Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 866
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 50. §)
21-TA-761
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma
74. panta 2.1 daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 235. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc  mantojuma aizgādņa lūguma, kā arī pēc  ieinteresēto personu lūguma, pamatojoties uz zvērināta notāra aicinājumu, sastāda mantojuma inventāra sarakstu.";
1.2.
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Zvērinātam tiesu izpildītājam nav tiesību atteikties pieņemt izpildei mantojuma aizgādņa lūgumu vai zvērināta notāra aicinājumu sastādīt mantojuma inventāra sarakstu, ja mantojamās mantas vai tās daļas atrašanās vieta, bet gadījumā, ja mantojamās mantas atrašanās vieta nav zināma, mantojuma atstājēja pēdējā dzīvesvieta ir zvērināta  tiesu izpildītāja amata vietai noteiktajās robežās (iecirknī).";
1.3.
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Ieinteresētā persona pēc zvērināta tiesu izpildītāja norādījuma zvērināta tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības kontā veic maksājumu zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzības apmērā, kā arī ar zvērināta tiesu izpildītāja amata darbības veikšanu saistīto izdevumu segšanai. Lietas gaitā pēc zvērināta tiesu izpildītāja norādījuma ieinteresētā persona iemaksā papildu summu, lai segtu ar amata darbību veikšanu saistītos izdevumus, ja tādi lietā radušies vai paredzami. Zvērināts tiesu izpildītājs var atteikties pieņemt izpildei mantojuma aizgādņa lūgumu vai zvērināta notāra aicinājumu sastādīt mantojuma inventāra sarakstu vai izbeigt jau uzsāktu lietu, ja nav veikts maksājums amata atlīdzības apmērā un nav segti ar mantojuma inventāra saraksta sastādīšanu saistītie izdevumi.";
1.4.
izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.3. zvērinātu notāru, pēc kura aicinājuma sastādāms mantojuma inventāra saraksts (ja mantojuma inventāra saraksts sastādāms, pamatojoties uz zvērināta notāra aicinājumu);"
1.5.
izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Zvērināts tiesu izpildītājs mantojuma inventāra sarakstā neiekļauj mantu, ja tās iekļaušanai mantojuma inventāra sarakstā nepieciešams veikt darbības ārpus tās apgabaltiesas darbības teritorijas, kurā viņš praktizē. Par šādu mantu zvērināts tiesu izpildītājs informē ieinteresēto personu, izskaidrojot tai tiesības vērsties ar iesniegumu par mantojuma inventāra saraksta sastādīšanu pie attiecīgajā apgabaltiesā  praktizējoša zvērināta tiesu izpildītāja, bet gadījumā, ja mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas lieta uzsākta, pamatojoties uz zvērināta notāra aicinājumu, – pie zvērināta notāra ar lūgumu uzdot sagatavot mantojuma inventāra sarakstu attiecīgajā apgabaltiesā praktizējošam zvērinātam tiesu izpildītājam.";
1.6.
izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.1. zvērinātu notāru, pēc kura aicinājuma sastādīts mantojuma inventāra saraksts (ja mantojuma inventāra saraksts sastādīts, pamatojoties uz zvērināta notāra aicinājumu);"
1.7.
izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Ja mantojuma inventāra saraksta  sastādīšanas lieta uzsākta, pamatojoties uz zvērināta notāra aicinājumu, izmaiņas mantojuma inventāra sarakstā pēc tā sastādīšanas un izsniegšanas var veikt tikai pēc zvērināta notāra aicinājuma."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns