Likumprojekts (grozījumi)

22-TA-3196
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Izdarīt Pievienotās vērtības nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197. nr.; 2013, 27., 194., 232., 237. nr.; 2014, 123. nr.; 2015, 42., 248., 251. nr.; 2016, 120., 241. nr.; 2017, 90., 156., 242. nr.; 2019, 118., 132., 248.A nr.; 2020, 204., 240.A nr.; 2021, 5.A, 234.A, 246. nr.; 2022, 36.A nr.) šādus grozījumus:
1.
2. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Likums nosaka pienākumu maksājumu pakalpojumu sniedzējam veikt uzskaiti, glabāt un Valsts ieņēmumu dienestam sniegt informāciju par maksājumu saņēmējiem un pārrobežu maksājumiem, lai novērstu izvairīšanos no nodokļa nomaksas pārrobežu darījumos.";
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
2.
Papildināt likumu ar XIX nodaļu šādā redakcijā:
"XIX nodaļa
Citi pienākumi
147. pants. Pienākums veikt uzskaiti, glabāt un sniegt informāciju par maksājumu saņēmējiem un pārrobežu maksājumiem, lai novērstu izvairīšanos no nodokļa nomaksas pārrobežu darījumos
(1) Šā panta izpratnē:
1) maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir pakalpojumu sniedzējs, kas minēts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 2. panta otrās daļas 1., 2., 4., 7. un 8. punktā;
2) maksājumu pakalpojums ir pakalpojums, kas minēts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punkta "c", "d", "e" un "f" apakšpunktā;
3) maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas minēta Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 5. punktā;
4) maksājuma saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kas minēta Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 6. punktā;
5) pārrobežu maksājums ir maksājums, kas minēts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 3. un 9. punktā, ievērojot minētā likuma 3. pantā noteiktos izņēmumus, un ja maksātājs atrodas vienā dalībvalstī un maksājuma saņēmējs atrodas citā dalībvalstī, trešajā valstī vai teritorijā.
(2) Maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir pienākums:
1) veikt maksājumu saņēmēju un pārrobežu maksājumu detalizētu uzskaiti attiecībā uz maksājumu pakalpojumiem, kurus tie sniedz katrā kalendāra ceturksnī, ja kalendāra ceturkšņa laikā maksājumu pakalpojumu sniedzējs vienam un tam pašam maksājuma saņēmējam sniedz maksājumu pakalpojumus apmērā, kas atbilst vairāk nekā 25 pārrobežu maksājumiem;
2) sniegt Valsts ieņēmumu dienestam šīs daļas 1. punktā minēto informāciju par maksājumu saņēmējiem un pārrobežu maksājumiem; 
3) glabāt šīs daļas 1. punktā minētos uzskaites datus elektroniskā formātā trīs kalendāra gadus, sākot no maksājuma izdarīšanas dienas kalendāra gada beigām.
(3) Ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs nodrošina maksājumu pakalpojumus iesaistītajā dalībvalstī, kas nav Latvija, tam nav pienākuma sniegt Valsts ieņēmumu dienestam šā panta otrās daļas 1. punktā minēto informāciju par maksājumu saņēmējiem un pārrobežu maksājumiem.
(4) Šā panta otrajā daļā minētie pienākumi nav attiecināmi uz maksājumu pakalpojumiem, kur vismaz viens no maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējiem atrodas citā dalībvalstī. Vienlaikus maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs šādus maksājumu pakalpojumus iekļauj pārrobežu maksājumu skaita aprēķinā. 
(5) Ministru kabinets nosaka:
1) iesniedzamos juridisko un fizisko personu identifikācijas datus un datus par pārrobežu maksājumiem;
2) kārtību, kādā maksājumu pakalpojumu sniedzējs aprēķina pārrobežu maksājumu skaitu;
3) kārtību, kādā informācija tiek iegūta, pārbaudīta un sniegta Valsts ieņēmumu dienestam;
4) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests apstrādā centralizētajai elektronisko maksājumu informācijas sistēmai sniedzamo informāciju.
148. pants. Datu aizsardzība informācijas par maksājumu saņēmējiem un pārrobežu maksājumiem apmaiņas jomā
(1) Valsts ieņēmumu dienests ir centralizētajai elektronisko maksājumu informācijas sistēmai sniedzamo datu pārzinis.
(2) Lai nodrošinātu informācijas par maksājumu saņēmējiem un pārrobežu maksājumiem nosūtīšanu uz centralizēto elektronisko maksājumu informācijas sistēmu, maksājumu pakalpojumu sniedzējs un Valsts ieņēmumu dienests apstrādā fizisko personu identifikācijas datus un datus par pārrobežu maksājumiem."
3.
Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 26. punktu šādā redakcijā:
"26) Padomes 2020. gada 18. februāra direktīvas (ES) 2020/284, ar ko groza direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem."
Likums stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.
Finanšu ministrs A. Ašeradens