Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 53
Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 30. §)
21-TA-1616
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 57.pantu
Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 140. nr.; 2013, 122. nr.; 2016, 62., 245. nr.; 2018, 78., 251. nr.; 2019, 12., 251. nr.; 2020, 31., 248. nr.; 2021, 27. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Veselības ministrija katru gadu slēdz līgumus ar augstskolām par rezidentu apmācību un apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu piešķiršanu, tai skaitā par rezidentiem, kuru apmācības izdevumus pilnā apmērā sedz juridiska vai fiziska persona."
2.
Izteikt 19.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.4. šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs rezidentu apmācībai pirmajā un otrajā rezidentūras gadā pamatspecialitātē nepārsniedz 37 759,20 euro kalendāra gadā par vienu rezidentu, ja rezidentūra notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas, un 29 923,56 euro kalendāra gadā par vienu rezidentu, ja rezidentūra notiek citā ārstniecības iestādē;".
3.
Izteikt 19.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.4.1 šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs rezidentu apmācībai, sākot ar trešo rezidentūras gadu pamatspecialitātē un pirmo rezidentūras gadu papildspecialitātē un apakšspecialitātē, nepārsniedz 41 154,24 euro kalendāra gadā par vienu rezidentu, ja rezidentūra notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas, un 32 535,72 euro kalendāra gadā par vienu rezidentu, ja rezidentūra notiek citā ārstniecības iestādē;".
4.
Svītrot 22. punktu.
5.
Izteikt 25.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"25.1. atlīdzībai pirmajā un otrajā rezidentūras gadā pamatspecialitātē – ne vairāk kā 33 951,60 euro kalendāra gadā vienam rezidentam, ja rezidentūra notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas, un ne vairāk kā 26 116,44 euro kalendāra gadā vienam rezidentam, ja rezidentūra notiek citā ārstniecības iestādē;".
6.
Izteikt 25.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"25.3. atlīdzībai ar trešo rezidentūras gadu pamatspecialitātē un ar pirmo rezidentūras gadu papildspecialitātē un apakšspecialitātē – ne vairāk kā 37 346,64 euro kalendāra gadā vienam rezidentam, ja rezidentūra notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas, un ne vairāk kā 28 728,12 euro kalendāra gadā vienam rezidentam, ja rezidentūra notiek citā ārstniecības iestādē."
7.
Papildināt ar III1. nodaļu šādā redakcijā:
"III1. Atlīdzības izmaksa rezidentiem, kuru rezidentūras apmācības izmaksas tiek segtas no juridisku vai fizisku personu līdzekļiem
39.4 Ja izdevumus, kas saistīti ar rezidentu apmācību, pilnā apmērā sedz juridiska vai fiziska persona, augstskola ir tiesīga uzņemt attiecīgo pretendentu rezidentūrā tā izvēlētajā specialitātē ārpus pretendentu atlases konkursa, informējot par to Veselības ministriju.
39.5 Pamatspecialitātes vai apakšspecialitātes rezidentiem, kuru apmācības izdevumus pilnā apmērā sedz juridiska vai fiziska persona, izdevumus par rezidenta atlīdzību finansē no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.
39.6 Papildu finansējuma avots rezidentu atlīdzībai kārtējam gadam ir augstskolu iepriekšējā gada finansējuma atlikums, ja tāds ir izveidojies pēc galīgo norēķinu veikšanas par iepriekšējo gadu.
39.7 Šo noteikumu 19. punktā minētajos līgumos papildus iekļauj šādus nosacījumus:
39.71. šo noteikumu 39.5 punktā minēto rezidentu atlīdzības apmērs pirmajā un otrajā rezidentūras gadā pamatspecialitātē nepārsniedz 26 116,44 euro kalendāra gadā par vienu rezidentu;
39.72. šo noteikumu 39.5 punktā minēto rezidentu atlīdzības apmērs, sākot ar trešo rezidentūras gadu pamatspecialitātē un pirmo rezidentūras gadu apakšspecialitātē, nepārsniedz 28 728,12 euro kalendāra gadā par vienu rezidentu.
39.8 Augstskolas reizi pusgadā iesniedz Veselības ministrijā pārskatu par rezidentu atlīdzībai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu (par katru ārstniecības iestādi atsevišķi) atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam.
39.9 Pārskatu par rezidentu atlīdzībai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu augstskolas un Veselības ministrijas padotībā esošās budžeta iestādes iesniedz līdz pārskata periodam sekojošā aiznākamā mēneša desmitajam datumam."
8.
Papildināt ar 4. pielikumu (pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr.
53