Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 886
Rīgā 2021. gada 6. decembrī (prot. Nr. 78 10. §)
21-TA-897
Par apropriācijas palielināšanu
1.
Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 44. panta otrajai un trešajai daļai atbalstīt apropriācijas palielināšanu Zemkopības ministrijai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 40 101 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu kapitālieguldījumiem valsts īpašumā Jelgavā, Dobeles ielā 41a (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0900 004 0429).
2.
Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par valsts budžeta apropriācijas palielināšanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, palielināt apropriāciju.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Zemkopības ministra pienākumu izpildītāja ‒ iekšlietu ministre M. Golubeva