Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-2049
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm (turpmāk – atbalsts) atbilstoši:
1.1.
Padomes 2013. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (turpmāk – regula Nr. 1370/2013) 5. pantam;
1.2.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – regula Nr. 1308/2013), II daļas I sadaļas II nodaļas 1. iedaļai, 217. pantam un V pielikumam;
1.3.
Komisijas 2016. gada 3. novembra Īstenošanas regulai (ES) 2017/39 par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu (turpmāk – regula Nr. 2017/39);
1.4.
Komisijas 2016. gada 3. novembra Deleģētajai regulai (ES) 2017/40, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014 (turpmāk – regula Nr. 2017/40).
2.
Lauku atbalsta dienests piešķir, administrē un uzrauga atbalstu, kā arī pilda:
2.1.
dalībvalsts funkcijas atbilstoši regulas Nr. 2017/39 8. panta 1. punkta otrajai daļai un 2. punktam, 9. pantam, 10. panta 3. punkta piektajai daļai un 12. panta 4. punktam, kā arī regulas Nr. 2017/40 5. panta 2. punktam un 9. un 12. pantam;
2.2.
kompetentās iestādes funkcijas atbilstoši regulas Nr. 2017/39 5. panta 3. un 4. punktam, 10. panta 4. un 6. punktam, kā arī regulas Nr. 2017/40 5. panta 1. punktam, 6. panta 1. un 5. punktam un 7. pantam.
3.
Atbilstoši regulas Nr. 1308/2013 23."a" panta 6. punktam valsts līdzfinansējumu piešķir no valsts budžeta līdzekļiem.
II.Nosacījumi valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai un atbalsta pretendentu apstiprināšana
4.
Atbalstu piešķir:
4.1.
par šādu produktu piegādi un izdalīšanu pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestādes) pirmskolas izglītības grupu un 1.–9. klašu izglītojamiem bez maksas atbilstoši regulas Nr. 1308/2013 23. panta 1. punkta "a" apakšpunktam un 2., 3. un 6. punktam:
4.1.1.
svaigiem augļiem – āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm (turpmāk – augļi) – un svaigiem dārzeņiem – kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem, ķirbjiem, kāļiem, gurķiem, tomātiem un pastinakiem (turpmāk – dārzeņi) – vai šo produktu asorti (turpmāk – asorti), kas:
4.1.1.1.
atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
4.1.1.1.1.
ir audzēti, ievērojot integrētās augu aizsardzības vispārīgos principus un normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību noteikto regulējumu, un to apliecina ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;
4.1.1.1.2.
ir audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību, un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas izsniegts sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu (turpmāk – bioloģisks produkts);
4.1.1.1.3.
atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām par zaļās krāsas norādes lietošanu, un to apliecina Pārtikas un veterinārā dienesta sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību;
4.1.1.2.
no ražošanas vietas līdz attiecīgajai izglītības iestādei transportēti ne tālāk par 300 kilometriem;
4.1.2.
pasterizētu, tostarp sevišķi augstā temperatūrā apstrādātu (UHT), pienu (turpmāk – piens):
4.1.2.1.
kam nav pievienots cukurs, aromatizētāji, saldinātāji, augļi, rieksti, kakao vai citas piedevas;
4.1.2.2.
kas ir bioloģisks produkts vai ražots atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, un to apliecina Pārtikas un veterinārā dienesta sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību;
4.1.2.3.
kas no ražošanas vietas līdz attiecīgajai izglītības iestādei transportēts ne tālāk par 300 kilometriem;
4.2.
regulas Nr. 1308/2013 23. panta 1. punkta "b" apakšpunktā, regulas Nr. 2017/40 4. panta 1. punkta "b" apakšpunktā un regulas Nr. 1370/2013 5. panta 1. punktā noteikto papildu izglītojošo pasākumu izmaksu segšanai;
4.3.
regulas Nr. 1308/2013 23. panta 1. punkta "c" apakšpunktā, regulas Nr. 2017/40 4. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un regulas Nr. 1370/2013 5. panta 2. punktā noteikto publicitātes pasākumu un izvērtējuma izmaksu segšanai.
(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 620; MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
4.1
Atbalsta piešķiršanai par bezlaktozes piena piegādi izglītības iestādēm nepiemēro šo noteikumu 4.1.2.2. un 4.1.2.3. apakšpunktā minēto prasību.
(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 620 redakcijā)
5.
Atbalstu piešķir par augļiem, dārzeņiem, asorti un pienu, kas kārtējā mācību gadā piegādāti un izdalīti vispārējās izglītības iestādēm laikposmā no 1. oktobra līdz 31. maijam un pirmsskolas izglītības iestādēm – no 1. oktobra līdz 31. jūlijam (turpmāk – izdales periods) atbilstoši šo noteikumu 11. punktā noteiktajām apgādes tiesībām, nepārsniedzot piešķirtā finansējuma apmēru par katrai izglītības iestādei piegādājamiem produktiem.
(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 517 redakcijā)
6.
Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētais augļu, dārzeņu, asorti, kā arī piena ražotājs, tostarp šo ražotāju kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – ražotājs), izmantojot šo noteikumu 1. pielikumā sniegtās veidlapas paraugu, līdz kārtējā gada 10. jūlijam informē Lauku atbalsta dienestu par interesi piedāvāt augļus un dārzeņus vai pienu izglītības iestādēm.
7.
Atbalsta pretendents, kas ir atvasināta publiska persona, ievēro normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktās prasības.
8.
Atbalsta pretendents ir reģistrēts vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu, kā arī saskaņā ar regulas Nr. 2017/40 5. panta 2. punkta "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktu ir:
8.1.
ražotājs;
8.2.
pašvaldība vai izglītības iestāde;
8.3.
pārtikas uzņēmums, kas nodrošina ēdināšanu izglītības iestādē;
8.4.
juridiska vai fiziska persona, ko Lauku atbalsta dienests, atbilstoši nepieciešamībai piesaistot citus speciālistus, tostarp uztura speciālistus un izglītības iestāžu pedagogus, izraugās saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, šo noteikumu 4.2. un 4.3. apakšpunktā minēto papildu izglītojošo un publicitātes pasākumu īstenošanai;
8.5.
šo noteikumu 50. punktā minētā persona, kas slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētā izvērtējuma īstenošanu;
8.6.
(svītrots ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558).
(Grozīts ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
9.
Atbalsta pretendents:
9.1.
kas minēts šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā, līdz kārtējā gada 10. septembrim vai piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16. punktā minētā paziņojuma publicēšanas Lauku atbalsta dienestā iesniedz:
9.1.1.
iesniegumu atbalsta pretendenta apstiprināšanai (2. pielikums) atbilstoši regulas Nr. 2017/40 6. panta 1. un 2. punktam, ja apstiprinājums nav piešķirts jau iepriekš;
9.1.2.
iesniegumu dalībai atbalsta programmā kārtējā mācību gadā (3. pielikums), norādot izglītības iestādes, kurām plānots piegādāt produktus, kā arī produktu veidu un ražotāju. Iesniegumam pievieno izglītības iestādes rakstisku apliecinājumu dalībai atbalsta programmā saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma B daļu. Šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents iesniegumu dalībai atbalsta programmā var iesniegt, ja tas attiecībā uz kārtējo mācību gadu ir iesniedzis šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju;
9.1.1
kas minēts šo noteikumu 8.4. apakšpunktā, papildu izglītojošo un publicitātes pasākumu īstenošanai atbilstoši nepieciešamībai piesaista citus speciālistus, tostarp uztura speciālistus un izglītības iestāžu pedagogus;
9.2.
kas minēts šo noteikumu 8.5. apakšpunktā, pirms izvērtējuma īstenošanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu atbalsta pretendenta apstiprināšanai (4. pielikums) atbilstoši regulas Nr. 2017/40 6. panta 1. un 4. punktam.
(Grozīts ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
10.
Lauku atbalsta dienests:
10.1.
katru gadu līdz 15. jūlijam savā tīmekļvietnē (www.lad.gov.lv) izvieto to ražotāju sarakstu, kuri informējuši par interesi piedāvāt augļus, dārzeņus, asorti vai pienu atbalsta programmā;
10.2.
katru gadu līdz 29. septembrim savā tīmekļvietnē publicē to izglītības iestāžu sarakstu, kuras kārtējā mācību gadā īsteno pirmsskolas un 1.–9. klases izglītības programmas, norādot izglītojamo skaitu pa izglītības līmeņiem katrā attiecīgajā izglītības iestādē. Šajā apakšpunktā minēto informāciju par situāciju kārtējā gada 1. septembrī Izglītības un zinātnes ministrija Lauku atbalsta dienestā iesniedz līdz kārtējā gada 15. septembrim;
10.3.
katru gadu līdz 15. jūlijam savā tīmekļvietnē publicē apstiprināto atbalsta pretendentu sarakstu kārtējā mācību gadā. Minēto sarakstu aktualizē līdz kārtējā gada 29. septembrim;
10.4.
katru gadu līdz 29. septembrim vai mēneša laikā pēc šo noteikumu 16. punktā minētā paziņojuma publicēšanas pieņem lēmumu par atbalsta pretendenta apstiprināšanu, ja tas iesniedzis iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 9.1.1. apakšpunktu;
10.5.
katru gadu līdz 15. jūlijam savā tīmekļvietnē publicē saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu aprēķināto vienam izglītojamam paredzēto finansējumu nākamajā mācību gadā;
10.6.
(svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 517).
(Grozīts ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
III.Apgādes tiesību piešķiršana
11.
Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz 29. septembrim pieņem lēmumu par apgādes tiesību piešķiršanu atbalsta pretendentam, kas iesniedzis iesniegumu dalībai atbalsta programmā. Apgādes tiesības atbalsta pretendentam piešķir, nosakot noteiktu finansējuma apmēru (euro) par katrai izglītības iestādei piegādājamām šādām produktu grupām:
11.1.
par augļiem, dārzeņiem un asorti;
11.2.
par pienu.
12.
Attiecīgās izglītības iestādes apgādes tiesības par katru produktu grupu piešķir tikai vienam atbalsta pretendentam.
13.
Apmēru (euro), kādā atbilstoši piešķirtajām apgādes tiesībām izglītības iestādei piegādā katru produktu grupu, Lauku atbalsta dienests aprēķina, reizinot vienam izglītojamam paredzēto finansējumu ar izglītojamo skaitu attiecīgajā izglītības iestādē kārtējā mācību gadā.
14.
Vienam izglītojamam paredzēto finansējumu nākamajam mācību gadam aprēķina kā 110 procentus no summas, ko iegūst, katrai produktu grupai pieejamo finansējumu dalot ar iepriekšējā mācību gadā valstī reģistrēto kopējo pirmsskolas un 1.–9. klases izglītojamo skaitu.
15.
Ja kopējais atbilstoši apgādes tiesībām piešķirtais apmērs (euro) kādai produktu grupai pārsniedz tai pieejamo finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina katram atbalsta pretendentam piešķiramo attiecīgās produktu grupas apgādes apmēru (euro).
16.
Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu par pieejamo finansējumu:
16.1.
līdz 10. oktobrim, ja kādā no produktu grupām ir izveidojies finansējuma pārpalikums, bet ne mazāks par 250 euro;
16.2.
līdz 20. janvārim, ja atbilstoši šo noteikumu 17. punktam atbalsta pretendents ir atteicies no apgādes tiesībām un pieejamais finansējums nav mazāks par 250 euro.
17.
Ja šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents neizmantos tam piešķirtās apgādes tiesības pilnā vai daļējā apjomā, tas līdz kārtējā gada 10. janvārim Lauku atbalsta dienestam rakstiski paziņo par atteikšanos no apgādes tiesībām pilnā vai daļējā apjomā.
17.1
Lai atbalsta pretendents tam piešķirtās apgādes tiesības nodotu citam Lauku atbalsta dienesta apstiprinātam atbalsta pretendentam:
17.11.
tas Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu, norādot atbalsta pretendentu, kas pārņem apgādes tiesības, un izglītības iestādes, par kurām tiek nodotas apgādes tiesības, un iesniegumam pievieno šo noteikumu 34.2., 34.3., 34.4. un 34.5. apakšpunktā minētos dokumentus par laikposmu no pēdējā iesnieguma iesniegšanas atbalsta saņemšanai līdz apgādes tiesību nodošanai;
17.12.
atbalsta pretendents, kas pārņem apgādes tiesības, līdz apgādes tiesību saistību pārņemšanai iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 9.1.2. apakšpunktā minētos dokumentus.
(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 517 redakcijā)
17.2
Apgādes tiesību saistību pārņemšana ir spēkā no izdales perioda nākamā mēneša pirmā datuma pēc šo noteikumu 17.1 1. un 17.1 2. apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienests pārrēķina apgādes tiesību apmēru atbalsta pretendentiem, kas nodod un pārņem apgādes tiesības, un informē tos par pārrēķināto apgādes tiesību apmēru.
(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 517 redakcijā)
18.
Ja atbalsta pretendents līdz izdales perioda beigām izmanto mazāk nekā 85 procentus no tam piešķirtā apgādes tiesību apmēra (euro) vismaz vienas attiecīgās izglītības iestādes apgādei, Lauku atbalsta dienests atsauc atbalsta pretendentam piešķirto apstiprinājumu. Atbalsta pretendents atkārtoti iesniegumu atbalsta pretendenta apstiprināšanai var iesniegt ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem no apstiprinājuma atsaukšanas brīža.
(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 517)
IV.Valsts un Eiropas Savienības atbalsta aprēķināšana
19.
Atbalsta likmi par produktiem, kas piegādāti izdales periodā, laikposmam no 1. oktobra, 1. janvāra un 1. aprīļa aprēķina Zemkopības ministrija atbilstoši tās izstrādātajai metodikai par atbalsta likmju noteikšanu. Atbalsta likmē iekļauj arī izmaksas par produktu izdalīšanu. Atbalsta likmi un izmaksu apmēru par produktu izdalīšanu ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms katra attiecīgā laikposma sākuma Lauku atbalsta dienests publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
20.
(Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 517)
21.
Piena daudzumu no kilogramiem uz litriem pārrēķina, izmantojot koeficientu 0,97.
22.
(Svītrots)
23.
Šo noteikumu 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam piešķiramo atbalstu aprēķina saskaņā ar piemērojamām atbalsta likmēm, nepārsniedzot 125 procentus no šo noteikumu 34.2. un 34.4. apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās produktu vērtības bez pievienotās vērtības nodokļa.
24.
Zemkopības ministrs izveido komisiju, iekļaujot tajā Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra un Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvjus (turpmāk – komisija), lai atbilstoši kārtējā mācību gadā pieejamam finansējumam:
24.1.
(Svītrots)
24.2.
apstiprinātu atbalsta programmas papildu izglītojošo un publicitātes pasākumu plānu, tāmi un pārskatu par pasākumu izpildi;
24.3.
apstiprinātu atbalsta programmas izvērtējuma sagatavošanas plānu, tāmi un izvērtējuma ziņojumu.
(Grozīts ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
V.Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana un uzraudzība
25.
Lauku atbalsta dienests līdz izdales perioda sākumam rakstiski informē Pārtikas un veterināro dienestu par atbalsta programmā iesaistītajām izglītības iestādēm un šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem. Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda atbalsta programmā iesaistīto izglītības iestāžu, atbalsta pretendentu un produktu atbilstību pārtikas apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
26.
Šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents nodrošina, lai izdalāmie augļi, dārzeņi un asorti ir tīri, lietošanai gatavi, nebojāti, bez kaitēkļiem vai to izraisītiem bojājumiem, bez pārmērīga ārējā mitruma, ar produktam raksturīgu smaržu, garšu un izskatu, kā arī atbilstu šādām prasībām:
26.1.
tiek pasniegti porcijās un, ja nepieciešams, ir sagriezti (izņemot dzērvenes);
26.2.
asorti porcija sastāv vismaz no trim dažādiem augļiem vai dārzeņiem, un bioloģisku produktu asorti porcija sastāv no trim dažādiem bioloģiskiem produktiem;
26.3.
vienas porcijas svars vienam izglītojamam nav mazāks par 100 gramiem;
26.4.
(Svītrots)
26.5.
lielogu dzērvenes piedāvā tikai asorti porcijās, un to svars vienā asorti porcijā nepārsniedz 20 gramu;
26.6.
piegādājot porcijās fasētus augļus, dārzeņus vai asorti, uz iepakojuma vai produktam pievienotas etiķetes norāda informāciju par produktu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 1169/2011) un normatīvajiem aktiem par prasībām fasētas pārtikas marķēšanai, kā arī produkta izcelsmes valsti;
26.7.
piegādājot porcijās nefasētus augļus, dārzeņus vai asorti, uz to iepakojuma vai pavaddokumentos norāda produkta izcelsmes valsti un informāciju par produktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku.
27.
Šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents nodrošina, lai izdalāmais piens ir gatavs lietošanai un atbilst šādām prasībām:
27.1.
viena porcija vienam izglītojamam nav lielāka par 250 mililitriem un nav mazāka par 100 mililitriem;
27.2.
pienam iepakojumā, kas nepārsniedz 250 mililitru tilpumu, to sadalot vairākās porcijās, piemēro tādu pašu atbalsta likmi kā pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem;
27.3.
uz iepakojuma vai produktam pievienotas etiķetes ir informācija par produktu saskaņā ar regulu Nr. 1169/2011 un normatīvajiem aktiem par prasībām fasētas pārtikas marķēšanai.
28.
Fasētu augļu vai dārzeņu, vai to asorti porcija un fasēts piens ir produkts, kas atbilst regulas Nr. 1169/2011 2. panta 2. punkta "e" apakšpunktā norādītajai definīcijai.
29.
Izglītības iestāde nodrošina, ka izdales periodā izglītojamie produktus saņem trīs reizes mācību nedēļā.
29.1
Augļu, dārzeņu, asorti un piena porcijas var iekļaut ēdienreizēs saskaņā ar regulas Nr. 2017/40 11. pantu.
30.
(Svītrots ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
31.
Izglītības iestāde, izmantojot tai pieejamos tehniskos risinājumus, izdales periodā nodrošina informatīva plakāta izvietošanu atbilstoši regulas Nr. 2017/40 12. pantā noteiktajām prasībām. Šim nolūkam izglītības iestāde var izmantot tīmekļvietnē www.piensaugliskolai.lv pieejamo plakāta paraugu.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 558 redakcijā)
32.
Izglītības iestāde, izmantojot tīmekļvietnē www.piensaugliskolai.lv pieejamos līdzekļus, izdales periodā organizē papildu izglītojošos pasākumus, nodrošinot, ka izglītojamiem mācību gada laikā notiek nodarbības par regulas Nr. 2017/40 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "ii" apakšpunktā minētajām tēmām, kā arī tiek īstenots vismaz viens no regulas Nr. 2017/40 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "i" apakšpunktā minētajiem pasākumiem.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 558 redakcijā)
33.
Izglītības iestāde izdales periodā uzskaita izdalītos produktus un reizi mēnesī sagatavo pārskatu divos eksemplāros par produktu izlietojumu, norādot informāciju par piegādāto un skolēniem sadalīto produktu daudzumu, kā arī par organizētajiem papildu izglītojošiem pasākumiem (6. pielikums). Vienu pārskata eksemplāru glabā izglītības iestādē, bet otru iesniedz šo noteikumu 8.1., 8.2. vai 8.3. apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam. Ja atbalsta pretendents ir izglītības iestāde, pārskatu sagatavo vienā eksemplārā. Prasība iesniegt noteiktu dokumentu eksemplāru skaitu nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.
34.
Lai saņemtu atbalstu, šo noteikumu 8.1., 8.2. vai 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:
34.1.
iesniegumu atbalsta saņemšanai (7. pielikums) par kalendāra mēnesi, kurā izdalīti produkti;
34.2.
pretendentam ražotāja izsniegtus preču piegādes dokumentu atvasinājumus par izglītības iestādei piegādātajiem produktiem vai šādu dokumentu atvasinājumu kopsavilkumu. Preču piegādes dokumenti ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā, un tajos norāda vismaz šādu informāciju:
34.2.1.
piegādes dokumenta datumu un numuru;
34.2.2.
piegādāto augļu un dārzeņu porciju skaitu un daudzumu kilogramos;
34.2.3.
piegādāto piena daudzumu litros;
34.2.4.
piegādātā produkta ražotāju;
34.2.5.
izglītības iestādes nosaukumu un adresi;
34.3.
dokumentus, kas apliecina, ka ražotājam ir samaksāts par produktiem;
34.4.
dokumentus, kuros norādīta produkta cena par mērvienību, ja atbalsta pretendents nav ražotājs un cena nav norādīta šo noteikumu 34.2. un 34.5. apakšpunktā minētajos dokumentos;
34.5.
šo noteikumu 34.2. un 34.3. apakšpunktā minēto normu nepiemēro bezlaktozes piena piegādei. Piegādājot bezlaktozes pienu, atbalsta pretendents iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā sagatavotus dokumentu atvasinājumus, kas apliecina bezlaktozes piena iegādi un samaksu piegādātājam. Dokumentos norāda vismaz dokumenta datumu un numuru, piena daudzumu, piegādātāja un atbalsta pretendenta rekvizītus.
(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 620; MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
35.
Lai saņemtu atbalstu, šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:
35.1.
atbalsta iesniegumu (8. pielikums);
35.2.
darījumu apliecinošus dokumentus, detalizētu tāmi un pārskatu par īstenotajiem pasākumiem.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 558 redakcijā)
36.
Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc pareizi aizpildīta un derīga atbalsta iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta izmaksu un izmaksā to saskaņā ar regulas Nr. 2017/39 5. pantu. Aprēķinot atbalstu par piegādātajiem produktiem, ņem vērā atbalsta pretendentiem piešķirtās apgādes tiesības.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 558 redakcijā)
36.1
(Svītrots)
37.
Lauku atbalsta dienests saskaņā ar regulas Nr. 2017/39 9. un 10. pantu kontrolē ar atbalsta īstenošanu saistītos uzskaites dokumentus un veic atbalsta pretendentu un izglītības iestāžu pārbaudes. Lauku atbalsta dienests par veiktajām pārbaudēm sagatavo kontroles ziņojumu.
38.
Šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabā šo noteikumu 33. punktā, kā arī 34.2., 34.3. un 34.4. apakšpunktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.
39.
Izglītības iestāde piecus gadus pēc izdales perioda beigām glabā šo noteikumu 33. punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.
40.
Šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabā šo noteikumu 35. punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma uzrāda tos Lauku atbalsta dienestam.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 558 redakcijā)
41.
Šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, iesniedzot rakstisku pieprasījumu Lauku atbalsta dienestam, ir tiesīgs pieprasīt atbalsta priekšfinansējumu:
41.1.
oktobrī – ne vairāk kā 30 procentu apmērā no atbalsta pretendentam piešķirtā apgādes tiesību apmēra attiecīgajai produktu grupai;
41.2.
decembrī – ne vairāk kā 20 procentu apmērā no atbalsta pretendentam piešķirtā apgādes tiesību apmēra attiecīgajai produktu grupai, ja atbalsta pretendents līdz priekšfinansējuma pieprasīšanai ir iesniedzis iesniegumu atbalsta saņemšanai par attiecīgās produktu grupas izdales pirmo mēnesi.
(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 620 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 517)
41.1
Šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents var saņemt atbalsta priekšfinansējumu, ja tam līdz priekšfinansējuma pieprasījuma iesniegšanas brīdim nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu pagarināt vai atlikt nodokļu maksājumu termiņu saskaņā ar Likuma par nodokļiem un nodevām 24. pantu.
(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 620 redakcijā)
41.2
Lauku atbalsta dienests:
41.21.
15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.1. un 41.2. apakšpunktā minētā pieprasījuma saņemšanas aprēķina un izmaksā atbalsta pretendentam priekšfinansējumu;
41.22.
aprēķina un izmaksā atlikušo atbalstu saskaņā ar pretendentam piešķirtajām apgādes tiesībām, pamatojoties uz šo noteikumu 34. punktā minētajiem dokumentiem, kas iesniegti par katru izdales perioda mēnesi, kad izmaksātais priekšfinansējums nenosedz aprēķināto atbalsta summu;
41.23.
atgūst pārmaksāto atbalsta summu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai finansējuma administrēšanu, ja izdales periodā atbalsta pretendentam izmaksātā atbalsta summa, ieskaitot priekšfinansējumu, pārsniedz atbalsta pretendenta izmantoto apgādes tiesību apmēru.
(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 620 redakcijā)
42.
(Svītrots ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
43.
(Svītrots ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
44.
(Svītrots ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
45.
(Svītrots ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
46.
(Svītrots ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 558)
47.
Atbilstoši komisijas apstiprinātajam atbalsta programmas izvērtējuma plānam un tā sagatavošanas tāmei atbalsta programmu izvērtē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (turpmāk – institūts).
48.
Institūts atbalsta programmu izvērtē saskaņā ar regulas Nr. 2017/40 9. panta 2. punktu un regulas Nr. 2017/39 8. panta 2. punktu, izmantojot šo noteikumu 9. pielikumā sniegto aptaujas veidlapas paraugu un nodrošinot, ka izvērtējumā tiek izmantoti tikai ticami un objektīvi dati, pamatojoties uz zinātnisko metodoloģiju.
49.
Institūts atbalsta programmas izvērtējumā norāda:
49.1.
to izglītības iestāžu veidus, kuras piedalās atbalsta programmā, un izglītības iestāžu norādītos iemeslus dalībai atbalsta programmā;
49.2.
kāda veida papildu izglītojošie un publicitātes pasākumi tika īstenoti;
49.3.
kāda ir atbalsta programmas ietekme uz:
49.3.1.
izglītojamo informētību par lauksaimniecību un pārtikas ražošanu, tostarp par sezonai un reģionam raksturīgiem produktiem, par videi draudzīgām lauksaimnieciskās ražošanas metodēm un par cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu;
49.3.2.
izglītojamo ēšanas paradumiem;
49.3.3.
augļu, dārzeņu un piena patēriņu izglītojamo un viņu ģimenes locekļu vidū;
49.3.4.
izglītojamo un viņu ģimenes locekļu informētību par veselīgu uzturu, tostarp par augļu, dārzeņu un piena nozīmi ikdienas uzturā, kā arī par veselīgu uzturu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;
49.4.
izglītības iestāžu vadības, pedagogu, izglītojamo un viņu ģimenes locekļu novērtējumu par papildu izglītojošiem un publicitātes pasākumiem;
49.5.
ģimenes locekļu viedokli par iespējamu daļēju produktu izmaksu segšanu;
49.6.
izglītības iestāžu vadības, pedagogu, izglītojamo un viņu ģimenes locekļu ierosinājumus atbalsta programmas pilnveidošanai;
49.7.
atbalsta programmas īstenošanas rezultatīvos rādītājus pa administratīvajām teritorijām.
50.
Institūts līdz 2028. gada 1. oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā atbalsta programmas izvērtējuma plānu un tāmi, bet līdz 2029. gada 1. janvārim – atbalsta programmas izvērtējumu un atbalsta iesniegumu par programmas izvērtējumu (8. pielikums), pievienojot izvērtējuma tāmi un darījumu apliecinošos dokumentus. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc šo dokumentu saņemšanas tos izvērtē un iesniedz apstiprināšanai komisijā.
51.
Komisija triju nedēļu laikā pēc šo noteikumu 50. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu un informē par to Lauku atbalsta dienestu.
52.
Lauku atbalsta dienests pēc lēmuma pieņemšanas par šo noteikumu 50. punktā minētā atbalsta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu apstiprināšanu atbilstoši komisijas saskaņotajai tāmei sedz ar programmas izvērtējumu saistītās izmaksas regulas Nr. 2017/39 5. panta 3. punktā noteiktajā termiņā, ievērojot arī regulas Nr. 1370/2013 5. panta 2. punktā minētos nosacījumus.
52.1
Institūts atbalsta programmu var izvērtēt vairākos posmos. Šādā gadījumā šo noteikumu 50., 51. un 52.​​​​​​​ punktā minēto prasību piemēro katram posmam atsevišķi.
53.
Institūts piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabā šo noteikumu 50. punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.
54.
Tiesības uz papildu izglītojošo pasākumu un publicitātes pasākumos radīto intelektuālo īpašumu pieder Zemkopības ministrijai.
55.
Lauku atbalsta dienests sniedz Eiropas Komisijai regulas Nr. 2017/39 8. panta 1. un 2. punktā, kā arī 10. panta 7. punktā minēto informāciju.
56.
Zemkopības ministrija izstrādā un iesniedz Eiropas Komisijā regulas Nr. 2017/40 2. panta 3. punktā minēto stratēģiju un regulas Nr. 2017/39 3. pantā minēto pieteikumu Eiropas Savienības atbalstam.
57.
Lauku atbalsta dienests veic regulas Nr. 2017/39 8. panta 1. punktā un regulas Nr. 2017/40 9. pantā minēto uzraudzību un iesniedz Eiropas Komisijā regulas Nr. 2017/39 8. panta 2. punktā minēto novērtējuma ziņojumu.
VI.Noslēguma jautājumi
58.
Atzīt par spēku zaudējušiem:
58.1.
Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumus Nr. 519 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 182., 220. nr.; 2016, 204. nr.);
58.2.
Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumus Nr. 521 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 184. nr.; 2016, 239. nr.).
59.
Iesniegumus atbalsta saņemšanai par piena piegādi izglītības iestādēm 2016./2017. mācību gadā administrē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā produktu izdales laikā.
60.
Šo noteikumu 30. un 31. punkta piemērošanai 2017./2018. mācību gadā Lauku atbalsta dienests var izmantot plakātus, kas izgatavoti saskaņā ar šo noteikumu 58.1. un 58.2. apakšpunktā minētajiem normatīvajiem aktiem.
61.
Šo noteikumu 6. punktu piemēro ar 2018. gada 1. janvāri.
62.
Šo noteikumu 18. punktu nepiemēro 2017./2018. mācību gadā.
63.
Lauku atbalsta dienests līdz 2017. gada 25. augustam savā tīmekļvietnē publicē:
63.1.
to ražotāju sarakstu, kas piegādāja izglītības iestādēm augļus un dārzeņus, kā arī pienu 2016./2017. mācību gadā;
63.2.
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtu to izglītības iestāžu sarakstu, kas 2016./2017. mācību gadā īstenoja pirmsskolas un 1.–9. klases izglītības programmas, norādot izglītojamo skaitu pa izglītības līmeņiem;
63.3.
apstiprināto atbalsta pretendentu sarakstu par 2016./2017. mācību gadu;
63.4.
vienam izglītojamam paredzēto finansējumu 2017./2018. mācību gadā.
64.
Iesniegumus atbalsta saņemšanai par augļu, dārzeņu un asorti, kā arī piena piegādi izglītības iestādēm 2017./2018. mācību gadā administrē atbilstoši tiem normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtību augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm, kuri bija spēkā produktu izdales laikā.
(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 517 redakcijā)
65.
2021./2022. mācību gadā par pienu, kas piegādāts, sākot no 2022. gada 1. janvāra, piemēro šādu atbalsta likmi par litru:
65.1.
pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,11 euro;
65.2.
pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem, – 0,87 euro;
65.3.
bioloģiskajam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,13 euro;
65.4.
bioloģiskajam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem, – 0,89 euro.
(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 125 redakcijā)
66.
2022./2023. mācību gadā par piegādātajiem produktiem piemēro šādas atbalsta likmes:
66.1.
augļu un dārzeņu izdalei par vienu porciju:
66.1.1.
nefasētiem augļiem – 0,16 euro;
66.1.2.
fasētiem augļiem – 0,27 euro;
66.1.3.
nefasētiem bioloģiskiem augļiem – 0,18 euro;
66.1.4.
fasētiem bioloģiskiem augļiem – 0,29 euro;
66.1.5.
nefasētiem dārzeņiem – 0,11 euro;
66.1.6.
fasētiem dārzeņiem – 0,22 euro;
66.1.7.
nefasētiem bioloģiskiem dārzeņiem – 0,13 euro;
66.1.8.
fasētiem bioloģiskiem dārzeņiem – 0,24 euro;
66.1.9.
nefasētiem augļu un dārzeņu asorti – 0,19 euro;
66.1.10.
fasētiem augļu un dārzeņu asorti – 0,30 euro;
66.1.11.
nefasētiem bioloģiskiem augļu un dārzeņu asorti – 0,21 euro;
66.1.12.
fasētiem bioloģiskiem augļu un dārzeņu asorti – 0,32 euro;
66.2.
piena izdalei par litru:
66.2.1.
īpaši augstā temperatūrā apstrādātam (UHT) pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,32 euro;
66.2.2.
citam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,38 euro;
66.2.3.
pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem, – 1,20 euro;
66.2.4.
īpaši augstā temperatūrā apstrādātam (UHT) bioloģiskajam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,34 euro;
66.2.5.
citam bioloģiskajam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,40 euro;
66.2.6.
bioloģiskajam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem, – 1,22 euro.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 558 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 34)
67.
Šo noteikumu 66. punktā minētās atbalsta likmes ietver izmaksas par produktu izdalīšanu šādā apmērā:
67.1.
0,18 euro no piemērojamās atbalsta likmes par litru piena, arī bioloģiskā piena, iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem;
67.2.
0,06 euro no piemērojamās atbalsta likmes par litru sevišķi augstā temperatūrā apstrādāta (UHT) piena, arī bioloģiskā piena, iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem;
67.3.
0,12 euro no piemērojamās atbalsta likmes par litru piena, arī bioloģiskā piena, iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem;
67.4.
0,02 euro no piemērojamās atbalsta likmes par vienu porciju nefasētu augļu vai dārzeņu vai to asorti, arī bioloģisku produktu;
67.5.
0,01 euro no piemērojamās atbalsta likmes par vienu porciju fasētu augļu vai dārzeņu vai to asorti, arī bioloģisku produktu.
(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 34 redakcijā)
68.
Ja lēmums par atbalsta piešķiršanu par 2022./2023. mācību gadā piegādātajiem piena produktiem pieņemts pirms grozījuma šo noteikumu 66.2. apakšpunktā spēkā stāšanās, kas paredz atbalsta likmi par piegādātajiem piena produktiem no 1,20 līdz 1,40 euro, Lauku atbalsta dienests pārrēķina atbalstu atbilstoši spēkā esošajai atbalsta likmei.
(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 34 redakcijā)
69.
Šo noteikumu 29. punktu piemēro, paredzot, ka 2022./2023. mācību gada izdales periodā izglītojamie produktus saņem no vienas līdz trim reizēm mācību nedēļā, ievērojot atbalsta pretendentiem piešķirto apgādes tiesību apmēru un atbalstam pieejamo finansējumu.
(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 34 redakcijā)
70.
2023./2024. mācību gadā atbalsta pretendentu iesniegumus dalībai atbalsta programmā un atbalsta iesniegumus par izdalītajiem produktiem, kā arī izglītības iestādes pārskatus par izlietotajiem produktiem administrē atbilstoši nosacījumiem, kas bija spēkā 2023. gada 1. augustā.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
485
Ražotāja paziņojums par interesi piedāvāt augļus un dārzeņus vai pienu izglītības iestādēm 20___./20___. mācību gadā
2.
pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
485
Iesniegums atbalsta pretendenta apstiprināšanai
3.
pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
485
Atbalsta pretendenta iesniegums dalībai skolu apgādes programmā 20___./20___. mācību gadā
4.
pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
485
Iesniegums atbalsta pretendenta apstiprināšanai izglītojošo un publicitātes pasākumu īstenošanai un atbalsta programmas izvērtējumam
5.
pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
485
Augļu, dārzeņu un piena izdalei piemērojamās atbalsta likmes
6.
pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
485
Pārskats par izlietotajiem produktiem un organizētajiem papildu izglītojošajiem pasākumiem
7.
pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
485
Iesniegums atbalsta saņemšanai
8.
pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
485
Atbalsta iesniegums
9.
pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
485
Atbalsta programmas izvērtējums

A daļa. Aptaujas objekts – izglītības iestāde

1. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

1.1. izglītības iestādes nosaukums un adrese;

1.2. izglītojamo skaits un vecums;

1.3. izglītības iestādes vadības un pedagogu informētība par atbalsta programmu, īpaši par augļu, dārzeņu un piena patēriņu veicinošiem pasākumiem, pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt veselīga uztura paradumus, un pasākumiem, kuru mērķis ir atjaunot izglītojamo saikni ar lauksaimniecību (iesaistīšanās, attieksme).

2. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

2.1. atbildīgā persona (amats) par atbalsta programmas norisi izglītības iestādē;

2.2. produktu piegādes biežums;

2.3. produktu izdales laiks (rīts, pusdienlaiks vai pēcpusdiena);

2.4. produktu patēriņa vieta (klase, skolas ēdnīca, cita);

2.5. produktu izcelsme;

2.6. atbalsta programmas laikā patērētais produktu daudzums, augļu un dārzeņu sugas, produktu atbilstība integrētās audzēšanas prasībām, bioloģiskās lauksaimniecības prasībām vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām;

2.7. izglītības iestādes vadības un pedagogu informētība un viedoklis par atbalsta programmā iespējamiem papildu izglītojošiem pasākumiem un par pieejamiem līdzekļiem šādu pasākumu īstenošanai (iesaistīšanās, attieksme);

2.8. īstenotie pasākumi, kuru mērķis ir atjaunot izglītojamo saikni ar lauksaimniecību, tostarp veicinot izpratni par lauksaimniecību un pārtikas ražošanu, par reģionam un sezonai raksturīgiem produktiem, par videi draudzīgām lauksaimnieciskās ražošanas metodēm, par cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu;

2.9. īstenotie pasākumi saistībā ar veselīga uztura paradumu veidošanas veicināšanu un pasākumi saistībā ar augļu, dārzeņu un piena patēriņa palielināšanu.

B daļa. Aptaujas objekts – izglītojamo ģimenes locekļi

3. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

3.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

3.2. izglītojamo ēdienreizes (ēd skolas ēdnīcā, mājās vai līdzpaņemtās maltītes);

3.3. augļu, dārzeņu un piena patēriņš, biežums un veids, ko patērē izglītojamais (augļiem un dārzeņiem – svaigi, vārīti vai cepti, sula; pienam – svaigā veidā, biezputrās vai citos pagatavotos ēdienos, piedeva ēdienam, cits variants);

3.4. ģimenes locekļu zināšanas par veselīgu uzturu un to, cik bieži uzturā jālieto augļi, dārzeņi un piens;

3.5. ģimenes nodrošinājums ar augļiem, dārzeņiem (pirkti, pašu audzēti, cits variants) un pienu (pirkts, iegūts pašu saimniecībā, cits variants). Ja ģimene produktus pērk, norāda, cik bieži, kur (lielveikalā, tirgū, no ražotāja, citur) un kas nosaka produkta izvēli (cena, izcelsme, ražotājs).

4. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

4.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

4.2. izglītojamo ēdienreizes (ēd izglītības iestādes ēdnīcā, mājās vai līdzpaņemtās maltītes);

4.3. augļu, dārzeņu un piena patēriņš, biežums un veids, ko patērē izglītojamais (augļiem un dārzeņiem – svaigi, vārīti vai cepti, sula; pienam – svaigā veidā, biezputrās vai citos pagatavotos ēdienos, piedeva ēdienam, cits variants);

4.4. ģimenes locekļu zināšanas par veselīgu uzturu un to, cik bieži uzturā jālieto augļi, dārzeņi un piens;

4.5. ģimenes nodrošinājums ar augļiem un dārzeņiem (pirkts, iegūts pašu saimniecībā, cits variants). Ja ģimene produktus pērk, norāda, cik bieži, kur (lielveikalā, tirgū, no ražotāja, citur) un kas nosaka produkta izvēli (cena, izcelsme, ražotājs, cits).

C daļa. Aptaujas objekts – izglītojamais

5. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

5.1. sociālekonomiskie dati;

5.2. sabiedrības veselības indikatori;

5.3. produkti – dārzeņi, augļi (suga, svaigi, vārīti vai cepti, sulas), piens un piena produkti, kam izglītojamais dod priekšroku;

5.4. augļu, dārzeņu un piena patēriņa biežums;

5.5. iemesli augļu, dārzeņu un piena lietošanai uzturā (veselības apsvērumi, sociālie faktori, ģimenes paradumi);

5.6. augļu, dārzeņu, piena lietošanas laiks un vieta;

5.7. viedoklis par veselīgu dzīvesveidu un veselīgu uzturu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.

6. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

6.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

6.2. sabiedrības veselības indikatori;

6.3. produkti – dārzeņi, augļi (suga, svaigi, vārīti vai cepti, sulas), piens un piena produkti, kam izglītojamais dod priekšroku;

6.4. augļu, dārzeņu un piena patēriņa biežums;

6.5. iemesli augļu, dārzeņu un piena lietošanai uzturā (veselības apsvērumi, sociālie faktori, ģimenes paradumi);

6.6. augļu, dārzeņu, piena lietošanas laiks un vieta;

6.7. izglītojamā viedoklis par veselīgu dzīvesveidu un veselīgu uzturu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.