23-TA-3239
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kalvji" Seces pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei"
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Kalvji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3278 013 0004) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums  3278 013 0004) 10,2 ha platībā  – Seces pagastā, Aizkraukles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 43 622,00 euro, tai skaitā tirgus vērtība 22 361,00 euro, atlīdzība par zaudējumiem (meža audzes izmantošanas iespēju zudums) 21 261,00  euro.