Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-976
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
Izdarīt Dzīvnieku aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr.; 2002, 2. nr.; 2003, 6., 16. nr.; 2005, 10. nr.; 2007, 3. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 62., 205. nr.; 2012, 50. nr.; 2014, 123. nr.; 2017, 128. nr.; 2019, 248.A nr.; 2022, 191.A nr.) šādus grozījumus:
1.
9. pantā:
aizstāt pirmās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā vārdus "un gadījumos, kad ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem" ar vārdiem "sludinājumus par suņu, kaķu vai mājas (istabas) sesku atsavināšanu un gadījumos, kad ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem";
papildināt pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
"3) pašvaldības – attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku labturību tās administratīvajā teritorijā.";
papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
"(11) Pašvaldība saistībā ar mājas (istabas) dzīvnieku labturības uzraudzību un kontroli ir tiesīga izdot administratīvu aktu, kurā noteikts pienākums noteiktā veidā un termiņā novērst pārkāpumu dzīvnieku labturības jomā."
2.
Izslēgt likuma 10. panta 2. punktu.
3.
Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:
"17.1 pants. (1) Mājas (istabas) dzīvnieku pavairo, nekaitējot dzīvnieka veselībai, atbilstoši tā etoloģijai un tādā vecumā, kad tas ir sasniedzis vaislas dzimumgatavību.
(2) Sieviešu kārtas sunim, kaķim un mājas (istabas) seskam gada laikā nedrīkst būt vairāk kā viens mazuļu metiens.
(3) Pavairošanai nedrīkst izmantot slimus mājas (istabas) dzīvniekus, dzīvniekus ar iedzimtām patoloģijām, kā arī fizioloģiski un ģenētiski nesaderīgus dzīvniekus."
4.
Papildināt III nodaļu ar 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.un 18.pantu šādā redakcijā:
"18.2 pants. (1) Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, kas mērķtiecīgi pavairo sev piederošu suni, kaķi vai mājas (istabas) sesku un atsavina to pēcnācējus, ir apmācīts mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā un par to ir saņēmis apliecinājumu.
(2) Specializētās tirdzniecības vietas īpašnieks nodrošina, ka vismaz viens tirdzniecības vietas darbinieks ir apmācīts mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā un par to ir saņēmis apliecinājumu.
(3) Ministru kabinets attiecībā uz apmācību mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā nosaka:
1) prasības izglītībai un darba pieredzei personām, kas ir tiesīgas apmācīt;
2) prasības izglītībai un darba pieredzei personām, kurām nav nepieciešama papildu apmācība;
3) apmācības programmas saturu un apjomu, periodiskumu un pārbaudījuma norises kārtību;
4) prasības apmācīto personu uzskaitei un apliecībā par apmācību norādāmo informāciju.
18.3 pants. (1) Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, atsavinot dzīvnieku, tā nākamajam īpašniekam sniedz informāciju par dzīvnieka vecumu, sugu un šķirni, izcelsmes valsti, veselības stāvokli, apzīmēšanu un reģistrāciju, uzvedības un barošanas īpatnībām.
(2) Persona, kas piedāvā atsavināšanai suni, kaķi vai mājas (istabas) sesku, sludinājumā norāda informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieka atsavināšanu.
(3) Ministru kabinets nosaka:
1) prasības mājas (istabas) dzīvnieku minimālajam atsavināšanas vecumam;
2) prasības attiecībā uz atsavināmā mājas (istabas) dzīvnieka fizioloģiju un veselības stāvokli;
3) sludinājumā par suņa, kaķa vai mājas (istabas) seska piedāvāšanu atsavināšanai sniedzamo informāciju par dzīvnieka vecumu, šķirni, izcelsmes valsti, veselības stāvokli, apzīmēšanu un reģistrāciju;
4) dokumentus, ar kuriem mājas (istabas) dzīvnieku atsavina, to nododot nākamajam īpašniekam.
18.pants. Ministru kabinets attiecībā uz specializētajām tirdzniecības vietām nosaka:
1) prasības to telpām, aprīkojumam un inventāram;
2) dezinfekcijas kārtību;
3) blakusproduktu savākšanas un uzglabāšanas kārtību;
4) prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, barošanai un dzirdināšanai;
5) mājas (istabas) dzīvnieka pircējam sniedzamo informāciju par attiecīgās sugas dzīvnieka turēšanas prasībām;
6) prasības mājas (istabas) dzīvnieka sugai, fizioloģijai un veselības stāvoklim, kuras jāievēro, lai dzīvnieku pieņemtu tirdzniecībai specializētajā tirdzniecības vietā;
7) kārtību, kādā mājas (istabas) dzīvnieku pieņem tirdzniecībai specializētajā tirdzniecības vietā.
18.5 pants. Ministru kabinets attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku labturību un aizsardzību nosaka:
1) prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas vietām, barošanai, dzirdināšanai, fiziskām nodarbībām un pārvadāšanai;
2) prasības suņa turēšanai ārpus telpām tā īpašnieka vai turētāja lietošanā esošā teritorijā;
3) prasības, kas jāievēro, lai suns, kaķis un mājas (istabas) sesks varētu uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja lietošanā esošās teritorijas;
4) prasības mājas (istabas) dzīvnieku demonstrēšanai publiskā izstādē.
18.6 pants. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina, lai mājas (istabas) dzīvnieks ar radīto smaku, riešanu vai gaudošanu netraucētu attiecīgās mājas vai apkārtnes iedzīvotājus.
18.7 pants. Lai dzīvnieks neapdraudētu cilvēku vai citu dzīvnieku, pašvaldības dome saistošajos noteikumos nosaka, kurās attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētu un ciemu publiskajās vietās un kurā laikā:
1) aizliegts atrasties ar suni;
2) aizliegts atrasties ar suni bez pavadas."
5.
60. pantā:
papildināt otro daļu pēc vārda "likuma" ar skaitli un vārdiem "54. panta otrajā daļā un";
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
"(31) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 58. pantā (ja ar pārkāpumu nodarīts kaitējums dzīvniekam) un 59. pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic arī pašvaldības policija, pašvaldības administratīvā inspekcija vai Valsts policija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pārtikas un veterinārais dienests.";
aizstāt ceturtajā daļā skaitli un vārdus "56. panta pirmajā un otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "56. pantā";
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 57. pantā minētajiem pārkāpumiem līdz lietas izskatīšanai veic arī Valsts policija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pārtikas un veterinārais dienests."
6.
Papildināt pārejas noteikumus ar 23. punktu šādā redakcijā:
"23. Grozījums šā likuma 10. panta 2. punktā par tā izslēgšanu un šā likuma 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.un 18.pants stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī." 
Zemkopības ministrs D. Šmits