Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 752
Rīgā 2023. gada 12. decembrī (prot. Nr. 61 63. §)
23-TA-1230
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
100. panta ceturto daļu
un Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma
19. panta otro daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 140. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikumi nosaka:
1.1. valsts pārvaldes pakalpojumu portāla (turpmāk – portāls) izmantošanas un pārvaldības kārtību;
1.2. portāla pārzini, portāla pārziņa pienākumus un atbildību, kā arī valsts pārvaldes iestādes (turpmāk – iestāde) pienākumus un atbildību;
1.3. informācijas apmaiņas kārtību starp portāla pārzini un iestādi;
1.4. portālā ietvertās informācijas aktualizēšanas kārtību."
2.
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Portāls ir paaugstinātas drošības valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – portāla pārzinis). Iestāde, kas portālā izvieto un ar portāla starpniecību sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus, ir valsts pārvaldes pakalpojuma turētājs."
3.
Papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
"2.1 Portālā ir iespējams veikt tiešsaistes maksājumus par valsts pārvaldes pakalpojumiem, ja iestāde, izvietojot e-pakalpojumu portālā, šādu iespēju pakalpojuma sniegšanas ietvaros paredz."
4.
Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1. vismaz šādu informāciju par pakalpojumiem:
3.1.1. pakalpojuma nosaukums un īss apraksts, kā arī pakalpojuma saņemšanai veicamie maksājumi, ja tādi ir nepieciešami;
3.1.2. pakalpojuma turētāja un sniedzēja nosaukums un kontaktinformācija;
3.1.3. pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti un izmantojamās veidlapas;
3.1.4. pakalpojuma pieprasīšanai un saņemšanai nepieciešamās darbības un nosacījumi, kā arī informācija par visiem pakalpojuma saņemšanas kanāliem;
3.1.5. tiesiskais regulējums un informācija par kārtību, kādā apstrīdama vai pārsūdzama iestādes rīcība;".
5.
Papildināt ar 3.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.3.1 personas datu pārlūkošanas pakalpojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas datu pārlūkošanas pakalpojumu;".
6.
Papildināt ar 3.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.5.1 pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi portāla lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai fiziskām personām pilnvarotā e-pakalpojuma ietvaros, veicot nepieciešamo datu pārbaudi pakalpojumu vadības sistēmā, kā arī Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem, veicot nepieciešamo datu pārbaudi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Fizisko personu reģistrs", Latvijas Zvērinātu notāru padomes Notāru informācijas sistēmā un Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;".
7.
Svītrot 3.9. apakšpunktu.
8.
Svītrot 4. punktu.
9.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Portālā iekļauj aktuālo informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanai, veikšanai vai izbeigšanai nepieciešamajām darbībām, Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 17. pantā un 19. panta trešajā daļā norādīto informāciju, kā arī informāciju par nodibinājumiem vai biedrībām, kur saimnieciskās darbības veicējs var vērsties, lai saņemtu brīvprātīgu un neoficiālu praktisku palīdzību (ja nepieciešams)."
10.
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā un 5. punktā minēto informāciju attiecībā uz iedzīvotājiem, tās strukturēšanu, ievietošanu un aktualizēšanu sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm koordinē valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma VIRSIS) pārzinis, savukārt informāciju attiecībā uz komersantiem, tās strukturēšanu, ievietošanu un aktualizēšanu sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm koordinē Ekonomikas ministrija."
11.
Svītrot 8. punktu.
12.
Svītrot 12.1.4. apakšpunktu.
13.
Izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"12.2. nodrošina portāla tehnisko administrēšanu un uzturēšanu, kas ietver arī:
12.2.1. portāla veidošanu, portāla darbībai nepieciešamās informācijas un tehnisko resursu uzturēšanu un drošības pārvaldību, tai skaitā nodrošina personas datu pārlūkošanas pakalpojuma tehnisko risinājumu personas datu pārlūkošanas pakalpojuma sniegšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu pārlūkošanas pakalpojumu;
12.2.2. pakalpojumu aprakstu informācijas automatizētu publicēšanu portālā;
12.2.3. portāla gala lietotāju vajadzību analīzi atbilstoši nepieciešamībai vai pirms jaunas portāla funkcionalitātes izstrādes, ja tā ietekmē lietotāja saskarni un tās lietojamību;
12.2.4. iestāžu piekļuvi šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētajai informācijai, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu portāla gala lietotājiem;".
14.
Izteikt 12.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"12.7. ir personas datu pārzinis portālā attiecībā uz šo noteikumu 3. punktā noteiktajiem mērķiem un veic personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas rezultātu glabāšanu un pieejamību pēc to sniegšanas portāla gala lietotājam portāla gala lietotāja darba vietā;".
15.
Izteikt 12.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"12.8. elektroniski identificētam portāla gala lietotājam ar tā piekrišanu nodrošina portāla satura personalizāciju, lai piedāvātu pielāgotu pakalpojumu sarakstu. Lai nodrošinātu portāla satura personalizāciju, veic šādu datu apstrādi – personas kods (unikālais identifikācijas numurs), veiktās darbības, pieslēgšanās laiks. Portāla lietotājam ir nodrošināta iespēja atteikties no satura personalizācijas;".
16.
Papildināt ar 17.1 punktu šādā redakcijā:
"17.1 Portālā tiek atspoguļota informācija, ko iestādei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaiti, sniegšanu un kvalitātes kontroli ir pienākums ievietot sistēmā VIRSIS."
17.
Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
"18. Iestāde:
18.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaiti, sniegšanu un kvalitātes kontroli atspoguļošanai portālā ievieto sistēmā VIRSIS aktuālo informāciju par iestādes sniegtajiem pakalpojumiem;
18.2. šo noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā sniedz atbildes uz portāla gala lietotāju uzdotajiem jautājumiem par portālā ievietotajiem iestādes e-pakalpojumiem, portālā atspoguļotajiem iestādes sniegtajiem pakalpojumiem un tās kompetencei atbilstošiem dzīves situāciju aprakstiem.
18.3. veic personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu portāla gala lietotājiem, kā arī ir šo personas datu pārzinis."
18.
Papildināt ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
"18.1 Portāla gala lietotājs ir:
18.11. fiziska persona;
18.12. Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēta tiesību subjekta pārstāvis, kuram pilnvarojums darbībām portālā piešķirts, izmantojot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā minēto pilnvarošanas funkcionalitāti vai veicot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā  minēto pilnvarojuma pārbaudi;
18.13. valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieks, kuram pilnvarotā e-pakalpojuma izpildes ietvaros pilnvarojums darbībām portālā piešķirts uz pilnvarojuma pamata, veicot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā minēto pilnvarojuma pārbaudi."
19.
Papildināt ar 18.2 punktu šādā redakcijā:
"18.2 Portāla gala lietotājs var piekļūt lietotāja darba vietai, izmantojot kvalificētus vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus, vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK, norādītajām drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus."
20.
Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
"19. Portāla gala lietotājs ir tiesīgs paļauties uz iestādes sagatavoto un portālā publicēto pakalpojumu aprakstu informāciju tiktāl, ciktāl tā atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem."
21.
Papildināt ar 34. punktu šādā redakcijā:
"34. Šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā minētā pilnvarojuma pārbaude saistībā ar pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumu un 18.13. apakšpunktā minētā portāla gala lietotāja funkcionalitāte portālā tiks nodrošināta ar 2024. gada 1. septembri."
22.
Papildināt ar 35. punktu šādā redakcijā:
"35. Šo noteikumu 12.8. apakšpunktā minētā funkcionalitāte portālā tiks nodrošināta ar 2025. gada 1. septembri."
23.
Papildināt ar 36. punktu šādā redakcijā:
"36. Šo noteikumu 18.2 punktā minētais risinājums, ar kuru portāla gala lietotājs var piekļūt lietotāja darba vietai, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK, norādītajām drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ir izmantojams līdz 2024. gada 31. decembrim."
24.
Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:
"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū;
2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvas (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK.
 ".
Ministru prezidente E. Siliņa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre I. Bērziņa