Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 786
Rīgā 2022. gada 13. decembrī (prot. Nr. 64 66. §)
22-TA-3431
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 3.un 3.2 punktu un 30. panta septīto daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 123., 129. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.1. bērniem pirmsskolas izglītības programmās, tai skaitā šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem bērniem, – 92,5 euro;"
1.2.
izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.2. 1.–6. klases skolēniem – 104 euro;"
1.3.
izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.3. 7.–9. klases skolēniem – 134 euro;"
1.4.
izteikt 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.4. 10.–12. klases skolēniem, tai skaitā šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem skolēniem, – 144 euro;"
1.5.
izteikt 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.5. šo noteikumu 4.2. apakšpunktā un 9. punktā minētajiem 1.–9. klases skolēniem – 119 euro;"
1.6.
izteikt 5.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.6. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem 1.–12. klases skolēniem – 127 euro.";
1.7.
izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
"14. Pašvaldībām ir tiesības sadalīt starp izglītības iestādēm finansējumu atbalsta personālam, kā arī finansējumu ilgstoši slimojošo skolēnu izglītošanai ārpus izglītības iestādēm (slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs) un prioritāri – imigrējošo un reemigrējošo izglītojamo atbalstam. Pašvaldība, apstiprinot mērķdotāciju katrai izglītības iestādei, ņem vērā izglītības iestādes pārskatā norādīto atlikumu uz kārtējā budžeta gada sākumu. Finansējumu pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu un skolotāju logopēdu darba samaksai, tai skaitā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām, pašvaldība sadala atbilstoši tās izstrādātajai kārtībai.";
1.8.
papildināt ar 27.1 punktu šādā redakcijā:
"27.1 Grozījumu šo noteikumu 5.1. apakšpunktā, kas paredz, ka ministrija aprēķina mērķdotāciju pašvaldībai vienam mēnesim bērniem pirmsskolas izglītības programmās, tai skaitā šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem bērniem, 92,5 euro apmērā uz vienu izglītojamo, piemēro no 2023. gada 1. septembra. Laikposmam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam ministrija aprēķina minēto mērķdotāciju 90 euro apmērā uz vienu izglītojamo.";
1.9.
papildināt ar 27.2 punktu šādā redakcijā:
"27.2 Lai mazinātu pašvaldībām aprēķinātās mērķdotācijas atšķirības laikposmam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam, šo noteikumu 6. punktā norādītais reģionālais koeficients tiek koriģēts un mērķdotācijas aprēķinā ministrija piemēro izlīdzināšanas koeficientu, ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 24. punktā minēto formulu."
2.
Noteikumi stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece