Noteikumu projekts

22-TA-2496
Atbalsta energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar 
Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 4. pantu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka nosacījumus un kārtību, kādā tiek veikta atbalsta apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem, kurus ietekmējušas militārās agresijas sekas, kas izpaužas kā papildu izmaksas par energoresursiem krasa to cenu pieauguma dēļ, piešķiršana un administrēšana.
2.
Atbalsta piešķiršanas mērķis ir nodrošināt valsts atbalstu granta veidā komersantiem atbilstoši Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta otrajai daļai.
3.
Šo noteikumu ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2022.gadā ir 50 000 000 euro.
4.
Atbalsta periods ir no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim. 
II.Atbalsta piešķiršanas kritēriji un pieprasīšanas kārtība
5.
Šo noteikumu ietvaros atbalstu piešķir energoietilpīgam komersantam, kas vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem:
5.1.
veic saimniecisko pamatdarbību kādā no šo noteikumu pielikumā minētajām nozarēm atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. klasifikācijas (un tās kodam) (turpmāk – NACE 2.red kods);
5.2.
energoresursu izmaksas sastāda vismaz 3% no kopējām komersanta saimnieciskās darbības izmaksām;
5.3.
kopējais elektroenerģijas patēriņš komersanta vajadzībām 2021. gadā bija vismaz 500 megavatstundas (MWh) vai kopējais dabasgāzes patēriņš 2021.gadā bija vismaz 500 megavatstundas (MWh).
6.
Attiecināmās izmaksas aprēķina, pamatojoties uz dabasgāzes un elektroenerģijas izmaksu pieaugumu  un nosaka kā starpību starp cenu par vienību konkrētā mēnesī, ko komersants kā galapatērētājs ir iepircis no ārējiem piegādātājiem laikposmā no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim, un divkāršotu (200 %) vidējo cenu par vienību, ko komersants maksājis atsauces periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. No 2022. gada 1. septembra dabasgāzes un elektroenerģijas daudzums, ko izmanto, lai aprēķinātu attiecināmās izmaksas, nedrīkst pārsniegt 70 % no saņēmēja patēriņa tajā pašā periodā 2021. gadā. Aprēķinā izmanto šādu formulu:
(p(t) - p(ref) * 2) * q(t) kur
p- apzīmē vienības cenu par dabasgāzi vai elektroenerģiju,
q - patērēto daudzumu,
ref-  atsauces periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim
t - konkrēto mēnesi laikposmā no 2022. gada 1. februāra līdz 31. decembrim
7.
Kopējā atbalsta intensitāte vienam komersantam nevienā brīdī nepārsniedz 30 % no dabasgāzes un elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām un kopējais atbalsts nepārsniedz 2 miljonus EUR vienam komersantam.
8.
Komersants var saņemt avansa maksājumu, ja atbalsts ir piešķirts, pirms ir radušās attiecināmās izmaksas. Lai saņemtu avansa maksājumu Būvniecības valsts kontroles birojs izmanto attiecināmo izmaksu aplēses, ar noteikumu, ka tiek ievēroti šo noteikumu 7. punktā atbalsta minētie maksimālie apjomi. Būvniecības valsts kontroles birojam ir jāpārbauda attiecīgie maksimālie apjomi, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, un jāatgūst visi atbalsta maksājumi, kuri pārsniedz minētos maksimālos apjomus, ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc attiecināmā laikposma beigām.
9.
Piešķirtais atbalsts attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar tikt apvienots ar finansējumu citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, kam finansējums tiek piešķirts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām.
10.
Šo noteikumu 9. punktā minētais nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja atbalsts tiek kumulēts ar atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ierobežotas atbalsta summas veidā, lai mazinātu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta kumulācijas gadījumā tiek ievērots nosacījums, ka netiek pārsniegta šo noteikumu 7. punktā noteiktā kopējā atbalsta summa.
11.
Komersants sagatavo un līdz 2022. gada 1. novembrim Būvniecības valsts kontroles birojā iesniedz iesniegumu, lai pieteiktos atbalstam par noteiktu atbalsta mēnesi, noteiktiem atbalsta mēnešiem vai visiem mēnešiem atbalsta periodā kopā. Komersants iesniegumu iesniedz vienu reizi.
12.
Būvniecības valsts kontroles birojs savā tīmekļvietnē ievieto iesnieguma veidlapas paraugu. Iesniegumā komersants norāda šādu informāciju:
12.1.
komersanta nosaukums, tā reģistrācijas numurs,  elektroniskā pasta adrese, maksājuma konts, uz kuru pārskaitāms atbalsts, un NACE 2.red kods;
12.2.
atbalsta perioda mēnesis vai mēneši, par kuru tiek pieprasīts atbalsts;
12.3.
atbalstam pieprasītā summa un veiktais atbalsta apmēra aprēķins;
12.4.
informāciju par komersanta energoresursu izmaksām un kopējām saimnieciskās darbības izmaksām 2021.gadā;
12.5.
informāciju par komersanta kopējo elektroenerģijas patēriņu 2021. gadā megavatstundās (MWh) vai kopējo dabasgāzes patēriņu 2021.gadā megavatstundās (MWh);
12.6.
informāciju par cenu par vienību un patērēto dabasgāzes un elektroenerģijas daudzumu konkrētā atbalsta mēnesī, ko komersants maksājis attiecināmajā laikposmā;
12.7.
informāciju par vidējo cenu par dabasgāzes un elektroenerģijas vienību, ko komersants maksājis atsauces periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;
12.8.
papildus informāciju, kas nepieciešama atbalsta saņemšanai.
13.
Iesniegumam pievieno attiecīgos dokumentus:
13.1.
dokumentus, kas apliecina atbalsta aprēķinā izmantotās attiecināmās izmaksas (elektroenerģijas un dabasgāzes rēķinus);
13.2.
zvērināta revidenta apliecinājums, ka komersanta energoresursu izmaksas par 2021.gadu sastāda noteiktu summu un tās ir vismaz 3% no kopējām komersanta saimnieciskās darbības izmaksām;
13.3.
gada pārskatu par 2021.gadu;
13.4.
apliecinājumus, ka:
13.4.1.
komersants iepriekš nav saņēmis atbalstu, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, izņemot  atbalstu, kas sniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ierobežotas atbalsta summas veidā, lai mazinātu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radītās sekas uz ekonomiku;
13.4.2.
komersants neatbilst nevienai no šo noteikumu 26.punktā minētajām pazīmēm;
13.4.3.
papildus dokumentus, kas pamato atbalsta saņemšanai norādīto informāciju.
14.
Būvniecības valsts kontroles birojs par iesniegumu iesniegšanas uzsākšanu paziņo publicējot informāciju savā tīmekļvietnē. 
III.Atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība
15.
Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz komersanta iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu un 5 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā komersanta kontā. 
16.
Būvniecības valsts kontroles birojs atbalstu piešķir, ievērojot komersantu iesniegumu iesniegšanas secību.
17.
Būvniecības valsts kontroles birojs pieņem lēmumu atteikt atbalsta piešķiršanu, ja komersants neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.
18.
Būvniecības valsts kontroles birojs izstrādā iekšējo kārtību, kas skaidro šajos noteikumos noteiktās kārtības piemērošanu, metodiku, kā tiek vērtēta komersantu atbilstība atbalstam, piešķirts atbalsts un tiek veikta komersantu uzraudzība, lai nodrošinātu valsts finansējuma izlietošanu atbilstoši mērķim.
19.
Lai pārliecinātos par komersantu atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem visā atbalsta uzraudzības periodā, Būvniecības valsts kontroles birojs izlases veidā pārbauda 10 % no kopējā atbalstu saņēmušo komersantu skaita. Ja Būvniecības valsts kontroles biroja rīcībā ir informācija par iespējamiem riskiem nelikumīga valsts atbalsta piešķiršanā, tas pārbauda šī komersanta atbilstību šajos noteikumos paredzētajām prasībām.
20.
Būvniecības valsts kontroles birojs atbalsta uzraudzības vajadzībām, ja nepieciešams, pieprasa Valsts ieņēmumu dienestam šādu informāciju, tostarp norādot komersanta nosaukumu un reģistrācijas numuru:
20.1.
reģistrētos darbības nozaru NACE 2. red. kodus;
20.2.
gada pārskatus;
20.3.
gada ienākumu deklarāciju pielikumus D3 un D31.
21.
Sadales un pārvades sistēmu operatori atbalsta uzraudzības vajadzībām pēc Būvniecības valsts kontroles biroja pieprasījuma sniedz informāciju par komersantu elektroenerģijas un dabasgāzes patēriņu.
22.
Būvniecības valsts kontroles birojs nodrošina:
22.1.
informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;
22.2.
saskaņā ar šo noteikumu 32. punktu piešķirtā atbalsta uzskaiti un informācijas glabāšanu. Minēto informāciju Būvniecības valsts kontroles birojs glabā 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā;
22.3.
tāda saraksta publicēšanu savā tīmekļvietnē, kurā norādīti visi komersanti, kuri šo noteikumu ietvaros ir saņēmuši atbalstu, un katram saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā atbalsta apmēru.
23.
Atbalsta saņēmējs glabā datus par atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 32. punktu saņemto atbalstu 10 gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.
24.
Atbalsta saņēmējs sniedz sabiedrībai Būvniecības valsts kontroles birojam visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, plānoto un piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.
25.
Finanšu ministrija, pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto informāciju, iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.
IV.Ierobežojumi atbalsta saņemšanai
26.
Atbalstu nepiešķir:
26.1.
komersantam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;
26.2.
ja komersantam lēmuma pieņemšanas brīdī ir pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
26.3.
komersantam, uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu.
27.
Atbalsts netiek sniegts šādām noteiktām neatbalstāmām nozarēm un darbībām:
27.1.
alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. koda grupa 11.01 "Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana", 11.02 "Vīnu ražošana no vīnogām", 11.03 "Sidra un citu augļu vīnu ražošana", 11.04 "Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām, 11.05 "Alus ražošana", 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
27.2.
azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. koda grupa 92. nodaļa "Azartspēles un derības");
27.3.
ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. koda grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
27.4.
tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. koda 12. nodaļas "Tabakas izstrādājumu ražošana" grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
27.5.
operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. koda L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");
27.6.
tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
27.7.
kredītiestādēm vai citām finanšu iestādēm;
27.8.
finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. koda K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");
27.9.
kas nav iekļautas šo noteikumu pielikumā.
28.
Ja komersants, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar šiem noteikumiem, vienlaikus darbojas gan vienā vai vairākās atbalstāmajās nozarēs, gan izslēgtajās nozarēs vai veic neatbalstāmas darbības, tad saņemot atbalstu tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu.
29.
Ja tiek konstatēts šajos noteikumos noteikto valsts atbalsta prasību pārkāpums, komersantam ir pienākums atmaksāt valsts budžetā visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
30.
Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Būvniecības valsts kontroles birojs pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu.
31.
Atbalstu sniedz līdz 2022. gada 31. decembrim.
32.
Būvniecības valsts kontroles birojs pieņem lēmumu un izmaksā atbalstu tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
V.Noslēguma jautājumi
33.
Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par šajos noteikumos ietvertā atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
34.
Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos ietvertā atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-2496 Dt]
noteikumiem Nr.
[22-TA-2496 Nr]
Atbalstāmo nozaru saraksts
NACE kods Apraksts
1011 Gaļas pārstrāde un konservēšana
1012

Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana

1013

Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana

1020 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
1031 Kartupeļu pārstrāde
1032 Augļu un dārzeņu sulas ražošana
1039 Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
1041 Eļļu un tauku ražošana
1042 Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana
1051 Piena pārstrāde un siera ražošana
1052 Saldējuma ražošana
1061 Graudu malšanas produktu ražošana
1062 Cietes un cietes produktu ražošana
1071 Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana
1072 Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana
1073 Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana
1081 Cukura ražošana
1082 Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana
1083 Tējas un kafijas pārstrāde
1084 Garšvielu un piedevu ražošana
1085 Gatavu ēdienu ražošana
1086 Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana
1089 Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana
1091 Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana
1092 Mājdzīvnieku barības ražošana
1106 Iesala ražošana
1107 Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana
1310 Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana
1320 Tekstilmateriālu aušana
1330 Tekstilmateriālu apdare
1391 Adīto un tamborēto audumu ražošana
1392 Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
1393 Paklāju un grīdsegu ražošana
1394 Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana
1395 Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
1396 Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana
1399 Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana
1411 Ādas apģērbu ražošana
1412 Darba apģērbu ražošana
1413 Pārējo virsdrēbju ražošana
1414 Apakšveļas ražošana
1419 Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana
1420 Kažokādu izstrādājumu ražošana
1431 Trikotāžas zeķu ražošana
1439 Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana
1511 Ādu miecēšana un apstrāde; kažokādu apstrāde un krāsošana
1512 Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana
1520 Apavu ražošana
1610

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

1621 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana
1622 Parketa paneļu ražošana
1623 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana
1624 Koka taras ražošana
1629 Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana
1711 Celulozes (papīrmasas) ražošana
1712 Papīra un kartona ražošana
1721 Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana
1722 Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana
1723 Rakstāmpapīra ražošana
1724 Tapešu ražošana
1729 Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana
1811 Laikrakstu iespiešana
1812 Cita veida izdevumu iespiešana
1813 Salikšana un iespiedformu izgatavošana
1814 Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības
1820 Ierakstu reproducēšana
1910 Koksēšanas produktu ražošana
1920 Naftas pārstrādes produktu ražošana
2011 Rūpniecisko gāzu ražošana
2012 Krāsvielu un pigmentu ražošana
2013

Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana

2014 Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana
2015 Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana
2016 Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās
2017 Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās
2020 Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
2030 Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana
2041 Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana
2042 Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana
2051 Sprāgstvielu ražošana
2052 Līmju ražošana
2053 Ēterisko eļļu ražošana
2059 Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana
2060

Sintētisko šķiedru ražošana

2110 Farmaceitisko pamatvielu ražošana
2120 Farmaceitisko preparātu ražošana
2211

Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana

2219 Citu gumijas izstrādājumu ražošana
2221 Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana
2222 Plastmasas iepakojuma ražošana
2223 Plastmasas būvelementu ražošana
2229 Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
2311 Lokšņu stikla ražošana
2312 Lokšņu stikla formēšana un apstrāde
2313 Dobo stikla izstrādājumu ražošana
2314 Stikla šķiedras ražošana
2319 Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus
2320 Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
2331 Keramikas flīžu un plākšņu ražošana
2332 Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana
2341 Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana
2342 Sanitārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
2343 Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana
2344 Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
2349 Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana
2351 Cementa ražošana
2352 Kaļķa un ģipša ražošana
2361 Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana
2362 Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošana
2363 Gatavo betona maisījumu ražošana
2364 Javu ražošana
2365 Šķiedru cementa izstrādājumu ražošana
2369 Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana
2370 Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde
2391 Abrazīvo izstrādājumu ražošana
2399 Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
2410 Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana
2420 Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana
2431 Aukstā vilkšana
2432 Šauru slokšņu aukstā velmēšana
2433 Aukstā formēšana vai locīšana
2434 Stiepļu vilkšana
2441 Cēlmetālu ražošana
2442 Alumīnija ražošana
2443 Svina, cinka un alvas ražošana
2444 Vara ražošana
2445 Citu krāsaino metālu ražošana
2446 Kodoldegvielas ražošana
2451/2452/2453/2454 Čuguna, tērauda, vieglo metālu un citu krāsaino metālu liešana
2511 Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana
2512 Metāla durvju un logu ražošana
2521 Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
2529 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
2530 Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
2540

Ieroču un munīcijas ražošana

2550 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
2561

Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana

2562 Mehāniskā apstrāde
2571 Galda piederumu ražošana
2572 Slēdzeņu un eņģu ražošana
2573 Darbarīku ražošana
2591 Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana
2592 Vieglā metāla iepakojuma ražošana
2593 Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana
2594

Spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošana

2599 Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
2611 Elektronisko komponentu ražošana
2612 Elektronisko plašu ražošana
2620 Datoru un perifēro iekārtu ražošana
2630 Sakaru iekārtu ražošana
2640 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
2651 Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana
2652 Pulksteņu ražošana
2660 Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
2670

Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana

2680 Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
2711 Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
2712 Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana
2720 Galvanisko elementu ražošana
2731 Optisko šķiedru kabeļu ražošana
2732 Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana
2733

Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana

2740 Apgaismes ierīču ražošana
2751 Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana
2752 Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana
2790 Citu elektroiekārtu ražošana
2811 Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus
2812

Hidraulisko iekārtu ražošana

2813 Sūkņu un kompresoru ražošana
2814 Krānu un ventiļu ražošana
2815 Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana
2821 Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana
2822 Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana
2823

Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)

2824 Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana
2825 Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
2829 Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana
2830 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
2841 Metālapstrādes darbgaldu ražošana
2849 Cita veida darbgaldu ražošana
2891 Mašīnu ražošana metalurģijai
2892 Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai
2893 Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei
2894 Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai
2895 Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai
2896 Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei
2899 Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana
2910 Automobiļu ražošana
2920 Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
2931 Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
2932 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
3011 Kuģu un peldošo iekārtu būve
3012 Atpūtas un sporta laivu būve
3020 Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
3030 Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
3040 Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
3091 Motociklu ražošana
3092 Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana
3099 Pārējo transportlīdzekļu ražošana
3101 Biroju un veikalu mēbeļu ražošana
3102 Virtuves mēbeļu ražošana
3103 Matraču ražošana
3109 Citu mēbeļu ražošana
3211 Monētu kalšana
3212 Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana
3213 Juvelierizstrādājumu imitāciju un līdzīgu izstrādājumu ražošana
3220 Mūzikas instrumentu ražošana
3230 Sporta preču ražošana
3240 Spēļu un rotaļlietu ražošana
3250 Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
3291 Slotu un suku ražošana
3299 Citur neklasificēta ražošana
3311 Metāla izstrādājumu remonts
3312 Iekārtu remonts
3313 Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts
3314 Elektroierīču remonts
3315 Kuģu un laivu remonts un apkope
3316 Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope
3317 Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts
3319 Citu ierīču remonts
3320 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana