Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 320
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 45. §)
23-TA-404
Par konceptuālo ziņojumu "Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide bērniem"
1.
Atbalstīt konceptuālajā ziņojumā "Par invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidi bērniem" (turpmāk – konceptuālais ziņojums) ietvertā 3. risinājuma ieviešanu no 2025. gada 1. septembra un noteikt Labklājības ministriju par atbildīgo institūciju konceptuālā ziņojuma īstenošanā.
2.
Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu konceptuālā ziņojuma īstenošanai 2025. gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
3.
Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu konceptuālā ziņojuma īstenošanai, lai 2027. gadā paaugstinātu bāzes apmēru piemaksai pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un valsts atbalsta apmēru ar celiakiju slimiem bērniem, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2027. gadam un budžeta ietvaru 2027., 2028. un 2029. gadam" un turpmāk ik pēc trim gadiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4.
Pieņemt zināšanai, ka konceptuālajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanai nepieciešamās 10 amata vietas (kopumā ar septiņām slodzēm) tiks nodrošinātas labklājības nozares ietvaros, veicot ilgstoši vakanto amata vietu pārdali no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets") uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (pamatbudžeta apakšprogrammu 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana"), neveidojot jaunas amata vietas valsts pārvaldē.
5.
Labklājības ministrijai konceptuālajā ziņojumā ietvertā 3. risinājuma ieviešanai sagatavot un labklājības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā pievienošanai valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru pavadošo likumprojektu paketei likumprojektu par grozījumiem Invaliditātes likumā un likumprojektu par grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā, ja šā rīkojuma 2. punktā noteiktajā kārtībā minētā risinājuma ieviešanai tiks piešķirti papildu valsts budžeta līdzekļi.
6.
Labklājības ministrijai, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Tieslietu ministrijai pēc šā rīkojuma 5. punktā minēto likumprojektu stāšanās spēkā sagatavot un ministram noteiktajā kārtībā līdz 2025. gada 31. martam iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu attiecīgus normatīvo aktu projektus, kas izriet no minētajiem likumprojektiem.
Ministru prezidente E. Siliņa
Labklājības ministrs U. Augulis