Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 522
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 26. §)
21-TA-985
Kārtība, kādā izsniedz, lieto, kontrolē un anulē caurlaides, ar kurām ir tiesības neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 45. panta 2.2 daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka tādu caurlaižu izsniegšanas, lietošanas un kontroles kārtību, ar kurām pasta komersantu transportlīdzekļiem, Saeimas, Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, ministriju, Augstākās tiesas un Ģenerālprokuratūras transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus, pildot attiecīgo uzdevumu, ir tiesības neievērot apstāšanās noteikumus un stāvēšanas noteikumus uz laiku līdz 30 minūtēm un ar kurām transportlīdzekļiem, ar kuriem veic inkasāciju, pildot attiecīgo uzdevumu, ir tiesības neievērot apstāšanās noteikumus un stāvēšanas noteikumus, kā arī ceļa zīmes "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" (turpmāk – apstāšanās un stāvēšanas noteikumi) (turpmāk – caurlaide), kā arī nosaka gadījumus un kārtību, kādā caurlaides anulē.
II.Caurlaides izsniegšana
2.
Caurlaidi noformē elektroniski.
3.
Caurlaidi noformē šādiem Latvijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem:
3.1.
pasta komersanta īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim, kuru izmanto pasta pakalpojumu sniegšanai;
3.2.
Saeimas, Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, ministrijas, Augstākās tiesas un Ģenerālprokuratūras (turpmāk – institūcija) īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim, ar kuru nogādā pasta sūtījumus;
3.3.
apsardzes darbības reģistrā inkasācijas apsardzes pakalpojuma sniegšanai reģistrēta apsardzes komersanta   vai kredītiestādes iekšējās drošības dienesta (turpmāk – inkasents) īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim, ar kuru veic inkasāciju (turpmāk – inkasācijas transportlīdzeklis).
4.
Caurlaidi noformē, izmantojot valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) tīmekļvietnē http://www.csdd.lv nodrošināto e-pakalpojumu "Elektroniskās caurlaides noformēšana" (turpmāk – e-pakalpojums).
5.
Pēc e-pakalpojuma tiešsaistes formas aizpildīšanas un nepieciešamo datu ievadīšanas caurlaides pretendentam uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumu sistēmā norādīto e-pasta adresi nosūta elektronisku apliecinājumu par atbilstību noteiktajiem kritērijiem un caurlaides noformēšanu vai paziņojumu par neatbilstību noteiktajiem kritērijiem un atteikumu noformēt caurlaidi.
6.
Caurlaides noformēšanas izdevumus saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas publisko maksas pakalpojumu cenrādi sedz pasta komersants, institūcija vai inkasents.
7.
Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina, ka e-pakalpojuma funkcionalitāte paredz automātiska ieraksta izdarīšanu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiešsaistes režīmā. Noformētās caurlaides spēkā esību apliecina ieraksts transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kurā norādīti šādi dati:
7.1.
pasta komersanta, institūcijas un inkasenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;
7.2.
pasta komersanta, institūcijas un inkasenta īpašumā vai turējumā esošā transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;
7.3.
caurlaides noformēšanas datums;
7.4.
caurlaides derīguma termiņš.
8.
Caurlaides derīguma termiņš ir viens gads no šo noteikumu 7. punktā minētā ieraksta izdarīšanas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
III.Caurlaides lietošana un kontrole
9.
Pasta komersanta transportlīdzekļa, institūcijas transportlīdzekļa un inkasācijas transportlīdzekļa vadītājs (turpmāk – transportlīdzekļa vadītājs), izmantojot caurlaides dotās tiesības, transportlīdzekli novieto tā, lai tas neapdraudētu ceļu satiksmes dalībnieku drošību un iespējami mazāk traucētu gājēju, velosipēdistu un citu ceļu satiksmes dalībnieku un transportlīdzekļu pārvietošanos.
10.
Caurlaide dod tiesības neievērot Ceļu satiksmes likuma 45. panta otrajā daļā minētos apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, ja transportlīdzekļa vadītājs veicamo darba uzdevumu pamato ar atbilstošiem pavaddokumentiem (piemēram, reģistrācijas žurnālu, ceļazīmi) vai datiem elektroniskajā datu reģistrēšanas ierīcē, kas apliecina, ka transportlīdzeklis tiek izmantots atbilstoši caurlaides izsniegšanas mērķim.
11.
Valsts policija un pašvaldības policija (turpmāk – policija) kontrolē, vai transportlīdzekļa vadītājs ievēro šo noteikumu 9. un 10. punktā noteiktās prasības.
12.
Transportlīdzekļa vadītājam, kas novieto transportlīdzekli stāvēšanai, ir pienākums pēc policijas amatpersonas pieprasījuma uzrādīt pavaddokumentu, kas pamato darba uzdevuma veikšanu konkrētajā adresē un laikā.
IV.Caurlaides  anulēšana
13.
Caurlaides anulēšanu apliecina ieraksta par noformēto caurlaidi dzēšana no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra. Caurlaide tiek anulēta šādos gadījumos:
13.1.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir atņēmusi pasta komersantam tiesības sniegt pasta pakalpojumus vai ir izslēgusi pasta komersantu no pasta komersantu reģistra;
13.2.
inkasents ir izslēgts no apsardzes darbības reģistra inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai;
13.3.
transportlīdzeklis nav šo noteikumu 3. punktā minēto personu īpašumā vai turējumā, un to apliecina transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā veiktais ieraksts par tā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņu, kuram izsniegta caurlaide.
14.
Ja caurlaide tiek anulēta saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu, informācija par caurlaides anulēšanu pasta komersantam, institūcijai un inkasentam tiek paziņota Ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumu sistēmā uz viņa norādīto e-pasta adresi.
V.Noslēguma jautājumi
15.
Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.
16.
Caurlaides, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz caurlaidē norādītā termiņa beigām.
17.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumus Nr. 738 "Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 231. nr.; 2018, 217. nr.).
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs