Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 542
Rīgā 2023. gada 26. septembrī (prot. Nr. 47 23. §)
23-TA-2269
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 146. nr.; 2021, 8., 174. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 302 762 483 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 235 002 439 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 67 760 044 euro:
8.1. pirmajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 30 583 066 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 25 995 606 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 4 587 460 euro;
8.2. otrajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 26 304 029 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 22 358 424 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 3 945 605 euro;
8.3. trešajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 157 880 376 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 111 852 649 euro un valsts budžeta finansējums nav mazāks kā 46 027 727 euro;
8.4. ceturtajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 87 995 012 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 74 795 760 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 13 199 252 euro."
2.
Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.2. otrajā atlases kārtā projektu īstenošanai Daugavpilī ir 12 358 424 euro un Liepājā ir 10 000 000 euro;".
3.
Izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.3. trešajā atlases kārtā lielā projekta īstenošanai ir 111 852 649 euro;".
4.
Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:
"38. Atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
5.
Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:
"42. Pasākuma pirmās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. augustam. Pasākuma otrās atlases kārtas, trešās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, izņemot šo noteikumu 42.1 punktā minētos gadījumus."
6.
Papildināt ar 42.1 punktu šādā redakcijā:
"42.1 Ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 2. punktā:
42.11. projektu pilnībā pabeidz līdz 2026. gada 31. oktobrim, par saviem līdzekļiem nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, ja sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde atbilstoši kompetencei sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu;
42.12. projektu var sadalīt posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā atbilstoši Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam iezīmētajam finansējumam un nosacījumiem."
7.
Papildināt ar 42.2 punktu šādā redakcijā:
"42.2 Projektiem, kuri atbilst šo noteikumu 42.1 punktā minētajiem gadījumiem, sadarbības iestāde apstiprina izdevumus, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, un veic maksājumus par tiem."
8.
Papildināt ar 42.3 punktu šādā redakcijā:
"42.3 Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 42.11. apakšpunktā minētajā termiņā nepabeidz par saviem līdzekļiem visas projektā plānotās aktivitātes un nesasniedz visus projektā plānotos iznākuma rādītājus, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projektā izmaksāto finansējumu saskaņā ar līguma nosacījumiem."
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs K. Briškens