Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 599
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 39. §)
23-TA-1883
Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta ieņēmumus 6 648 088 euro apmērā un izdevumus 7 687 299 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 1 039 211 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Veselības ministre L. Meņģelsone
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 13. septembra
rīkojumam Nr.
599
Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2024.–2026. gadam
Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods Klasifikācijas koda nosaukums

2024. gads

(euro)

2025. gads

(euro)

2026. gads

(euro)

21300; 21400; 21100; 21200; 18000; 19000; 21700

RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI

(IEŅĒMUMI) – KOPĀ
6 648 088

5 062 704

5 062 704

18000 Valsts budžeta transferti 68 391 68 391 68 391
18300 Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta 68 391 68 391 68 391

21400

Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 994 313 4 994 313 4 994 313
21100 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

1 585 384

0 0
1000–9000 IZDEVUMI – KOPĀ

7 687 299

5 062 704

5 062 704

1000–4000;

6000–7000
Uzturēšanas izdevumi 7 074 430 4 730 793 4 730 793
1000–2000 Kārtējie izdevumi 7 074 430 4 730 793 4 730 793
 1000 Atlīdzība 5 856 784 4 203 205 4 203 205
 2000 Preces un pakalpojumi 1 217 646 527 588 527 588
5000; 9000 Kapitālie izdevumi 612 869 331 911 331 911
5000 Pamatkapitāla veidošana 612 869 331 911 331 911
[18000–21700]–[1000–9000] Finansiālā bilance 1 039 211 0 0
F 00 00 00 00 Finansēšana 1 039 211 0 0
F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 1 039 211 0 0
F21 01 00 00 1 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) 1 039 211