ba 1
Ba 2

2 %

2 %

2 %

6. Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi

BB –
B +

BB –
B +

Ba 3
B 1

3,8 %

3,8 %

3,8 %

B
B –
B
B –
B 2
B 3

6,3 %

6,3 %

6,3 %

7. Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3
8. Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 60 % vai lielāki. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.