Likumprojekts (grozījumi)

24-TA-274
Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā
Izdarīt Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 123. nr.; 2017, 36. nr.; 2021, 99. nr.) šādus grozījumus:
1.
1. pantā:
aizstāt otrās daļas 4. punktā vārdus "individuālā atbalsta" ar vārdiem "ad-hoc atbalsta";
izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:
"5) de minimis atbalsts – komercsabiedrībai piešķirts komercdarbības atbalsts, kurš noteiktā laikposmā nepārsniedz summu, kas noteikta:
a) Eiropas Savienības tieši piemērojamā tiesību aktā de minimis atbalstam vispārējai tautsaimniecībai,
b) Eiropas Savienības tieši piemērojamā tiesību aktā de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi,
c) Eiropas Savienības tieši piemērojamā tiesību aktā de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē,
d) Eiropas Savienības tieši piemērojamā tiesību aktā de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē;"​​​​​​;
papildināt otrās daļas 11. punktu pēc vārdiem "pārkāpjot tā" ar vārdiem "Eiropas Savienības".
2.
9. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:
"b) to ad-hoc atbalsta projektu sākotnējo izvērtēšanu, kuru ietvaros tiek plānots sniegt de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu de minimis atbalstam vispārējai tautsaimniecībai, ja tiek ievēroti šā likuma 10. panta trešās daļas nosacījumi,";
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Zemkopības ministrija veic plānoto atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projektu, vai to plānoto grozījumu sākotnējo izvērtēšanu zvejniecības, akvakultūras, lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, izņemot tādu ad-hoc atbalsta projektu sākotnējo izvērtēšanu, kuru ietvaros tiek plānots sniegt de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē vai Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē, ja tiek ievēroti šā likuma 10. panta trešās daļas nosacījumi."
3.
10. pantā:
izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
"(3) Ad-hoc atbalsta projektu, kura ietvaros tiek plānots sniegt de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu de minimis atbalstam vispārējai tautsaimniecībai, Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē vai Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē, nav nepieciešams iesniegt Finanšu ministrijai vai Zemkopības ministrijai sākotnējai izvērtēšanai, ja atbalsta sniedzējs tajā ir iekļāvis šādus nosacījumus vai to izvērtējumu:";
izteikt trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
"3) de minimis atbalsta apmērs komercsabiedrībai viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz maksimāli pieļaujamo de minimis atbalsta apmēru, kas noteikts:
a) Eiropas Savienības tieši piemērojamā tiesību aktā de minimis atbalstam vispārējai tautsaimniecībai,
b) Eiropas Savienības tieši piemērojamā tiesību aktā de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē, un nepārsniedz tajā noteikto de minimis atbalsta apmēru nacionālā līmenī,
c) Eiropas Savienības tieši piemērojamā tiesību aktā de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē, un nepārsniedz tajā noteikto de minimis atbalsta apmēru nacionālā līmenī;";
izslēgt trešās daļas 7. punktā vārdus "fiskālos (kalendāra)".
4.
Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:
"11. pants. Komercdarbības atbalsta paziņojuma vai kopsavilkuma informācijas iesniegšana Eiropas Komisijai
Atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta paziņojumu, kā arī kopsavilkuma informāciju par atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projektu, kuru īsteno saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem, kas pieņemti, pamatojoties uz Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulas (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (kodificēta redakcija), 1. pantu un Padomes 2022. gada 19. decembra Regulas (ES) 2022/2586 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 93., 107. un 108. panta piemērošanu noteiktām valsts atbalsta kategorijām dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu un multimodālo pārvadājumu nozarē 1. pantu, atbalsta sniedzējs Eiropas Komisijai iesniedz elektroniski, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo komercdarbības atbalsta paziņojumu elektronisko sistēmu."
5.
Izslēgt 12. panta 5. punktā vārdus "apstiprina de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus un".
Likums stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.
Finanšu ministrs A. Ašeradens