Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 924
Rīgā 2023. gada 19. decembrī (prot. Nr. 62 107. §)
23-TA-2787
Par nekustamā īpašuma "Fjordi" Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Fjordi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3250 011 0028) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3250 011 0028) 29,1 ha platībā – Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, kas nepieciešams valsts aizsardzības vajadzībām. 
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma pirkšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 2024. gadam paredzētajiem līdzekļiem.
Ministru prezidente E. Siliņa
Aizsardzības ministrs A. Sprūds