Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Ministru kabineta noteikumi Nr. 253
Rīgā 2023. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 25. §)
22-TA-3348
Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 11. un 28. punktu, Vispārējās izglītības likuma 4. panta 1. punktu un Profesionālās izglītības likuma 30. panta trešo daļu
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
izglītības programmu licencēšanas un licencēšanas anulēšanas kārtību;
1.2.
institūciju, kas licencē izglītības programmas, izņemot interešu izglītības programmas.
2.
Vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides izglītības un profesionālās tālākizglītības programmas (turpmāk – izglītības programma) licencē Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests).
3.
Lai saņemtu tiesības īstenot izglītības programmu, izglītības iestāde, pirms uzsāk izglītības programmas īstenošanu, iesniedz dienestā iesniegumu izglītības programmas licencēšanai (turpmāk – iesniegums) un licencējamo izglītības programmu.
4.
Iesniegumā norāda:
4.1.
izglītības iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru Izglītības iestāžu reģistrā;
4.2.
izglītības programmas nosaukumu un izglītības programmas kodu saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju;
4.3.
izglītības programmas apjomu, īstenošanas ilgumu un īstenošanas formu;
4.4.
profesionālās kvalifikācijas un specializācijas nosaukumu (ja attiecināms);
4.5.
izglītības programmas īstenošanas vietas adresi (turpmāk – īstenošanas vieta);
4.6.
informāciju par izglītības programmas saskaņojumu ar izglītības iestādes dibinātāju, kā arī šo noteikumu 6. punktā norādītajām institūcijām (ja attiecināms).
5.
Ja izglītības iestāde iesniedz licencēšanai Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmas paraugam atbilstošu vispārējās izglītības programmu vai izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam un apstiprinātajam profesionālās izglītības programmas paraugam atbilstošu profesionālās izglītības programmu (turpmāk – paraugprogramma), tad informāciju par paraugprogrammu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) atbilstoši normatīvajiem aktiem par sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību.
6.
Ja licencēšanai iesniedz profesionālās izglītības programmu, izglītības iestāde to pirms licencēšanas saskaņo:
6.1.
izglītības programmas policijas darba un apsardzes darbības jomā – ar Valsts policiju;
6.2.
izglītības programmas ugunsdrošībā, ugunsdzēsībā un civilajā aizsardzībā – ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;
6.3.
izglītības programmas valsts robežas drošības jomā – ar Valsts robežsardzi;
6.4.
izglītības programmas jūrniecībā – ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistru;
6.5.
izglītības programmas veselības aprūpes, sabiedrības veselības jomā un medicīnā – ar Veselības ministriju;
6.6.
izglītības programmas izglītības tematiskajā jomā "Mākslas" – ar Latvijas Nacionālo kultūras centru;
6.7.
izglītības programmas civilās aviācijas jomā – ar valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra";
6.8.
izglītības programmas militārās aizsardzības un drošības jomā – ar Aizsardzības ministriju.
7.
Izglītības programmas kvalitātes izvērtēšanu licencēšanas procesā nodrošina izglītības kvalitātes vērtēšanas eksperti. Izglītības kvalitātes vērtēšanas eksperts ir dienesta darbinieks (turpmāk – dienesta  eksperts), kā arī dienesta pieaicināts izglītības kvalitātes vērtēšanas eksperts, kas pārstāv licencējamai izglītības programmai atbilstošo nozari (turpmāk –  pieaicinātais  eksperts), vai divi dienesta darbinieki, kas kompetenti vispārējās izglītības programmas licencēšanā.  Pieaicināto ekspertu ar nozarei atbilstošu izglītību un darba pieredzi deleģē attiecīgā nozares ministrija, nozares ekspertu padome vai Profesionālās izglītības likumā noteiktā institūcija, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbību, vai atbilstošā šo noteikumu 6. punktā minētā institūcija. Deleģētos ekspertus apstiprina dienesta vadītājs.
8.
Pēc iesnieguma vai šo noteikumu 5. punktā minētās informācijas saņemšanas dienesta eksperts, pamatojoties uz dienesta rīcībā esošajiem dokumentiem, kā arī sistēmā un publiski pieejamo informāciju, izvērtē:
8.1.
licencējamās izglītības programmas atbilstību normatīvajiem aktiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām vai valsts izglītības standartu prasībām;
8.2.
licencējamās izglītības programmas īstenošanā iesaistāmo pedagogu pietiekamību, to izglītības, profesionālās kvalifikācijas un profesionālās kompetences pilnveides atbilstību normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību;
8.3.
datus no Sodu reģistra par izglītības iestādes pedagogu un tehniskā personāla atbilstību normatīvajiem aktiem, kas nosaka ierobežojumus strādāt par pedagogu vai tehnisko personālu izglītības iestādē (ja attiecināms);
8.4.
licencējamās izglītības programmas atbilstību izglītības iestādes nolikumam;
8.5.
nozares ekspertu padomes atzinumu par profesionālās izglītības programmu (izņemot profesionālās ievirzes izglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu), tai skaitā par profesionālās izglītības programmas atbilstību nozares attīstības vajadzībām un par tās sagatavoto speciālistu nodarbinātības prognozēm, ja nozares ekspertu padome šādu atzinumu ir sniegusi.
9.
Dienesta eksperts vai pieaicinātais eksperts katrā izglītības programmas īstenošanas vietā novērtē:
9.1.
mācību vidi, resursus, materiālo līdzekļu vai materiāltehnisko resursu un infrastruktūras nodrošinājumu licencējamās izglītības programmas īstenošanai;
9.2.
izglītības iestādes piemērotību izglītojamiem iekļaujošas izglītības īstenošanai (ja attiecināms);
9.3.
izglītības programmas satura atbilstību normatīvajiem aktiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām vai valsts izglītības standartiem, kā arī tā aktualitāti.
10.
Piecu darbdienu laikā pēc izglītības programmas izvērtēšanas eksperti sagatavo vienotu izvērtējuma projektu atbilstoši šo noteikumu 8. un 9. punktam un divu darbdienu laikā elektroniski iepazīstina ar to izglītības iestādes vadītāju. Izglītības iestādes vadītājs piecu darbdienu laikā pēc izvērtējuma projekta saņemšanas var precizēt un papildināt izvērtējuma projektu un elektroniski iesniegt to izglītības kvalitātes vērtēšanas ekspertiem.
11.
Izvērtējot no izglītības iestādes vadītāja saņemto informāciju, eksperti, ja nepieciešams, divu darbdienu laikā precizē izvērtējuma projektu un elektroniski iesniedz to dienesta vadītājam un nosūta izglītības iestādes vadītājam. Izvērtējums dienestā tiek glabāts sešus gadus.
12.
Ja izglītības iestādes vadītājam ir iebildumi pret izvērtējuma saturu, viņš piecu darbdienu laikā pēc izvērtējuma saņemšanas iesniedz dienestā iebildumus.
13.
Ja, izvērtējot izglītības programmu atbilstoši šo noteikumu 8. un 9. punktam, ir konstatēti trūkumi, tai skaitā normatīvo aktu pārkāpumi:
13.1.
dienests nekavējoties par tiem informē izglītības iestādes vadītāju un dibinātāju, nosūtot pieprasījumu novērst konstatētos trūkumus;
13.2.
izglītības iestādes vadītājs 10 darbdienu laikā pēc dienesta pieprasījuma saņemšanas iesniedz dienestā informāciju par konstatēto trūkumu novēršanu un pievieno trūkumu novēršanu apliecinošus dokumentus vai informāciju.
14.
Ja pēc izglītības programmas izvērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 8. un 9. punktam dienests nekonstatē trūkumus licencējamā izglītības programmā un tās īstenošanas vietā, dienesta vadītājs pieņem lēmumu par izglītības programmas licencēšanu iesniegumā vai sistēmā norādītajā izglītības programmas īstenošanas vietā un dienests ievada sistēmā izglītības programmas licencēšanas datumu.
15.
Dienesta vadītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu licencēt izglītības programmu šādos gadījumos:
15.1.
šo noteikumu 3., 4., 5. un 6. punktā minētie dokumenti un informācija neatbilst normatīvajiem aktiem izglītības jomā, kā arī dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām;
15.2.
licencējamās izglītības programmas mācību vide, resursi, materiālo līdzekļu vai materiāltehnisko resursu un infrastruktūras nodrošinājums, tai skaitā iekļaujošas izglītības īstenošanai, nav atbilstošs izglītības programmas īstenošanas prasībām;
15.3.
izglītības programmas saturs neatbilst normatīvajiem aktiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām vai valsts izglītības standartiem;
15.4.
sniegtas faktiskajiem apstākļiem neatbilstošas vai maldinošas ziņas;
15.5.
izglītības iestādes darbībā konstatēti izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi un tie nav novērsti kompetento institūciju noteiktajos termiņos;
15.6.
saņemts nozaru ekspertu padomes atzinums, ar kuru nav atzīta izglītības programmas licencēšana;
15.7.
dienesta norādītajā termiņā nav veikta samaksa par izglītības programmas licencēšanu, tai skaitā licencēšanu katrā tās īstenošanas vietā, vai izglītības programmas īstenošanas tiesību atjaunošanu.
16.
Ja izglītības iestāde gada laikā pēc izglītības programmas licencēšanas nav uzsākusi tās īstenošanu vai izglītības iestāde ir pārtraukusi licencētas izglītības programmas īstenošanu, tā nekavējoties veic atzīmi sistēmā, ka izglītības programma netiek īstenota (nav aktīva). Lai atjaunotu izglītības programmas īstenošanas tiesības, izglītības iestāde šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz iesniegumu izglītības programmas licencēšanai vai ievada sistēmā informāciju par paraugprogrammu atbilstoši normatīvajiem aktiem par sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību. Dienests izvērtē iesnieguma vai sistēmā ievadītās informācijas atbilstību šo noteikumu 8. un 9. punktam. Ja netiek konstatēti šo noteikumu 15. punktā minētie atteikuma iemesli, dienests ievada sistēmā izglītības programmas licencēšanas datumu, ar kuru izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmu tajā īstenošanas vietā vai vietās, kas tika norādītas iesniegumā, un sistēma automātiski piešķir jaunu licencēšanas identifikatoru.
17.
Ja izglītības iestāde ir izdarījusi būtiskus grozījumus licencētajā izglītības programmā, kas ietekmē izglītības procesa īstenošanu, vai dokumentos, uz kuru pamata dienests ir licencējis izglītības programmu, izglītības iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas par to rakstveidā paziņo dienestam un iesniedz attiecīgos dokumentus un izglītības programmas grozījumus. Ja mainās izglītības iestādes sākotnēji sistēmā ievadītā informācija, izglītības iestādei ir pienākums triju darbdienu laikā sistēmā aktualizēt informāciju par paraugprogrammas īstenošanu.
18.
Dienests 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta izglītības iestādes informācija par grozījumiem licencētajā izglītības programmā vai paziņojums par informācijas izmaiņām sistēmā par licencēto izglītības programmu,  izvērtē minēto informāciju un veic sistēmā ierakstu par grozījumiem licencētajā izglītības programmā, ja grozījumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
19.
Ja šo noteikumu 17. punktā minētie licencētās izglītības programmas grozījumi vai informācija sistēmā neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, dienests nekavējoties par to informē izglītības iestādi un pieprasa novērst neatbilstības. Pēc neatbilstību novēršanas dienests veic sistēmā ierakstu par izglītības programmas grozījumiem, ja grozījumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
20.
Dienesta vadītājs var pieņemt lēmumu par licencēšanas anulēšanu šādos gadījumos:
20.1.
izglītības iestāde izglītības programmas licencēšanas procesā ir sniegusi nepatiesas vai maldinošas ziņas;
20.2.
izglītības iestādes darbībā vai licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, kas norādīti dienesta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Veselības inspekcijas vai Valsts darba inspekcijas aktos pēc minēto kompetento institūciju veiktajām pārbaudēm izglītības iestādē.
21.
Dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
22.
Izdevumus, kas saistīti ar izglītības programmas licencēšanu, izglītības iestāde sedz saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto dienesta maksas pakalpojumu cenrādi.
23.
Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmu, nelicencējot to šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ja izglītības programma ir licencēta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un tās īstenošana ir uzsākta viena gada laikā no izglītības programmas licencēšanas dienas.
24.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumus Nr. 218 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 108. nr.).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša