Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 307
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 15. §)
24-TA-623
Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Teteles kapi" Tetelē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā nekustamā īpašuma "Teteles kapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5444 008 0153) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5444 008 0353) 0,0199 ha platībā – Tetelē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
2.
2.1.
izmantot autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai;
2.2.
bez atlīdzības nodot Jelgavas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Satiksmes ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:
3.1.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana;
3.2.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām bez Jelgavas novada pašvaldības piekrišanas.
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs K. Briškens