Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-1145
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas
perioda vadības likuma 20.panta 6. un 13.punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākumu "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" (turpmāk – pasākums);
1.2.
pasākuma mērķi;
1.3.
pasākumam pieejamo finansējumu;
1.4.
prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) un projekta sadarbības partnerim;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;
1.7.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.
(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87; MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 693)
2.
Pasākuma mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu.
(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87)
3.
Pasākuma mērķa grupa ir valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātie, kuriem ir ietekme uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, sakārtošanu un administratīvā sloga mazināšanu mazajiem un vidējiem komersantiem, kā arī uz korupcijas un ēnu ekonomikas riska mazināšanu.
(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87)
4.
Pasākuma mērķa ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:
4.1.
rezultāta rādītājs – profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits:
4.1.1.
labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā izsniegti sertifikāti 2053 personām;
4.1.2.
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā izsniegti sertifikāti 1694 personām;
4.2.
iznākuma rādītājs – apmācīto personu skaits:
4.2.1.
labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā apmācītas 8 104 personas, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 3267 personas;
4.2.2.
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā apmācītas 6713 personas, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 1760 personas;
4.3.
finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 3 132 164 euro apmērā.
(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87)
5.
Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā divās projektu iesniegumu atlases kārtās.
(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 307; MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87)
6.
Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Valsts kanceleja (turpmāk – atbildīgā iestāde).
(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87)
7.
Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 8 181 617 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 6 954 373 euro un valsts budžeta finansējums – 1 227 244 euro.
(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 209 redakcijā)
7.1
Pasākumam plānotais finansējums sadalījumā pa projektu iesniegumu atlases kārtām ir šāds:
7.11.
pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais finansējums ir 7 881 869 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 6 699 588 euro un valsts budžeta finansējums – 1 182 281 euro;
7.12.
otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais finansējums ir 299 748 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 254 785 euro un valsts budžeta finansējums – 44 963 euro.
(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 209 redakcijā)
8.
Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.
9.
(Svītrots ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 209)
II.Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim
10.
Projekta iesniedzējs:
10.1.
pasākuma pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas:
10.1.1.
nodrošina valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga tās ieviešanu, kā arī īsteno labāka regulējuma politiku, – Valsts kanceleja;
10.1.2.
īsteno valsts politiku valsts civildienesta ierēdņu un valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu, – Valsts administrācijas skola;
10.2.
pasākuma otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā ir neatkarīga koleģiāla augstākā revīzijas iestāde, kas veic revīzijas atbilstoši Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, – Valsts kontrole.
(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 307 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87)
11.
Valsts administrācijas skola projektu var īstenot sadarbībā ar šādiem partneriem:
11.1.
Valsts kanceleju – valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālās pilnveides pasākumos labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā;
11.2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju – valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālās pilnveides pasākumos korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā.
12.
Sadarbības partneris piedalās projekta īstenošanā, sniedzot metodisko atbalstu saistībā ar mācību organizēšanu, kā arī izvērtējot mācību atbilstību un kvalitāti un sniedzot priekšlikumus darbību uzlabošanai šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.7., 15.8., 15.9. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros, lai nodrošinātu mācību procesa atbilstību politikas plānošanas dokumentos noteiktajam.
13.
Valsts administrācijas skola slēdz ar sadarbības partneri vienošanos atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Vienošanās nosaka savstarpējo atbildību, funkcijas un pienākumus projekta sekmīgai īstenošanai.
14.
Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē. Ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu un noslēdz vienošanos par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs ir arī finansējuma saņēmējs.
III.Atbalstāmās darbības un izmaksas
15.
Pasākuma ietvaros atbalstāmas šādas darbības:
15.1.
mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana;
15.2.
profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu un materiālu izstrāde un pilnveidošana, labās prakses piemēru apkopošana un publicēšana;
15.3.
apmācību, semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas organizēšana, īstenošana un dalība minētajos pasākumos, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības, un ekspertu piesaiste projektu īstenošanas un apmācību atbalsta darbību nodrošināšanai;
15.4.
apmācību rezultātu izvērtējumi un dalībnieku apmierinātības aptaujas;
15.5.
apmācību nodrošināšanai nepieciešamo datubāzu izveide, pilnveidošana, pielāgošana un uzturēšana;
15.6.
mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveide, pilnveidošana un uzturēšana;
15.7.
projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana;
15.8.
izveidoto mācību moduļu un programmu pirmreizējā sertificēšana un licencēšana;
15.9.
komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības vērtējums par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, administratīvā sloga mazināšanas un korupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā;
15.10.
projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.
(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 307; MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87)
16.
Pasākuma ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:
16.1.
tiešās attiecināmās izmaksas;
16.2.
netiešās attiecināmās izmaksas;
16.3.
neparedzētās izmaksas.
(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87)
17.
Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:
17.1.
personāla izmaksas (projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas, šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.8., 15.9. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.
pārējās projekta īstenošanas izmaksas:
17.2.1.
pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.8., 15.9. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.2.
pasniedzēju, konsultantu, ekspertu un speciālistu atlīdzība šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.8., 15.9. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.3.
iekšzemes un ārvalstu mācību izmaksas, darba un dienesta komandējumu un dienesta braucienu izmaksas, tai skaitā projekta vadības un projekta īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi šo noteikumu 15.3. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Iekšzemes komandējumu izmaksas tiek segtas atbilstoši nosacījumiem, kas iekļauti Finanšu ministrijas metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";
17.2.4.
mācību dalībnieku datubāzes pilnveidošanas un uzturēšanas izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda prasībām šo noteikumu 15.3., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.5.
mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveides, pilnveidošanas un uzturēšanas izmaksas šo noteikumu 15.3. un 15.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.6.
mācību moduļu un programmu sertificēšanas un licencēšanas izmaksas šo noteikumu 15.3. un 15.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.7.
materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde (piemēram, tulkošanas tehniskais aprīkojums, videoapraides aprīkojums, videoieraksta aprīkojums, tiešsaistes aprīkojums videotiešraides nodrošināšanai) šo noteikumu 15.3., 15.5. un 15.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.8.
darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas projekta vadības un projekta īstenošanas personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošu darba vietu atjaunošanai, uzturēšanai un remontam ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts pilnu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.9.
transporta izmaksas (piemēram, maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Degvielas izmaksas vieglajam transportlīdzeklim un reģionālās starppilsētu nozīmes un reģionālās vietējās nozīmes sabiedriskā transporta izmaksas tiek segtas atbilstoši nosacījumiem, kas iekļauti Finanšu ministrijas metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";
17.2.10.
telpu, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas izmaksas šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.11.
telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas (piemēram, apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde) šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.12.
biroja, kancelejas preču, iekārtu un inventāra izmaksas (līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu) šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.13.
sakaru pakalpojumi (piemēram, interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas) šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3. un 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.14.
informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 15.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.15.
apmācību rezultātu un profesionālās pilnveides progresa izvērtējumu izmaksas šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.16.
normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas, redzes korekcijas līdzekļu kompensācija, veselības apdrošināšana projekta vadības un projekta īstenošanas personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.17.
amortizācijas izdevumi finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera īpašumā esošām iekārtām, kas tiek izmantotas šo noteikumu 15.3. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai projekta īstenošanas laikā. Ja minētā iekārta tiek izmantota ne tikai šo noteikumu 15.3. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, amortizācijas izdevumi tiek attiecināti proporcionāli;
17.2.18.
pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, šo noteikumu 15. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
17.2.19.
ēdināšanas izdevumi šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:
17.2.19.1.
kafijas pauze – ne vairāk kā 7 euro par katru kafijas pauzi vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, tie elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi pirms maksājuma veikšanas);
17.2.19.2.
pusdienas – ne vairāk kā 20 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, tie elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi pirms maksājuma veikšanas);
17.2.19.3.
vakariņas – ne vairāk kā 30 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, tie elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi pirms maksājuma veikšanas).
(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 307; MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87; MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 213)
18.
Pasākuma īstenošanā tiek piemērota netiešo izmaksu vienotā likme kā viena izmaksu pozīcija 15 procentu apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām plānotajām tiešajām personāla izmaksām.
(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 87 redakcijā)
19.
Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas projektā plāno kā vienu izdevumu pozīciju un izlieto papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai varētu nodrošināt par projekta īstenošanu noslēgto līgumu izpildi, ja finansējuma saņēmējs veicis visus plānošanas pasākumus, lai šādus izdevumus novērstu. Neparedzētās izmaksas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām izmaksām, un to izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu.
20.
Piesaistot projekta vadības un projekta īstenošanas personālu uz darba tiesisko attiecību pamata vai civildienesta attiecību pamata un paredzot tam atlīdzības izmaksas, finansējuma saņēmējs nodrošina projekta vadības un projekta īstenošanas personāla darbalaika uzskaiti atbilstoši veiktajām funkcijām un nostrādātajam laikam. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls institūcijā veic pienākumus, kas ir saistīti ne tikai ar projektu, bet arī ar konkrētās institūcijas pamatdarbību vai citu finanšu instrumentu administrēšanu, daļu no atlīdzības izmaksām var segt no projekta tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām proporcionāli laikam, kurā tiek veikti ar projektu saistītie pienākumi. Šādā gadījumā nepieciešama projekta vadības un projekta īstenošanas personāla darbalaika uzskaite, ievērojot, ka izmaksas no Eiropas Sociālā fonda ir attiecināmas kā tiešās attiecināmās izmaksas, ja darbinieks projektā ir nodarbināts vismaz 30 procentus no kopējās noslodzes.
21.
Projekta izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.
IV.Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi
(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87)
22.
Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.
23.
Ierobežotās projektu iesniegumu atlases abās kārtās projektu iesniegumu vērtēšanā piedalās divi atbildīgās iestādes pārstāvji, viens Valsts kancelejas pārstāvis, viens Tieslietu ministrijas pārstāvis un sadarbības iestādes pārstāvji, novērotāja statusā piedalās vadošās iestādes pārstāvis.
(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 307)
24.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:
24.1.
nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu;
24.2.
savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;
24.3.
Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanas nosacījumus;
24.4.
vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas beigām nodrošina, ka visi projekta ietvaros iegādātie materiāltehniskie līdzekļi ir finansējuma saņēmēja īpašumā;
24.5.
uzkrāj datus par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un pārskatā par projekta dalībniekiem noteiktajiem datiem, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006, 1. pielikumā ietvertajiem Eiropas Sociālā fonda kopējiem tūlītējiem rezultāta rādītājiem, tai skaitā datus par dalībniekiem, kas pēc dalības pasākumā iesaistīti izglītībā vai apmācībā, un dalībniekiem, kas pēc dalības pasākumā ieguvuši kvalifikāciju. Informācijas uzkrāšana par Eiropas Sociālā fonda kopējiem tūlītējiem rezultāta rādītājiem ir attiecināma uz apmācībām, kuru ilgums pārsniedz 64 apmācību stundas;
24.6.
nodrošina horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" rādītāju uzkrāšanu;
24.7.
saskaņo ar atbildīgo iestādi šo noteikumu 17.2.19.2. un 17.2.19.3. apakšpunktā minētās izmaksas pirms to veikšanas.
(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 307; MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87; MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 213)
24.1
Šo noteikumu 24.5. apakšpunktā minētās prasības par datu uzkrāšanu nav attiecināmas uz pasākuma mērķa grupas dalībniekiem, kuri veic izlūkošanas un pretizlūkošanas darbības un ir operatīvās darbības subjekti un kuru identitāte nav atklājama likuma "Par valsts noslēpumu", Operatīvās darbības likuma un Valsts drošības iestāžu likuma, kā arī valsts noslēpuma objektu sarakstu ietverošo normatīvo aktu izpratnē. Par minētajiem mērķa grupas dalībniekiem attiecīgās institūcijas vadītājs:
24.11.
pirms mērķa grupas dalībnieku iesaistes pasākumā finansējuma saņēmējam iesniedz apliecinājumu, norādot paredzēto profesionālās pilnveides pasākumā iesaistāmo dalībnieku skaitu;
24.12.
pēc mērķa grupas dalībnieku iesaistes profesionālās pilnveides pasākumā finansējuma saņēmējam rakstiski apliecina faktiski apmācīto dalībnieku skaitu.
(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 87 redakcijā)
24.2
Finansējuma saņēmējs nodrošina kvantitatīvo datu uzskaiti par šo noteikumu 24.1 punktā minētajiem mērķa grupas dalībniekiem atbilstoši šo noteikumu 4. punktā norādītajiem uzraudzības rādītājiem.
(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 87 redakcijā)
24.3
Šo noteikumu 24.5. apakšpunktā minētās prasības par datu uzkrāšanu nav attiecināmas uz datiem par dalībnieku dalījumu pēc statusa darba tirgū, dalībnieku invaliditātes statusu, bezpajumtniekiem vai mājokli zaudējušām personām un tūlītējiem rādītājiem (dati par dalībnieku mēnesi pēc dalības pabeigšanas) attiecībā uz neaktīviem dalībniekiem, kas pēc dalības pasākumā sākuši darba meklējumus, nodarbinātībā iesaistītiem dalībniekiem, tostarp pašnodarbinātajiem pēc dalības pasākumā, un nelabvēlīgā situācijā esošiem dalībniekiem, kas pēc dalības pasākumā sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātajiem.
(MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 213 redakcijā)
24.4
Finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 15.5. un 15.6. apakšpunktā minēto darbību rezultāta (turpmāk – darbības rezultāts) pieejamību tām valsts pārvaldes iestādēm, ar kurām ir noslēgta vienošanās par atbildību un ieguldījumiem darbības rezultāta izmantošanā (turpmāk – vienošanās slēdzēji). Ja vienošanās paredz finansējuma saņēmēja pienākumus attiecībā uz darbības rezultāta izmantošanu, mainīšanu, uzlabošanu vai pielāgošanu attiecīgo vienošanās slēdzēju specifiskajām vajadzībām, ietverot ārpus pasākuma esoša finansējuma piesaisti, finansējuma saņēmējs nodrošina pasākuma ietvaros faktiski veikto izmaksu nodalīšanu no citu finanšu avotu izmaksām un pasākuma darbības rezultāta attiecīgā posma pabeigšanu līdz vienošanās slēgšanai.
(MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 213 redakcijā)
25.
Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
26.
Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.
(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 209 redakcijā)
27.
Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:
27.1.
finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa, tā iznākuma rādītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;
27.2.
citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu.
(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87)
28.
Lai uzraudzītu pasākuma īstenošanu, atbildīgā iestāde izveido uzraudzības padomi, kuras sastāvā iekļauj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas, sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas, kuru kompetencē vai pārraudzībā ietilpst mazo un vidējo komersantu atbalsta, uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomas.
(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 87)
29.
Uzraudzības padomes nolikumu (uzraudzības padomes tiesības, pienākumus un personālsastāvu, pamatojoties uz iestāžu un organizāciju pilnvarojumiem) apstiprina Valsts kancelejas direktors.