Likumprojekts (grozījumi)

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
22-TA-2270
Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā
Izdarīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9. nr.; 2002, 1. nr.; 2003, 11. nr.; 2004, 11. nr.; 2005, 24. nr.; 2007, 9., 12. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 183., 206. nr.; 2011, 96. nr.; 2013, 193. nr.; 2014, 92., 189. nr.; 2015, 42., 118., 127. nr.; 2016, 123. nr.; 2018, 204. nr.; 2019, 248A.nr.; 2021, 79A., 104. nr.; 2022, 43. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt 1.pantu ar 19., 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:
“19) patērētāju kolektīvās intereses – patērētāju vispārējās intereses un patērētāju grupas intereses, īpaši patērētājiem nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu nolūkā;
20) kvalificētā institūcija – jebkura biedrība, kurai ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu piešķirtas tiesības pārstāvēt patērētāju kolektīvās intereses uzraudzības vai kontroles iestādē atbilstoši 26.15 pantam un celt prasību tiesā atbilstoši VI5 nodaļai, vai jebkura organizācija vai publiska iestāde, kura šiem mērķiem apstiprināta citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
21) patērētāju kolektīvā prasība – prasība, kuru kvalificētā institūcija ceļ tiesā kā prasītājs patērētāju grupas labā par patērētājiem nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu;
22) pārrobežu patērētāju kolektīvā prasība – patērētāju kolektīvā prasība, ko kvalificētā institūcija, kas ir apstiprināta vienā valstī, ceļ citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesā, nevis tajā, kurā kvalificētā institūcija apstiprināta.”
2.
Papildināt 4.1 pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Šā likuma VI5 nodaļas noteikumus piemēro patērētāju kolektīvajām prasībām saistībā ar patērētāju tiesību pārkāpumiem, tostarp pārrobežu pārkāpumiem, arī tad, ja minētie pārkāpumi izbeigti pirms patērētāju kolektīvās prasības iesniegšanas vai izskatīšanas vai administratīvā procesa par pārkāpuma novēršanu izbeigšanas.”
3.
23.pantā:
izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2) izskatīt patērētāju sūdzības un priekšlikumus, sniegt nepieciešamo palīdzību patērētājiem gadījumos, kad pārkāptas viņu tiesības vai saistībā ar iespējamo pārkāpumu, tajā skaitā tādu, kas var radīt kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm,”
Papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
 
“21) saņemt no ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja patērētāju sūdzību izskatīšanai vai iespējamo pārkāpumu konstatēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;”
Svītrot 5.punktu.
4.
Papildināt likumu ar V1 nodaļu šādā redakcijā:
V1 nodaļa. Patērētāju kolektīvās prasības, kvalificētās institūcijas un vienotais kontaktpunkts

23.1 pants. Kvalificētās institūcijas statusa piešķiršana un atņemšana Latvijā
(1) Jebkuras šā likuma 22.pantā minētās biedrības, citas biedrības, ja viens no to darbības mērķiem ir aizsargāt patērētāju intereses, tajā skaitā tādas, kuru sastāvā ir biedri no vairāk nekā vienas Eiropas Savienības dalībvalsts, un kuras vēlas iegūt kvalificētās institūcijas statusu, iesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centram iesniegumu ar lūgumu piešķirt kvalificētās institūcijas statusu pastāvīgi vai konkrētas patērētāju kolektīvās prasības celšanai (ad hoc), apliecinot atbilstību visiem minētajiem kritērijiem:
     1) tā ir juridiska persona, kas var pierādīt 12 mēnešus ilgu faktisko sabiedrisko darbību patērētāju interešu aizsardzības jomā pirms tās iesnieguma piešķirt kvalificētās institūcijas statusu;
     2) tās statūtos noteiktais mērķis ietver patērētāju interešu aizsardzību;
     3) tās darbībai nav peļņas gūšanas rakstura;
     4) tai nav ierosināts maksātnespējas process un tā nav pasludināta par maksātnespējīgu;
     5) tā ir neatkarīga un to neietekmē ražotāji, pārdevēji vai pakalpojuma sniedzēji un citas personas, kam ir ekonomiskas intereses celt pārstāvības prasību,
     6) gadījumā, kad finansējumu nodrošina trešās personas, biedrība ir izstrādājusi procedūras, kas novērš trešo personu ietekmi, interešu konfliktus starp sevi, saviem finansētājiem un patērētāju interesēm;
     7) tā publiski, vienkāršā un saprotamā valodā, izmantojot jebkādus piemērotus līdzekļus, jo īpaši savā tīmekļa vietnē, atklāj informāciju, kas apliecina, ka tā atbilst šā panta pirmās daļas 1. un 5.punktā uzskaitītajiem kritērijiem, un informāciju par tās finansējuma avotiem kopumā, tās organizatorisko, vadības un dalībnieku struktūru, tās statūtos noteikto mērķi un tās darbībām.
(2) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ne retāk kā reizi piecos gados novērtē, vai Latvijas kvalificētās institūcijas atbilst šā panta pirmajā daļā uzskaitītajiem kritērijiem, kā arī izskata ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju iebildumus par kvalificētās institūcijas atbilstību šā panta pirmajā daļā uzskaitītajiem kritērijiem.
(3) Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē vai Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Komisija sniedz informāciju par sarakstā iekļautās kvalificētās institūcijas iespējamo neatbilstību šā panta pirmās daļas prasībām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs par to informē kvalificēto institūciju, lūdzot nekavējoties novērst neatbilstības.
(4) Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centra noteiktajā termiņā kvalificētā institūcija nav novērsusi konstatētās neatbilstības, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņem lēmumu par kvalificētās institūcijas statusa atņemšanu.
(5) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņem lēmumu par kvalificētās institūcijas statusa piešķiršanu un atņemšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

23.2 pants Latvijas kvalificēto institūciju saraksts
(1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informāciju par kvalificētajām institūcijām Latvijā publicē savā tīmekļvietnē.
(2) Kvalificēto institūciju sarakstā iekļauj šādu informāciju:
     1) kvalificētās institūcijas nosaukums, kontaktinformācija un tīmekļvietnes adrese internetā;
     2) kvalificētās institūcijas statūtos noteiktais mērķis.
(3) Kvalificētā institūcija nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par izmaiņām šā panta otrajā daļā minētajā informācijā.

23.3 pants. Eiropas Komisijas apkopotais pārrobežu kvalificēto institūciju saraksts
Eiropas Komisijas publicētais apkopotais pastāvīgo kvalificēto institūciju saraksts ir uzskatāms par pierādījumu attiecīgās kvalificētās institūcijas tiesībām celt pārrobežu patērētāju kolektīvo prasību vai vērsties ar iesniegumu par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu uzraudzības vai kontroles iestādē par pārrobežu pārkāpumu novēršanu. Tas neskar tās tiesas vai uzraudzības vai kontroles iestādes tiesības, kurā celta šāda prasība, pārbaudīt, vai kvalificētās institūcijas statūtos noteiktais mērķis attaisno to, ka tā ceļ prasību vai iesniedz iesniegumu uzraudzības vai kontroles iestādē konkrētajā lietā.

23.4 pants. Vienotais kontaktpunkts
(1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir vienotais kontaktpunkts saziņai ar Eiropas Komisiju.
(2) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Eiropas Komisijai paziņo kvalificēto institūciju sarakstu, iekļaujot arī šā likuma 23.2 panta otrajā daļā minēto informāciju, kā arī nekavējoties paziņo par izmaiņām kvalificēto institūciju sarakstā vai šā likuma 23.2 panta otrajā daļā minētajā informācijā, par kurām to informējušas kvalificētās institūcijas.
(3) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs savā tīmekļvietnē norāda Eiropas Komisijas mājaslapu, kurā pieejams Eiropas Savienības dalībvalstu pārrobežu kvalificēto institūciju apkopotais saraksts.

23.5 pants. Kvalificēto institūciju tiesības
(1) Kvalificētajām institūcijām ir tiesības:
     1) iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram iesniegumu par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu atbilstoši šā likuma 26.15 pantam vai uzraudzības un kontroles iestādei, kuras kompetencē ir uzraudzība un kontrole attiecīgajā jomā;
     2) celt tiesā patērētāju kolektīvās prasības;
     3) izskatīt patērētāju sūdzības un priekšlikumus, sniegt nepieciešamo palīdzību patērētājiem gadījumos, kad pārkāptas viņu tiesības, tajā skaitā saistībā ar konstatēto iespējamo pārkāpumu, kas var radīt kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm;
     4) noslēgt civillietā ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju izlīgumu to patērētāju labā, kuru dalība patērētāju kolektīvajā prasībā ir apstiprināta 26.23 pantā noteiktajā kārtībā un kuri devuši nepārprotamu piekrišanu izlīguma slēgšanai.
(2) Kvalificētā institūcija iesniegumā par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu sniedz pamatojumu iespējamajam patērētāju tiesību pārkāpumam, kā arī pievieno dokumentus par konstatētajiem faktiem un citus pieejamos pierādījumus.
(3) Kvalificētās institūcijas iesniegumu par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu uzraudzības un kontroles iestāde, kuras kompetencē ir uzraudzība un kontrole attiecīgajā jomā, izskata prioritārā kārtībā 90 dienu laikā un informē kvalificēto institūciju par to, vai plāno veikt pārkāpuma novēršanas darbības saskaņā ar šā likuma 26.15 pantu vai citiem normatīvajiem aktiem un sniedz attiecīgā lēmuma pamatojumu.
(4) Kvalificētajai institūcijai nav jāsaņem patērētāju piekrišana, lai tā varētu veikt šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās darbības un nav jāpierāda faktiskie zaudējumi vai kaitējums individuālajiem patērētājiem, kurus skāris pārkāpums, kas var radīt kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm, kā arī nav jāpierāda ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nodoms vai rupja neuzmanība.
(5) Kvalificētās institūcijas, kurām piešķirts pastāvīgs kvalificētās institūcijas statuss, var celt prasību arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesā vai vērsties attiecīgajā uzraudzības un kontroles iestādē.
(6) Kvalificētās institūcijas, kurām citā Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirts pastāvīgs kvalificētās institūcijas statuss pārrobežu patērētāju kolektīvo prasību celšanai, var celt pārrobežu patērētāju kolektīvo prasību arī Latvijas Republikas tiesā vai iesniegt iesniegumu par pārkāpuma novēršanu attiecīgajā uzraudzības un kontroles iestādē.
(7) Gadījumos, kad Eiropas Savienības tiesību pārkāpums skar vai var skart patērētājus vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, patērētāju kolektīvo prasību attiecīgajā tiesā vai iesniegumu par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu uzraudzības un kontroles iestādē var iesniegt vairākas pastāvīgas kvalificētās institūcijas no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm kopīgi.

23.6 pants. Noilgumu termiņi par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem
Izskatīšanas procesā esošs kvalificētās institūcijas iesniegums par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu uzraudzības un kontroles iestādē pārtrauc piemērojamus noilguma termiņus attiecībā uz tiem patērētājiem, kurus skar vai varētu skart konkrētais pārkāpums, lai minētajiem patērētājiem pēc tam nebūtu šķēršļu pieteikties patērētāju kolektīvajā prasībā sakarā ar to, ka laikā, kad tika izskatīts iesniegums par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu uzraudzības un kontroles iestādē, beidzās piemērojamie noilguma termiņi.

23.7 pants. Informācija patērētājiem par kvalificēto institūciju darbībām saistībā ar patērētāju kolektīvajām prasībām un patērētāju tiesību pārkāpumu novēršanu uzraudzības un kontroles iestādē
Kvalificētās institūcijas, jo īpaši savās tīmekļa vietnēs, sniedz informāciju par:
     1) patērētāju kolektīvajām prasībām, ko tās ir nolēmušas celt tiesā un informāciju par iesniegumiem uzraudzības un kontroles iestādē par pārkāpuma novēršanu;
     2) patērētāju kolektīvo prasību, kuras tās jau ir cēlušas tiesā, statusu un procesa rezultātu."
5.
Izteikt 26.13 panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:
“3) pamatojoties uz kvalificētās institūcijas iesniegumu par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu;”
6.
Papildināt 26.15 pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Ja par gala lēmumu patērētāji netiek informēti citā veidā un to lūdz kvalificētā institūcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa, lai ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uz sava rēķina informē patērētājus, izmantojot līdzekļus, kas ir piemēroti lietas apstākļiem, tostarp attiecīgā gadījumā informējot visus attiecīgos patērētājus atsevišķi. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs informāciju sniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumā noteiktā termiņā. Par gala lēmumu šā likuma izpratnē uzskatāms lēmums, kas nav ticis, vairs nevar tikt pārsūdzēts vai arī tā pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”
7.
Papildināt likumu ar VI5 nodaļu šādā redakcijā:
VI5 nodaļa. Patērētāju kolektīvās prasības

26.19 pants. Tiesas kompetence
(1) Pārkāpumu, kas var radīt kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm, līdztekus Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai citai attiecīgajai uzraudzības un kontroles iestādei var konstatēt arī tiesa, ja kvalificētā institūcija to lūdz, ceļot patērētāju kolektīvo prasību par kaitējuma atlīdzinājumu.
(2) Tiesa spriedumā attiecībā uz pārkāpumu, kas var radīt kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm, papildus kaitējuma atlīdzinājumam, var noteikt vienu vai vairākus šādus pienākumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam:
     1) nekavējoties vai noteiktā termiņā izbeigt pārkāpumu;
     2) informēt citus no attiecīgā pārkāpuma cietušos patērētājus par konstatēto pārkāpumu un patērētāju tiesībām prasīt kaitējuma atlīdzināšanu, tajā skaitā, ja nepieciešams, publicējot informāciju atbilstošā saziņas līdzeklī.

26.20 pants. Kaitējuma atlīdzināšana  
(1) Kvalificētā institūcija ir tiesīga patērētāju grupas labā, kura cietusi no patērētāju tiesību pārkāpuma, prasīt un saņemt no ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja kaitējuma atlīdzinājumu, tajā skaitā, kompensāciju, remontu, apmaiņu, cenas samazināšanu, līguma izbeigšanu vai samaksātās naudas summas atmaksu.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētā kaitējuma atlīdzināšana neskar citus patērētāja likumīgus prasījumus, ko neaptver konkrētā patērētāju kolektīvā prasība.

26.21 pants. Paziņošana par sagatavošanos patērētāju kolektīvās prasības celšanai
(1) Kvalificētā institūcija publicē informāciju, aicinot patērētājus pieteikties dalībai patērētāju kolektīvajā prasībā. Kvalificētā institūcija informāciju par publicēto aicinājumu paziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kas publicē to savā tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.
(2) Kvalificētā institūcija aicinājumā norāda vismaz šādu informāciju:
     1) konstatētā pārkāpuma būtību;
     2) patērētāju grupu, kurus varētu skart attiecīgais pārkāpums;
     3) kārtību, kādā patērētāji var pieteikties;
     4) reģistrācijas maksu, ja dalība patērētāju kolektīvajā prasībā tiks apstiprināta un šāda maksa tiks paredzēta;
     5) norādi uz kvalificētās institūcijas tīmekļvietnes sadaļu, kurā sniegta informācija par šādas prasības procesu un sekām patērētāja dalībai patērētāju kolektīvajā prasībā.

26.22 pants. Pieteikums par dalību patērētāju kolektīvajā prasībā
(1) Parakstītu pieteikumu par dalību patērētāju kolektīvajā prasībā patērētājs iesniedz kvalificētajai institūcijai, tajā ietverot vismaz šādu informāciju:
     1) savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju un norēķinu konta numuru;
     2) pamatojumu savām tiesībām uz kaitējuma atlīdzinājumu un savu prasījumu;
     3) apliecinājumu, ka par strīdu par pieteikumā minēto jautājumu patērētājs nav vērsies pie citas kvalificētās institūcijas vai minētais strīds netiek un nav ticis izskatīts tiesā, kurā patērētājs ir guvis labumu no šā likuma 26.20 panta pirmajā daļā minēto kaitējuma atlīdzinājumu.
     4) piekrišanu kvalificētajai institūcijai pārstāvēt patērētāju, tostarp noslēgt izlīgumu civillietā.
(2) Patērētājs pieteikumam pievieno dokumentus, kas pamato prasījumu, tai skaitā darījumu un maksājumu (čeka vai cita maksājuma apliecinājuma) apliecinoša dokumenta kopiju un citus pierādījumus, kas pamato tā tiesības uz kaitējuma atlīdzinājumu konkrētajā patērētāju kolektīvajā prasībā.
(3) Patērētāja pieteikums par dalību patērētāju kolektīvajā prasībā apliecina kvalificētās institūcijas pilnvarojumu veikt visas šajā likumā un Civilprocesa likumā paredzētas darbības saistībā ar attiecīgo patērētāju kolektīvo prasību.

26.23 pants. Patērētāju pieteikumu izvērtēšana
(1) Kvalificētā institūcija izvērtē saņemtos patērētāju pieteikumus samērīgā termiņā. Šā likuma 26.27 panta gadījumā kvalificētā institūcija patērētāju pieteikumus izvērtē ievērojot termiņu, kas izriet no tiesas lēmuma, kurā paredzēts iesniegt precizētu prasības pieteikumu tiesā. Patērētāju pieteikumi pēc noteiktā termiņa beigām netiek iekļauti patērētāju kolektīvajā prasībā.
(2) Patērētāji, kuri ir devuši savu piekrišanu tikt pārstāvētiem patērētāju kolektīvajā prasībā, nevar tikt pārstāvēti citā kolektīvajā prasībā ar to pašu prasības pamatu un pret to pašu ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, kā arī individuāli nevar celt prasību par to pašu prasības pamatu un pret to pašu ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Minētā prasība nav attiecināma uz tiem patērētājiem, kuri izstājušies no patērētāju kolektīvās prasības atbilstoši 26.29 pantam. Patērētāji nesaņem kaitējuma atlīdzinājumu vairāk nekā vienu reizi par vienu un to pašu prasības pamatu no tā paša ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja.
(3) Ja patērētāja pieteikums neatbilst šā likuma 26.22 panta prasībām vai tam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, patērētāju informē par trūkumiem un nosaka termiņu to novēršanai. Ja noteiktajā termiņā trūkumi netiek novērsti, patērētāju informē par to, ka dalība patērētāju kolektīvajā prasībā tiek atteikta.
(4) Ja patērētāja dalība patērētāju kolektīvajā prasībā tiek apstiprināta, kvalificētā institūcija informē patērētāju par termiņu un informāciju reģistrācijas maksas veikšanai, ja tāda maksa konkrētajā patērētāju kolektīvajā prasībā paredzēta.
(5) Ja noteiktā termiņā patērētājs nav veicis reģistrācijas maksu dalībai patērētāju kolektīvajā prasībā, kvalificētā institūcija patērētāju informē par to, ka dalība minētajā prasībā tiek atteikta.

26.24 pants.  Brīdināšana par kvalificētās institūcijas vēršanos tiesā
(1)  Pēc patērētāju pieteikumu apkopošanas kvalificētā institūcija vēršas pie ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja ar prasību par patērētājiem nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu un brīdina par vēršanos tiesā ar patērētāju kolektīvo prasību, ja prasības netiks izpildītas.
(2) Kvalificētā institūcija un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs var vienoties par izlīguma noslēgšanu un tā noteikumiem. Šādi izlīgumi ir saistoši ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam un attiecīgajiem individuālajiem patērētājiem, kuri noslēgs izlīgumu. Izlīgumā norāda vismaz:
     1) patērētāju grupas aprakstu;
     2) patērētāju vārdus, uzvārdus un personas kodus;
     3) pušu pienākumus;
     4) termiņu, kādā pēc informācijas publicēšanas patērētājiem būs iespēja pievienoties izlīgumam un saņemt kaitējuma atlīdzinājumu atbilstoši izlīguma noteikumiem. Lai pievienotos piedāvātajam izlīguma projektam, patērētājam jāiesniedz pieteikums atbilstoši šā likuma 26.22 panta kārtībai par dalību patērētāju kolektīvajā prasībā, kura pamatotība tiks izvērtēta;
     5) publikācijas par izlīgumu saturu, tā izplatīšanas kārtību un termiņu;
     6) izlīguma pārskatīšanas kārtību, ja pārkāpuma rezultātā patērētājiem rodas iepriekš neparedzami zaudējumi;
     7) konfidencialitātes noteikumus attiecībā uz sagatavotiem dokumentiem, saziņu un paziņojumiem, kas saņemti izlīguma sagatavošanas un izpildes nolūkā un procesā.
(3) Izdevumus saistībā ar izlīguma satura publicēšanu sedz ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.
(4) Kvalificētā institūcija tos patērētājus, kuri apstiprināti patērētāju kolektīvajā prasībā, laikus un ar piemērotiem līdzekļiem informē par vēršanos pie ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, kā arī par šādas prasības virzību, piedāvātajiem izlīgumiem un to noslēgšanas kārtību.
(5) Ja kvalificētās institūcijas norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par 30 dienām, ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta pirmajā daļā minēto prasību neizpilda pilnā apmērā vai nav panākta cita vienošanās, kvalificētā institūcija ir tiesīga celt patērētāju kolektīvo prasību Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

26.25 pants. Kvalificētās institūcijas tiesības vērsties tiesā
(1) Atbilstoši šā likuma 26.24 panta piektās daļas noteikumiem, kvalificētā institūcija var vērsties tiesā, ja:
     1) patērētāju kolektīvajā prasībā ir apstiprināti vismaz pieci patērētāji;
     2) patērētāju prasījumi ir pret vienu un to pašu atbildētāju vai atbildētājiem;
     3) patērētāju prasījumu pamatā ir vienādi vai līdzīgi faktiskie un tiesiskie apstākļi.
(2) Patērētājiem nav pienākums segt tiesvedības izmaksas saistībā ar patērētāju kolektīvo prasību, pamatojoties uz to, ka kvalificētā institūcija ir prasītājs patērētāju kolektīvajā prasībā.
(3) Šā panta trešās daļas nosacījumus var nepiemērot attiecībā uz tiem patērētājiem patērētāju kolektīvajā prasībā, kuru tīšas rīcības vai nolaidības dēļ ir radušās konkrētas tiesvedības izmaksas un šādas izmaksas var piespriest segt šiem patērētājiem, ja to lūdz kvalificētā institūcija.

26.26 pants. Principi patērētāju grupas prasījumu sadalīšanai apakšgrupās, lai atvieglotu kolektīvās prasības izskatīšanu tiesā
Kvalificētā institūcija prasības pieteikumā var sadalīt patērētāju grupas prasījumus apakšgrupās pēc apakšgrupu vienojošām pazīmēm, lai atvieglotu kolektīvās prasības izskatīšanu tiesā. Apakšgrupu aprakstu norāda prasības pieteikumā.

26.27 pants. Paziņošana par patērētāju pieteikšanos patērētāju kolektīvās prasības lietā
(1) Kvalificētā institūcija, saņemot tiesas lēmumu par prasības pieteikuma pieņemšanu un civillietas ierosināšanu, publicē informāciju, ar kuru aicina patērētājus noteiktā termiņā pieteikties dalībai patērētāju kolektīvās prasības lietā. Kvalificētā institūcija šo informāciju paziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kurš šo informāciju ievieto savā tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.
(2) Kvalificētā institūcija savā aicinājumā norāda šā likuma 26.21 panta otrajā daļā minēto informāciju, kā arī citu informāciju saistībā ar konkrēto patērētāju kolektīvo prasību un tās ierosināšanu tiesā.

26.28 pants.  Informēšana par patērētāju kolektīvo prasību un tiesā piedāvātajiem izlīgumiem
(1) Kvalificētā institūcija informē patērētājus, uz kuriem attiecas patērētāju kolektīvā prasība, par tiesas nolēmumu saistībā ar patērētājiem nodarītā kolektīvā kaitējuma atlīdzinājumu atteikšanu vai noraidīšanu.
 (2) Kvalificētā institūcija tiem patērētājiem, uz kuriem attiecas uzsāktā patērētāju kolektīvā prasība, laikus un ar piemērotiem līdzekļiem sniedz informāciju par minētās prasības virzību un piedāvātajiem izlīgumiem.
(3) Kvalificētā institūcija informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par patērētāju kolektīvās prasības procesā piedāvātajiem izlīgumiem un tiesas nolēmumu.

26.29 pants.  Izstāšanās no patērētāju kolektīvās prasības
(1) Ja patērētājs nepiekrīt kvalificētās institūcijas un ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātajam izlīgumam, patērētājs ir tiesīgs izstāties no patērētāju kolektīvās prasības, iesniedzot parakstītu iesniegumu kvalificētajai institūcijai, un netiek iekļauts izlīgumā.
(2) Gadījumos, kad patērētājs izstājas no patērētāju kolektīvās prasības, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

26.30 pants.  Patērētāju kolektīvo prasību finansēšana
(1) Kvalificētajai institūcijai ir pienākums nodrošināt, ka:
     1) kvalificēto institūciju lēmumus saistībā ar patērētāju kolektīvo prasību, tostarp lēmumus par izlīgumiem, trešā persona nepamatoti neietekmē tādā veidā, kas kaitētu to patērētāju kolektīvajām interesēm, uz kuriem attiecas minētā prasība;
     2) patērētāju kolektīvā prasība netiek celta pret atbildētāju, kas ir finansētāja konkurents, vai pret atbildētāju, no kura finansētājs ir atkarīgs.
(2) Kvalificētajai institūcijai ir jāatklāj tiesai un Patērētāju tiesību aizsardzības centram finanšu pārskats, kurā uzskaitīti patērētāju kolektīvās prasības atbalstam izmantoto līdzekļu avoti, ja tiesai vai Patērētāju tiesību aizsardzības centram par šā panta pirmās daļas atbilstību rodas pamatotas šaubas.
(3) Atbilstoši šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajam, tiesai un Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir tiesības kvalificētajai institūcijai pieprasīt atteikt un veikt izmaiņas attiecībā uz konkrētu finansējumu un vajadzības gadījumā noraidīt kvalificētās institūcijas statusu konkrētā patērētāju kolektīvajā prasībā. Ja kvalificētās institūcijas statuss tiek noraidīts konkrētajā patērētāju kolektīvajā prasībā, šis noraidījums neietekmē to patērētāju tiesības, uz kuriem attiecas minētā prasība.

26.31 pants. Izdevumi saistībā ar patērētāju kolektīvo prasību
Par darbību patērētāju kolektīvās prasības ietvaros šā likuma 23.1 pantā minētās kvalificētās institūcijas var tikt finansētas no Patērētāju tiesību aizsardzības centram kārtējā gadā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Nosacījumus finansējuma piešķiršanai saistībā ar patērētāju kolektīvo prasību sagatavošanu, to virzību pirmstiesas procesā, iesniegšanu tiesā un tiesvedību, kā arī šā finansējuma izlietošanas uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

26.32 pants. Piedzīto summu izmaksa
(1) Kvalificētā institūcija izmaksā patērētājiem patērētāju kolektīvajā prasībā piedzītās naudas summas. Ja no piedzītās summas nepietiek, lai apmierinātu visus patērētāju prasījumus, šī summa izmaksājama starp patērētājiem proporcionāli.
(2) Ja patērētājs nav iesniedzis savu norēķinu konta informāciju un kvalificētajai institūcijai nav iespēju piedzīto naudu patērētājam izmaksāt, konkrētā piedzītā summa paliek kvalificētās institūcijas budžetā.
8.
Papildināt pārejas noteikumus ar 42.punktu šādā redakcijā:
“42. Šā likuma 23.6 panta noteikumus par noilguma termiņu apturēšanu vai pārtraukšanu piemēro tikai tām patērētāju kolektīvajām prasībām, kuru pamatā ir 4.1 panta desmitajā daļā minētie pārkāpumi un kuri pieļauti pēc 2023.gada 25.jūnija.”
9.
Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 18.punktu šādā redakcijā:
“18) Eiropas Parlamenta un Padomes 2020.gada 25.novembra Direktīva (ES) 2020/1828 par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un ar ko atceļ Direktīvu 2009/22/EK.”
Likums stājas spēkā 2023.gada 25.jūnijā
Ministrs V. Uzvārds