MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-371
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.3.i investīcijas “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” īstenošanu"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.3.i investīcijas “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” (turpmāk – 6.3.1.3.i investīcijas) īstenošanu.
3.
Atbalstīt 6.3.1.3.i investīcijas īstenošanai nepieciešamo neattiecināmo izmaksu - pievienotās vērtības nodokli indikatīvi 121 800 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Finansējumu 6.3.1.3.i investīcijas projekta īstenošanai un pievienotā vērtības nodokļa segšanai pārdalīt no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.