Noteikumu (grozījumu) projekts

23-TA-2547
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu"
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma
8. panta ceturto daļu un
Reklāmas likuma 7. panta otro daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 213. nr.; 2018, 118. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 1.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.13. hipotekārās pārkreditēšanas kārtību."
2.
Izteikt 107. punktu šādā redakcijā:
"107. Ja noslēgts kreditēšanas līgums, kura mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu un atmaksa nav nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, un patērētājs izmanto tiesības uz kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa, veicot pārkreditēšanu pie cita kredīta devēja, kredīta devējs, kas izsniedzis kredītu, par pārkreditēšanu nav tiesīgs piemērot maksu, ja kreditēšanas līgumā tāda noteikta, kā arī nav tiesīgs prasīt patērētājam kompensēt jebkādus izdevumus, kas kredīta devējam radušies saistībā ar pārkreditēšanu. Kredīta devējs saglabā tiesības prasīt kompensāciju šo noteikumu 102. punktā paredzētajos gadījumos."
3.
Papildināt ar XIV1 nodaļu šādā redakcijā:
"XIV1. Hipotekārās pārkreditēšanas kārtība
116.1 Lai veiktu hipotekāro pārkreditēšanu, patērētājs iesniedz pieteikumu kredīta devējam (turpmāk šajā nodaļā – iegūstošais kredīta devējs), paužot gribu, ka iegūstošais kredīta devējs izsniedz patērētājam kredītu, lai nodrošinātu esoša tāda hipotekārā kredīta pirmstermiņa atmaksu, ko izsniedzis cits kredīta devējs (turpmāk šajā nodaļā – iepriekšējais kredīta devējs). Šā punkta prasības piemērojamas arī gadījumā, ja aizņēmēju skaits kreditēšanas līgumos ar iepriekšējo kredīta devēju un jauno kredīta devēju atšķiras, bet vismaz viens no aizņēmējiem paliek tas pats.
116.2 Pēc patērētāja pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas iegūstošais kredīta devējs informē iepriekšējo kredīta devēju par uzsākto hipotekārās pārkreditēšanas procesu, norādot sava pārstāvja kontaktinformāciju, un pieprasa informāciju par patērētāja attiecīgā hipotekārā kredīta saistību atlikumu un ikmēneša maksājuma apmēru atbilstoši maksājumu grafikam (pieprasot informāciju par neatmaksātās pamatsummas atlikumu, uzkrātajiem procentu un citiem no hipotekārās kreditēšanas līguma izrietošajiem maksājumiem), kāds tas būtu 60.dienā pēc informācijas sniegšanas, izdarot pieņēmumu, ka patērētājs šai laikā nav veicis hipotekārās kreditēšanas līgumā paredzētos maksājumus (turpmāk šajā nodaļā – maksimālais saistību atlikums), kā arī sniedz apliecinājumu, ka patērētājs izteicis gribu uzsākt hipotekārās pārkreditēšanas procesu.
116.3 Datu apmaiņa starp kredīta devējiem notiek drošā veidā, kas nepieļauj trešo personu iejaukšanos.
116.4 Iepriekšējais kredīta devējs šo noteikumu 116.2 punktā minēto informāciju, norādot arī sava pārstāvja kontaktinformāciju, sniedz iegūstošā kredīta devēja pārstāvim 10 darbdienu laikā vai arī atsaka sniegt attiecīgo informāciju, norādot, ka patērētājs pieņēmis iepriekšējā kredīta devēja piedāvājumu par esošā hipotekārās kreditēšanas līguma nosacījumu maiņu. Iepriekšējais kredīta devējs var vienlaikus pieprasīt norēķinu veikšanai ar iegūstošo kredīta devēju izmantot darījuma kontu, neprasot no patērētāja maksu par darījuma konta izmantošanu.
116.5 Pēc tam, kad iegūstošais kredīta devējs saņēmis šo noteikumu 116.2 punktā minēto informāciju par maksimālo saistību atlikumu, tas ar patērētāju noslēdz hipotekārās kreditēšanas līgumu maksimālā saistību atlikuma apjomā, paredzot, ka hipotekārā kredīta summa tiek izsniegta ne vēlāk kā 57.dienā pēc iepriekšējā kredīta devēja 116.2 punktā minētās informācijas sniegšanas. Vienlaikus noslēdz ķīlas līgumu un citus nepieciešamos līgumus. Iegūstošais kredīta devējs pēc tā hipotekārā kredīta izsniegšanas nosacījumu izpildes informē iepriekšējā kredīta devēja pārstāvi par ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanas procesa uzsākšanu.
116.6 Iepriekšējam kredīta devējam ir pienākums trīs darbdienu laikā pēc šo noteikumu 116.5 punktā minētās informācijas saņemšanas sniegt piekrišanu ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanai. Iepriekšējais kredīta devējs šo piekrišanu iesniedz zvērinātam notāram Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē atbilstoši Notariāta likuma S sadaļas prasībām un informē par to iegūstošā kredīta devēja pārstāvi.
116.7 Iegūstošais kredīta devējs Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē iesniedz zvērinātam notāram paziņojumu par ķīlas tiesības, kas nostiprināta par labu iepriekšējam kredīta devējam, un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanu, kuram pievieno šādus dokumentus:
116.71. šo noteikumu 116.4 punktā minēto jauno hipotekārās kreditēšanas līgumu un ķīlas līgumu;
116.72. neparakstītu ķīlas devēja nostiprinājuma lūgumu ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanai.
116.8 Pēc šo noteikumu 116.7 punktā minētā paziņojuma saņemšanas ķīlas devējs pie zvērināta notāra paraksta un zvērināts notārs apliecina ķīlas devēja nostiprinājuma lūgumu veikt ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanu zemesgrāmatā par labu iegūstošajam kredīta devējam.
116.9 Pamatojoties uz šo noteikumu 116.8 punktā minēto nostiprinājuma lūguma apliecinājumu, zvērināts notārs iesniedz nostiprinājuma lūgumu veikt nekustamā īpašuma ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanu zemesgrāmatā par labu iegūstošajam kredīta devējam, pievienojot šo noteikumu 116.6 punktā minēto piekrišanu.
116.10 Pēc tam, kad zemesgrāmatā veikta ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšana par labu iegūstošajam kredīta devējam, iegūstošais kredīta devējs vēršas pie iepriekšējā kredīta devēja un precizē patērētāja attiecīgā hipotekārā kredīta saistību atlikuma summu, kāda tā būtu trešajā darba dienā pēc aprēķina sastādīšanas dienas, un noskaidro iepriekšējā kredīta devēja kontu, uz kuru veicams maksājums. Iepriekšējam kredīta devējam ir pienākums vienas darbdienas laikā pēc iegūstošā kredīta devēja pieprasījuma sniegt minēto informāciju. Iegūstošais kredīta devējs trīs darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas veic maksājumu iepriekšējam kredīta devējam, lai pilnā apmērā segtu patērētāja attiecīgā hipotekārā kredīta saistību atlikumu, maksājuma mērķī norādot patērētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī atsauci uz kreditēšanas līgumu (datums, numurs), kura izpildei tiek veikts maksājums. Iepriekšējais kredīta devējs nākamajā darbdienā pēc maksājuma saņemšanas informē iegūstošo kredīta devēju un patērētāju par maksājuma saņemšanu.
116.11 Šo noteikumu 116.2 un 116.5  punktā minēto informāciju pirms nosūtīšanas iegūstošais kredīta devējs paraksta ar drošu elektronisko parakstu un tam pievieno elektronisko zīmogu."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds