MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-639
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Klajumi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 007 0130) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0146) 0,36 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0147) 0,79 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0148) 0,06 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0149) 0,01 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 17 194,53 EUR (atsavināmo zemes vienību tirgus vērtība - 15 745,32 EUR un kompensējamie zaudējumi par atlikušās (neatsavināmās) zemes vienības (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0145) vērtības samazinājumu – 1 449,21 EUR).