Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-1716
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
Izdarīt likumā "Par piesārņojumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 9. nr.; 2002, 16. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 5. nr.; 2006, 9. nr.; 2007, 21., 23. nr.; 2009, 12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 104., 206. nr.; 2011, 120. nr.; 2013, 36. nr.; 2014, 38. nr.; 2016, 123. nr.; 2018, 36., 84. nr.; 2020, 119C., 247. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt 32.2 pantu ar 4.8 daļu šādā redakcijā:
"(48) Izsoļu ieņēmumus izmanto vienreizējam pasākumam, lai mazinātu elektroenerģijas galalietotāju izmaksas par izmantoto elektroenerģiju, kompensējot 50 % no elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma izmaksām visiem lietotājiem."
2.
Papildināt pārejas noteikumus ar 69. un 70. punktu šādā redakcijā:
"69. Šā likuma 32.2 panta 4.8 daļu piemēro elektroenerģijas galalietotāju izmaksu par izmantoto elektroenerģiju kompensācijai, kas radušās no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 30. aprīlim.
70. Finansējumu, kas nepārsniedz 77 894 000 euro, šā likuma 32.2 panta 4.8 daļā minētajam pasākumam paredz kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.07.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums elektroenerģijas lietotāju atbalstam" atbilstoši iepriekšējos gados iegūto un neizlietoto izsoļu ieņēmumu apmēram, kas iegūti, izsolot šā likuma 32.2 panta trešajā daļā minētās emisijas kvotas."
Likums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs