Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 67
Rīgā 2023. gada 10. februārī (prot. Nr. 6 12. §)
22-TA-3776
Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 3" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 42.un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā Bauskas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 3" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0596) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0594) 0,0144 ha platībā – Vecsaules pagastā, Bauskas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
2.
2.1.
izmantot publiskās lietošanas transporta infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, īstenojot projektu "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu";
2.2.
bez atlīdzības nodot Bauskas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Satiksmes ministrijai saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības pilnvarojumu parakstīt nostiprinājuma lūgumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Bauskas novada pašvaldības vārda, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības attiecīgā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.
4.
Satiksmes ministrijai, ierakstot zemesgrāmatā nekustamo īpašumu:
4.1.
nostiprināt īpašuma tiesības uz Bauskas novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij Satiksmes ministrijas personā;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs