Noteikumu konsolidētā versija

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
23-TA-3318
Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.1 panta pirmo daļu un Attīstības finanšu
institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts sniedz palīdzību, daļēji sedzot aizņēmēja neizpildītās parādsaistības un (vai) piešķirot subsīdiju attiecībā uz dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ņemto aizdevumu, kā arī institūciju, kas administrē palīdzības sniegšanu un kritērijus valsts palīdzības sniegšanai dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai.
(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 681)
2.
Šo noteikumu 1. punktā minēto palīdzību sniedz un administrē akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – garantētājs), sniedzot garantiju Attīstības finanšu institūcijas likuma izpratnē vai izsniedzot atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju. Garantētājs nodrošina garantiju pieejamību individuālu vai portfeļgarantiju veidā.
(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 410 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 681)
3.
Aizņēmējam ir tiesības saņemt garantiju un (vai) atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju šādos gadījumos:
3.1.
ja hipotekāro aizdevumu (turpmāk – aizdevums) izsniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar garantētāju (turpmāk – sadarbības līgums) un ir tiesīga izsniegt aizdevumus Latvijā (turpmāk – aizdevējs);
3.2.
ja aizdevējs rakstiski apliecinājis, ka aizdevums tiks piešķirts:
3.2.1.
personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai kurai ir iestājusies grūtniecība, vai gaidāmā bērna tēvam (turpmāk – bērna tēvs) un darījuma summa nepārsniedz 300 000 euro;
3.2.2.
personai, kura ieguvusi vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un kura nepārsniedz 35 gadu vecumu;
3.2.3.
personai, kas atbilst šo noteikumu 6.5 punktā minētajiem nosacījumiem, un darījuma summa nepārsniedz 300 000 euro;
3.2.4.
personai, kura ir Nacionālo bruņoto spēku karavīrs, un darījuma summa nepārsniedz 300 000 euro.
(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 410; MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 681; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 687)
4.
Šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.3. apakšpunktā minētajā gadījumā aizņēmējs iesniedz aizdevējam šādus dokumentus garantijas un (vai) atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas saņemšanai (ja garantētājs vai aizdevējs šo informāciju nevar iegūt no valsts informācijas sistēmām vai kredītinformācijas biroja datubāzes):
4.1.
(svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 410);
4.2.
aizņēmēja – Latvijas pilsoņa, nepilsoņa, personas, kurai Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa – Latvijā izdota personu apliecinoša dokumenta kopiju, izņemot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto gadījumu;
4.3.
aizņēmēja bērna, kurš ir Latvijas pilsonis, nepilsonis, persona, kurai Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, Latvijā izdota personu apliecinoša dokumenta kopiju vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina bērna tiesisko statusu Latvijā, ja:
4.3.1.
aizņēmējs nav Latvijas pilsonis, nepilsonis, persona, kurai Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis;
4.3.2.
no šo noteikumu 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunktā minētajiem dokumentiem neizriet, ka bērns ir Latvijas pilsonis, nepilsonis, persona, kurai Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis;
4.4.
viena bērna dzimšanas apliecības kopiju vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina bērna tiesisko statusu, ja persona pretendē uz garantiju atbilstoši šo noteikumu 6.1.1. vai 6.2.1. apakšpunktam;
4.5.
viena vai divu bērnu dzimšanas apliecības kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina bērna tiesisko statusu, ja persona pretendē uz garantiju atbilstoši šo noteikumu 6.1.2. vai 6.2.2. apakšpunktam;
4.6.
divu vai triju bērnu dzimšanas apliecības kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina bērna tiesisko statusu, ja persona pretendē uz garantiju vai atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju atbilstoši šo noteikumu 6.1.3. vai 6.2.3. apakšpunktam;
4.7.
triju vai vairāk bērnu dzimšanas apliecības kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina bērna tiesisko statusu, ja persona pretendē uz garantiju vai atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju atbilstoši šo noteikumu 6.1.4. vai 6.2.3. apakšpunktam;
4.8.
izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, kas apliecina grūtniecības faktu un ir izdota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, ja personai ir iestājusies grūtniecība un persona pretendē uz garantiju vai atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju atbilstoši šo noteikumu 6.1. vai 6.2. apakšpunktam;
4.9.
Valsts ieņēmumu dienesta izziņu vai kredītinformācijas biroja datus par aizņēmēja, solidāro aizņēmēju un galvinieka ienākumiem iepriekšējā taksācijas gadā un kārtējā taksācijas gadā. Satura ziņā līdzvērtīgu citas valsts nodokļu administrācijas izziņu iesniedz, ja persona pretendē uz atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju (informācija par citās valstīs gūtajiem ienākumiem tiek izmantota, nosakot aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu);
4.10.
šo noteikumu 4.8. apakšpunktā minēto izrakstu un gaidāmā bērna mātes apliecinājumu šā izraksta izmantošanai, ja garantijai vai atbalsta programmas "Balsts" subsīdijai piesakās bērna tēvs;
4.11.
Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par atbilstību iekšzemes nodokļu maksātāja (rezidenta) statusam pēdējos 12 mēnešus, ja persona pretendē uz atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas saņemšanu;
4.12.
(svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 681);
4.13.
bērna ar invaliditāti vai pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu dzimšanas apliecības kopiju vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina bērna vai personas tiesisko statusu, un invaliditātes apliecības vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma par invaliditāti kopiju, ja persona pretendē uz atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju atbilstoši šo noteikumu 6.5 punktam;
4.14.
šo noteikumu 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētās personas izziņu par deklarēto dzīvesvietu.
(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 687 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 779)
5.
Šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētajā gadījumā garantijas saņemšanai iesniedz šādus dokumentus (ja garantētājs vai aizdevējs šo informāciju nevar iegūt no valsts informācijas sistēmām vai kredītinformācijas biroja datubāzes):
5.1.
(svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 410);
5.2.
personu apliecinoša dokumenta kopiju;
5.3.
vienu no šādiem dokumentiem:
5.3.1.
ja izglītība ir iegūta Latvijas Republikā, – valsts atzīta izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
5.3.2.
ja izglītība ir iegūta ārvalstīs, – izziņu (kopiju) par to, kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds.
(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 687 redakcijā)
5.1
Šo noteikumu 3.2.4. apakšpunktā minētajā gadījumā garantijas saņemšanai iesniedz šādus dokumentus:
5.11.
personu apliecinoša dokumenta kopiju;
5.12.
Nacionālo bruņoto spēku vienības, Aizsardzības ministrijas vai tās padotības iestādes, kurā karavīrs pilda dienestu, izziņu par garantijas pieteikuma iesniedzēja spēkā esošu profesionālā dienesta līgumu, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms garantijas pieteikuma iesniegšanas.
(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 687 redakcijā)
6.
Šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā garantijas apmērs ir:
6.1.
ja mājoklis atrodas Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvajā teritorijā:
6.1.1.
no 5 % līdz 10 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns vai kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.1.2.
no 5 % līdz 15 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 15 000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.1.3.
no 5 % līdz 20 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 20 000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.1.4.
no 5 % līdz 30 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 30 000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri vai vairāk bērnu, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.2.
ja mājoklis atrodas ārpus šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajām teritorijām:
6.2.1.
no 5 % līdz 30 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 30 000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns vai kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.2.2.
no 5 % līdz 40 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 40 000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.2.3.
no 5 % līdz 50 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 50 000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam.
6.1
Šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajos gadījumos garantijas apmēru palielina par ne vairāk kā 5 %, bet ne vairāk kā 5 000 euro, ja tiek iegādāta dzīvojamā telpa vai ņemts aizdevums tāda mājokļa būvniecībai, kas atbilst vismaz "A" ēku energoefektivitātes klasei vai gandrīz nulles enerģijas ēkai saskaņā ar ēku energoefektivitāti regulējošiem normatīvajiem aktiem.
6.2
Portfeļgarantija nodrošina zaudējumu segumu jaunizveidotam aizdevumu portfelim, kuru atbilstoši šiem noteikumiem ir izveidojis aizdevējs.
(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
6.3
Šo noteikumu 6. punktā minētajām garantijām zaudējumu segumu nodrošina, nepārsniedzot ierobežoto garantijas summu un ievērojot, ka:
6.31.
ierobežotā garantijas likme ir līdz 20 %;
6.32.
ierobežoto garantijas likmi nosaka līgumā ar aizdevēju atbilstoši aizdevēja aizdevumu portfeļa risku novērtējumam, ņemot vērā plānoto neatmaksāto zaudējumu atgūšanas likmi, kuru nosaka, pieņemot, ka atgūtās summas netiek atmaksātas garantētājam.
(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
6.4
Kredītiestāde aizdevumu portfeli veido atbilstoši līdzšinējai kredītpolitikai, visas finansiālās priekšrocības nododot kredītu ņēmējiem, un nodrošina iespēju garantētājam veikt pārbaudes, kā arī sniedz garantētājam pārskatus par programmas īstenošanu. Garantētājs ar Latvijas Finanšu nozares asociācijas starpniecību informē kredītiestādes par iespēju pieteikties finansējumam, kā arī par finansējuma apmēru un kreditēšanas nosacījumiem, kas būs ietverti līgumā ar kredītiestādi. Finansējumam var pieteikties jebkura kredītiestāde, kas ir tiesīga sniegt kreditēšanas pakalpojumus Latvijā.
(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
6.5
Ja uz šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. un 6.2.2. apakšpunktā minēto personu vārda, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, kā arī uz šo noteikumu 6.1.3., 6.1.4. un 6.2.3. apakšpunktā minēto personu vārda zemesgrāmatā ierakstāmas īpašumtiesības uz iegādājamo vai būvējamo dzīvojamo telpu un viņām nepieder cita dzīvojamā telpa, un šīs personas uzskatāmas par iekšzemes nodokļu maksātājiem (rezidentiem) pēdējos 12 mēnešus, un viņu vidējie ienākumi, par kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis, šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minētajos datos norādītajā iepriekšējā taksācijas gadā kopsummā bruto nepārsniedz 17 000 euro vienai personai atbilstoši šo noteikumu 6.6 punktam, šīm personām budžetā paredzamā finansējuma ietvaros vienu reizi ir pieejama atbalsta programmas "Balsts" subsīdija, nepārsniedzot 50 % no dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības darījuma summas. Subsīdija pieejama šādā apmērā:
6.51.
šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. vai 6.2.2. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, kā arī šo noteikumu 6.2.3. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir trīs bērni vai kopā dzīvo un apgādībā ir divi bērni un ir iestājusies grūtniecība, un šo noteikumu 6.1.3. apakšpunktā minētajām personām – 8 000 euro;
6.52.
šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2.6.2.1. vai 6.2.2. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, kā arī šo noteikumu 6.2.3. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir trīs bērni vai kopā dzīvo un apgādībā ir divi bērni un ir iestājusies grūtniecība, un šo noteikumu 6.1.3. apakšpunktā minētajām personām, ja mājoklis atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkām noteiktajām prasībām, – 10 000 euro;
6.53.
šo noteikumu 6.2.3. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir četri vai vairāk bērnu vai kopā dzīvo un apgādībā ir trīs bērni un ir iestājusies grūtniecība, un šo noteikumu 6.1.4. apakšpunktā minētajām personām – 10 000 euro;
6.54.
šo noteikumu 6.2.3. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir četri vai vairāk bērnu vai kopā dzīvo un apgādībā ir trīs bērni un ir iestājusies grūtniecība, un šo noteikumu 6.1.4. apakšpunktā minētajām personām, ja mājoklis atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkām noteiktajām prasībām, – 12 000 euro.
6.6
Šo noteikumu 6.5 punktā minētos ienākumus nosaka, summējot šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā ​​​​​​​minētās personas, solidāro aizņēmēju un galvinieka ienākumus un iegūto summu dalot ar visu šajā punktā minēto personu, kā arī to bērnu skaitu, kuri ir aizņēmēja apgādībā. Uz solidāro aizņēmēju un galvinieku neattiecina šo noteikumu 6.5 punktā minēto nosacījumu par citu dzīvojamo telpu.
6.7
Atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju var saņemt arī tad, ja aizdevumam nepiešķir garantiju.
(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
6.8
Šo noteikumu 6.punktā minētajam atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas saņēmējam ir pienākums atmaksāt saņemto subsīdiju, ja subsīdijas saņēmējs sniedzis garantētājam vai aizdevējam nepatiesu informāciju par atbilstību šo noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem vai ja subsīdija nav izmantota dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai un būve nav pieņemta ekspluatācijā.
(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 681 redakcijā)
7.
Šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētajā gadījumā garantijas apmērs ir līdz 20 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 50 000 euro.
7.1
Šo noteikumu 3.2.4. apakšpunktā minētajā gadījumā garantijas apmērs ir līdz 25 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 20 000 euro.
(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 687 redakcijā)
8.
Garantētājs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4., 5. un 5.1 punktā minētā pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no aizdevēja izskata garantijas vai atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par garantijas sniegšanu vai subsīdijas piešķiršanu vai par atteikumu sniegt garantiju vai piešķirt subsīdiju.
(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 687 redakcijā)
9.
Divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8. punktā minētā lēmuma pieņemšanas garantētājs nosūta aizdevējam lēmuma kopiju.
10.
Garantētājs pieņem lēmumu par atteikumu sniegt garantiju vai piešķirt atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju, ja:
10.1.
garantētājam nav iesniegti šo noteikumu 4., 5. vai 5.1 punktā minētie dokumenti vai garantētājs konstatējis aizņēmēja neatbilstību šo noteikumu 4., 5., 5.1 vai 6.punktā minētajiem nosacījumiem;
10.2.
aizdevējs piešķīris aizdevumu cita aizdevuma atmaksai;
10.3.
(svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 410);
10.4.
aizņēmējam piešķirts aizdevums mērķim, kas nav dzīvojamās telpas iegāde un būvniecība.
(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 410; MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 681; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 687)
11.
Garantētājs piemēro šādu garantijas maksu:
11.1.
šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.4. apakšpunktā minētajā gadījumā vienreizēju maksu par garantijas izsniegšanu 2,5 % apmērā no piešķirtās garantijas summas;
11.2.
šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētajā gadījumā garantijas maksu nosaka garantētāja valdes apstiprinātajā cenrādī. Piemērojamā garantijas maksa ir publicēta garantētāja tīmekļvietnē. Garantijas piešķiršanas maksa nedrīkst pārsniegt 4,8 % no piešķirtās garantijas summas, un garantijas ikgadējā maksa nedrīkst pārsniegt 4,8 % no atlikušās garantijas summas.
(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 687; MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 779)
11.1
Šo noteikumu 11. punktā minēto maksu par garantijas izsniegšanu vai piešķiršanu nepiemēro aizdevuma pārkreditācijas gadījumā.
12.
Aizņēmējs vai aizdevējs šo noteikumu 11. punktā minēto garantijas maksu samaksā garantētājam. Par garantijas nosacījumu maiņu tiek noteikta vienreizēja maksa 1 % apmērā no atlikušās garantijas summas.
13.
Ja pēc šo noteikumu 8. punktā minētā lēmuma pieņemšanas par garantijas sniegšanu garantētājs nav saņēmis šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā ​​​​​​​minēto garantijas maksu, garantija netiek sniegta.
(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 779 redakcijā)
14.
Garantija zaudē spēku, ja:
14.1.
aizdevējs cedē no aizdevuma izrietošās prasījuma tiesības trešajai personai bez iepriekšējas rakstiskas garantētāja piekrišanas;
14.2.
aizdevums ir atmaksāts;
14.3.
aizdevums nav izmantots dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai;
14.4.
garantētājs nav saņēmis šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto maksu;
14.5.
īpašuma tiesības uz aizdevuma nodrošinājumu ir nostiprinātas uz trešās personas vārda, kura nav aizņēmējs.
(Grozīts ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 779)
15.
Aizņēmējam (vienam vai vairākiem solidāri) atbilstoši šiem noteikumiem ir tiesības saņemt garantiju atkārtoti, ja iepriekš piešķirtā garantija nav spēkā. Aizdevējs Latvijas Bankas Kredītu reģistrā vai Kredītu informācijas birojā pārliecinās, vai aizņēmējam iepriekš ir piešķirta garantija.
15.1
(Svītrots)
16.
Garantija tiek sniegta uz termiņu, kas nepārsniedz 10 gadus.
17.
Garantijas apmēru nosaka veselos procentos no aizdevuma summas.
18.
Garantija sedz neatmaksāto aizdevuma pamatsummu. Garantiju nesniedz aizdevuma procentu, kavējuma procentu, līgumsodu un citu veidu maksājumu segšanai.
19.
Garantija samazinās proporcionāli atmaksātajai aizdevuma pamatsummai.
20.
Maksimālā garantijas summa tiek fiksēta garantijas gadījuma iestāšanās dienā.
21.
Izmaksājamā garantijas summa tiek maksāta, ņemot vērā ienākumus no aizdevuma nodrošinājuma realizācijas, kā arī citus saņemtos maksājumus, kas novirzāmi aizdevuma dzēšanai.
22.
Garantētājs izmaksā šo noteikumu 21. punktā minēto summu arī tad, ja aizņēmējs izvēlējies aizdevēja piedāvājumu, kas paredz, ka nekustamais īpašums, kura iegādei ņemts aizdevums, kalpo par pietiekamu nodrošinājumu tam, lai saistības pret aizdevēju varētu dzēst pilnā apjomā.
23.
Garantētājs reizi ceturksnī, bet ne vēlāk kā 45 dienas pēc iepriekšējā ceturkšņa beigām iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par sniegtajām garantijām un atbalsta programmas "Balsts" īstenošanu, kā arī iesniedz pārskatu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par šo noteikumu 3.2.4. apakšpunktā minētajām sniegtajām garantijām.
(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 687 redakcijā)
23.1
Ja sniedz portfeļgarantijas, nepiemēro šo noteikumu 8., 9. un 10. punktu, bet sadarbības līgumos nosaka dokumentu iesniegšanas, garantiju pieteikumu izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas, informācijas apmaiņas, garantijas prēmijas apmaksas un kompensāciju izmaksas kārtību un termiņu, līguma termiņu, portfeļgarantijas un garantijas nosacījumus (tai skaitā sasniedzamo aizdevumu portfeļa apjomu), kā arī citus sadarbības nosacījumus.
(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 687 redakcijā)
23.2
Garantētājs un aizdevējs sadarbības līgumos nosaka kārtību, kādā garantētājs saņem no aizdevēja anonimizētu informāciju par ģimenēm, kas pieteikušās dalībai programmā, kā arī ieteikumus programmas uzlabošanai.
(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
23.3
Aizdevējs nodod garantētājam tā pieprasīto informāciju un dokumentus, tajā skaitā informāciju un dokumentus, ko aizdevējs saņēmis no aizņēmēja un kas garantētājam nepieciešama pārbaužu veikšanai, garantijas izvērtēšanai vai citiem garantētāja noteiktiem mērķiem. Kārtību, kādā aizdevējs sniedz garantētājam prasīto informāciju, garantētājs un aizdevējs var noteikt sadarbības līgumā.
(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 687 redakcijā)
24.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumus Nr.443 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 155. nr.; 2016, 129. nr.; 2017, 175. nr.).
25.
Aizņēmējam, kas garantijas pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilst šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un garantijas pieteikumu iesniedzis pēc 2018. gada 1. janvāra, ir tiesības saņemt garantiju saskaņā ar šiem noteikumiem.
25.1
Personai, kura hipotekārā aizdevuma līguma noslēgšanas brīdī atbilst šo noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem un hipotekārā aizdevuma līgumu ar aizdevēju noslēgusi laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz dienai, kad aizdevējs uzsācis pieteikumu pieņemšanu atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas piešķiršanai, ir tiesības līdz 2021. gada 30. jūnijam iesniegt aizdevējam pieteikumu atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas piešķiršanai. Šādā gadījumā atbalsta programmas "Balsts" subsīdija tiek piešķirta, piešķirtās subsīdijas apmērā pirms termiņa daļēji dzēšot aizņēmēja neizpildītās saistības attiecībā uz dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ņemto aizdevumu.
(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 681 redakcijā)
25.2
Šo noteikumu 11.2. apakšpunkts attiecībā uz ikgadējo garantijas maksu ir piemērojams arī aizdevējiem, kuriem ir spēkā esoša garantija.
(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 779 redakcijā)
25.3
Ja tiek veikta aizdevuma pārkreditēšana, garantija un atbalsta programmas "Balsts" subsīdija paliek spēkā.
26.
Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. martā.