Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-1721
Grozījums Imigrācijas likumā
Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24. nr.; 2003, 16. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 1., 5., 9. nr.; 2007, 5., 15. nr.; 2008, 3., 13. nr.; 2009, 8. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 74. nr.; 2011, 19., 93. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 98., 108. nr.; 2016, 123. nr.; 2017, 36., 242. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 123. nr.; 2021, 176.A nr.; 2022, 49., 70.A, 115., 185.A nr.; 2023, 116., 180.A nr.) šādu grozījumu:
Papildināt 9.1 pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:
"(3) Pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam fiziskajai vai juridiskajai personai uzaicināt ārzemnieku, ja konstatēts, ka:
1) uzaicinātājs ir sniedzis nepatiesas ziņas;
2) uzaicinātājs nav izpildījis šā panta pirmajā daļā noteikto informēšanas vai izdevumu segšanas pienākumu. Ja aizliegums uzaicināt ārzemniekus saistīts ar to, ka uzaicinātājs nav sedzis ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā vai atgriešanos mītnes zemē saistītos izdevumus, to var noteikt uz laiku līdz minēto izdevumu segšanai;
3) uzaicinātājs pēdējā gada laikā pārkāpis ar ārzemnieku nodarbināšanu saistīto normatīvo aktu prasības vai nav nodrošinājis uzaicināto ārzemnieku darba samaksu vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajā apjomā vai kārtībā;
4) uzaicinātājs pēdējā gada laikā uzaicinājis ārzemnieku, kurš pārkāpis ar ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos saistīto normatīvo aktu prasības vai kura uzturēšanās Latvijas Republikā neatbilst ielūgumā vai izsaukumā norādītajam vīzas vai uzturēšanās atļaujas saņemšanas iemeslam;
5) 50 % vai vairāk no augstākās izglītības institūcijas iepriekšējā kalendāra gadā uzaicinātajiem studējošajiem saņēmuši ilgtermiņa vīzas atteikumu.
(4) Ja uzaicinātājs ir juridiskā persona, šā panta trešajā daļā minēto aizliegumu var noteikt arī valdes loceklim, šo aizliegumu attiecinot uz visiem komersantiem, kur šī persona darbojas kā valdes loceklis, vai fiziskām vai juridiskām personām, kuras pilnvarojušas šo personu uzaicināt ārzemniekus.
(5) Uzaicinātājam ir tiesības šā panta trešajā daļā minēto lēmumu apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.
(6) Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu uzaicinātājs likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Tiesas nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.
(7) Šajā pantā minētā lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
(8) Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar šā panta trešo daļu, neattiecas uz personas tiesībām uzaicināt laulāto vai pirmās pakāpes radiniekus.
(9) Šā panta pirmajā daļā minētās uzaicinātāja saistības beidzas, ja ārzemnieks ielūgumā, uzaicinājumā vai izsaukumā norādītajā termiņā izceļojis no Latvijas Republikas vai ja uzaicinātājs Pārvaldei paziņojis par ielūguma, uzaicinājuma vai izsaukuma atsaukšanu."
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Ekonomikas ministrs V. Valainis