Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 836
Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 31. §)
21-TA-1146
Par apropriācijas pārdali
1.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2021. gadā Kultūras ministrijas budžeta ietvaros, samazinot finansējumu budžeta programmas 20.00.00 "Kultūrizglītība"  2021.–2023. gada prioritārajam pasākumam "Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā" 475 000 euro apmērā un novirzot to kultūras nozares neatliekamu pasākumu finansēšanai, tai skaitā:
1.1.
budžeta programmā 20.00.00 "Kultūrizglītība" 151 739 euro apmērā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai interneta padeves uzlabošanai, fasādes renovācijas un pagrabstāva telpu ventilācijas tīklu projektu izstrādei;
1.2.
budžeta programmā 20.00.00 "Kultūrizglītība" 59 625 euro apmērā Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūrai "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža" automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ieviešanai un neatliekamiem būvdarbiem saskaņā ar remontu plānu;
1.3.
budžeta programmā 20.00.00 "Kultūrizglītība" 8 000 euro apmērā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai kamerzāles krēslu iegādei;
1.4.
budžeta programmā 20.00.00 "Kultūrizglītība" 220 087 euro apmērā datortehnikas iegādei Kultūras ministrijas padotībā esošajām 10 profesionālās vidējās izglītības iestādēm kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai;
1.5.
budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" 35 549 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta izveidei.
2.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2021. gadā Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammas 25.02.00 "Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi" ietvaros, samazinot finansējumu 2020.–2022. gada prioritārajam pasākumam "Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) stiprināšana (jaunrades stipendijas, teātru repertuāra daudzveidība)" 200 000 euro apmērā un novirzot to Valsts kultūrkapitāla fonda kārtējo projektu konkursam.
3.
Kultūras ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. un 2. punktam.
4.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. un 2. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis